The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation

Zstandard Compression
(itstool) path: sect2/title
English
Zstandard Compression
Context English Turkish (tr_TR) State
The general format of the <literal>reservation</literal> property is <literal>reservation=<replaceable>size</replaceable></literal>, so to set a reservation of 10 GB on <filename>storage/home/bob</filename>, use: <literal>Rezervasyon</literal> özelliğinin genel biçimi <literal>rezervasyon =<replaceable> boyuttur</replaceable></literal>, bu nedenle <filename>depolama / home / bob</filename>'da 10 GB'lık bir rezervasyon ayarlamak için:
<prompt>#</prompt> <userinput>zfs set reservation=10G storage/home/bob</userinput> <prompt>#</prompt> <userinput>zfs set rezervasyon=10G depolama/ev/bob</userinput>
To clear any reservation: Herhangi bir rezervasyon temizlemek için:
<prompt>#</prompt> <userinput>zfs set reservation=none storage/home/bob</userinput> <prompt>#</prompt> <userinput>zfs ayarlama rezervasyon=yokdepolama/ev/bob</userinput>
The same principle can be applied to the <literal>refreservation</literal> property for setting a <link linkend="zfs-term-refreservation">Reference Reservation</link>, with the general format <literal>refreservation=<replaceable>size</replaceable></literal>. Aynı prensip, <link linkend="zfs-term-refreservation">referans rezerve</link> etmek için refreservasyon özelliğine, genel format <literal>refreservasyon =<replaceable>boyutunda</replaceable></literal> uygulanabilir.
This command shows any reservations or refreservations that exist on <filename>storage/home/bob</filename>: Bu komut, <filename>storage/home/bob</filename> üzerinde bulunan tüm rezervasyonları veya yenilemeleri gösterir:
<prompt>#</prompt> <userinput>zfs get reservation storage/home/bob</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>zfs get refreservation storage/home/bob</userinput>
<prompt>#</prompt><userinput> zfs rezervasyon depolama alın/ev/bob</userinput>
<prompt>#</prompt><userinput> zfs tazeleme depolama/ev/bob alın</userinput>
Compression (itstool) path: sect2/title
(itstool) path: row/entry
(itstool) id: book.translate.xml#zfs-term-compression
<acronym>ZFS</acronym> provides transparent compression. Compressing data at the block level as it is written not only saves space, but can also increase disk throughput. If data is compressed by 25%, but the compressed data is written to the disk at the same rate as the uncompressed version, resulting in an effective write speed of 125%. Compression can also be a great alternative to <link linkend="zfs-zfs-deduplication">Deduplication</link> because it does not require additional memory. <acronym>Zfs</acronym> şeffaf sıkıştırma sağlar. Verileri blok düzeyinde yazıldığı gibi sıkıştırmak sadece yerden tasarruf etmekle kalmaz, aynı zamanda disk verimliliğini de artırabilir. Veriler %25 oranında sıkıştırılırsa, ancak sıkıştırılmış veriler diske sıkıştırılmamış sürümle aynı oranda yazılırsa, bu da etkili bir yazma hızı %125 ile sonuçlanır. Ek bellek gerektirmediğinden sıkıştırma da <link linkend="zfs-zfs-deduplication</link>">Tekilleştirme için harika bir alternatif olabilir.
<acronym>ZFS</acronym> offers several different compression algorithms, each with different trade-offs. With the introduction of <acronym>LZ4</acronym> compression in <acronym>ZFS</acronym> v5000, it is possible to enable compression for the entire pool without the large performance trade-off of other algorithms. The biggest advantage to <acronym>LZ4</acronym> is the <emphasis>early abort</emphasis> feature. If <acronym>LZ4</acronym> does not achieve at least 12.5% compression in the first part of the data, the block is written uncompressed to avoid wasting CPU cycles trying to compress data that is either already compressed or uncompressible. For details about the different compression algorithms available in <acronym>ZFS</acronym>, see the <link