The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation

(itstool) path: sect3/para
English
Offering services on FreeBSD to Bluetooth clients is done with the <citerefentry><refentrytitle>sdpd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> server. The following line can be added to <filename>/etc/rc.conf</filename>:
Context English Turkish (tr_TR) State
<prompt>%</prompt> <userinput>btsockstat</userinput>
Active L2CAP sockets
PCB Recv-Q Send-Q Local address/PSM Foreign address CID State
c2afe900 0 0 00:02:72:00:d4:1a/3 00:07:e0:00:0b:ca 66 OPEN
Active RFCOMM sessions
L2PCB PCB Flag MTU Out-Q DLCs State
c2afe900 c2b53380 1 127 0 Yes OPEN
Active RFCOMM sockets
PCB Recv-Q Send-Q Local address Foreign address Chan DLCI State
c2e8bc80 0 250 00:02:72:00:d4:1a 00:07:e0:00:0b:ca 3 6 OPEN
<prompt>%</prompt> <userinput>btsockstat</userinput>
Active L2CAP sockets
PCB Recv-Q Send-Q Local address/PSM Foreign address CID State
c2afe900 0 0 00:02:72:00:d4:1a/3 00:07:e0:00:0b:ca 66 OPEN
Active RFCOMM sessions
L2PCB PCB Flag MTU Out-Q DLCs State
c2afe900 c2b53380 1 127 0 Yes OPEN
Active RFCOMM sockets
PCB Recv-Q Send-Q Local address Foreign address Chan DLCI State
c2e8bc80 0 250 00:02:72:00:d4:1a 00:07:e0:00:0b:ca 3 6 OPEN
Radio Frequency Communication (<acronym>RFCOMM</acronym>) Radyo frekans komunikasyonu (<acronym>RFCOMM</acronym>)
The <acronym>RFCOMM</acronym> protocol provides emulation of serial ports over the <acronym>L2CAP</acronym> protocol. <acronym>RFCOMM</acronym> is a simple transport protocol, with additional provisions for emulating the 9 circuits of RS-232 (EIATIA-232-E) serial ports. It supports up to 60 simultaneous connections (<acronym>RFCOMM</acronym> channels) between two Bluetooth devices. <acronym> RFCOMM </acronym> protokolü, <acronym> L2CAP </acronym> protokolü üzerinden seri portların emülasyonunu sağlar. <acronym> RFCOMM </acronym>, RS-232 (EIATIA-232-E) seri portlarının 9 devresini taklit etmek için ek hükümleri olan basit bir taşıma protokolüdür. İki Bluetooth cihazı arasında 60 adede kadar eşzamanlı bağlantıyı (<acronym> RFCOMM </acronym> kanalları) destekler.
For the purposes of <acronym>RFCOMM</acronym>, a complete communication path involves two applications running on the communication endpoints with a communication segment between them. <acronym>RFCOMM</acronym> is intended to cover applications that make use of the serial ports of the devices in which they reside. The communication segment is a direct connect Bluetooth link from one device to another. <acronym> RFCOMM </acronym> amaçları için, eksiksiz bir iletişim yolu, aralarındaki iletişim segmenti ile iletişim uç noktalarında çalışan iki uygulamayı içerir. <acronym> RFCOMM </acronym>, içinde bulundukları cihazların seri portlarını kullanan uygulamaları kapsamayı amaçlamaktadır. İletişim kesimi, bir cihazdan diğerine doğrudan bağlanan bir Bluetooth bağlantısıdır.
<acronym>RFCOMM</acronym> is only concerned with the connection between the devices in the direct connect case, or between the device and a modem in the network case. <acronym>RFCOMM</acronym> can support other configurations, such as modules that communicate via Bluetooth wireless technology on one side and provide a wired interface on the other side. <acronym> RFCOMM </acronym> yalnızca doğrudan bağlantı durumundaki cihazlar arasındaki veya cihaz ile ağ kutusundaki modem arasındaki bağlantıyla ilgilidir. <acronym> RFCOMM </acronym>, bir tarafta Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi aracılığıyla iletişim kuran ve diğer tarafta kablolu arabirim sağlayan modüller gibi diğer yapılandırmaları destekleyebilir.
In FreeBSD, <acronym>RFCOMM</acronym> is implemented at the Bluetooth sockets layer. FreeBSD'de, Bluetooth yuvaları katmanına <acronym> RFCOMM </acronym> uygulanır.
Service Discovery Protocol (<acronym>SDP</acronym>) Servis bulma ilkesi (<acronym>SDP</acronym>)
<primary>SDP</primary> <primary>SDP</primary>
