Translation

(itstool) path: imageobject/imagedata This is a reference to an external file such as an image or video. When the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to whatever you like once you have updated your copy of the file.

_
external ref='advanced-networking/static-routes' md5='__failed__'
68/650
Context English Turkish (tr_TR) State
<prompt>#</prompt> <userinput>route add default 10.20.30.1</userinput> <prompt>#</prompt> <userinput> varsayılan rotayı ekle 10.20.30.1</userinput>
Note that manually added routes will not survive a reboot. For more information on manual manipulation of network routing tables, refer to <citerefentry><refentrytitle>route</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>. Manuel olarak eklenen yolların yeniden başlatılamayacağını unutmayın. Ağ yönlendirme tablolarının manuel manipülasyonu hakkında daha fazla bilgi için, bkz. <citerefentry><refentrytitle>route</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>.
Configuring a Router with Static Routes Statik Yollarla Bir Yönlendiriciyi Yapılandırma
<personname> <firstname>Al</firstname> <surname>Hoang</surname> </personname> <contrib>Contributed by </contrib> <personname> <firstname>Al</firstname> <surname>Hoang</surname> </personname> <contrib>Contributed by </contrib>
<primary>dual homed hosts</primary> <primary> çift bağlantılı ana bilgisayar </primary>
A FreeBSD system can be configured as the default gateway, or router, for a network if it is a dual-homed system. A dual-homed system is a host which resides on at least two different networks. Typically, each network is connected to a separate network interface, though <acronym>IP</acronym> aliasing can be used to bind multiple addresses, each on a different subnet, to one physical interface. Bir FreeBSD sistemi, çift bağlantılı bir sistemse ağ için varsayılan ağ geçidi veya yönlendirici olarak yapılandırılabilir. Çift bağlantılı bir sistem, en az iki farklı ağda bulunan bir ana bilgisayardır. Genellikle, her ağ ayrı bir ağ arabirimine bağlanır, ancak <acronym>IP</acronym> diğer adı, her biri farklı bir alt ağdaki birden çok adresi tek bir fiziksel arabirime bağlamak için kullanılabilir.
In order for the system to forward packets between interfaces, FreeBSD must be configured as a router. Internet standards and good engineering practice prevent the FreeBSD Project from enabling this feature by default, but it can be configured to start at boot by adding this line to <filename>/etc/rc.conf</filename>: Sistemin paketleri arabirimler arasında iletebilmesi için FreeBSD'nin yönlendirici olarak yapılandırılması gerekir. İnternet standartları ve iyi mühendislik uygulamaları, FreeBSD Project'in varsayılan olarak bu özelliği etkinleştirmesini engeller, ancak bu satırı <filename>/etc/rc.conf</filename> klasörüne ekleyerek önyüklemede başlayacak şekilde yapılandırılabilir:
gateway_enable="YES" # Set to YES if this host will be a gateway ağ geçidi_etkinleştir="EVET" #Bu ana bilgisayar ağ geçidi olacaksa EVET olarak ayarla
To enable routing now, set the <citerefentry><refentrytitle>sysctl</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> variable <varname>net.inet.ip.forwarding</varname> to <literal>1</literal>. To stop routing, reset this variable to <literal>0</literal>. Şimdi yönlendirmeyi etkinleştirmek için <citerefentry><refentrytitle>sysctl</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> değişkeni <varname>net.inet.ip.forwarding</varname> to <literal>1</literal>. Yönlendirmeyi durdurmak için bu değişkeni <literal>0</literal> olarak sıfırlayın.
<primary>BGP</primary> <primary>BGP</primary>
<primary>RIP</primary> <primary>RIP</primary>
<primary>OSPF</primary> <primary>OSPF</primary>
The routing table of a router needs additional routes so it knows how to reach other networks. Routes can be either added manually using static routes or routes can be automatically learned using a routing protocol. Static routes are appropriate for small networks and this section describes how to add a static routing entry for a small network. Bir yönlendiricinin yönlendirme tablosu ek yollara ihtiyaç duyar, böylece diğer ağlara nasıl ulaşacağını bilir. Rotalar statik yollar kullanılarak manuel olarak eklenebilir veya yollar bir yönlendirme protokolü kullanılarak otomatik olarak öğrenilebilir. Statik yollar küçük ağlar için uygundur ve bu bölümde küçük bir ağ için statik yönlendirme girişinin nasıl ekleneceği açıklanmaktadır.
For large networks, static routes quickly become unscalable. FreeBSD comes with the standard <acronym>BSD</acronym> routing daemon <citerefentry><refentrytitle>routed</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>, which provides the routing protocols <acronym>RIP</acronym>, versions 1 and 2, and <acronym>IRDP</acronym>. Support for the <acronym>BGP</acronym> and <acronym>OSPF</acronym> routing protocols can be installed using the <package>net/zebra</package> package or port. Büyük ağlar için statik yollar hızla ölçeklenemez hale gelir. FreeBSD <acronym>BSD</acronym> sürüm 1 ve 2 ve <citerefentry><refentrytitle>routed</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>, which provides the routing protocols <acronym>RIP</acronym> , yönlendirme protokolleri için destek <package>net/zebra</package> paketi veya bağlantı noktası kullanılarak kurulabilir.
Consider the following network: Aşağıdaki ağı düşünün:
_ external ref='advanced-networking/static-routes' md5='__failed__' harici ref = 'gelişmiş ağ / statik yollar' md5 = '__ başarısız oldu'