linkend="zfs-term-compression">Compression</link> entry in the terminology section. <acronym>ZFS</acronym>, her biri farklı dengelere sahip birkaç farklı sıkıştırma algoritması sunar. <acronym>Zfs</acronym> v5000'de <acronym>lz4</acronym> sıkıştırmasının piyasaya sürülmesiyle, diğer algoritmaların büyük performans ticareti olmadan tüm havuz için sıkıştırmayı etkinleştirmek mümkündür. <acronym>LZ4</acronym> için en büyük avantajı <emphasis>erken iptal</emphasis> özelliğidir. <acronym>Lz4</acronym> verilerin ilk bölümünde en az %12.5 sıkıştırma elde etmezse, blok zaten sıkıştırılmış veya sıkıştırılamaz verileri sıkıştırmaya çalışırken CPU döngüleri israf önlemek için sıkıştırılmamış yazılır. <acronym>ZFS</acronym>'DE bulunan farklı <link linkend="zfs-term-compression">sıkıştırma</link> algoritmaları hakkında daha fazla bilgi için terminoloji bölümündeki sıkıştırma girdisine bakın.
The administrator can monitor the effectiveness of compression using a number of dataset properties. Yönetici, bir dizi veri kümesi özelliğini kullanarak sıkıştırmanın etkinliğini izleyebilir.
<prompt>#</prompt> <userinput>zfs get used,compressratio,compression,logicalused <replaceable>mypool/compressed_dataset</replaceable></userinput>
NAME PROPERTY VALUE SOURCE
mypool/compressed_dataset used 449G -
mypool/compressed_dataset compressratio 1.11x -
mypool/compressed_dataset compression lz4 local
mypool/compressed_dataset logicalused 496G -
<prompt>#</prompt><userinput> zfs almak, compressratio, sıkıştırma, sayısalkullanım,mypool/compressed_dataset</replaceable></userinput>
AD ÖZELLİK DEĞER KAYNAĞI
mypool/compressed_dataset used 449G -
mypool/compressed_dataset compressratio 1.11x -
mypool/compressed_dataset compression lz4 local
mypool/compressed_dataset logicalused 496G -
The dataset is currently using 449 GB of space (the used property). Without compression, it would have taken 496 GB of space (the <literal>logicalused</literal> property). This results in the 1.11:1 compression ratio. Veri kümesi şu anda 449 GB alan kullanıyor (kullanılan özellik). Sıkıştırma olmadan, 496 GB alan alırdı (<literal>logicalused</literal> özelliği).Bu 1.11:1 sıkıştırma oranı ile sonuçlanır.
Compression can have an unexpected side effect when combined with <link linkend="zfs-term-userquota">User Quotas</link>. User quotas restrict how much space a user can consume on a dataset, but the measurements are based on how much space is used <emphasis>after compression</emphasis>. So if a user has a quota of 10 GB, and writes 10 GB of compressible data, they will still be able to store additional data. If they later update a file, say a database, with more or less compressible data, the amount of space available to them will change. This can result in the odd situation where a user did not increase the actual amount of data (the <literal>logicalused</literal> property), but the change in compression caused them to reach their quota limit. Sıkıştırma, <link linkend="zfs-term-userquota">kullanıcı</link> kotaları ile birleştirildiğinde beklenmeyen bir yan etkiye sahip olabilir. Kullanıcı kotaları, bir kullanıcının bir veri kümesinde ne kadar alan tüketebileceğini kısıtlar, ancak Ölçümler <emphasis>sıkıştırmadan sonra</emphasis> ne kadar alan kullanıldığını temel alır. Dolayısıyla, bir kullanıcının 10 GB kotası varsa ve 10 GB sıkıştırılabilir veri yazarsa, ek verileri depolayabileceklerdir. Daha sonra bir dosyayı güncellerlerse, daha fazla veya daha az sıkıştırılabilir verilerle bir veritabanı söylerlerse, kullanılabilir alan miktarı değişecektir. Bu, bir kullanıcının gerçek veri miktarını (<literal>logicalused</literal> özelliği) artırmadığı, ancak sıkıştırmadaki değişikliğin kota sınırlarına ulaşmasına neden olduğu garip duruma neden olabilir.
