Translation

(itstool) path: listitem/para
<emphasis>Education:</emphasis> Are you a student of computer science or a related engineering field? There is no better way of learning about operating systems, computer architecture and networking than the hands on, under the hood experience that FreeBSD can provide. A number of freely available CAD, mathematical and graphic design packages also make it highly useful to those whose primary interest in a computer is to get <emphasis>other</emphasis> work done!
470/4650
Context English Turkish (tr_TR) State
What Can FreeBSD Do? FreeBSD Ne Yapabilir?
The applications to which FreeBSD can be put are truly limited only by your own imagination. From software development to factory automation, inventory control to azimuth correction of remote satellite antennae; if it can be done with a commercial <trademark class="registered">UNIX</trademark> product then it is more than likely that you can do it with FreeBSD too! FreeBSD also benefits significantly from literally thousands of high quality applications developed by research centers and universities around the world, often available at little to no cost. FreeBSD tarafından ortaya koyulabilen uygulamalar tamamen sizin kendi hayal gücünüzle sınırlıdır. Yazılım geliştirmeden fabrika özdevim otomasyonuna , stok kontrolünden uzaktan kontrollü uydu yıldız açısı düzeltmesine kadar bir çok işlem ticari bir <trademark class="registered">UNIX</trademark> ürünü ile yapılabiliyorsa, bunları FreeBSD ile yapabilmeniz çok daha olasıdır! FreeBSD ayrıca, genellikle çok az maliyetle ya da maliyetsiz olarak sunulan ve tüm dünyada araştırma merkezleri ve üniversiteler tarafınca geliştirilen oldukça kaliteli binlerce uygulamadan önemli ölçüde faydalanmaktadır.
Because the source code for FreeBSD itself is freely available, the system can also be customized to an almost unheard of degree for special applications or projects, and in ways not generally possible with operating systems from most major commercial vendors. Here is just a sampling of some of the applications in which people are currently using FreeBSD: FreeBSD'nin kendi kaynak kodu rahat bir şekilde elde edilebildiğinden, bu sistem neredeyse hiç duyulmamış bir derecede özel uygulamalar ya da projeler için, çoğu büyük ticari satıcının sistemlerinde genellikle mümkün olmayan bir şekilde özelleştirilebilir. İnsanların günümüzde FreeBSD kullandığı uygulamalardan bazıları şunlardır:
<emphasis>Internet Services:</emphasis> The robust TCP/IP networking built into FreeBSD makes it an ideal platform for a variety of Internet services such as: <emphasis>İnternet Hizmetleri:</emphasis> FreeBSD içine eklenen dayanıklı aktarma kontrol protokolü ağı, onu şunlar gibi çeşitli İnternet hizmetleri için kusursuz bir platform yapar:
Web servers Web sunucuları
IPv4 and IPv6 routing İnternet Protokol Sürüm 4 ve İnternet Protokol Sürüm 6 dağıtımı
<primary>firewall</primary> <primary>güvenlik duvarı</primary>
<primary>NAT</primary> <primary>NAT</primary>
Firewalls<_:indexterm-1/> and NAT<_:indexterm-2/> (<quote>IP masquerading</quote>) gateways Güvenlik duvarı<_:indexterm-1/> ve NAT<_:indexterm-2/> (<quote>IP gizlenmesi</quote>) ağ geçitleri
<primary>FTP servers</primary> <primary>FTP sunucuları</primary>
FTP servers<_:indexterm-1/> FTP sunucuları<_:indexterm-1/>
<primary>electronic mail</primary> <see>email</see> <primary>elektronik posta</primary><see>e-posta</see>
<primary>email</primary> <primary>e-posta</primary>
<_:indexterm-1/> <_:indexterm-2/> Email servers <_:indexterm-1/> <_:indexterm-2/> E-posta sunucuları
And more... Ve daha fazlası...
<emphasis>Education:</emphasis> Are you a student of computer science or a related engineering field? There is no better way of learning about operating systems, computer architecture and networking than the hands on, under the hood experience that FreeBSD can provide. A number of freely available CAD, mathematical and graphic design packages also make it highly useful to those whose primary interest in a computer is to get <emphasis>other</emphasis> work done! <emphasis>Eğitim:</emphasis> Bilgisayar bilimleri ya da bununla bağlantılı bir alanda öğrenci misiniz? İşletim sistemi, bilgisayar mimarisi ve ağ oluşturma hakkında bir şeyler öğrenmenin FreeBSD'nin sağlayabileceği deneyim altında bundan daha iyi bir yolu yoktur. Ayrıca rahatlıkla elde edilebilen bir miktar CAD, matematiksel ve grafik tasarım paketleri, <emphasis>diğer</emphasis> işleri yapmak için bilgisayara birinci dereceden ilgi duyanlar için oldukça faydalıdır!
