The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation

(itstool) path: sect2/para
English
From this point on, so long as the <filename>geom_label.ko</filename> kernel module is loaded at boot with <filename>/boot/loader.conf</filename> or the <literal>GEOM_LABEL</literal> kernel option is present, the device node may change without any ill effect on the system.
Context English Turkish (tr_TR) State
<primary>Disk Labels</primary> <primary>Dİsk Etiketleri</primary>
During system initialization, the FreeBSD kernel creates device nodes as devices are found. This method of probing for devices raises some issues. For instance, what if a new disk device is added via <acronym>USB</acronym>? It is likely that a flash device may be handed the device name of <filename>da0</filename> and the original <filename>da0</filename> shifted to <filename>da1</filename>. This will cause issues mounting file systems if they are listed in <filename>/etc/fstab</filename> which may also prevent the system from booting. Sistem başlatma sırasında, FreeBSD çekirdeği, aygıtlar bulunurken aygıt düğümleri oluşturur. Bu aygıtları problama yöntemi bazı sorunları ortaya çıkarır. Örneğin, <acronym> USB </acronym> yoluyla yeni bir disk aygıtı eklenirse ne olur? Bir flash aygıta <filename> da0 </filename> aygıt adı verilebilir ve orijinal <filename> da0 </filename> <filename> da1 </filename> 'e kaydırılabilir. Bu, <filename> / etc / fstab </filename> 'de listelenmişse dosya sistemlerini monte etmede sorunlara neden olur ve bu da sistemin önyüklenmesini önleyebilir.
One solution is to chain <acronym>SCSI</acronym> devices in order so a new device added to the <acronym>SCSI</acronym> card will be issued unused device numbers. But what about <acronym>USB</acronym> devices which may replace the primary <acronym>SCSI</acronym> disk? This happens because <acronym>USB</acronym> devices are usually probed before the <acronym>SCSI</acronym> card. One solution is to only insert these devices after the system has been booted. Another method is to use only a single <acronym>ATA</acronym> drive and never list the <acronym>SCSI</acronym> devices in <filename>/etc/fstab</filename>. Bir çözüm, <acronym> SCSI </acronym> cihazlarını zincirlemek, böylece <acronym> SCSI </acronym> kartına eklenen yeni bir cihaz kullanılmayan cihaz numaraları verilecektir. Peki, birincil <acronym> SCSI </acronym> diskinin yerini alabilecek <acronym> USB </acronym> aygıtları ne olacak? Bunun nedeni, <acronym> USB </acronym> cihazlarının genellikle <acronym> SCSI </acronym> kartından önce problanmasıdır. Bir çözüm, bu aygıtları yalnızca sistem önyüklendikten sonra yerleştirmektir. Başka bir yöntem, yalnızca tek bir <acronym> ATA </acronym> sürücüsü kullanmak ve <acilenym> SCSI </acronym> aygıtlarını asla <filename> / etc / fstab </filename> 'de listelemektir.
A better solution is to use <command>glabel</command> to label the disk devices and use the labels in <filename>/etc/fstab</filename>. Because <command>glabel</command> stores the label in the last sector of a given provider, the label will remain persistent across reboots. By using this label as a device, the file system may always be mounted regardless of what device node it is accessed through. Daha iyi bir çözüm, disk aygıtlarını etiketlemek için <command> glabel </command> kullanmak ve <filename> / etc / fstab </filename> içindeki etiketleri kullanmaktır. <komut> glabel </command> etiketi belirli bir sağlayıcının son sektöründe sakladığından, etiket yeniden başlatmalarda kalıcı kalacaktır. Bu etiketi bir aygıt olarak kullanarak, dosya sistemi, hangi aygıt düğümüne erişildiğine bakılmaksızın her zaman monte edilebilir.
<command>glabel</command> can create both transient and permanent labels. Only permanent labels are consistent across reboots. Refer to <citerefentry><refentrytitle>glabel</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> for more information on the differences between labels. <command> glabel </command> hem geçici hem de kalıcı etiketler oluşturabilir. Yalnızca kalıcı etiketler, yeniden başlatmalar arasında tutarlıdır. Etiketler arasındaki farklar hakkında daha fazla bilgi için <citerefentry><refentrytitle>glabel</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry> bölümüne bakın.
Label Types and Examples Etiket Türleri ve Örnekler
Permanent labels can be a generic or a file system label. Permanent file system labels can be created with <citerefentry><refentrytitle>tunefs</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> or <citerefentry><refentrytitle>newfs</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>. These types of labels are created in a sub-directory of <filename>/dev</filename>, and will be named according to the file system type. For example, <acronym>UFS</acronym>2 file system labels will be created in <filename>/dev/ufs</filename>. Generic permanent labels can be created with <command>glabel label</command>. These are not file system specific and will be created in <filename>/dev/label</filename>. Kalıcı etiketler genel veya bir dosya sistemi etiketi olabilir. Kalıcı dosya sistemi etiketleri <citerefentry><refentrytitle>tunefs</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry> veya <citerefentry><refentrytitle>newfs</refentrytitle> <8 > </ citerefentry>. Bu tür etiketler, <filename> / dev </filename> alt dizininde oluşturulur ve dosya sistemi türüne göre adlandırılır. Örneğin, <filename> / dev / ufs </filename> 'de <acronym> UFS </acronym> 2 dosya sistemi etiketi oluşturulacaktır. Genel kalıcı etiketler <komut> glabel etiketi </command> ile oluşturulabilir. Bunlar dosya sistemine özgü değildir ve <filename> / dev / label </filename> içinde oluşturulur.
