The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation

(itstool) path: chapter/title
English
The X Window System
Context English Turkish (tr_TR) State
Most applications install at least one default configuration file in <filename>/usr/local/etc</filename>. In cases where an application has a large number of configuration files, a subdirectory will be created to hold them. Often, sample configuration files are installed which end with a suffix such as <filename>.sample</filename>. The configuration files should be reviewed and possibly edited to meet the system's needs. To edit a sample file, first copy it without the <filename>.sample</filename> extension. Çoğu uygulama, <filename>/usr/local/etc</filename>'da en az bir varsayılan yapılandırma dosyası kurar. Bir uygulamanın birçok yapılandırma dosyası bulundurduğu durumlarda, bunları tutmak için bir alt dizin oluşturulur. Sıklıkla, <filename>.sample</filename> gibi son ekle biten örnek yapılandırma dosyaları kurulur. Yapılandırma dosyaları gözden geçirilmeli ve mümkün olduğunca sistemin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlenmelidir. Bir örnek dosyayı düzenlemek için, ilk önce <filename>.sample</filename> extension olmadan kopyalayın.
Applications which provide documentation will install it into <filename>/usr/local/share/doc</filename> and many applications also install manual pages. This documentation should be consulted before continuing. Dokümantasyon sağlayan uygulamalar bunu <filename>/usr/local/share/doc</filename> içine kuracaktır ve ayrıca birçok uygulama el kitabını kuracaktır. Devam etmeden önce bu belgelere başvurulmalıdır.
Some applications run services which must be added to <filename>/etc/rc.conf</filename> before starting the application. These applications usually install a startup script in <filename>/usr/local/etc/rc.d</filename>. See <link linkend="configtuning-starting-services">Starting Services</link> for more information. Bazı uygulamalar, uygulamayı başlatmadan önce <filename>/etc/rc.conf</filename>'e eklenmesi gereken hizmetleri çalıştırır. Bu uygulamalar genellikle <filename> /usr/local/etc/rc.d </filename> içine bir açılış komut dosyası yükler. Daha fazla bilgi için <link linkend="configtuning-starting-services">Starting Services</link> inceleyin.
By design, applications do not run their startup script upon installation, nor do they run their stop script upon deinstallation or upgrade. This decision is left to the individual system administrator. Tasarım gereği, uygulamalar ne yükleme sırasında açılış komut dosyalarını çalıştırır, ne de kaldırma veya yükseltme sırasında durdur komut dosyalarını çalıştırırlar. Bu karar, bireysel sistem yöneticisine bırakılır.
Users of <citerefentry><refentrytitle>csh</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> should run <command>rehash</command> to rebuild the known binary list in the shells <envar>PATH</envar>. <citerefentry><refentrytitle>csh</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> kullanıcıları, <envar>PATH</envar> kabuklarındaki bilinen derlenmiş listeyi yeniden oluşturmak için <command>rehash</command> komutunu çalıştırmalıdır.
Use <command>pkg info</command> to determine which files, man pages, and binaries were installed with the application. Uygulama ile hangi dosyaların, el kitabının ve derlenmiş dosyaların kurulduğunu belirlemek için <command>pkg info</command> komutunu kullanın.
Dealing with Broken Ports Hatalı Portlarla İlgili Olarak
When a port does not build or install, try the following: Bir port oluşturulmadığında veya yüklenmediğinde aşağıdakileri deneyin:
Search to see if there is a fix pending for the port in the <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/support.html">Problem Report database</link>. If so, implementing the proposed fix may fix the issue. <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/support.html">Problem Report database</link>'da port için bekleyen bir düzeltme olup olmadığını görmek için arama yapın. Eğer varsa, önerilen düzeltmeyi uygulamak sorunu çözebilir.
