The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation

Other archiving activities might include copying trail files to a centralized server, deleting old trail files, or reducing the audit trail to remove unneeded records. This script will be run only when audit trail files are cleanly terminated, so. It will not be run on trails left unterminated following an improper shutdown.
(itstool) path: sect2/para
English
Other archiving activities might include copying trail files to a centralized server, deleting old trail files, or reducing the audit trail to remove unneeded records. This script will be run only when audit trail files are cleanly terminated. It will not be run on trails left unterminated following an improper shutdown.
Context English Turkish (tr_TR) State
<prompt>#</prompt> <userinput>praudit /dev/auditpipe</userinput> <prompt>#</prompt> <userinput>praudit /dev/auditpipe</userinput>
By default, audit pipe device nodes are accessible only to the <systemitem class="username">root</systemitem> user. To make them accessible to the members of the <systemitem class="groupname">audit</systemitem> group, add a <literal>devfs</literal> rule to <filename>/etc/devfs.rules</filename>: Varsayılan olarak, denetim borusu cihaz düğümlerine yalnızca <systemitem class="username">root</systemitem> kullanıcısı erişebilir. <systemitem class="groupname">audit</systemitem> grubunun üyeleri tarafından erişilebilir olmasını sağlamak için <filename>/etc/devfs.rules</filename> dosyasına bir <literal>devfs</literal> kuralı ekleyin:
add path 'auditpipe*' mode 0440 group audit add path 'auditpipe*' mode 0440 group audit
See <citerefentry><refentrytitle>devfs.rules</refentrytitle><manvolnum>5</manvolnum></citerefentry> for more information on configuring the devfs file system. Devfs dosya sistemini yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için bkz. <citerefentry><refentrytitle>devfs.rules</refentrytitle><manvolnum>5</manvolnum></citerefentry>.
It is easy to produce audit event feedback cycles, in which the viewing of each audit event results in the generation of more audit events. For example, if all network <acronym>I/O</acronym> is audited, and <command>praudit</command> is run from an <acronym>SSH</acronym> session, a continuous stream of audit events will be generated at a high rate, as each event being printed will generate another event. For this reason, it is advisable to run <command>praudit</command> on an audit pipe device from sessions without fine-grained <acronym>I/O</acronym> auditing. Her bir denetim olayının görüntülenmesinin, daha fazla denetim olayının oluşturulmasına yol açtığı denetim olayı geri bildirim döngüleri üretmek kolaydır. Örneğin, tüm ağ <acronym>I/O</acronym> denetlenirse ve <command>praudit</command> bir <acronym>SSH</acronym> oturumundan çalıştırılırsa, yazdırılan her olay başka bir olay oluşturacağından, yüksek hızda sürekli bir denetim olayları akışı oluşturulur . Bu nedenle, hassas bir <acronym>I/O</acronym> denetimi olmayan oturumlardan bir denetim borusu cihazında <command>praudit</command> çalıştırılması tavsiye edilir.
Rotating and Compressing Audit Trail Files Denetim İz Dosyalarını Döndürme ve Sıkıştırma
Audit trails are written to by the kernel and managed by the audit daemon, <citerefentry><refentrytitle>auditd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>. Administrators should not attempt to use <citerefentry><refentrytitle>newsyslog.conf</refentrytitle><manvolnum>5</manvolnum></citerefentry> or other tools to directly rotate audit logs. Instead, <command>audit</command> should be used to shut down auditing, reconfigure the audit system, and perform log rotation. The following command causes the audit daemon to create a new audit log and signal the kernel to switch to using the new log. The old log will be terminated and renamed, at which point it may then be manipulated by the administrator: Denetim izleri çekirdek tarafından yazılır ve denetim daemonu olan <citerefentry><refentrytitle>auditd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> tarafından yönetilir. Yöneticiler, denetim günlüklerini doğrudan döndürmek için <citerefentry><refentrytitle>newsyslog.conf</refentrytitle><manvolnum>5</manvolnum></citerefentry> veya diğer araçları kullanmaya çalışmamalıdır. Bunun yerine, denetimi kapatmak, denetim sistemini yeniden yapılandırmak ve günlük rotasyonunu gerçekleştirmek için <command>audit</command> kullanılmalıdır. Aşağıdaki komut, denetim arka plan programının yeni bir denetim günlüğü oluşturmasına ve çekirdeğin yeni günlüğü kullanmaya geçiş yapmasını bildirmesine neden olur. Eski günlük sonlandırılacak ve yeniden adlandırılacak, bu noktada yönetici tarafından manipüle edilebilir:
<prompt>#</prompt> <userinput>audit -n</userinput> <prompt>#</prompt> <userinput>audit -n</userinput>
If <citerefentry><refentrytitle>auditd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> is not currently running, this command will fail and an error message will be produced. Eğer <citerefentry><refentrytitle>auditd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> şu anda çalışmıyorsa, bu komut başarısız olacak ve bir hata mesajı üretilecek.
Adding the following line to <filename>/etc/crontab</filename> will schedule this rotation every twelve hours: <filename>/etc/crontab</filename> öğesine aşağıdaki satırı eklemek bu dönüşü on iki saatte bir planlayacaktır:
0 */12 * * * root /usr/sbin/audit -n 0 */12 * * * root /usr/sbin/audit -n
The change will take effect once <filename>/etc/crontab</filename> is saved. Değişiklik <filename>/etc/crontab</filename> kaydedildiğinde geçerli olacaktır.