The Service Discovery Protocol (<acronym>SDP</acronym>) provides the means for client applications to discover the existence of services provided by server applications as well as the attributes of those services. The attributes of a service include the type or class of service offered and the mechanism or protocol information needed to utilize the service. Hizmet Bulma Protokolü (<acronym> SDP </acronym>), istemci uygulamalarının sunucu uygulamaları tarafından sağlanan hizmetlerin varlığını ve bu hizmetlerin özelliklerini keşfetmesini sağlar. Bir hizmetin özellikleri, sunulan hizmetin türü veya sınıfını ve hizmeti kullanmak için gereken mekanizma veya protokol bilgilerini içerir.
<acronym>SDP</acronym> involves communication between a <acronym>SDP</acronym> server and a <acronym>SDP</acronym> client. The server maintains a list of service records that describe the characteristics of services associated with the server. Each service record contains information about a single service. A client may retrieve information from a service record maintained by the <acronym>SDP</acronym> server by issuing a <acronym>SDP</acronym> request. If the client, or an application associated with the client, decides to use a service, it must open a separate connection to the service provider in order to utilize the service. <acronym>SDP</acronym> provides a mechanism for discovering services and their attributes, but it does not provide a mechanism for utilizing those services. <acronym> SDP </acronym>, bir <acronym> SDP </acronym> sunucusu ile bir <acronym> SDP </acronym> istemcisi arasındaki iletişimi içerir. Sunucu, sunucuyla ilişkili hizmetlerin özelliklerini açıklayan hizmet kayıtlarının bir listesini tutar. Her hizmet kaydı, tek bir hizmet hakkında bilgi içerir. İstemci, bir <acronym> SDP </acronym> isteği göndererek <acronym> SDP </acronym> sunucusu tarafından tutulan bir servis kaydından bilgi alabilir. İstemci veya istemciyle ilişkili bir uygulama bir hizmet kullanmaya karar verirse, hizmeti kullanmak için hizmet sağlayıcıya ayrı bir bağlantı açması gerekir. <acronym> SDP </acronym> hizmetleri ve özelliklerini keşfetmek için bir mekanizma sağlar, ancak bu hizmetleri kullanmak için bir mekanizma sağlamaz.
Normally, a <acronym>SDP</acronym> client searches for services based on some desired characteristics of the services. However, there are times when it is desirable to discover which types of services are described by an <acronym>SDP</acronym> server's service records without any prior information about the services. This process of looking for any offered services is called <emphasis>browsing</emphasis>. Normal olarak, bir <acronym> SDP </acronym> istemcisi, hizmetlerin istenen bazı özelliklerine dayalı olarak hizmetleri arar. Ancak, hizmetler hakkında önceden bilgi vermeden bir <acronym> SDP </acronym> sunucusunun hizmet kayıtları tarafından hangi tür hizmetlerin tanımlandığını keşfetmenin istendiği zamanlar vardır. Sunulan herhangi bir hizmeti arama işlemine <emphasis> tarama </emphasis> adı verilir.
The Bluetooth <acronym>SDP</acronym> server, <citerefentry><refentrytitle>sdpd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>, and command line client, <citerefentry><refentrytitle>sdpcontrol</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>, are included in the standard FreeBSD installation. The following example shows how to perform a <acronym>SDP</acronym> browse query. Bluetooth <acronym> SDP </acronym> sunucusu, <citerefentry><refentrytitle>sdpd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry> ve komut satırı istemcisi, <citerefentry> <refentrytitle> sdptrol <sdptrol < refentrytitle> <manvolnum> 8 </manvolnum> </citerefentry>, standart FreeBSD kurulumuna dahildir. Aşağıdaki örnek, <acronym> SDP </acronym> göz atma sorgusunun nasıl gerçekleştirileceğini gösterir.
<prompt>%</prompt> <userinput>sdpcontrol -a 00:01:03:fc:6e:ec browse</userinput>
Record Handle: 00000000
Service Class ID List:
Service Discovery Server (0x1000)
Protocol Descriptor List:
L2CAP (0x0100)
Protocol specific parameter #1: u/int/uuid16 1
Protocol specific parameter #2: u/int/uuid16 1