Compression can have a similar unexpected interaction with backups. Quotas are often used to limit how much data can be stored to ensure there is sufficient backup space available. However since quotas do not consider compression, more data may be written than would fit with uncompressed backups. Sıkıştırma, yedeklemelerle benzer beklenmedik bir etkileşime sahip olabilir. Kotalar, yeterli yedekleme alanı olduğundan emin olmak için ne kadar veri saklanabileceğini sınırlamak için sıklıkla kullanılır. Bununla birlikte, kotalar sıkıştırmayı dikkate almadığından, sıkıştırılmamış yedeklemelere uyandan daha fazla veri yazılabilir.
Zstandard Compression (itstool) path: sect2/title
(itstool) path: row/entry
(itstool) id: book.translate.xml#zfs-term-compression
In <acronym>OpenZFS</acronym> 2.0, a new compression algorithm was added. Zstandard (<acronym>Zstd</acronym>) offers higher compression ratios than the default <acronym>LZ4</acronym> while offering much greater speeds than the alternative, <acronym>gzip</acronym>. <acronym>OpenZFS</acronym> 2.0 is available starting with FreeBSD 12.1-RELEASE via <package>sysutils/openzfs</package> and has been the default in FreeBSD 13-CURRENT since September 2020, and will by in FreeBSD 13.0-RELEASE.
<acronym>Zstd</acronym> provides a large selection of compression levels, providing fine-grained control over performance versus compression ratio. One of the main advantages of <acronym>Zstd</acronym> is that the decompression speed is independent of the compression level. For data that is written once but read many times, <acronym>Zstd</acronym> allows the use of the highest compression levels without a read performance penalty.
Even when data is updated frequently, there are often performance gains that come from enabling compression. One of the biggest advantages comes from the compressed ARC feature. <acronym>ZFS</acronym>'s Adaptive Replacement Cache (<acronym>ARC</acronym>) caches the compressed version of the data in <acronym>RAM</acronym>, decompressing it each time it is needed. This allows the same amount of <acronym>RAM</acronym> to store more data and metadata, increasing the cache hit ratio.
<acronym>ZFS</acronym> offers 19 levels of <acronym>Zstd</acronym> compression, each offering incrementally more space savings in exchange for slower compression. The default level is <literal>zstd-3</literal> and offers greater compression than <acronym>LZ4</acronym> without being significantly slower. Levels above 10 require significant amounts of memory to compress each block, so they are discouraged on systems with less than 16 GB of <acronym>RAM</acronym>. <acronym>ZFS</acronym> also implements a selection of the <acronym>Zstd</acronym> <emphasis>fast</emphasis> levels, which get correspondingly faster but offer lower compression ratios. <acronym>ZFS</acronym> supports <literal>zstd-fast-1</literal> through <literal>zstd-fast-10</literal>, <literal>zstd-fast-20</literal> through <literal>zstd-fast-100</literal> in increments of 10, and finally <literal>zstd-fast-500</literal> and <literal>zstd-fast-1000</literal> which provide minimal compression, but offer very high performance.
If ZFS is not able to allocate the required memory to compress a block with <acronym>Zstd</acronym>, it will fall back to storing the block uncompressed. This is unlikely to happen outside of the highest levels of <acronym>Zstd</acronym> on systems that are memory constrained. The sysctl <literal>kstat.zfs.misc.zstd.compress_alloc_fail</literal> counts how many times this has occurred since the <acronym>ZFS</acronym> module was loaded.
Deduplication (itstool) path: sect2/title
(itstool) path: row/entry
(itstool) id: book.translate.xml#zfs-term-deduplication
