Translation

(itstool) path: sect1/title
FreeBSD as a Guest on <application>VMware Fusion</application> for <trademark class="registered">Mac OS</trademark>
118/1150
Context English Turkish (tr_TR) State
After the FreeBSD virtual machine has been created, FreeBSD can be installed on it. This is best done with an official FreeBSD <acronym>CD</acronym>/<acronym>DVD</acronym> or with an <acronym>ISO</acronym> image downloaded from an official <acronym>FTP</acronym> site. Copy the appropriate <acronym>ISO</acronym> image to the local <trademark class="registered">Windows</trademark> filesystem or insert a <acronym>CD</acronym>/<acronym>DVD</acronym> in the <acronym>CD</acronym> drive, then double click on the FreeBSD virtual machine to boot. Then, click <guimenu>CD</guimenu> and choose <guimenu>Capture ISO Image...</guimenu> on the <application>Virtual PC</application> window. This will bring up a window where the <acronym>CD-ROM</acronym> drive in the virtual machine can be associated with an <acronym>ISO</acronym> file on disk or with the real <acronym>CD-ROM</acronym> drive. FreeBSD sanal makinesi oluşturulduktan sonra, FreeBSD kurulumu yapılabilir. Bu en iyi şekilde resmi bir FreeBSD <acronym>CD</acronym>/<acronym>DVD</acronym>'si ile veya resmi bir <acronym>FTP</acronym> sitesinden indirilen bir <acronym>ISO</acronym> görüntüsü ile yapılır. Uygun <acronym>ISO</acronym> görüntüsünü yerel <trademark class="registered">Windows</trademark> dosya sistemine kopyalayın veya <acronym>CD</acronym> sürücüsüne bir <acronym>CD</acronym>/<acronym>DVD</acronym> yerleştirin, daha sonra FreeBSD sanal makinesinin üzerine önyükleme için çift tıklayın. Daha sonra, <guimenu>CD</guimenu>'ye tıklayın ve <application>Sanal PC</application> penceresinden <guimenu> ISO Görüntüsü Aktar</guimenu>'ı seçin. Bu, <acronym>CD-ROM</acronym> sürücüsünü sanal makinedeki <acronym>ISO</acronym> dosyası diski ile veya gerçek <acronym>CD-ROM</acronym> sürücüsü ile ilişkilendirmede kullanabilmek için bir pencere açacaktır.
_ external ref='virtualization/virtualpc-freebsd9' md5='__failed__' external ref='virtualization/virtualpc-freebsd9' md5='__failed__'
_ external ref='virtualization/virtualpc-freebsd10' md5='__failed__' external ref='virtualization/virtualpc-freebsd10' md5='__failed__'
Once this association with the <acronym>CD-ROM</acronym> source has been made, reboot the FreeBSD virtual machine by clicking <guimenu>Action</guimenu> and <guimenu>Reset</guimenu>. <application>Virtual PC</application> will reboot with a special <acronym>BIOS</acronym> that first checks for a <acronym>CD-ROM</acronym>. <acronym>CD-ROM</acronym> kaynağı ile bu ilişkilendirme yapıldıktan sonra, <guimenu>İşlem</guimenu> ve <guimenu>Reset</guimenu> simgelerine tıklayarak FreeBSD sanal makinesini yeniden başlatın. <application>Sanal PC</application> önce bir <acronym>CD-ROM</acronym> olup olmadığını kontrol eden özel bir <acronym>BIOS</acronym> ile yeniden başlatır.
_ external ref='virtualization/virtualpc-freebsd11' md5='__failed__' external ref='virtualization/virtualpc-freebsd11' md5='__failed__'
In this case it will find the FreeBSD installation media and begin a normal FreeBSD installation. Continue with the installation, but do not attempt to configure <application>Xorg</application> at this time. Bu durumda FreeBSD kurulum ortamını bulur ve normal bir FreeBSD kurulumuna başlar. Kurulumu gerçekleştirin, ama bu sefer <application>Xorg</application>'u yapılandırmayı denemeyin.
_ external ref='virtualization/virtualpc-freebsd12' md5='__failed__' external ref='virtualization/virtualpc-freebsd12' md5='__failed__'
When the installation is finished, remember to eject the <acronym>CD</acronym>/<acronym>DVD</acronym> or release the <acronym>ISO</acronym> image. Finally, reboot into the newly installed FreeBSD virtual machine. Kurulum tamamlandığında, <acronym>CD</acronym>/<acronym>DVD</acronym>'yi çıkartmayı veya <acronym>ISO</acronym> görüntüsünü sürümlemeyi unutmayın. Son olarak, yeni kurulmuş FreeBSD sanal makinesini yeniden başlatın.
_ external ref='virtualization/virtualpc-freebsd13' md5='__failed__' external ref='virtualization/virtualpc-freebsd13' md5='__failed__'
Configuring FreeBSD on <application>Virtual PC</application> <application>Sanal PC</application> üzerinde FreeBSD'yi Yapılandırma