<emphasis>Research:</emphasis> With source code for the entire system available, FreeBSD is an excellent platform for research in operating systems as well as other branches of computer science. FreeBSD's freely available nature also makes it possible for remote groups to collaborate on ideas or shared development without having to worry about special licensing agreements or limitations on what may be discussed in open forums. <emphasis>Araştırma:</emphasis> Bütün mevcut sistemler için geçerli kaynak koduyla FreeBSD, bilgisayar biliminin diğer branşlarında olduğu gibi, işletim sistemi araştırması için de mükemmel bir platformdur. FreeBSD'nin bağımsız mevcut niteliği, onu özel yetki anlaşmaları olmadan ya da açık oturumlarda neyin tartışılmış olabileceği üzerindeki kısıtlamalardan dolayı endişelenmeden, ortak gelişmeler ya da fikirler üzerindeki, uzak grupları birleştirmeyi mümkün kılar.
<primary>router</primary> <primary>yöneltici</primary>
<primary>DNS Server</primary> <primary>DNS Sunucuları</primary>
<emphasis>Networking:</emphasis> Need a new router?<_:indexterm-1/> A name server (DNS)?<_:indexterm-2/> A firewall to keep people out of your internal network? FreeBSD can easily turn that unused PC sitting in the corner into an advanced router with sophisticated packet-filtering capabilities. <emphasis>Ağ Oluşturma:</emphasis> Bir yönelticiye mi ihtiyacınız var? <_:indexterm-1/> Bir sunucu adı (DNS)?<_:indexterm-2/> İnsanları iç şebekenizin dışında tutan bir güvenlik duvarı? FreeBSD, kullanılmayan ve kenarda duran bir bilgisayarı kolaylıkla çok yönlü paket süzgeç özelliklerine sahip gelişmiş bir yönelticiye dönüştürebilir.
<primary>embedded</primary> <primary>Gömülü Sistem</primary>
<emphasis>Embedded:</emphasis> FreeBSD makes an excellent platform to build embedded systems upon. <_:indexterm-1/> With support for the <trademark class="registered">ARM</trademark>, <trademark class="registered">MIPS</trademark> and <trademark class="registered">PowerPC</trademark> platforms, coupled with a robust network stack, cutting edge features and the permissive <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/books/faq/introduction.html#bsd-license-restrictions">BSD license</link> FreeBSD makes an excellent foundation for building embedded routers, firewalls, and other devices. <emphasis>Gömülü Sistem:</emphasis> FreeBSD gömülü sistemler oluşturmak için kusursuz bir platform yapar. <_:indexterm-1/> <trademark class="registered">ARM</trademark>, <trademark class="registered">MIPS</trademark> <trademark class="registered">PowerPC</trademark> platformlarının desteği ve sağlam ağ yığını, üstün özellikler ve izin verilen <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/books/faq/introduction.html#bsd-license-restrictions">BSD lisansı</link> ile birleştiğinde, FreeBSD, gömülü yöneltici, güvenlik duvarı ve diğer cihazların oluşturulması için mükemmel bir temel oluşturur.
<primary>X Window System</primary> <primary>X Pencere Sistemi</primary>
<primary>GNOME</primary> <primary>GNU Ağ Nesne Modeli Ortamı</primary>
<primary>KDE</primary> <primary>K Masaüstü Ortamı</primary>
<_:indexterm-1/> <_:indexterm-2/> <_:indexterm-3/> <emphasis>Desktop:</emphasis> FreeBSD makes a fine choice for an inexpensive desktop solution using the freely available X11 server. FreeBSD offers a choice from many open-source desktop environments, including the standard <application>GNOME</application> and <application>KDE</application> graphical user interfaces. FreeBSD can even boot <quote>diskless</quote> from a central server, making individual workstations even cheaper and easier to administer. <_:indexterm-1/> <_:indexterm-2/> <_:indexterm-3/> <emphasis>Masaüstü:</emphasis> FreeBSD rahatlıkla bulunabilen X11 sunucusunu kullanarak, masrafsız masaüstü çözümleri için iyi bir seçim yapar. FreeBSD, standart <application>GNOME</application> ve <application>KDE</application> grafik kullanıcı arabirimlerini içeren bir çok açık kaynak masaüstü ortamından bir seçenek önerir. FreeBSD, merkez sunucudan <quote>disksiz</quote> önyükleme bile yapabilir, bunu yaparak bireysel iş istasyonlarını daha ucuz ve kolay yönetilebilir hale getirir.
<primary>Compiler</primary> <primary>Derleyici</primary>
<emphasis>Software Development:</emphasis> The basic FreeBSD system comes with a full suite of development tools including a full C/C++<_:indexterm-1/> compiler and debugger suite. Support for many other languages are also available through the ports and packages collection. <emphasis>Yazılım Geliştirme:</emphasis> Temel FreeBSD sistemi, tam bir C/C++ <_:indexterm-1/> derleyici ve hata ayıklayıcı takımı içeren donanımlı çift geliştirme araçları ile birlikte anılır. Ayrıca diğer bir çok dili desteklemek, noktalar ve paket koleksiyonlar yoluyla elde edilebilir.
FreeBSD is available to download free of charge, or can be obtained on either CD-ROM or DVD. Please see <xref linkend="mirrors"/> for more information about obtaining FreeBSD. FreeBSD, ücretsiz indirebilmeniz için uygundur ya da CD-ROM ve ya DVD üzerinden elde edilebilir. FreeBSD'yi edinmek için daha fazla bilgiye ihtiyaç duyuyorsanız lütfen <xref linkend="mirrors"/> linkine bakın.
Who Uses FreeBSD? FreeBSD'yi Kim Kullanır?
<primary>users</primary> <secondary>large sites running FreeBSD</secondary> <primary>kullanıcılar</primary><secondary>FreeBSD'nin çalıştığı büyük siteler</secondary>