When enabled, <link linkend="zfs-term-deduplication">deduplication</link> uses the checksum of each block to detect duplicate blocks. When a new block is a duplicate of an existing block, <acronym>ZFS</acronym> writes an additional reference to the existing data instead of the whole duplicate block. Tremendous space savings are possible if the data contains many duplicated files or repeated information. Be warned: deduplication requires an extremely large amount of memory, and most of the space savings can be had without the extra cost by enabling compression instead. Etkinleştirildiğinde, <link linkend="zfs-term-deduplication">tekilleştirme</link>, yinelenen blokları algılamak için her bloğun sağlama toplamını kullanır. Yeni bir blok, varolan bir bloğun bir kopyası olduğunda, <acronym>zfs</acronym>, tüm yinelenen blok yerine mevcut verilere ek bir başvuru yazar. Veriler birçok çoğaltılmış dosya veya tekrarlanan bilgi içeriyorsa muazzam alan tasarrufu mümkündür. Uyarılın: tekilleştirme son derece büyük miktarda bellek gerektirir ve bunun yerine sıkıştırmayı etkinleştirerek alan tasarruflarının çoğu ekstra maliyet olmadan yapılabilir.
To activate deduplication, set the <literal>dedup</literal> property on the target pool: Tekilleştirmeyi etkinleştirmek için, hedef havuzdaki <literal>dedup</literal> özelliğini ayarlayın:
<prompt>#</prompt> <userinput>zfs set dedup=on <replaceable>pool</replaceable></userinput> <prompt>#</prompt> <userinput>zfs ayarlama dedup=on <replaceable>havuz</replaceable></userinput>
Only new data being written to the pool will be deduplicated. Data that has already been written to the pool will not be deduplicated merely by activating this option. A pool with a freshly activated deduplication property will look like this example: Yalnızca havuza yazılan yeni veriler tekilleştirilecektir. Havuza zaten yazılmış olan veriler yalnızca bu seçeneği etkinleştirerek tekilleştirilmez. Yeni aktive edilmiş tekilleştirme özelliğine sahip bir havuz bu örneğe benzeyecektir:
<prompt>#</prompt> <userinput>zpool list</userinput>
NAME SIZE ALLOC FREE CKPOINT EXPANDSZ FRAG CAP DEDUP HEALTH ALTROOT
pool 2.84G 2.19M 2.83G - - 0% 0% 1.00x ONLINE -
<prompt>#</prompt> <userinput>zpool listesi</userinput>
ADI BOYUTU ALLOC ÜCRETSİZ CKPOİNT EXPANDSZ FRAG CAP DEDUP SAĞLIK ALTROOT
pool 2.84G 2.19M 2.83G - - 0% 0% 1.00x ÇEVRİMİÇİ-
The <literal>DEDUP</literal> column shows the actual rate of deduplication for the pool. A value of <literal>1.00x</literal> shows that data has not been deduplicated yet. In the next example, the ports tree is copied three times into different directories on the deduplicated pool created above. <literal>DEDUP</literal> sütunu, havuzun gerçek tekilleştirme oranını gösterir. <literal>1.00 x</literal> değeri, verilerin henüz tekilleştirilmediğini gösterir. Sonraki örnekte, bağlantı noktaları ağaç üç kez farklı dizinlere yukarıda oluşturulan deduplicated havuzu kopyalanır.
<prompt>#</prompt> <userinput>for d in dir1 dir2 dir3; do</userinput>
&gt; <userinput>mkdir $d &amp;&amp; cp -R /usr/ports $d &amp;</userinput>
&gt; <userinput>done</userinput>
</userinput><prompt>#</prompt> <userinput>for d in dir1 dir2 dir3; do</userinput>
&gt; <userinput>mkdir $d &amp;&amp; cp -R /usr/ports $d &amp;</userinput>
&gt; <userinput>done</userinput>
Redundant data is detected and deduplicated: Yedekli veri algılanır ve tekilleştirilir:
<prompt>#</prompt> <userinput>zpool list</userinput>
NAME SIZE ALLOC FREE CKPOINT EXPANDSZ FRAG CAP DEDUP HEALTH ALTROOT
pool 2.84G 20.9M 2.82G - - 0% 0% 3.00x ONLINE -
<prompt>#</prompt> <userinput>zpool listesi</userinput>
ADI BOYUTU ALLOC ÜCRETSİZ CKPOİNT EXPANDSZ FRAG CAP DEDUP SAĞLIK ALTROOT
pool 2.84G 20.9M 2.82G - - 0% 0% 3.00x ÇEVRİMİÇİ-

Loading…

User avatar None

Source string changed

FreeBSD Doc (Archived) / books_handbookTurkish (tr_TR)

Zstandard Compression
a month ago
Browse all component changes

Things to check

Mismatching line breaks

Number of new lines in translation does not match source

Reset

Glossary

English Turkish (tr_TR)
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
(itstool) path: sect2/title
Source string location
book.translate.xml:42261
String age
a month ago
Source string age
a month ago
Translation file
books/tr_TR/handbook.po, string 6943