Temporary labels are destroyed at the next reboot. These labels are created in <filename>/dev/label</filename> and are suited to experimentation. A temporary label can be created using <command>glabel create</command>. Geçici etiketler bir sonraki önyüklemede imha edilir. Bu etiketler <filename> / dev / label </filename> içinde oluşturulur ve denemeye uygundur. <command> glabel create </command> kullanılarak geçici bir etiket oluşturulabilir.
To create a permanent label for a <acronym>UFS</acronym>2 file system without destroying any data, issue the following command: Herhangi bir veriyi yok etmeden <acronym> UFS </acronym> 2 dosya sistemi için kalıcı bir etiket oluşturmak üzere aşağıdaki komutu verin:
<prompt>#</prompt> <userinput>tunefs -L <replaceable>home</replaceable> <replaceable>/dev/da3</replaceable></userinput> <prompt>#</prompt> <userinput>tunefs -L <replaceable>home</replaceable> <replaceable>/dev/da3</replaceable></userinput>
A label should now exist in <filename>/dev/ufs</filename> which may be added to <filename>/etc/fstab</filename>: <filename> / dev / ufs </filename> 'de <filename> / etc / fstab </filename> içine eklenebilecek bir etiket bulunmalıdır:
/dev/ufs/home /home ufs rw 2 2 /dev/ufs/home /home ufs rw 2 2
The file system must not be mounted while attempting to run <command>tunefs</command>. <command>tunefs </command> çalıştırılmaya çalışılırken dosya sistemi monte edilmemelidir.
Now the file system may be mounted: Şimdi dosya sistemi monte edilebilir:
<prompt>#</prompt> <userinput>mount /home</userinput> <prompt>#</prompt> <userinput>mount /home</userinput>
From this point on, so long as the <filename>geom_label.ko</filename> kernel module is loaded at boot with <filename>/boot/loader.conf</filename> or the <literal>GEOM_LABEL</literal> kernel option is present, the device node may change without any ill effect on the system. Bu noktadan sonra, <filename> geom_label.ko </filename> çekirdek modülüne önyükleme sırasında <filename> /boot/loader.conf </filename> veya <literal> GEOM_LABEL </literal> çekirdeği yüklendiği sürece seçeneği mevcutsa, aygıt düğümü sistem üzerinde herhangi bir olumsuz etki yaratmadan değişebilir.
File systems may also be created with a default label by using the <option>-L</option> flag with <command>newfs</command>. Refer to <citerefentry><refentrytitle>newfs</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> for more information. Dosya sistemleri <command> newfs </command> ile <option> -L </option> bayrağı kullanılarak da varsayılan bir etiketle oluşturulabilir. Daha fazla bilgi için <citerefentry><refentrytitle>newfs</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry> bölümüne bakın.
The following command can be used to destroy the label: Etiketi yok etmek için aşağıdaki komut kullanılabilir:
<prompt>#</prompt> <userinput>glabel destroy home</userinput> <prompt>#</prompt> <userinput>glabel destroy home</userinput>
The following example shows how to label the partitions of a boot disk. Aşağıdaki örnek, bir önyükleme diskinin bölümlerinin nasıl etiketleneceğini gösterir.
Labeling Partitions on the Boot Disk Önyükleme Diskindeki Bölümleri Etiketleme
By permanently labeling the partitions on the boot disk, the system should be able to continue to boot normally, even if the disk is moved to another controller or transferred to a different system. For this example, it is assumed that a single <acronym>ATA</acronym> disk is used, which is currently recognized by the system as <filename>ad0</filename>. It is also assumed that the standard FreeBSD partition scheme is used, with <filename>/</filename>, <filename>/var</filename>, <filename>/usr</filename> and <filename>/tmp</filename>, as well as a swap partition. Önyükleme diskindeki bölümleri kalıcı olarak etiketleyerek, disk başka bir denetleyiciye taşınmış veya farklı bir sisteme aktarılmış olsa bile sistem normal olarak önyüklemeye devam edebilmelidir. Bu örnek için, sistem tarafından şu anda <filename> ad0 </filename> olarak tanınan tek bir <acronym> ATA </acronym> diskinin kullanıldığı varsayılmaktadır. Ayrıca standart FreeBSD bölümleme şemasının <filename> / </filename>, <filename> / var </filename>, <filename> / usr </filename> ve <filename> / tmp </ ile kullanıldığı varsayılmaktadır. dosyaadı> yanı sıra bir takas bölümü.
Reboot the system, and at the <citerefentry><refentrytitle>loader</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> prompt, press <keycap>4</keycap> to boot into single user mode. Then enter the following commands: Sistemi yeniden başlatın ve <citerefentry><refentrytitle>loader</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry> isteminde, tek kullanıcı moduna önyüklemek için <keycap> 4 </keycap> tuşuna basın. Ardından aşağıdaki komutları girin:
<prompt>#</prompt> <userinput>glabel label rootfs /dev/ad0s1a</userinput>
GEOM_LABEL: Label for provider /dev/ad0s1a is label/rootfs
<prompt>#</prompt> <userinput>glabel label var /dev/ad0s1d</userinput>
GEOM_LABEL: Label for provider /dev/ad0s1d is label/var
<prompt>#</prompt> <userinput>glabel label usr /dev/ad0s1f</userinput>
GEOM_LABEL: Label for provider /dev/ad0s1f is label/usr
<prompt>#</prompt> <userinput>glabel label tmp /dev/ad0s1e</userinput>
GEOM_LABEL: Label for provider /dev/ad0s1e is label/tmp
<prompt>#</prompt> <userinput>glabel label swap /dev/ad0s1b</userinput>
GEOM_LABEL: Label for provider /dev/ad0s1b is label/swap
<prompt>#</prompt> <userinput>exit</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>glabel label rootfs /dev/ad0s1a</userinput>
GEOM_LABEL: Label for provider /dev/ad0s1a is label/rootfs
<prompt>#</prompt> <userinput>glabel label var /dev/ad0s1d</userinput>
GEOM_LABEL: Label for provider /dev/ad0s1d is label/var
<prompt>#</prompt> <userinput>glabel label usr /dev/ad0s1f</userinput>
GEOM_LABEL: Label for provider /dev/ad0s1f is label/usr
<prompt>#</prompt> <userinput>glabel label tmp /dev/ad0s1e</userinput>
GEOM_LABEL: Label for provider /dev/ad0s1e is label/tmp
<prompt>#</prompt> <userinput>glabel label swap /dev/ad0s1b</userinput>
GEOM_LABEL: Label for provider /dev/ad0s1b is label/swap
<prompt>#</prompt> <userinput>exit</userinput>
The system will continue with multi-user boot. After the boot completes, edit <filename>/etc/fstab</filename> and replace the conventional device names, with their respective labels. The final <filename>/etc/fstab</filename> will look like this: Sistem çok kullanıcılı önyükleme ile devam edecektir. Önyükleme tamamlandıktan sonra, <filename> / etc / fstab </filename> öğesini düzenleyin ve geleneksel aygıt adlarını ilgili etiketlerle değiştirin. Son <filename> / etc / fstab </filename> şöyle görünecektir:
# Device Mountpoint FStype Options Dump Pass#
/dev/label/swap none swap sw 0 0
/dev/label/rootfs / ufs rw 1 1
/dev/label/tmp /tmp ufs rw 2 2
/dev/label/usr /usr ufs rw 2 2
/dev/label/var /var ufs rw 2 2
# Device Mountpoint FStype Options Dump Pass#
/dev/label/swap none swap sw 0 0
/dev/label/rootfs / ufs rw 1 1
/dev/label/tmp /tmp ufs rw 2 2
/dev/label/usr /usr ufs rw 2 2
/dev/label/var /var ufs rw 2 2
The system can now be rebooted. If everything went well, it will come up normally and <command>mount</command> will show: Sistem şimdi yeniden başlatılabilir. Her şey yolunda giderse, normal bir şekilde ortaya çıkar ve <command> mount </command> şunu gösterir:
<prompt>#</prompt> <userinput>mount</userinput>
/dev/label/rootfs on / (ufs, local)
devfs on /dev (devfs, local)
/dev/label/tmp on /tmp (ufs, local, soft-updates)
/dev/label/usr on /usr (ufs, local, soft-updates)
/dev/label/var on /var (ufs, local, soft-updates)
<prompt>#</prompt> <userinput>mount</userinput>
/dev/label/rootfs on / (ufs, local)
devfs on /dev (devfs, local)
/dev/label/tmp on /tmp (ufs, local, soft-updates)
/dev/label/usr on /usr (ufs, local, soft-updates)
/dev/label/var on /var (ufs, local, soft-updates)
The <citerefentry><refentrytitle>glabel</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> class supports a label type for <acronym>UFS</acronym> file systems, based on the unique file system id, <literal>ufsid</literal>. These labels may be found in <filename>/dev/ufsid</filename> and are created automatically during system startup. It is possible to use <literal>ufsid</literal> labels to mount partitions using <filename>/etc/fstab</filename>. Use <command>glabel status</command> to receive a list of file systems and their corresponding <literal>ufsid</literal> labels: <citerefentry><refentrytitle>glabel</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry> sınıfı, <acronym> UFS </acronym> dosya sistemleri için benzersiz bir etiket türü < literal> ufsid </ literal>. Bu etiketler <filename> / dev / ufsid </filename> içinde bulunabilir ve sistem başlatılırken otomatik olarak oluşturulur. Bölümleri <filename> / etc / fstab </filename> kullanarak bağlamak için <literal> ufsid </literal> etiketlerini kullanmak mümkündür. Dosya sistemlerinin bir listesini ve karşılık gelen <literal> ufsid </literal> etiketlerini almak için <komut> glabel durumu </command> 'nı kullanın:
<prompt>%</prompt> <userinput>glabel status</userinput>
Name Status Components
ufsid/486b6fc38d330916 N/A ad4s1d
ufsid/486b6fc16926168e N/A ad4s1f
<prompt>%</prompt> <userinput>glabel status</userinput>
Name Status Components
ufsid/486b6fc38d330916 N/A ad4s1d
ufsid/486b6fc16926168e N/A ad4s1f
In the above example, <filename>ad4s1d</filename> represents <filename>/var</filename>, while <filename>ad4s1f</filename> represents <filename>/usr</filename>. Using the <literal>ufsid</literal> values shown, these partitions may now be mounted with the following entries in <filename>/etc/fstab</filename>: Yukarıdaki örnekte, <filename> ad4s1d </filename> <filename> / var </filename> 'ı, <filename> ad4s1f </filename> ise <filename> / usr </filename>' i temsil eder. Gösterilen <literal> ufsid </literal> değerleri kullanılarak, bu bölümler artık <filename> / etc / fstab </filename> içindeki aşağıdaki girişlerle monte edilebilir:

Loading…

From this point on, so long as the <filename>geom_label.ko</filename> kernel module is loaded at boot with <filename>/boot/loader.conf</filename> or the <literal>GEOM_LABEL</literal> kernel option is present, the device node may change without any ill effect on the system.
Bu noktadan sonra, <filename> geom_label.ko </filename> çekirdek modülüne önyükleme sırasında <filename> /boot/loader.conf </filename> veya <literal> GEOM_LABEL </literal> çekirdeği yüklendiği sürece seçeneği mevcutsa, aygıt düğümü sistem üzerinde herhangi bir olumsuz etki yaratmadan değişebilir.
8 months ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Previous translation was "Bu noktadan sonra, <filename> geom_label.ko </filename> çekirdek modülüne önyükleme sırasında <filename> /boot/loader.conf </filename> veya <literal> GEOM_LABEL </literal> çekirdeği yüklendiği sürece seçeneği mevcutsa, aygıt düğümü sistem üzerinde herhangi bir olumsuz etki yaratmadan değişebilir.".

Fix string

Reset

Glossary

English Turkish (tr_TR)
as tür FreeBSD Doc (Archived)
boot önyükleme,önyüklemek FreeBSD Doc (Archived)
device aygıt FreeBSD Doc (Archived)
device aygıt FreeBSD Doc (Archived)
device node aygıt düğümü FreeBSD Doc (Archived)
device node aygıt düğümü FreeBSD Doc (Archived)
filename dosya adı FreeBSD Doc (Archived)
kernel çekirdek FreeBSD Doc (Archived)
Kernel Çekirdek FreeBSD Doc (Archived)
module modül FreeBSD Doc (Archived)
node düğüm FreeBSD Doc (Archived)

Source information

Source string comment
(itstool) path: sect2/para
Source string location
book.translate.xml:39136
String age
9 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
books/tr_TR/handbook.po, string 6535