Record Handle: 0x00000001
Service Class ID List:
Browse Group Descriptor (0x1001)

Record Handle: 0x00000002
Service Class ID List:
LAN Access Using PPP (0x1102)
Protocol Descriptor List:
L2CAP (0x0100)
RFCOMM (0x0003)
Protocol specific parameter #1: u/int8/bool 1
Bluetooth Profile Descriptor List:
LAN Access Using PPP (0x1102) ver. 1.0
<prompt>%</prompt> <userinput>sdpcontrol -a 00:01:03:fc:6e:ec browse</userinput>
Record Handle: 00000000
Service Class ID List:
Service Discovery Server (0x1000)
Protocol Descriptor List:
L2CAP (0x0100)
Protocol specific parameter #1: u/int/uuid16 1
Protocol specific parameter #2: u/int/uuid16 1

Record Handle: 0x00000001
Service Class ID List:
Browse Group Descriptor (0x1001)

Record Handle: 0x00000002
Service Class ID List:
LAN Access Using PPP (0x1102)
Protocol Descriptor List:
L2CAP (0x0100)
RFCOMM (0x0003)
Protocol specific parameter #1: u/int8/bool 1
Bluetooth Profile Descriptor List:
LAN Access Using PPP (0x1102) ver. 1.0
Note that each service has a list of attributes, such as the <acronym>RFCOMM</acronym> channel. Depending on the service, the user might need to make note of some of the attributes. Some Bluetooth implementations do not support service browsing and may return an empty list. In this case, it is possible to search for the specific service. The example below shows how to search for the <acronym>OBEX</acronym> Object Push (<acronym>OPUSH</acronym>) service: Her hizmetin, <acronym> RFCOMM </acronym> kanalı gibi bir öznitelikler listesine sahip olduğunu unutmayın. Hizmete bağlı olarak, kullanıcının bazı özellikleri not alması gerekebilir. Bazı Bluetooth uygulamaları servis taramasını desteklemez ve boş bir liste döndürebilir. Bu durumda, belirli bir servisi aramak mümkündür. Aşağıdaki örnek, <acronym> OBEX </acronym> Nesne Push (<acronym> OPUSH </acronym>) hizmetinin nasıl aranacağını gösterir:
<prompt>%</prompt> <userinput>sdpcontrol -a 00:01:03:fc:6e:ec search OPUSH</userinput> <prompt>%</prompt> <userinput>sdpcontrol -a 00:01:03:fc:6e:ec search OPUSH</userinput>
Offering services on FreeBSD to Bluetooth clients is done with the <citerefentry><refentrytitle>sdpd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> server. The following line can be added to <filename>/etc/rc.conf</filename>: FreeBSD'de Bluetooth istemcilerine hizmet sunmak <citerefentry><refentrytitle>sdpd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry> sunucusu ile yapılır. <filename> /etc/rc.conf </filename> öğesine aşağıdaki satır eklenebilir:
sdpd_enable="YES" sdpd_enable="YES"
Then the <citerefentry><refentrytitle>sdpd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> daemon can be started with: Ardından <citerefentry><refentrytitle>sdpd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry> arka plan programı aşağıdakilerle başlatılabilir:
<prompt>#</prompt> <userinput>service sdpd start</userinput> <prompt>#</prompt> <userinput>service sdpd start</userinput>
The local server application that wants to provide a Bluetooth service to remote clients will register the service with the local <acronym>SDP</acronym> daemon. An example of such an application is <citerefentry><refentrytitle>rfcomm_pppd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>. Once started, it will register the Bluetooth LAN service with the local <acronym>SDP</acronym> daemon. Uzak istemcilere bir Bluetooth hizmeti vermek isteyen yerel sunucu uygulaması, hizmeti yerel <acronym> SDP </acronym> arka plan programına kaydeder. Böyle bir uygulamaya örnek olarak <citerefentry><refentrytitle>rfcomm_pppd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry> verilebilir. Başlatıldığında, Bluetooth LAN hizmetini yerel <acronym> SDP </acronym> arka plan programına kaydeder.
