Translation

(itstool) path: sect2/para
To compose a new mail message, press <keycap>m</keycap>. After a valid subject has been given, <application>mutt</application> will start <citerefentry><refentrytitle>vi</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> so the email can be written. Once the contents of the email are complete, save and quit from <command>vi</command>. <application>mutt</application> will resume, displaying a summary screen of the mail that is to be delivered. In order to send the mail, press <keycap>y</keycap>. An example of the summary screen can be seen below:
561/5550
Context English Turkish (tr_TR) State
<application>mutt</application> is a powerful <acronym>MUA</acronym>, with many features, including: <application>mutt</application> bir çok özelliği bulunan güçlü bir <acronym>MUA</acronym> 'dır, bu özellikler:
The ability to thread messages. İleti dizisi yapabilmek.
PGP support for digital signing and encryption of email. E-postaların dijital imzalanması ve şifrelenmesi için PGP desteği.
MIME support. MIME desteği.
Maildir support. Maildir desteği.
Highly customizable. Oldukça özelleştirilebilir olması.
Refer to <uri xlink:href="http://www.mutt.org">http://www.mutt.org</uri> for more information on <application>mutt</application>. <application>mutt</application> hakkında daha fazla bilgi için <uri xlink:href="http://www.mutt.org">http://www.mutt.org</uri> adresine göz atın.
<application>mutt</application> may be installed using the <package>mail/mutt</package> port. After the port has been installed, <application>mutt</application> can be started by issuing the following command: <application>mutt</application> uygulaması <package>mail/mutt</package> portu kullanılarak kurulabilir. Port kurulduktan sonra, aşağıdaki komutlar işlenerek <application>mutt</application> başlatılabilir:
<prompt>%</prompt> <userinput>mutt</userinput>
<application>mutt</application> will automatically read and display the contents of the user mailbox in <filename>/var/mail</filename>. If no mails are found, <application>mutt</application> will wait for commands from the user. The example below shows <application>mutt</application> displaying a list of messages: <application>mutt</application> otomatik olarak <filename>/var/mail</filename> 'daki kullanıcı posta kutusunun içerisindeki içeriği okuyup görüntüler. Eğer posta bulunamazsa, <application>mutt</application> kullanıcının komutunu bekler. Aşağıdaki örnekte <application>mutt</application> bir mesaj listesi göstermektedir:
_ external ref='mail/mutt1' md5='__failed__'
To read an email, select it using the cursor keys and press <keycap>Enter</keycap>. An example of <application>mutt</application> displaying email can be seen below: Bir e-postayı okumak için imleç tuşlarını kullanarak seçin ve <keycap>Enter</keycap> tuşuna basın. Aşağıda <application>mutt</application> 'un bir e-postayı görüntülemesinin örneği görülmektedir:
_ external ref='mail/mutt2' md5='__failed__'
Similar to <citerefentry><refentrytitle>mail</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry>, <application>mutt</application> can be used to reply only to the sender of the message as well as to all recipients. To reply only to the sender of the email, press <keycap>r</keycap>. To send a group reply to the original sender as well as all the message recipients, press <keycap>g</keycap>. <citerefentry><refentrytitle>mail</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> 'de olduğu gibi, <application>mutt</application> 'da tüm alıcıların yanı sıra sadece gönderen kişiyi yanıtlamak için kullanılabilir. Sadece postayı göndereni yanıtlamak için, <keycap>r</keycap> 'ye basın. Tüm gönderenlerle birlikte asıl göndericiye de grup mesajı göndermek için <keycap>g</keycap> tuşuna basın.
By default, <application>mutt</application> uses the <citerefentry><refentrytitle>vi</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> editor for creating and replying to emails. Each user can customize this by creating or editing the <filename>.muttrc</filename> in their home directory and setting the <literal>editor</literal> variable or by setting the <envar>EDITOR</envar> environment variable. Refer to <uri xlink:href="http://www.mutt.org/">http://www.mutt.org/</uri> for more information about configuring <application>mutt</application>. Varsayılan halde, <application>mutt</application> e-posta oluşturmak ve yanıtlamak için <citerefentry><refentrytitle>vi</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> editörünü kullanır. Her kullanıcı bunu, ana dizinindeki <filename>.muttrc</filename> 'i değiştirerek ya da oluşturarak, <literal>editor</literal> değişkenini ayarlayarak veya <envar>EDITOR</envar> ortam değişkenini ayarlayarak özelleştirebilirler. <application>mutt</application> 'u yapılandırmak hakkında daha fazla bilgi için <uri xlink:href="http://www.mutt.org/">http://www.mutt.org/</uri> adresine göz atın.
To compose a new mail message, press <keycap>m</keycap>. After a valid subject has been given, <application>mutt</application> will start <citerefentry><refentrytitle>vi</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> so the email can be written. Once the contents of the email are complete, save and quit from <command>vi</command>. <application>mutt</application> will resume, displaying a summary screen of the mail that is to be delivered. In order to send the mail, press <keycap>y</keycap>. An example of the summary screen can be seen below: Yeni bir posta mesajı derlemek için, <keycap>m</keycap> tuşuna basın. Doğru bilgi konu verildikten sonra<application>mutt</application>, e-postanın yazılabilmesi için <citerefentry><refentrytitle>vi</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> 'i başlatacaktır. E-postanın içerikleri tamamlantığında, kaydedin ve <command>vi</command> 'den çıkın. <application>mutt</application> gönderilecek postanın bir özet ekranın gösterirken çalışmaya devam edecektir. Posta göndermek için <keycap>y</keycap> tuşuna basın. Aşağıda özetin bir örneği görülmektedir:
_ external ref='mail/mutt3' md5='__failed__'
<application>mutt</application> contains extensive help which can be accessed from most of the menus by pressing <keycap>?</keycap>. The top line also displays the keyboard shortcuts where appropriate. <application>mutt</application> içerisinde <keycap>?</keycap> tuşuna basılarak erişilebilen kapsamlı bir yardım bölümü mevcuttur. Üst satır ayrıca uygun klavye kısayollarını da görüntüler.
<application>alpine</application>
<application>alpine</application> is aimed at a beginner user, but also includes some advanced features. <application>alpine</application> başlangıç seviyesindeki kullanıcılar içindir, ancak bazı ileri seviye özellikleri mevcuttur.
<application>alpine</application> has had several remote vulnerabilities discovered in the past, which allowed remote attackers to execute arbitrary code as users on the local system, by the action of sending a specially-prepared email. While <emphasis>known</emphasis> problems have been fixed, <application>alpine</application> code is written in an insecure style and the FreeBSD Security Officer believes there are likely to be other undiscovered vulnerabilities. Users install <application>alpine</application> at their own risk. <application>alpine</application> zamanında keşfedilmiş, uzaktaki saldırganların yerel sistem üzerinde, kullanıcı olarak görünüp özellikle hazırlanmış e-postalar göndererek gelişi güzel kodlar çalıştırabildiği zayıf noktalara sahipti. <emphasis>Bilinen</emphasis> sorunların çözülmüş olmasına rağmen, <application>alpine</application> 'ın kodları güvensiz bir şekilde yazılmıştır ve FreeBSD Güvenlik Çalışanları henüz keşfedilmemiş başka zayıf yönleri de olabileceğine inanmaktadırlar. Kullanıcılar <application>alpine</application> 'i kurarak risk almış olurlar.
The current version of <application>alpine</application> may be installed using the <package>mail/alpine</package> port. Once the port has installed, <application>alpine</application> can be started by issuing the following command: Güncel <application>alpine</application> sürümü, <package>mail/alpine</package> portu kullanılarak kurulabilir. Port kurulduğunda, aşağıdaki komut işlenerek <application>alpine</application> başlatılabilir:
<prompt>%</prompt> <userinput>alpine</userinput>
The first time <application>alpine</application> runs, it displays a greeting page with a brief introduction, as well as a request from the <application>alpine</application> development team to send an anonymous email message allowing them to judge how many users are using their client. To send this anonymous message, press <keycap>Enter</keycap>. Alternatively, press <keycap>E</keycap> to exit the greeting without sending an anonymous message. An example of the greeting page is shown below: <application>alpine</application> ilk kezçalıştırıldığında, kısa bir tanıtım ile birlikte bir karşılama sayfası açar ve <application>alpine</application> geliştirme ekibi sizden, ne kadar kullanıcının onların istemcisini kullandığını tespit etmek için onlara anonim bir e-posta göndermenizi rica eder. Bu anonim mesajı göndermek için, <keycap>Enter</keycap> tuşuna basın. Bunun yerine <keycap>E</keycap> tuşuna basarak anonim mesaj göndermeden karşılama sayfasından çıkabilirsiniz. Karşılama sayfasının bir örneği aşağıda gösterilmektedir:
_ external ref='mail/pine1' md5='__failed__'
The main menu is then presented, which can be navigated using the cursor keys. This main menu provides shortcuts for the composing new mails, browsing mail directories, and administering address book entries. Below the main menu, relevant keyboard shortcuts to perform functions specific to the task at hand are shown. Bunun ardından, imleç tuşlarıyla gezilebilen ana menü sunulur. Bu ana menü yeni postalar derlemek, posta dizinlerine göz atmak ve adres girişlerini yönetmek için kısayolları sağlar. Ana menünün altında, mevcut görevlere özel fonksiyonları yerine getirmek için ilgili klavye kısayolları gösterilir.
The default directory opened by <application>alpine</application> is <filename>inbox</filename>. To view the message index, press <keycap>I</keycap>, or select the <guimenuitem>MESSAGE INDEX</guimenuitem> option shown below: <application>alpine</application> tarafından açılan varsayılan dizin <filename>inbox</filename> 'tır. Bu mesajı görüntülemek için <keycap>I</keycap> tuşuna basın veya aşağıda gösterilen <guimenuitem>MESSAGE INDEX</guimenuitem> seçeneğini seçin:
_ external ref='mail/pine2' md5='__failed__'
The message index shows messages in the current directory and can be navigated by using the cursor keys. Highlighted messages can be read by pressing <keycap>Enter</keycap>. Message index mesajları güncel dizinde gösterir ve imleç tuşlarıyla göz atılabilir. Seçilen mesajlar <keycap>Enter</keycap> tuşuna basılarak okunabilir.
_ external ref='mail/pine3' md5='__failed__'
In the screenshot below, a sample message is displayed by <application>alpine</application>. Contextual keyboard shortcuts are displayed at the bottom of the screen. An example of one of a shortcut is <keycap>r</keycap>, which tells the <acronym>MUA</acronym> to reply to the current message being displayed. Aşağıdaki ekran görüntüsünde, <application>alpine</application> tarafından örnek bir mesaj görüntülenmiştir. İlgili işlev klavye kısayolları ekranın aşağısında gösterilmiştir. Bir kısayol örneği, <acronym>MUA</acronym> 'ya şu anki mesajı yanıtlamasını söyleyen <keycap>r</keycap> kısayoludur.