Ask the maintainer of the port for help. Type <command>make maintainer</command> in the ports skeleton or read the port's <filename>Makefile</filename> to find the maintainer's email address. Remember to include the <literal>$FreeBSD:</literal> line from the port's <filename>Makefile</filename> and the output leading up to the error in the email to the maintainer. Port bakımcısından yardım isteyin. Port iskeletine <command>make maintainer</command> yazın veya bakımcının e-posta adresini bulmak için port <filename>Makefile</filename>'ı okuyun. Bakımcıya gönderilecek e-postada portun <literal>$FreeBSD:</literal>'den <literal>$FreeBSD:</literal> satırını ve hataya yol açan çıktıyı dahil etmeyi unutmayın.
Some ports are not maintained by an individual but instead by a group maintainer represented by a <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/articles/mailing-list-faq/article.html">mailing list</link>. Many, but not all, of these addresses look like <email role="nolink">freebsd-<replaceable>listname</replaceable>@FreeBSD.org</email>. Please take this into account when sending an email. Bazı portlar biri tarafından değil, bir <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/articles/mailing-list-faq/article.html">mailing list</link> ile temsil edilen bir grup bakımcı tarafından korunur. Bu adreslerin hepsi olmasa da birçoğu <email role="nolink">freebsd-<replaceable>listname</replaceable>@FreeBSD.org</email> gibi görünür. Lütfen e-posta gönderirken bunu dikkate alın.
In particular, ports maintained by <email role="nolink">ports@FreeBSD.org</email> are not maintained by a specific individual. Instead, any fixes and support come from the general community who subscribe to that mailing list. More volunteers are always needed! Özellikle, <email role="nolink">ports@FreeBSD.org</email> tarafından bakım yapılan portlar belirli bir kişi tarafından bakılmaz. Bunun yerine, herhangi bir düzeltme ve destek, bu posta listesine abone olan genel topluluktan gelir. Her zaman daha fazla gönüllüye ihtiyaç vardır!
If there is no response to the email, use Bugzilla to submit a bug report using the instructions in <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/articles/problem-reports/article.html">Writing FreeBSD Problem Reports</link>. E-postaya yanıt yoksa, <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/articles/problem-reports/article.html">Writing FreeBSD Problem Reports</link> içindeki talimatları kullanarak bir hata raporu göndermek için Bugzilla'yı kullanın.
Fix it! The <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/books/porters-handbook/index.html">Porter's Handbook</link> includes detailed information on the ports infrastructure so that you can fix the occasional broken port or even submit your own! Düzeltin! <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/books/porters-handbook/index.html">Porter's Handbook</link>, ara sıra hatalı portları düzeltebilmek ya da hatta kendi portunuzu gönderebilmeniz için port altyapısı hakkında ayrıntılı bilgi içerir!
Install the package instead of the port using the instructions in <xref linkend="pkgng-intro"/>. <xref linkend="pkgng-intro"/>'daki talimatları kullanarak port yerine paketi kurun.
The X Window System X Pencere Sistemi
An installation of FreeBSD using <application>bsdinstall</application> does not automatically install a graphical user interface. This chapter describes how to install and configure <application>Xorg</application>, which provides the open source X Window System used to provide a graphical environment. It then describes how to find and install a desktop environment or window manager. FreeBSD'nin <application>bsdinstall</application> kullanılarak indirilmesi otomatik olarak bir grafik kullanıcı arayüzü indirmez. Bu bölüm açık kaynak X Pencere Sisteminin grafik bir çevre yaratmasını sağlayan <application> Xorg'un nasıl kurulup ve yapılandırılacağını açıklamaktadır. Daha sonra bir masaüstü ortamının ya da pencere yöneticisinin nasıl bulunup kurulacağını açıklar.
Users who prefer an installation method that automatically configures the <application>Xorg</application> should refer to <link xlink:href="https://ghostbsd.org">GhostBSD</link>, <link xlink:href="https://www.midnightbsd.org">MidnightBSD</link> or <link xlink:href="https://nomadbsd.org/">NomadBSD</link>. <application>Xorg</application>'u otomatik olarak yapılandıran bir yükleme yöntemini tercih eden kullanıcılar<link xlink:href="https://www.furybsd.org">FuryBSD</link>, <link xlink:href="https://ghostbsd.org">GhostBSD</link> or <link xlink:href="https://www.midnightbsd.org">MidnightBSD</link>'a başvurmalıdırlar.