The list of services registered with the local <acronym>SDP</acronym> server can be obtained by issuing a <acronym>SDP</acronym> browse query via the local control channel: Yerel <acronym> SDP </acronym> sunucusuna kaydedilen hizmetlerin listesi, yerel kontrol kanalı üzerinden bir <acronym> SDP </acronym> göz atma sorgusu verilerek elde edilebilir:
<prompt>#</prompt> <userinput>sdpcontrol -l browse</userinput> <prompt>#</prompt> <userinput>sdpcontrol -l browse</userinput>
<acronym>OBEX</acronym> Object Push (<acronym>OPUSH</acronym>) <acronym>OBEX</acronym> Object Push (<acronym>OPUSH</acronym>)
<primary>OBEX</primary> <primary>OBEX</primary>
Object Exchange (<acronym>OBEX</acronym>) is a widely used protocol for simple file transfers between mobile devices. Its main use is in infrared communication, where it is used for generic file transfers between notebooks or <acronym>PDA</acronym>s, and for sending business cards or calendar entries between cellular phones and other devices with Personal Information Manager (<acronym>PIM</acronym>) applications. Nesne Değişimi (<acronym> OBEX </acronym>), mobil cihazlar arasında basit dosya aktarımları için yaygın olarak kullanılan bir protokoldür. Ana kullanım alanı, dizüstü bilgisayarlar veya <acronym> PDA </acronym> s arasında genel dosya aktarımları için ve cep telefonları ile Kişisel Bilgi Yöneticisi (diğer kısaltma) ile diğer cihazlar arasında kartvizit veya takvim kayıtları göndermek için kullanılan kızılötesi iletişimdir. > PIM </acronym>) uygulamaları.
The <acronym>OBEX</acronym> server and client are implemented by <application>obexapp</application>, which can be installed using the <package>comms/obexapp</package> package or port. <acronym> OBEX </acronym> sunucusu ve istemcisi, <package> comms / obexapp </package> paketi veya bağlantı noktası kullanılarak kurulabilen <application> obexapp </application> tarafından uygulanır
The <acronym>OBEX</acronym> client is used to push and/or pull objects from the <acronym>OBEX</acronym> server. An example object is a business card or an appointment. The <acronym>OBEX</acronym> client can obtain the <acronym>RFCOMM</acronym> channel number from the remote device via <acronym>SDP</acronym>. This can be done by specifying the service name instead of the <acronym>RFCOMM</acronym> channel number. Supported service names are: <literal>IrMC</literal>, <literal>FTRN</literal>, and <literal>OPUSH</literal>. It is also possible to specify the <acronym>RFCOMM</acronym> channel as a number. Below is an example of an <acronym>OBEX</acronym> session where the device information object is pulled from the cellular phone, and a new object, the business card, is pushed into the phone's directory. <acronym> OBEX </acronym> istemcisi, <acronym> OBEX </acronym> sunucusundan nesneleri itmek ve / veya çekmek için kullanılır. Örnek bir nesne kartvizit veya randevudur. <acronym> OBEX </acronym> istemcisi, <acronym> SDP </acronym> yoluyla uzak cihazdan <acronym> RFCOMM </acronym> kanal numarasını alabilir. Bu, <acronym> RFCOMM </acronym> kanal numarası yerine hizmet adı belirtilerek yapılabilir. Desteklenen hizmet adları: <literal> IrMC </literal>, <literal> FTRN </literal> ve <literal> OPUSH </literal>. <acronym> RFCOMM </acronym> kanalını sayı olarak belirtmek de mümkündür. Aşağıda, cihaz bilgi nesnesinin cep telefonundan alındığı ve yeni bir nesnenin, kartvizitin telefonun dizinine aktarıldığı bir <acronym> OBEX </acronym> oturumu örneği verilmiştir.