Loading…

<emphasis>Education:</emphasis> Are you a student of computer science or a related engineering field? There is no better way of learning about operating systems, computer architecture and networking than the hands on, under the hood experience that FreeBSD can provide. A number of freely available CAD, mathematical and graphic design packages also make it highly useful to those whose primary interest in a computer is to get <emphasis>other</emphasis> work done!
<emphasis>Eğitim:</emphasis> Bilgisayar bilimleri ya da bununla bağlantılı bir alanda öğrenci misiniz? İşletim sistemi, bilgisayar mimarisi ve ağ oluşturma hakkında bir şeyler öğrenmenin FreeBSD'nin sağlayabileceği deneyim altında bundan daha iyi bir yolu yoktur. Ayrıca rahatlıkla elde edilebilen bir miktar CAD, matematiksel ve grafik tasarım paketleri, <emphasis>diğer</emphasis> işleri yapmak için bilgisayara birinci dereceden ilgi duyanlar için oldukça faydalıdır!
6 months ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Last translation was "<emphasis>Eğitim:</emphasis> Bilgisayar bilimleri ya da bununla bağlantılı bir alanda öğrenci misiniz? İşletim sistemi, bilgisayar mimarisi ve ağ oluşturma hakkında bir şeyler öğrenmenin FreeBSD'nin sağlayabileceği deneyim altında bundan daha iyi bir yolu yoktur. Ayrıca rahatlıkla elde edilebilen bir miktar CAD, matematiksel ve grafik tasarım paketleri, <emphasis>diğer</emphasis> işleri yapmak için bilgisayara birinci dereceden ilgi duyanlar için oldukça faydalıdır!".

Fix string

Reset

Glossary

English Turkish (tr_TR)
base system temel sistem FreeBSD Doc
binary packages iki terimli paketler FreeBSD Doc
Computer hardware companies Bilgisayar donanım şirketleri FreeBSD Doc
design tasarım FreeBSD Doc
Extended (Ext) File System Genişletilmiş Dosya Sistemi FreeBSD Doc
file system dosya sistemi FreeBSD Doc
FreeBSD branch FreeBSD şubesi FreeBSD Doc
freely özgürce FreeBSD Doc
GNOME (GNU Network Object Model Environment) GNU Ağ Nesne Modeli Ortamı FreeBSD Doc
Hardware architecture Donanım mimarisi FreeBSD Doc
host system ana bilgisayar sistemi FreeBSD Doc
internal network iç şebeke FreeBSD Doc
internal network yerel ağ FreeBSD Doc
manipulate packages paketlerin değiştirmek/işlemek FreeBSD Doc
native file system yerel dosya sistemi FreeBSD Doc
network FreeBSD Doc
network card ethernet kartı,ağ kartı FreeBSD Doc
network file system ağ dosya sistemi FreeBSD Doc
network interface ağ arayüzü FreeBSD Doc
network monitoring ağ izleme FreeBSD Doc
network printer ağ yazıcısı FreeBSD Doc
network service ağ hizmeti FreeBSD Doc
networking service ağ hizmeti,ağ servisi FreeBSD Doc
networking subsystem ağ oluşturma alt sistemi FreeBSD Doc
operating system işletim sistemi FreeBSD Doc
Primary Öncel FreeBSD Doc
primary partition birincil bellek bölümü FreeBSD Doc
raw network sockets ham ağ soketleri FreeBSD Doc
supported file system desteklenen dosya sistemi FreeBSD Doc
system administration Sistem Yönetimi FreeBSD Doc
system call sistem çağrısı FreeBSD Doc
system collapsing sistem çökmesi FreeBSD Doc
Virtual Private Network Sanal Özel Ağlar FreeBSD Doc

Source information

Source string comment
(itstool) path: listitem/para
Source string location
book.translate.xml:1917
String age
8 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
books/tr_TR/handbook.po, string 194