After FreeBSD has been successfully installed on <trademark class="registered">Microsoft</trademark> <trademark class="registered">Windows</trademark> with <application>Virtual PC</application>, there are a number of configuration steps that can be taken to optimize the system for virtualized operation. FreeBSD <application>Sanal PC</application> ile <trademark class="registered">Microsoft</trademark><trademark class="registered">Windows</trademark>'a başarıyla kurulduktan sonra, sanallaştırılmış işletim için sistemi optimize etmek üzere uygulanabilecek birkaç yapılandırma adımı vardır.
The most important step is to reduce the <option>kern.hz</option> tunable to reduce the CPU utilization of FreeBSD under the <application>Virtual PC</application> environment. This is accomplished by adding the following line to <filename>/boot/loader.conf</filename>: <application>Sanal PC</application> ortamı altında FreeBSD'nin CPU kullanımını azaltmak için en önemli adım ayarlanabilir <option>kern.hz</option>'i azaltmaktır. Bu, <filename>/boot/loader.conf</filename>'a aşağıdaki satırı ekleyerek gerçekleştirilir:
Without this setting, an idle FreeBSD <application>Virtual PC</application> guest OS will use roughly 40% of the CPU of a single processor computer. After this change, the usage will be closer to 3%. Bu ayar olmadan, eylemsiz bir FreeBSD <application>Sanal PC</application> konuk işletim sistemi, tek işlemcili bir bilgisayar CPU'sunun yaklaşık olarak %40'ını kullanacaktır. Bu değişiklikten sonra, kullanım %3'e yakın olacaktır.
All of the SCSI, FireWire, and USB device drivers can be removed from a custom kernel configuration file. <application>Virtual PC</application> provides a virtual network adapter used by the <citerefentry><refentrytitle>de</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry> driver, so all network devices except for <citerefentry><refentrytitle>de</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry> and <citerefentry><refentrytitle>miibus</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry> can be removed from the kernel. Tüm SCSI, FireWire ve USB aygıtı sürücüleri özel çekirdek yapılandırma dosyası ile kaldırılabilir. <application>Sanal PC</application> <citerefentry><refentrytitle>de</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry> sürücüsü tarafından kullanılan bir sanal ağ bağdaştırıcısı sağlar, böylece <citerefentry><refentrytitle>de</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry>> ve <citerefentry><refentrytitle>miibus</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry> hariç diğer tüm ağ aygıtları çekirdekten kaldırılabilir.
The most basic networking setup uses DHCP to connect the virtual machine to the same local area network as the <trademark class="registered">Microsoft</trademark> <trademark class="registered">Windows</trademark> host. This can be accomplished by adding <literal>ifconfig_de0="DHCP"</literal> to <filename>/etc/rc.conf</filename>. More advanced networking setups are described in <xref linkend="advanced-networking"/>. En temel ağ kurulumu, sanal makineyi aynı yerel alan ağına ana bilgisayar <trademark class="registered">Microsoft</trademark><trademark class="registered">Windows</trademark> olarak bağlamak için DHCP kullanır. Bu,<filename>/etc/rc.conf</filename>'a <literal>ifconfig_de0="DHCP"</literal>'yi ekleyerek gerçekleştirilebilir. Daha gelişmiş ağ kurulumları <xref linkend="advanced-networking"/>'da açıklanmaktadır.
FreeBSD as a Guest on <application>VMware Fusion</application> for <trademark class="registered">Mac OS</trademark> <trademark class="registered">Mac OS</trademark> için <application>VMware Fusion</application>'da Konuk olarak FreeBSD
