Translation

(itstool) path: sect2/para

In this example, <citerefentry><refentrytitle>rfcomm_pppd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> is used to open a connection to a remote device with a <literal>BD_ADDR</literal> of <literal>00:80:37:29:19:a4</literal> on a <acronym>DUN</acronym> <acronym>RFCOMM</acronym> channel:
299/2970
Context English Turkish (tr_TR) State
<prompt>#</prompt> <userinput>hccontrol -n ubt0hci disconnect 41</userinput>
Connection handle: 41
Reason: Connection terminated by local host [0x16]
<prompt>#</prompt> <userinput>hccontrol -n ubt0hci disconnect 41</userinput>
Connection handle: 41
Reason: Connection terminated by local host [0x16]
Type <command>hccontrol help</command> for a complete listing of available <acronym>HCI</acronym> commands. Most of the <acronym>HCI</acronym> commands do not require superuser privileges. Kullanılabilir <acronym> HCI </acronym> komutlarının tam listesi için <command> hccontrol help </command> yazın. <acronym> HCI </acronym> komutlarının çoğu süper kullanıcı ayrıcalıkları gerektirmez.
Device Pairing Aygıt eşleme
By default, Bluetooth communication is not authenticated, and any device can talk to any other device. A Bluetooth device, such as a cellular phone, may choose to require authentication to provide a particular service. Bluetooth authentication is normally done with a <emphasis><acronym>PIN</acronym> code</emphasis>, an ASCII string up to 16 characters in length. The user is required to enter the same <acronym>PIN</acronym> code on both devices. Once the user has entered the <acronym>PIN</acronym> code, both devices will generate a <emphasis>link key</emphasis>. After that, the link key can be stored either in the devices or in a persistent storage. Next time, both devices will use the previously generated link key. This procedure is called <emphasis>pairing</emphasis>. Note that if the link key is lost by either device, the pairing must be repeated. Varsayılan olarak, Bluetooth iletişiminin kimliği doğrulanmaz ve herhangi bir cihaz başka bir cihazla konuşabilir. Cep telefonu gibi bir Bluetooth cihazı, belirli bir hizmet sağlamak için kimlik doğrulaması gerektirebilir. Bluetooth kimlik doğrulaması normalde 16 karakter uzunluğunda bir ASCII dizesi olan bir <emphasis> <acronym> PIN </acronym> kodu </emphasis> ile yapılır. Kullanıcının her iki cihaza da aynı <acronym> PIN </acronym> kodunu girmesi gerekir. Kullanıcı <acronym> PIN </acronym> kodunu girdikten sonra, her iki cihaz da bir <emphasis> bağlantı anahtarı </emphasis> oluşturur. Bundan sonra, bağlantı anahtarı cihazlarda veya kalıcı bir depolamada saklanabilir. Bir dahaki sefere, her iki cihaz da önceden oluşturulan bağlantı anahtarını kullanır. Bu işleme <emphasis> eşleştirme </emphasis> adı verilir. Bağlantı anahtarı her iki cihaz tarafından da kaybedilirse eşleştirmenin tekrarlanması gerektiğini unutmayın.
The <citerefentry><refentrytitle>hcsecd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> daemon is responsible for handling Bluetooth authentication requests. The default configuration file is <filename>/etc/bluetooth/hcsecd.conf</filename>. An example section for a cellular phone with the <acronym>PIN</acronym> code set to <literal>1234</literal> is shown below: Bluetooth kimlik doğrulama isteklerini işlemekten <citerefentry><refentrytitle>hcsecd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry> daemon sorumludur. Varsayılan yapılandırma dosyası <filename> /etc/bluetooth/hcsecd.conf </filename> şeklindedir. <acronym> PIN </acronym> kodunu <literal> 1234 </literal> olarak ayarlanmış bir cep telefonu için örnek bir bölüm aşağıda gösterilmiştir:
device {
bdaddr 00:80:37:29:19:a4;
name "Pav's T39";
key nokey;
pin "1234";
}
device {
bdaddr 00:80:37:29:19:a4;
name "Pav's T39";
key nokey;
pin "1234";