<prompt>%</prompt> <userinput>obexapp -a 00:80:37:29:19:a4 -C IrMC</userinput>
obex&gt; get telecom/devinfo.txt devinfo-t39.txt
Success, response: OK, Success (0x20)
obex&gt; put new.vcf
Success, response: OK, Success (0x20)
obex&gt; di
Success, response: OK, Success (0x20)
<prompt>%</prompt> <userinput>obexapp -a 00:80:37:29:19:a4 -C IrMC</userinput>
obex&gt; get telecom/devinfo.txt devinfo-t39.txt
Success, response: OK, Success (0x20)
obex&gt; put new.vcf
Success, response: OK, Success (0x20)
obex&gt; di
Success, response: OK, Success (0x20)
In order to provide the <acronym>OPUSH</acronym> service, <citerefentry><refentrytitle>sdpd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> must be running and a root folder, where all incoming objects will be stored, must be created. The default path to the root folder is <filename>/var/spool/obex</filename>. Finally, start the <acronym>OBEX</acronym> server on a valid <acronym>RFCOMM</acronym> channel number. The <acronym>OBEX</acronym> server will automatically register the <acronym>OPUSH</acronym> service with the local <acronym>SDP</acronym> daemon. The example below shows how to start the <acronym>OBEX</acronym> server. <acronym> OPUSH </acronym> hizmetini sağlamak için <citerefentry><refentrytitle>sdpd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry> çalışıyor ve gelen tüm nesnelerin bulunduğu bir kök klasör olmalıdır depolanacak, oluşturulmalıdır. Kök klasörün varsayılan yolu <filename> / var / spool / obex </filename> şeklindedir. Son olarak, geçerli bir <acronym> RFCOMM </acronym> kanal numarası üzerinde <acronym> OBEX </acronym> sunucusunu başlatın. <acronym> OBEX </acronym> sunucusu otomatik olarak <acronym> OPUSH </acronym> hizmetini yerel <acronym> SDP </acronym> arka plan programına kaydedecektir. Aşağıdaki örnekte <acronym> OBEX </acronym> sunucusunun nasıl başlatılacağı gösterilmektedir.
<prompt>#</prompt> <userinput>obexapp -s -C 10</userinput> <prompt>#</prompt> <userinput>obexapp -s -C 10</userinput>
Serial Port Profile (<acronym>SPP</acronym>) Seri bağlantı profili (<acronym>SPP</acronym>)

Loading…

Offering services on FreeBSD to Bluetooth clients is done with the <citerefentry><refentrytitle>sdpd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> server. The following line can be added to <filename>/etc/rc.conf</filename>:
FreeBSD'de Bluetooth istemcilerine hizmet sunmak <citerefentry><refentrytitle>sdpd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry> sunucusu ile yapılır. <filename> /etc/rc.conf </filename> öğesine aşağıdaki satır eklenebilir:
8 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish (tr_TR)
filename dosya adı FreeBSD Doc (Archived)
line satır FreeBSD Doc (Archived)
Offering öneri FreeBSD Doc (Archived)
server sunucu FreeBSD Doc (Archived)

Source information

Source string comment
(itstool) path: sect3/para
Source string location
book.translate.xml:65535
String age
9 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
books/tr_TR/handbook.po, string 10930