<application>VMware Fusion</application> for <trademark class="registered">Mac</trademark> is a commercial software product available for <trademark class="registered">Intel</trademark> based <trademark class="registered">Apple</trademark> <trademark class="registered">Mac</trademark> computers running <trademark class="registered">Mac OS</trademark> 10.4.9 or higher. FreeBSD is a fully supported guest operating system. Once <application>VMware Fusion</application> has been installed on <trademark class="registered">Mac OS</trademark> X, the user can configure a virtual machine and then install the desired guest operating system. <trademark class="registered">Mac</trademark> için <application>VMware Fusion</application> <trademark class="registered">Mac OS</trademark> 10.4.9 veya daha yükseğini çalıştıran<trademark class="registered">Intel</trademark> tabanlı<trademark class="registered">Apple</trademark><trademark class="registered">Mac</trademark> bilgisayarlar için kullanılan bir ticari yazılım ürünüdür.<application>VMware Fusion</application> <trademark class="registered">Mac OS</trademark> X'e yüklendiğinde, kullanıcı sanal makineyi yapılandırmalı ve sonra istenilen konuk işletim sistemini kurmalıdır.
Installing FreeBSD on <application>VMware Fusion</application> <application>VMware Fusion</application>'a FreeBSD Kurulumu
The first step is to start <application>VMware Fusion</application> which will load the Virtual Machine Library. Click <guimenuitem>New</guimenuitem> to create the virtual machine: İlk adım, Sanal Makine kütüphanesini yükleyecek olan <application>VMware Fusion</application>'ı çalıştırmaktır. Sanal makineyi oluşturmak için <guimenuitem>Yeni</guimenuitem> seçeneğine tıklayın:
_ external ref='virtualization/vmware-freebsd01' md5='__failed__' external ref='virtualization/vmware-freebsd01' md5='__failed__'
This will load the New Virtual Machine Assistant. Click <guimenuitem>Continue</guimenuitem> to proceed: Bu Yeni Sanal Makine Asistanı'nı yükleyecektir. Devam etmek için <guimenuitem>Devam</guimenuitem> seçeneğine tıklayın:
_ external ref='virtualization/vmware-freebsd02' md5='__failed__' external ref='virtualization/vmware-freebsd02' md5='__failed__'
Select <guimenuitem>Other</guimenuitem> as the <guimenuitem>Operating System</guimenuitem> and either <guimenuitem>FreeBSD</guimenuitem> or <guimenuitem>FreeBSD 64-bit</guimenuitem>, as the <guimenu>Version</guimenu> when prompted: <guimenuitem>İşletim Sistemi</guimenuitem> olarak <guimenuitem>Diğer</guimenuitem>'i seçin ve istenildiğinde <guimenu>Sürüm</guimenu> olarak <guimenuitem>FreeBSD</guimenuitem> veya <guimenuitem>FreeBSD 64-bit</guimenuitem> seçeneğini seçin:
_ external ref='virtualization/vmware-freebsd03' md5='__failed__' external ref='virtualization/vmware-freebsd03' md5='__failed__'
Choose the name of the virtual machine and the directory where it should be saved: Sanal makinenin adını ve dizinin nereye kaydedilmesi gerektiğini seçin:
_ external ref='virtualization/vmware-freebsd04' md5='__failed__' external ref='virtualization/vmware-freebsd04' md5='__failed__'
Choose the size of the Virtual Hard Disk for the virtual machine: Sanal makine için Sanal Hard Disk boyutunu seçin:
_ external ref='virtualization/vmware-freebsd05' md5='__failed__' external ref='virtualization/vmware-freebsd05' md5='__failed__'
Choose the method to install the virtual machine, either from an <acronym>ISO</acronym> image or from a <acronym>CD</acronym>/<acronym>DVD</acronym>: Sanal makineyi kurma yöntemini bir <acronym>ISO</acronym> görüntüsünden veya bir <acronym>CD</acronym>/<acronym>DVD</acronym>'den seçin:
_ external ref='virtualization/vmware-freebsd06' md5='__failed__' external ref='virtualization/vmware-freebsd06' md5='__failed__'
Click <guimenuitem>Finish</guimenuitem> and the virtual machine will boot: <guimenuitem>Bitir</guimenuitem>'e tıklayarak sanal makinenin önyüklemesini gerçekleştirin:

Loading…

FreeBSD as a Guest on <application>VMware Fusion</application> for <trademark class="registered">Mac OS</trademark>
<trademark class="registered">Mac OS</trademark> için <application>VMware Fusion</application>'da Konuk olarak FreeBSD
4 months ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Last translation was "<trademark class="registered">Mac OS</trademark> için <application>VMware Fusion</application>'da Konuk olarak FreeBSD".

Fix string

Reset

XML markup

XML tags in translation do not match source

Reset

Glossary

English Turkish (tr_TR)
FreeBSD branch FreeBSD şubesi FreeBSD Doc
MAC address MAC adresi FreeBSD Doc
OS İşletim sistemi FreeBSD Doc

Source information

Source string comment
(itstool) path: sect1/title
Source string location
book.translate.xml:42477
String age
6 months ago
Source string age
7 months ago
Translation file
books/tr_TR/handbook.po, string 6872