}
The only limitation on <acronym>PIN</acronym> codes is length. Some devices, such as Bluetooth headsets, may have a fixed <acronym>PIN</acronym> code built in. The <option>-d</option> switch forces <citerefentry><refentrytitle>hcsecd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> to stay in the foreground, so it is easy to see what is happening. Set the remote device to receive pairing and initiate the Bluetooth connection to the remote device. The remote device should indicate that pairing was accepted and request the <acronym>PIN</acronym> code. Enter the same <acronym>PIN</acronym> code listed in <filename>hcsecd.conf</filename>. Now the computer and the remote device are paired. Alternatively, pairing can be initiated on the remote device. <acronym> PIN </acronym> kodlarındaki tek sınırlama uzunluktur. Bluetooth kulaklıklar gibi bazı cihazlarda sabit bir <acronym> PIN </acronym> kodu bulunabilir. <option> -d </option> anahtarı <citerefentry><refentrytitle>hcsecd</refentrytitle> <manvolnum> 8 </manvolnum> </citerefentry> ön planda kalmak, böylece neler olduğunu görmek kolaydır. Uzak cihazı eşleştirilecek şekilde ayarlayın ve uzak cihazla Bluetooth bağlantısını başlatın. Uzak cihaz eşleştirmenin kabul edildiğini belirtmeli ve <acronym> PIN </acronym> kodunu istemelidir. <filename> hcsecd.conf </filename> 'de listelenen aynı <acronym> PIN </acronym> kodunu girin. Şimdi bilgisayar ve uzak cihaz eşleştirildi. Alternatif olarak, eşleştirme uzak cihazda başlatılabilir.
The following line can be added to <filename>/etc/rc.conf</filename> to configure <citerefentry><refentrytitle>hcsecd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> to start automatically on system start: <citerefentry><refentrytitle>hcsecd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry> 'i sistemde otomatik olarak başlayacak şekilde yapılandırmak için <filename> /etc/rc.conf </filename> öğesine aşağıdaki satır eklenebilir. Başlat:
hcsecd_enable="YES" hcsecd_enable="YES"
The following is a sample of the <citerefentry><refentrytitle>hcsecd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> daemon output: Aşağıda, <citerefentry><refentrytitle>hcsecd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry> arka plan programı çıktısının bir örneği verilmiştir:
hcsecd[16484]: Got Link_Key_Request event from 'ubt0hci', remote bdaddr 0:80:37:29:19:a4
hcsecd[16484]: Found matching entry, remote bdaddr 0:80:37:29:19:a4, name 'Pav's T39', link key doesn't exist
hcsecd[16484]: Sending Link_Key_Negative_Reply to 'ubt0hci' for remote bdaddr 0:80:37:29:19:a4
hcsecd[16484]: Got PIN_Code_Request event from 'ubt0hci', remote bdaddr 0:80:37:29:19:a4
hcsecd[16484]: Found matching entry, remote bdaddr 0:80:37:29:19:a4, name 'Pav's T39', PIN code exists
hcsecd[16484]: Sending PIN_Code_Reply to 'ubt0hci' for remote bdaddr 0:80:37:29:19:a4
hcsecd[16484]: Got Link_Key_Request event from 'ubt0hci', remote bdaddr 0:80:37:29:19:a4
hcsecd[16484]: Found matching entry, remote bdaddr 0:80:37:29:19:a4, name 'Pav's T39', link key doesn't exist
hcsecd[16484]: Sending Link_Key_Negative_Reply to 'ubt0hci' for remote bdaddr 0:80:37:29:19:a4
hcsecd[16484]: Got PIN_Code_Request event from 'ubt0hci', remote bdaddr 0:80:37:29:19:a4
hcsecd[16484]: Found matching entry, remote bdaddr 0:80:37:29:19:a4, name 'Pav's T39', PIN code exists
hcsecd[16484]: Sending PIN_Code_Reply to 'ubt0hci' for remote bdaddr 0:80:37:29:19:a4
Network Access with <acronym>PPP</acronym> Profiles Ağ erişimi profilleri <acronym>PPP</acronym>
A Dial-Up Networking (<acronym>DUN</acronym>) profile can be used to configure a cellular phone as a wireless modem for connecting to a dial-up Internet access server. It can also be used to configure a computer to receive data calls from a cellular phone. Çevirmeli Ağ (<acronym> DUN </acronym>) profili, cep telefonunu çevirmeli Internet erişim sunucusuna bağlanmak üzere kablosuz modem olarak yapılandırmak için kullanılabilir. Ayrıca, bir bilgisayarı cep telefonundan veri aramaları alacak şekilde yapılandırmak için de kullanılabilir.