INTERNET
| (10.0.0.1/24) Default Router to Internet
|
|Interface xl0
|10.0.0.10/24
+------+
| | RouterA
| | (FreeBSD gateway)
+------+
| Interface xl1
| 192.168.1.1/24
|
+--------------------------------+
Internal Net 1 | 192.168.1.2/24
|
+------+
| | RouterB
| |
+------+
| 192.168.2.1/24
|
Internal Net 2

INTERNET
| (10.0.0.1/24) Varsayılan yönlendirici
|
|Arabirim xl0
|10.0.0.10/24
+------+
| | YönlendiriciA
| | (FreeBSD ağ geçidi)
+------+
| Arabirim xl1
| 192.168.1.1/24
|
+--------------------------------+
İç şebeke 1 | 192.168.1.2/24
|
+------+
| | YönlendiriciB
| |
+------+
| 192.168.2.1/24
|
İç şebeke 2
In this scenario, <systemitem>RouterA</systemitem> is a FreeBSD machine that is acting as a router to the rest of the Internet. It has a default route set to <systemitem class="ipaddress">10.0.0.1</systemitem> which allows it to connect with the outside world. <systemitem>RouterB</systemitem> is already configured to use <systemitem class="ipaddress">192.168.1.1</systemitem> as its default gateway. Bu plana göre, <systemitem>RouterA</systemitem> İnternet'in geri kalanına yönlendirici olarak işlev gören bir FreeBSD makinesidir. Dış dünya ile bağlantı kurmasını sağlayan <systemitem class="ipaddress">10.0.0.1</systemitem> olarak ayarlanmış varsayılan bir yolu vardır. <systemitem>RouterB</systemitem> varsayılan ağ geçidi olarak <systemitem class="ipaddress">192.168.1.1</systemitem> kullanacak şekilde yapılandırılmıştır.
Before adding any static routes, the routing table on <systemitem>RouterA</systemitem> looks like this: Herhangi bir statik yol eklemeden önce, <systemitem>RouterA</systemitem> üzerindeki yönlendirme tablosu şöyle görünür:
<prompt>%</prompt> <userinput>netstat -nr</userinput>
Routing tables