Automatic rotation of the audit trail file based on file size is possible using <option>filesz</option> in <filename>audit_control</filename> as described in <xref linkend="audit-auditcontrol"/>. Denetim izi dosyasının dosya boyutuna göre otomatik döndürülmesi, <xref linkend="audit-auditcontrol"/> bölümünde açıklandığı gibi <filename>audit_control</filename> içindeki <option>filesz</option> kullanılarak otomatik olarak döndürülebilir.
As audit trail files can become very large, it is often desirable to compress or otherwise archive trails once they have been closed by the audit daemon. The <filename>audit_warn</filename> script can be used to perform customized operations for a variety of audit-related events, including the clean termination of audit trails when they are rotated. For example, the following may be added to <filename>/etc/security/audit_warn</filename> to compress audit trails on close: Denetim izi dosyaları çok büyük hale gelebildiğinden, denetim daemon tarafından kapatıldıktan sonra izlerin sıkıştırılması veya başka bir şekilde arşivlenmesi genellikle istenir. <filename>audit_warn</filename> betiği, denetim izlerinin döndürüldüğünde temiz bir şekilde sonlandırılması da dahil olmak üzere denetimle ilgili çeşitli etkinlikler için özelleştirilmiş işlemler gerçekleştirmek için kullanılabilir. Örneğin, denetim yollarını kapatıldığında sıkıştırmak için <filename>/etc/security/audit_warn</filename> öğesine aşağıdakiler eklenebilir:
#
# Compress audit trail files on close.
#
if [ "$1" = closefile ]; then
gzip -9 $2
fi
#
# Compress audit trail files on close.
#
if [ "$1" = closefile ]; then
gzip -9 $2
fi
Other archiving activities might include copying trail files to a centralized server, deleting old trail files, or reducing the audit trail to remove unneeded records. This script will be run only when audit trail files are cleanly terminated. It will not be run on trails left unterminated following an improper shutdown. Diğer arşivleme faaliyetleri arasında, iz dosyalarını merkezi bir sunucuya kopyalama, eski iz dosyalarını silme veya gereksiz kayıtları kaldırmak için denetim izini azaltma sayılabilir. Bu komut dosyası yalnızca denetim izi dosyaları temiz bir şekilde sonlandırıldığında çalıştırılır, bu nedenle yanlış bir kapatmanın ardından belirsiz bırakılan izlerde çalıştırılmaz.
Storage Bellek
This chapter covers the use of disks and storage media in FreeBSD. This includes <acronym>SCSI</acronym> and <acronym>IDE</acronym> disks, <acronym>CD</acronym> and <acronym>DVD</acronym> media, memory-backed disks, and <acronym>USB</acronym> storage devices. Bu bölüm FreeBDS'de disklerin ve depolama ortamlarının kullanımını anlatır. Bu bölüm <acronym> SCSI </acronym> ve <acronym> IDE <acronym> diskler <acronym> CD </acronym> ve <acronym> DVD </acronym> ortamlarını, bellek kurtarma diskleri, ve <acronym> USB gibi depolama aletleri barındırır.
How to add additional hard disks to a FreeBSD system. FreeBSD sistemine ek olarak hard disk ekleme.
How to grow the size of a disk's partition on FreeBSD. FreeBSD bölüntüsünün disk alanını yükseltme.
How to configure FreeBSD to use <acronym>USB</acronym> storage devices. FreeBSD'yi <acronym> USB depolama aygıtlarında</acronym> yapılandırmak.
How to use <acronym>CD</acronym> and <acronym>DVD</acronym> media on a FreeBSD system. FreeBSD sisteminin <acronym>CD</acronym>ve<acronym>DVD</acronym>ortamlarında kullanımı.
How to use the backup programs available under FreeBSD. FreeBSD için mevcut olan yedekleme programları.
How to set up memory disks. Hafıza diskini kurmak.
What file system snapshots are and how to use them efficiently. Dosya sisteminin kopyalanması ve etkili bir şekilde kullanılması.
How to use quotas to limit disk space usage. Disk alanının kotasına göre kullanılması.
How to encrypt disks and swap to secure them against attackers. Diskleri şifreleme ve saldırılara karşı güvenliğin sağlanması.
How to configure a highly available storage network. Yüksek düzeyde mevcut bir depolama alanını yapılandırmak.
Know how to <link linkend="kernelconfig">configure and install a new FreeBSD kernel</link>. Yeni olan <link linkend="kernelconfig"> FreeBSD'i indirmek ve yapılandırmayı</link>bilmek.
Adding Disks Ek disk
<personname> <firstname>David</firstname> <surname>O'Brien</surname> </personname> <contrib>Originally contributed by </contrib> <personname><firstname> aslen</firstname><surname> katkıda bulunan</surname></personname><contrib> David O'Brien</contrib>

Loading…

User avatar None

Source string changed

FreeBSD Doc (Archived) / books_handbookTurkish (tr_TR)

Other archiving activities might include copying trail files to a centralized server, deleting old trail files, or reducing the audit trail to remove unneeded records. This script will be run only when audit trail files are cleanly terminated, so. It will not be run on trails left unterminated following an improper shutdown.
a month ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish (tr_TR)
audit denetleme FreeBSD Doc (Archived)
remove silmek,kaldırmak FreeBSD Doc (Archived)
run çalıştırmak FreeBSD Doc (Archived)
script kod bloğu,kod dizisi FreeBSD Doc (Archived)
script komut dosyası FreeBSD Doc (Archived)
server sunucu FreeBSD Doc (Archived)
shutdown kapatmak FreeBSD Doc (Archived)

Source information

Source string comment
(itstool) path: sect2/para
Source string location
book.translate.xml:33983
String age
a month ago
Source string age
a month ago
Translation file
books/tr_TR/handbook.po, string 5598