Network access with a <acronym>PPP</acronym> profile can be used to provide <acronym>LAN</acronym> access for a single Bluetooth device or multiple Bluetooth devices. It can also provide <acronym>PC</acronym> to <acronym>PC</acronym> connection using <acronym>PPP</acronym> networking over serial cable emulation. Tek bir Bluetooth cihazı veya birden fazla Bluetooth cihazı için <acronym> LAN </acronym> erişimi sağlamak için <acronym> PPP </acronym> profiliyle ağ erişimi kullanılabilir. Ayrıca seri kablo emülasyonu üzerinde <acronym> PPP </acronym> ağını kullanarak <acronym> PC </acronym> bağlantısını <acronym> PC </acronym> bağlantısı sağlayabilir.
In FreeBSD, these profiles are implemented with <citerefentry><refentrytitle>ppp</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> and the <citerefentry><refentrytitle>rfcomm_pppd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> wrapper which converts a Bluetooth connection into something <acronym>PPP</acronym> can use. Before a profile can be used, a new <acronym>PPP</acronym> label must be created in <filename>/etc/ppp/ppp.conf</filename>. Consult <citerefentry><refentrytitle>rfcomm_pppd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> for examples. FreeBSD'de bu profiller <citerefentry><refentrytitle>ppp</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry> ve <citerefentry><refentrytitle>rfcomm_pppd</refentry <8> <8> Bluetooth bağlantısını <acronym> PPP </acronym> 'nin kullanabileceği bir şeye dönüştüren manvolnum> </citerefentry> sarıcı. Bir profilin kullanılabilmesi için önce <filename> /etc/ppp/ppp.conf </filename> içinde yeni bir <acronym> PPP </acronym> etiketi oluşturulmalıdır. Örnekler için <citerefentry><refentrytitle>rfcomm_pppd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry> 'ye başvurun.
In this example, <citerefentry><refentrytitle>rfcomm_pppd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> is used to open a connection to a remote device with a <literal>BD_ADDR</literal> of <literal>00:80:37:29:19:a4</literal> on a <acronym>DUN</acronym> <acronym>RFCOMM</acronym> channel: Bu örnekte, <literal> BD_ADDR </literal> <literal> ile uzak bir cihaza bağlantı açmak için <citerefentry><refentrytitle>rfcomm_pppd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry> kullanılır. > 00: 80: 37: 29: 19: a4 <acronym> DUN </acronym> <acronym> RFCOMM </acronym> kanalında </literal>:
<prompt>#</prompt> <userinput>rfcomm_pppd -a 00:80:37:29:19:a4 -c -C dun -l rfcomm-dialup</userinput> <prompt>#</prompt> <userinput>rfcomm_pppd -a 00:80:37:29:19:a4 -c -C dun -l rfcomm-dialup</userinput>
The actual channel number will be obtained from the remote device using the <acronym>SDP</acronym> protocol. It is possible to specify the <acronym>RFCOMM</acronym> channel by hand, and in this case <citerefentry><refentrytitle>rfcomm_pppd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> will not perform the <acronym>SDP</acronym> query. Use <citerefentry><refentrytitle>sdpcontrol</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> to find out the <acronym>RFCOMM</acronym> channel on the remote device. Gerçek kanal numarası, uzak cihazdan <acronym> SDP </acronym> protokolü kullanılarak elde edilecektir. <acronym> RFCOMM </acronym> kanalını el ile belirlemek mümkündür ve bu durumda <citerefentry><refentrytitle>rfcomm_pppd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry>, < kısaltma> SDP </acronym> sorgusu. Uzak cihazdaki <acronym> RFCOMM </acronym> kanalını bulmak için <citerefentry><refentrytitle>sdpcontrol</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry> kullanın.