For more information on the video hardware that <application>Xorg</application> supports, refer to the <link xlink:href="http://www.x.org/">x.org</link> website. <application>Xorg</application>'un desteklediği video donanımı hakkında daha fazla bilgi için <link xlink:href="http://www.x.org/">x.org</link> adresine bakın.
The various components of the X Window System, and how they interoperate. X Pencere Sisteminin çeşitli bileşenleri ve nasıl birlikte çalıştıkları.
How to install and configure <application>Xorg</application>. <application>Xorg</application> nasıl kurulur ve yapılandırılır.
How to install and configure several window managers and desktop environments. Nasıl birkaç pencere yöneticisini ve masaüstü ortamını yükleme ve yapılandırma.
How to use <trademark class="registered">TrueType</trademark> fonts in <application>Xorg</application>. <application>Xorg</application> da <trademark class="registered">TrueType</trademark> yazı tipi nasıl kullanılır.
How to set up your system for graphical logins (<application>XDM</application>). Sisteminizi grafik girişleri için ayarlama (<application>XDM</application>)
Know how to install additional third-party software as described in <xref linkend="ports"/>. <xref linkend="ports"/> de anlatılan üçüncü- taraf yazılımlarının nasıl indirileceğini öğrenin.
Terminology Terminoloji
While it is not necessary to understand all of the details of the various components in the X Window System and how they interact, some basic knowledge of these components can be useful. X Pencere Sistemindeki çeşitli bileşenlerin bütün detaylarını ve nasıl etkileştiklerini anlamak gerekli olmasa da, bu bileşenler hakkındaki bazı temel bilgileri bilmek yararlı olabilir.
X server X server
X was designed from the beginning to be network-centric, and adopts a <quote>client-server</quote> model. In this model, the <quote>X server</quote> runs on the computer that has the keyboard, monitor, and mouse attached. The server's responsibility includes tasks such as managing the display, handling input from the keyboard and mouse, and handling input or output from other devices such as a tablet or a video projector. This confuses some people, because the X terminology is exactly backward to what they expect. They expect the <quote>X server</quote> to be the big powerful machine down the hall, and the <quote>X client</quote> to be the machine on their desk. X, başından beri ağ- merkezli olacak şekilde ve <quote>istemci-sunucu</quote> modeli benimseyecek şekilde tasarlandı. Bu modelde <quote>X server</quote> klavye, monitör ve farenin bağlı olduğu bilgisayarda çalışır. Sunucunun sorumluluğu ekranı yönetme, klavyeden ve fareden giriş işleme, ve tablet ya da video projektör gibi diğer aygıtlardan giriş ya da çıkış işleme gibi görevleri içerir.
Bu bazı insanların kafasını karıştırıyor, çünkü X terminoloji tam olarak bekledikleri şeye geri döndü. <quote>X server</quote>'ın ortamdaki büyük güçlü makine olmasını ve <quote>X istemci</quote> 'in masadaki makinenin olmasını bekliyorlar.
X client X istemci
Each X application, such as <application>XTerm</application> or <application>Firefox</application>, is a <quote>client</quote>. A client sends messages to the server such as <quote>Please draw a window at these coordinates</quote>, and the server sends back messages such as <quote>The user just clicked on the OK button</quote>. <application>XTerm</application> yada <application>Firefox</application> gibi uygulamaların her biri birer <quote>istemci</quote>dir. Bir istemci server'a <quote>Lütfen bu koordinatlarda bir pencere çizin</quote> tarzı mesajlar gönderir ve server <quote>Kullanıcı Tamam butonuna tıkladı</quote> cevabını verir.

Loading…

The X Window System
X Pencere Sistemi
9 months ago
New contributor 9 months ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Previous translation was "X Pencere Sistemi".

Fix string

Reset

Glossary

English Turkish (tr_TR)
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
(itstool) path: chapter/title
Source string location
book.translate.xml:11001
String age
9 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
books/tr_TR/handbook.po, string 1841