The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation

(itstool) path: sect2/para
English
Add this line to <filename>/boot/loader.conf</filename> to enable <citerefentry><refentrytitle>vt</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry>:
Context English Turkish (tr_TR) State
Quick Start Hızlı Başlangıç
<application>Xorg</application> supports most common video cards, keyboards, and pointing devices. <application>Xorg</application> en yaygın video kartlarını, klavyeleri ve işaret aygıtlarını destekler.
Video cards, monitors, and input devices are automatically detected and do not require any manual configuration. Do not create <filename>xorg.conf</filename> or run a <option>-configure</option> step unless automatic configuration fails. Video kartları, monitörler ve giriş aygıtları otomatik olarak algılanır ve manuel yapılandırma gerektirmez. Otomatik yapılandırma da hata olursa <filename>xorg.conf</filename> ya da <option>yapılandırma</option> ayarlarını çalıştırmayın.
If <application>Xorg</application> has been used on this computer before, move or remove any existing configuration files: Eğer <application>Xorg</application> bu bilgisayarda daha önce kullanıldıysa, var olan yapılandırma dosyalarını taşı veya kaldır:
<prompt>#</prompt> <userinput>mv /etc/X11/xorg.conf ~/xorg.conf.etc</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>mv /usr/local/etc/X11/xorg.conf ~/xorg.conf.localetc</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>mv /etc/X11/xorg.conf ~/xorg.conf.etc</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>mv /usr/local/etc/X11/xorg.conf ~/xorg.conf.localetc</userinput>
Add the user who will run <application>Xorg</application> to the <systemitem class="groupname">video</systemitem> or <systemitem class="groupname">wheel</systemitem> group to enable 3D acceleration when available. To add user <replaceable>jru</replaceable> to whichever group is available: Mevcut olduğunda 3D hızlandırmayı etkinleştirmek için <application>Xorg</application>'u <literal>video</literal> ya da <literal>wheel</literal> grubuna açacak olan kullanıcıları ekleyin:
<prompt>#</prompt> <userinput>pw groupmod video -m <replaceable>jru</replaceable> || pw groupmod wheel -m <replaceable>jru</replaceable></userinput> <prompt>#</prompt> <userinput>pw groupmod video -m <replaceable>jru</replaceable> || pw groupmod wheel -m <replaceable>jru</replaceable></userinput>
The <application>twm</application> window manager is included by default. It is started when <application>Xorg</application> starts: <acronym>TWM</acronym> pencere yöneticisi varsayılan tarafından dahil edilmiştir.<application>Xorg</application> başladığında çalıştırılır.
<prompt>%</prompt> <userinput>startx</userinput> <prompt>%</prompt> <userinput>startx</userinput>
On some older versions of FreeBSD, the system console must be set to <citerefentry><refentrytitle>vt</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry> before switching back to the text console will work properly. See <xref linkend="x-config-kms"/>. FreeBsd'nin diğer eski versiyonlarında sistem konsolu düzgün çalışması için metin değişikliğinden önce <citerefentry><refentrytitle>vt</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry>' ye kurulması gerekiyor. Bakınız: <xref linkend="x-config-kms"/>
User Group for Accelerated Video Hızlandırılmış Video için Kullanıcı Grubu
Access to <filename>/dev/dri</filename> is needed to allow 3D acceleration on video cards. It is usually simplest to add the user who will be running X to either the <systemitem class="groupname">video</systemitem> or <systemitem class="groupname">wheel</systemitem> group. Here, <citerefentry><refentrytitle>pw</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> is used to add user <replaceable>slurms</replaceable> to the <systemitem class="groupname">video</systemitem> group, or to the <systemitem class="groupname">wheel</systemitem> group if there is no <systemitem class="groupname">video</systemitem> group: 3D video hızlandırmayı etkinleştirmek için <filename>dev/dri</filename>'ye erişim gereklidir. X'i çalıştıracak kullanıcıyı <literal>video</literal> veya <literal>wheel</literal> grubuna eklemek en kolayıdır. Burada, <citerefentry><refentrytitle>pw</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> <replaceable>slurms</replaceable> kullanıcılarının <literal>video</literal> grubuna ya da video grubu yoksa <literal>wheel</literal> grubuna eklenmesi gösterilmiştir.
<prompt>#</prompt> <userinput>pw groupmod video -m <replaceable>slurms</replaceable> || pw groupmod wheel -m <replaceable>slurms</replaceable></userinput> <prompt>#</prompt> <userinput>pw groupmod video -m <replaceable>slurms</replaceable> || pw groupmod wheel -m <replaceable>slurms</replaceable></userinput>
Kernel Mode Setting (<acronym>KMS</acronym>) Kernel Mod Ayarları (<acronym>KMS</acronym>)
When the computer switches from displaying the console to a higher screen resolution for X, it must set the video output <emphasis>mode</emphasis>. Recent versions of <acronym>Xorg</acronym> use a system inside the kernel to do these mode changes more efficiently. Older versions of FreeBSD use <citerefentry><refentrytitle>sc</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry>, which is not aware of the <acronym>KMS</acronym> system. The end result is that after closing X, the system console is blank, even though it is still working. The newer <citerefentry><refentrytitle>vt</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry> console avoids this problem. Bilgisayar X için konsolu görüntülemekten daha yüksek bir çözünürlüğe geçtiğinde, video çıkış <emphasis>mod</emphasis> 'nu ayarlamalı. <acronym>Xorg</acronym>'un son sürümleri bu mod değişikliklerini daha etkin kılmak için çekirdek içi bir sistemi kullanıyor. FreeBSD'nin eski sürümleri <acronym>KMS</acronym> sisteminden habersiz olan <citerefentry><refentrytitle>sc</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry> kullanıyor. Sonuç olarak X'i kapattıktan sonra hala çalışıyor olmasına rağmen sistem konsolu boştur. Daha yeni olan <citerefentry><refentrytitle>vt</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry> konsolu bu problemi önler.