Internet:
Destination Gateway Flags Refs Use Netif Expire
default 10.0.0.1 UGS 0 49378 xl0
127.0.0.1 127.0.0.1 UH 0 6 lo0
10.0.0.0/24 link#1 UC 0 0 xl0
192.168.1.0/24 link#2 UC 0 0 xl1
<prompt>%</prompt> <userinput>netstat -nr</userinput>
Yönlendirme tabloları
Internet
Hedef Ağ geçidi bayraklar Refler kullanım Netif süre bitimi
varsayılan 10.0.0.1 UGS 0 49378 xl0
127.0.0.1 127.0.0.1 UH 0 6 lo0
10.0.0.0/24 link#1 UC 0 0 xl0
192.168.1.0/24 link#2 UC 0 0 xl1
With the current routing table, <systemitem>RouterA</systemitem> does not have a route to the <systemitem class="ipaddress">192.168.2.0/24</systemitem> network. The following command adds the <literal>Internal Net 2</literal> network to <systemitem>RouterA</systemitem>'s routing table using <systemitem class="ipaddress">192.168.1.2</systemitem> as the next hop: Geçerli yönlendirme tablosuyla, <systemitem>RouterA</systemitem> </systemitem> <systemitem class="ipaddress">192.168.2.0/24</systemitem> ağına giden bir rotaya sahip değildir. Aşağıdaki komut, <literal>Internal Net 2</literal> ağını <systemitem>RouterA</systemitem> 'in yönlendirme tablosuna sonraki atlama olarak <systemitem class = "ipaddress"> 192.168.1.2 </systemitem> kullanarak ekler:
<prompt>#</prompt> <userinput>route add -net 192.168.2.0/24 192.168.1.2</userinput> <prompt>#</prompt> <userinput>route add -net 192.168.2.0/24 192.168.1.2</userinput>
Now, <systemitem>RouterA</systemitem> can reach any host on the <systemitem class="ipaddress">192.168.2.0/24</systemitem> network. However, the routing information will not persist if the FreeBSD system reboots. If a static route needs to be persistent, add it to <filename>/etc/rc.conf</filename>: Artık <systemitem> RouterA </systemitem>, <systemitem class = "ipaddress"> 192.168.2.0/24 </systemitem> ağındaki herhangi bir ana bilgisayara erişebilir. Ancak, FreeBSD sistemi yeniden başlatıldığında yönlendirme bilgileri devam etmez. Statik bir yolun kalıcı olması gerekiyorsa, <filename> /etc/rc.conf </filename> klasörüne ekleyin:
# Add Internal Net 2 as a persistent static route
static_routes="internalnet2"
route_internalnet2="-net 192.168.2.0/24 192.168.1.2"
# Dahili Net 2'yi kalıcı bir statik rota olarak ekleyin
statik_rota="internalnet2"
rota_internalnet2="-net 192.168.2.0/24 192.168.1.2"
The <literal>static_routes</literal> configuration variable is a list of strings separated by a space, where each string references a route name. The variable <literal>route_<replaceable>internalnet2</replaceable></literal> contains the static route for that route name. <literal> static_routes </literal> yapılandırma değişkeni, her bir dizenin bir rota adına başvurduğu bir boşlukla ayrılmış dizelerin listesidir. <literal>route_<replaceable>internalnet2</replaceable> </literal> değişkeni, o rota adı için statik rotayı içerir.
Using more than one string in <literal>static_routes</literal> creates multiple static routes. The following shows an example of adding static routes for the <systemitem class="ipaddress">192.168.0.0/24</systemitem> and <systemitem class="ipaddress">192.168.1.0/24</systemitem> networks: <literal> static_routes </literal> içinde birden fazla dize kullanmak birden çok statik yol oluşturur. Aşağıda, <systemitem class = "ipaddress"> 192.168.0.0/24 </systemitem> ve <systemitem class = "ipaddress"> 192.168.1.0/24 </systemitem> ağları için statik yol eklemeye bir örnek gösterilmektedir:
static_routes="net1 net2"
route_net1="-net 192.168.0.0/24 192.168.0.1"
route_net2="-net 192.168.1.0/24 192.168.1.1"
statik_rota="net1 net2"
rota_net1="-net 192.168.0.0/24 192.168.0.1"
rota_net2="-net 192.168.1.0/24 192.168.1.1"
When an address space is assigned to a network, the service provider configures their routing tables so that all traffic for the network will be sent to the link for the site. But how do external sites know to send their packets to the network's <acronym>ISP</acronym>? Bir ağa bir adres alanı atandığında, servis sağlayıcı yönlendirme tablolarını, ağ için tüm trafiğin site bağlantısına gönderileceği şekilde yapılandırır. Ancak harici siteler paketlerini ağın <acronym> ISP </acronym> ürününe nasıl gönderebilir?
There is a system that keeps track of all assigned address spaces and defines their point of connection to the Internet backbone, or the main trunk lines that carry Internet traffic across the country and around the world. Each backbone machine has a copy of a master set of tables, which direct traffic for a particular network to a specific backbone carrier, and from there down the chain of service providers until it reaches a particular network. Tüm atanmış adres alanlarını takip eden ve İnternet omurgasına veya ülke ve dünya genelinde İnternet trafiğini taşıyan ana hatlara bağlantı noktalarını tanımlayan bir sistem vardır. Her omurga makinesi, belirli bir ağ için trafiği belirli bir omurga taşıyıcısına ve oradan servis sağlayıcılar zincirinden belirli bir ağa ulaşana kadar yönlendiren bir ana tablo kümesinin bir kopyasına sahiptir.
It is the task of the service provider to advertise to the backbone sites that they are the point of connection, and thus the path inward, for a site. This is known as route propagation. Omurga sitelerine, bir bağlantı noktası ve dolayısıyla bir site için içeri doğru yol olduklarını bildirmek servis sağlayıcının görevidir. Bu rota yayılımı olarak bilinir.
<primary><citerefentry><refentrytitle>traceroute</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry></primary> <primary><citerefentry><refentrytitle>traceroute</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry></primary>
ComponentTranslation
This translation Translated FreeBSD Doc/books_handbook harici ref = 'gelişmiş ağ / statik yollar' md5 = '__ başarısız oldu'
The following strings have different sources, but the same context.
Needs editing FreeBSD Doc/articles_bsdl-gpl DOĞAN AHMETCİ, doganahmetci@aydin.edu.tr, 2020
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='bsdinstall/bsdinstall-boot-options-menu' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='bsdinstall/bsdinstall-keymap-loading' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/parallels-freebsd11' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/virtualpc-freebsd1' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/virtualpc-freebsd5' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/virtualpc-freebsd6' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/vmware-freebsd03' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/vmware-freebsd09' md5='__failed__'
Translated FreeBSD Doc/books_handbook external ref='advanced-networking/pxe-nfs' md5='__failed__'
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/parallels-freebsd5' md5='__failed__'
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='bsdinstall/bsdinstall-keymap-testing' md5='__failed__'
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/vmware-freebsd12' md5='__failed__'
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='bsdinstall/bsdinstall-choose-mode' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='bsdinstall/bsdinstall-config-hostname' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='bsdinstall/bsdinstall-config-components' md5='__failed__'
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='basics/example-dir2' md5='__failed__'
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/parallels-freebsd13' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/virtualpc-freebsd3' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/virtualpc-freebsd7' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/virtualpc-freebsd12' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/vmware-freebsd02' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/vmware-freebsd07' md5='__failed__'
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='bsdinstall/bsdinstall-newboot-loader-menu' md5='__failed__'
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='bsdinstall/bsdinstall-netinstall-files' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='bsdinstall/bsdinstall-zfs-partmenu' md5='__failed__'
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='basics/example-dir1' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='basics/example-dir3' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='basics/example-dir4' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='basics/example-dir5' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='basics/disk-layout' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook harici referans= 'geom/bölümleme' md5=' '__başarısız__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/parallels-freebsd1' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/parallels-freebsd2' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/parallels-freebsd3' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/parallels-freebsd4' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/parallels-freebsd6' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/parallels-freebsd7' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/parallels-freebsd8' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/parallels-freebsd9' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/parallels-freebsd10' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/parallels-freebsd12' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/virtualpc-freebsd2' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/virtualpc-freebsd4' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/virtualpc-freebsd8' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/virtualpc-freebsd9' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/virtualpc-freebsd10' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/virtualpc-freebsd11' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/virtualpc-freebsd13' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/vmware-freebsd01' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/vmware-freebsd04' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/vmware-freebsd05' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/vmware-freebsd06' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/vmware-freebsd08' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/vmware-freebsd10' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/vmware-freebsd11' md5='__failed__'
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook

Loading…

external ref='advanced-networking/static-routes' md5='__failed__'
harici ref = 'gelişmiş ağ / statik yollar' md5 = '__ başarısız oldu'
3 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish (tr_TR)
advanced gelişmiş ileri FreeBSD Doc
GNOME (GNU Network Object Model Environment) GNU Ağ Nesne Modeli Ortamı FreeBSD Doc
internal network iç şebeke FreeBSD Doc
internal network yerel ağ FreeBSD Doc
network FreeBSD Doc
network card ethernet kartı,ağ kartı FreeBSD Doc
network file system ağ dosya sistemi FreeBSD Doc
network interface ağ arayüzü FreeBSD Doc
network monitoring ağ izleme FreeBSD Doc
network printer ağ yazıcısı FreeBSD Doc
network service ağ hizmeti FreeBSD Doc
networking service ağ hizmeti,ağ servisi FreeBSD Doc
networking subsystem ağ oluşturma alt sistemi FreeBSD Doc
raw network sockets ham ağ soketleri FreeBSD Doc
Virtual Private Network Sanal Özel Ağlar FreeBSD Doc

Source information

Context
_
Source string comment

(itstool) path: imageobject/imagedata This is a reference to an external file such as an image or video. When the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to whatever you like once you have updated your copy of the file.

Source string location
book.translate.xml:62429
String age
5 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
books/tr_TR/handbook.po, string 10236