In order to provide network access with the <acronym>PPP</acronym> <acronym>LAN</acronym> service, <citerefentry><refentrytitle>sdpd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> must be running and a new entry for <acronym>LAN</acronym> clients must be created in <filename>/etc/ppp/ppp.conf</filename>. Consult <citerefentry><refentrytitle>rfcomm_pppd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> for examples. Finally, start the <acronym>RFCOMM</acronym> <acronym>PPP</acronym> server on a valid <acronym>RFCOMM</acronym> channel number. The <acronym>RFCOMM</acronym> <acronym>PPP</acronym> server will automatically register the Bluetooth <acronym>LAN</acronym> service with the local <acronym>SDP</acronym> daemon. The example below shows how to start the <acronym>RFCOMM</acronym> <acronym>PPP</acronym> server. <acronym> PPP </acronym> <acronym> LAN </acronym> hizmeti ile ağ erişimi sağlamak için <citerefentry><refentrytitle>sdpd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry> <acronym> LAN </acronym> istemcileri için <filename> /etc/ppp/ppp.conf </filename> içinde yeni bir giriş oluşturulmalıdır. Örnekler için <citerefentry><refentrytitle>rfcomm_pppd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry> 'ye başvurun. Son olarak, geçerli bir <acronym> RFCOMM </acronym> kanal numarası üzerinde <acronym> RFCOMM </acronym> <acronym> PPP </acronym> sunucusunu başlatın. <acronym> RFCOMM </acronym> <acronym> PPP </acronym> sunucusu, Bluetooth <acronym> LAN </acronym> servisini yerel <acronym> SDP </acronym> arka plan programına otomatik olarak kaydedecektir. Aşağıdaki örnekte <acronym> RFCOMM </acronym> <acronym> PPP </acronym> sunucusunun nasıl başlatılacağı gösterilmektedir.
<prompt>#</prompt> <userinput>rfcomm_pppd -s -C 7 -l rfcomm-server</userinput> <prompt>#</prompt> <userinput>rfcomm_pppd -s -C 7 -l rfcomm-server</userinput>
Bluetooth Protocols Bluetooth ilkeleri
This section provides an overview of the various Bluetooth protocols, their function, and associated utilities. Bu bölümde çeşitli Bluetooth ilkelerine, işlevlerine ve ilgili yardımcı programlara genel bir bakış sunulmaktadır.
Logical Link Control and Adaptation Protocol (<acronym>L2CAP</acronym>) Lojik link controlü ve adaptasyon ilkeleri (<acronym>L2CAP</acronym>)
<primary>L2CAP</primary> <primary>L2CAP</primary>
The Logical Link Control and Adaptation Protocol (<acronym>L2CAP</acronym>) provides connection-oriented and connectionless data services to upper layer protocols. <acronym>L2CAP</acronym> permits higher level protocols and applications to transmit and receive <acronym>L2CAP</acronym> data packets up to 64 kilobytes in length. Mantıksal Bağlantı Denetimi ve Uyarlama Protokolü (<acronym> L2CAP </acronym>) üst katman protokollerine bağlantıya yönelik ve bağlantısız veri hizmetleri sağlar. <acronym> L2CAP </acronym>, daha yüksek seviyeli protokollerin ve uygulamaların 64 kilobayta kadar uzunluktaki <acronym> L2CAP </acronym> veri paketlerini iletmesine ve almasına izin verir.
<acronym>L2CAP</acronym> is based around the concept of <emphasis>channels</emphasis>. A channel is a logical connection on top of a baseband connection, where each channel is bound to a single protocol in a many-to-one fashion. Multiple channels can be bound to the same protocol, but a channel cannot be bound to multiple protocols. Each <acronym>L2CAP</acronym> packet received on a channel is directed to the appropriate higher level protocol. Multiple channels can share the same baseband connection. <acronym> L2CAP </acronym>, <emphasis> kanalları </emphasis> kavramını temel alır. Kanal, bir ana bant bağlantısının üstünde mantıksal bir bağlantıdır; burada her kanal, bire bir tek bir protokole bağlanır. Birden çok kanal aynı protokole bağlanabilir, ancak bir kanal birden çok protokole bağlanamaz. Bir kanaldan alınan her <acronym> L2CAP </acronym> paketi, uygun daha yüksek seviye protokolüne yönlendirilir. Birden fazla kanal aynı temel bant bağlantısını paylaşabilir.