Add this line to <filename>/boot/loader.conf</filename> to enable <citerefentry><refentrytitle>vt</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry>: <citerefentry><refentrytitle>vt</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry>'i etkileştirmek için bu satırı <filename>/boot/loader.conf</filename>'a ekleyin.
kern.vty=vt kern.vty=vt
Configuration Files Yapılandırma Dosyaları
Manual configuration is usually not necessary. Please do not manually create configuration files unless autoconfiguration does not work. Manuel yapılandırma genellikle gerekli değildir. Otomatik yapılandırma çalışmadığı sürece lütfen yapılandırma dosyalarını manuel olarak oluşturmayın.
<application>Xorg</application> looks in several directories for configuration files. <filename>/usr/local/etc/X11/</filename> is the recommended directory for these files on FreeBSD. Using this directory helps keep application files separate from operating system files. <application>Xorg</application> yapılandırma dosyaları için çeşitli dizinlere bakar. <filename>/usr/local/etc/X11/</filename> FreeBSD'deki bu dosyalar için önerilen dizindir. Bu dizinin kullanılması, uygulama dosyalarının işletim sistemi dosyalarından ayrı tutulmasına yardımcı olur.
Storing configuration files in the legacy <filename>/etc/X11/</filename> still works. However, this mixes application files with the base FreeBSD files and is not recommended. Yapılandırma dosyalarını <filename>/etc/X11/</filename> da depolamak hala yarıyor. Ama bu uygulama dosyalarını temel FreeBSD dosyalarıyla karıştırır ve önerilmez.
Single or Multiple Files Tek veya Birden Çok Dosyalar
It is easier to use multiple files that each configure a specific setting than the traditional single <filename>xorg.conf</filename>. These files are stored in the <filename>xorg.conf.d/</filename> subdirectory of the main configuration file directory. The full path is typically <filename>/usr/local/etc/X11/xorg.conf.d/</filename>. Her biri belirli bir ayarı yapılandıran birden çok dosya kullanmak geleneksel tekli <filename>xorg.conf</filename>'dan daha kolaydır. Bu dosyalar ana yapılandırma dizinin alt dizini olan <filename>xorg.conf.d</filename>'de saklanır. Tümü genellikle <filename>/usr/local/etc/X11/xorg.conf.d/</filename>.
Examples of these files are shown later in this section. Bu dosyaların örnekleri bu bölümün ilerleyen kısımlarında gösterilmiştir.
The traditional single <filename>xorg.conf</filename> still works, but is neither as clear nor as flexible as multiple files in the <filename>xorg.conf.d/</filename> subdirectory. Geleneksel tekli <filename>xorg.conf</filename> hala çalışıyor ama <filename>xorg.conf.d</filename> alt dizinindeki birden çok dosya kadar net veya esnek değildir.
Video Cards Video Kartları
Because of changes made in recent versions of FreeBSD, it is now possible to use graphics drivers provided by the Ports framework or as packages. As such, users can use one of the following drivers available from <package>graphics/drm-kmod</package>. FreeBSD'nin son sürümlerinde yapılan değişiklikler sayesinde artık Ports çerçevesi tarafından sağlanan grafik sürücülerini kullanmak yada paket olarak kullanmak mümkün. Mesela, kullanıcılar <package>graphics/drm-kmod</package>'da bulunan aşağıdaki sürücülerden birini kullanabilirler.
Intel KMS driver Intel KMS sürücüsü
Radeon KMS driver Radeon KMS sürücüsü
AMD KMS driver AMD KMS sürücüsü
2D and 3D acceleration is supported on most Intel KMS driver graphics cards provided by <trademark class="registered">Intel</trademark>. 2B ve 3B hızlandırma, Intel tarafından sağlanan çoğu Intel KMS sürücü grafik kartında desteklenir.

Loading…

Add this line to <filename>/boot/loader.conf</filename> to enable <citerefentry><refentrytitle>vt</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry>:
<citerefentry><refentrytitle>vt</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry>'i etkileştirmek için bu satırı <filename>/boot/loader.conf</filename>'a ekleyin.
9 months ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Previous translation was "<citerefentry><refentrytitle>vt</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry>'i etkileştirmek için bu satırı <filename>/boot/loader.conf</filename>'a ekleyin.".

Fix string

Reset

XML markup

XML tags in translation do not match source

Reset

Mismatched colon

Source and translation do not both end with a colon

Reset

Mismatched full stop

Source and translation do not both end with a full stop

Reset

Glossary

English Turkish (tr_TR)
boot önyükleme,önyüklemek FreeBSD Doc
enable etkinleştir FreeBSD Doc
filename dosya adı FreeBSD Doc
line satır FreeBSD Doc

Source information

Source string comment
(itstool) path: sect2/para
Source string location
book.translate.xml:11339
String age
9 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
books/tr_TR/handbook.po, string 1896