Loading…

To compose a new mail message, press <keycap>m</keycap>. After a valid subject has been given, <application>mutt</application> will start <citerefentry><refentrytitle>vi</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> so the email can be written. Once the contents of the email are complete, save and quit from <command>vi</command>. <application>mutt</application> will resume, displaying a summary screen of the mail that is to be delivered. In order to send the mail, press <keycap>y</keycap>. An example of the summary screen can be seen below:
Yeni bir posta mesajı derlemek için, <keycap>m</keycap> tuşuna basın. Doğru bilgi konu verildikten sonra<application>mutt</application>, e-postanın yazılabilmesi için <citerefentry><refentrytitle>vi</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> 'i başlatacaktır. E-postanın içerikleri tamamlantığında, kaydedin ve <command>vi</command> 'den çıkın. <application>mutt</application> gönderilecek postanın bir özet ekranın gösterirken çalışmaya devam edecektir. Posta göndermek için <keycap>y</keycap> tuşuna basın. Aşağıda özetin bir örneği görülmektedir:
4 months ago
To compose a new mail message, press <keycap>m</keycap>. After a valid subject has been given, <application>mutt</application> will start <citerefentry><refentrytitle>vi</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> so the email can be written. Once the contents of the email are complete, save and quit from <command>vi</command>. <application>mutt</application> will resume, displaying a summary screen of the mail that is to be delivered. In order to send the mail, press <keycap>y</keycap>. An example of the summary screen can be seen below:
Yeni bir posta mesajı derlemek için, <keycap>m</keycap> tuşuna basın. Doğru bilgi konu verildikten sonra<application>mutt</application>, e-postanın yazılabilmesi için <citerefentry><refentrytitle>vi</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> 'i başlatacaktır. E-postanın içerikleri tamamlantığında, kaydedin ve <command>vi</command> 'den çıkın. <application>mutt</application> gönderilecek postanın bir özet ekranın gösterirken çalışmaya devam edecektir.
4 months ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Last translation was "Yeni bir posta mesajı derlemek için, <keycap>m</keycap> tuşuna basın. Doğru bilgi konu verildikten sonra<application>mutt</application>, e-postanın yazılabilmesi için <citerefentry><refentrytitle>vi</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> 'i başlatacaktır. E-postanın içerikleri tamamlantığında, kaydedin ve <command>vi</command> 'den çıkın. <application>mutt</application> gönderilecek postanın bir özet ekranın gösterirken çalışmaya devam edecektir. Posta göndermek için <keycap>y</keycap> tuşuna basın. Aşağıda özetin bir örneği görülmektedir:".

Fix string

Reset

Glossary

English Turkish (tr_TR)
boot screen önyükleme ekranı FreeBSD Doc
complete jail tam hapis FreeBSD Doc
display manager görüntü yöneticisi FreeBSD Doc
save saklamak FreeBSD Doc
screen saver ekran koruyucu FreeBSD Doc
splash screen açılış ekranı, yüklenme ekranı FreeBSD Doc

Source information

Source string comment
(itstool) path: sect2/para
Source string location
book.translate.xml:52718
String age
6 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
books/tr_TR/handbook.po, string 8595