In FreeBSD, a netgraph <acronym>L2CAP</acronym> node is created for each Bluetooth device. This node is normally connected to the downstream Bluetooth <acronym>HCI</acronym> node and upstream Bluetooth socket nodes. The default name for the <acronym>L2CAP</acronym> node is <quote>devicel2cap</quote>. For more details refer to <citerefentry><refentrytitle>ng_l2cap</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry>. FreeBSD'de, her Bluetooth cihazı için bir netgram <acronym> L2CAP </acronym> düğümü oluşturulur. Bu düğüm normalde akış aşağı Bluetooth <acronym> HCI </acronym> düğümüne ve yukarı akış Bluetooth soket düğümlerine bağlanır. <acronym> L2CAP </acronym> düğümü için varsayılan ad <quote> devicel2cap </quote>. Daha fazla ayrıntı için <citerefentry><refentrytitle>ng_l2cap</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum> </citerefentry> bölümüne bakın.
A useful command is <citerefentry><refentrytitle>l2ping</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>, which can be used to ping other devices. Some Bluetooth implementations might not return all of the data sent to them, so <literal>0 bytes</literal> in the following example is normal. Yararlı bir komut, diğer cihazlara ping atmak için kullanılabilen <citerefentry><refentrytitle>l2ping</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry> 'dir. Bazı Bluetooth uygulamaları kendilerine gönderilen verilerin tümünü döndürmeyebilir, bu nedenle aşağıdaki örnekte <literal> 0 bayt </literal> normaldir.
<prompt>#</prompt> <userinput>l2ping -a 00:80:37:29:19:a4</userinput>
0 bytes from 0:80:37:29:19:a4 seq_no=0 time=48.633 ms result=0
0 bytes from 0:80:37:29:19:a4 seq_no=1 time=37.551 ms result=0
0 bytes from 0:80:37:29:19:a4 seq_no=2 time=28.324 ms result=0
0 bytes from 0:80:37:29:19:a4 seq_no=3 time=46.150 ms result=0
<prompt>#</prompt> <userinput>l2ping -a 00:80:37:29:19:a4</userinput>
0 bytes from 0:80:37:29:19:a4 seq_no=0 time=48.633 ms result=0
0 bytes from 0:80:37:29:19:a4 seq_no=1 time=37.551 ms result=0
0 bytes from 0:80:37:29:19:a4 seq_no=2 time=28.324 ms result=0
0 bytes from 0:80:37:29:19:a4 seq_no=3 time=46.150 ms result=0
The <citerefentry><refentrytitle>l2control</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> utility is used to perform various operations on <acronym>L2CAP</acronym> nodes. This example shows how to obtain the list of logical connections (channels) and the list of baseband connections for the local device: <citerefentry><refentrytitle>l2control</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry> yardımcı programı, <acronym> L2CAP </acronym> düğümlerinde çeşitli işlemler gerçekleştirmek için kullanılır. Bu örnek, mantıksal bağlantılar (kanallar) listesinin ve yerel aygıt için temel bant bağlantılarının listesinin nasıl alınacağını gösterir:
<prompt>%</prompt> <userinput>l2control -a 00:02:72:00:d4:1a read_channel_list</userinput>
L2CAP channels:
Remote BD_ADDR SCID/ DCID PSM IMTU/ OMTU State
00:07:e0:00:0b:ca 66/ 64 3 132/ 672 OPEN
<prompt>%</prompt> <userinput>l2control -a 00:02:72:00:d4:1a read_connection_list</userinput>
L2CAP connections:
Remote BD_ADDR Handle Flags Pending State
00:07:e0:00:0b:ca 41 O 0 OPEN
<prompt>%</prompt> <userinput>l2control -a 00:02:72:00:d4:1a read_channel_list</userinput>
L2CAP channels:
Remote BD_ADDR SCID/ DCID PSM IMTU/ OMTU State
00:07:e0:00:0b:ca 66/ 64 3 132/ 672 OPEN
<prompt>%</prompt> <userinput>l2control -a 00:02:72:00:d4:1a read_connection_list</userinput>
L2CAP connections:
Remote BD_ADDR Handle Flags Pending State
00:07:e0:00:0b:ca 41 O 0 OPEN

Loading…

In this example, <citerefentry><refentrytitle>rfcomm_pppd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> is used to open a connection to a remote device with a <literal>BD_ADDR</literal> of <literal>00:80:37:29:19:a4</literal> on a <acronym>DUN</acronym> <acronym>RFCOMM</acronym> channel:
Bu örnekte, <literal> BD_ADDR </literal> <literal> ile uzak bir cihaza bağlantı açmak için <citerefentry><refentrytitle>rfcomm_pppd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry> kullanılır. > 00: 80: 37: 29: 19: a4 <acronym> DUN </acronym> <acronym> RFCOMM </acronym> kanalında </literal>:
a month ago
In this example, <citerefentry><refentrytitle>rfcomm_pppd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> is used to open a connection to a remote device with a <literal>BD_ADDR</literal> of <literal>00:80:37:29:19:a4</literal> on a <acronym>DUN</acronym> <acronym>RFCOMM</acronym> channel:
Bu örnekte, <literal> BD_ADDR </literal> <literal> ile uzak bir cihaza bağlantı açmak için <citerefentry><refentrytitle>rfcomm_pppd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry> kullanılır. > 00: 80: 37: 29: 19: a4 <acronym> DUN </acronym> <acronym> RFCOMM </acronym> kanalında </literal>:
3 months ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Last translation was "Bu örnekte, <literal> BD_ADDR </literal> <literal> ile uzak bir cihaza bağlantı açmak için <citerefentry><refentrytitle>rfcomm_pppd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry> kullanılır. > 00: 80: 37: 29: 19: a4 <acronym> DUN </acronym> <acronym> RFCOMM </acronym> kanalında </literal>:".

Fix string

Reset

XML markup

XML tags in translation do not match source

Reset

Glossary

English Turkish (tr_TR)
device aygıt FreeBSD Doc
device aygıt FreeBSD Doc
device node aygıt düğümü FreeBSD Doc
device node aygıt düğümü FreeBSD Doc
dial-up connection çevirmeli bağlantı FreeBSD Doc
Open source açık kaynak FreeBSD Doc
open source project açık kaynak proje FreeBSD Doc
parallel connection paralel bağlantı FreeBSD Doc
Raw device depolama aygıtına doğrudan erişilmesini sağlayan bir karakter aygıtı dosyasıyla ilişkili özel bir tür FreeBSD Doc
remote uzaktan kontrol FreeBSD Doc
remote connection uzak bağlantı FreeBSD Doc
serial connection seri bağlantı FreeBSD Doc

Source information

Source string comment

(itstool) path: sect2/para

Source string location
book.translate.xml:64589
String age
5 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
books/tr_TR/handbook.po, string 10564