The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation

(itstool) path: sect2/para
English
Usually it is easiest to serve a poudriere repository to the client machines via HTTP. Set up a webserver to serve up the package directory, for instance: <filename>/usr/local/poudriere/data/packages/<replaceable>11amd64</replaceable></filename>, where <filename><replaceable>11amd64</replaceable></filename> is the name of the build.
Context English Turkish (tr_TR) State
<prompt>#</prompt> <userinput>poudriere ports -c -p <replaceable>local</replaceable> -m svn+https</userinput>
[00:00:00] Creating local fs at /poudriere/ports/local... done
[00:00:00] Checking out the ports tree... done
On a single computer, <application>poudriere</application> can build ports with multiple configurations, in multiple jails, and from different port trees. Custom configurations for these combinations are called <emphasis>sets</emphasis>. See the CUSTOMIZATION section of <citerefentry vendor="ports"><refentrytitle>poudriere</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> for details after <package>ports-mgmt/poudriere</package> or <package>ports-mgmt/poudriere-devel</package> is installed. Tek bir bilgisayarda, <application>poudriere</application>, birden çok yapılandırmayla, birden fazla hapishanede ve farklı port ağaçlarından portlar oluşturabilir. Bu kombinasyonlar için özel yapılandırmalara <emphasis>sets</emphasis> adı verilir. Detaylar için, <package>ports-mgmt/poudriere</package> veya <package>ports-mgmt/poudriere-devel</package> kurulduktan sonra, <citerefentry vendor="ports"><refentrytitle>poudriere</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>'nın ÖZELLEŞTİRME bölümünü inceleyin.
The basic configuration shown here puts a single jail-, port-, and set-specific <filename>make.conf</filename> in <filename>/usr/local/etc/poudriere.d</filename>. The filename in this example is created by combining the jail name, port name, and set name: <filename><replaceable>11amd64-local-workstation</replaceable>-make.conf</filename>. The system <filename>make.conf</filename> and this new file are combined at build time to create the <filename>make.conf</filename> used by the build jail. Burada gösterilen temel yapılandırma, <filename>/usr/local/etc/poudriere.d</filename> içine ek bir jail-, port- koyar ve belirli bir <filename>make.conf</filename> ayarlar. Bu örnekteki dosya adı; hapis adı, port adı ve ayar adı birleştirilerek oluşturulmuştur: <filename><replaceable>10amd64-local-workstation</replaceable>-make.conf</filename>. <filename>make.conf</filename> sistemi ve bu yeni dosya, build hapsi tarafından kullanılan <filename>make.conf</filename>'i oluşturmak için derleme zamanında birleştirilir.
Packages to be built are entered in <filename><replaceable>11amd64-local-workstation</replaceable>-pkglist</filename>: Kurulacak paketler <filename><replaceable>10amd64-local-workstation</replaceable>-pkglist</filename>'a girilir:
editors/emacs
devel/git
ports-mgmt/pkg
...
editors/emacs
devel/git
ports-mgmt/pkg
...
Options and dependencies for the specified ports are configured: Belirtilen portlar için seçenekler ve bağımlılıklar yapılandırılır:
<prompt>#</prompt> <userinput>poudriere options -j <replaceable>11amd64</replaceable> -p <replaceable>local</replaceable> -z <replaceable>workstation</replaceable> -f <replaceable>11amd64-local-workstation-pkglist</replaceable></userinput> <prompt>#</prompt> <userinput>poudriere options -j <replaceable>10amd64</replaceable> -p <replaceable>local</replaceable> -z <replaceable>workstation</replaceable> -f <replaceable>10amd64-local-workstation-pkglist</replaceable></userinput>
Finally, packages are built and a package repository is created: Son olarak, paketler kurulur ve paket deposu oluşturulur:
<prompt>#</prompt> <userinput>poudriere bulk -j <replaceable>11amd64</replaceable> -p <replaceable>local</replaceable> -z <replaceable>workstation</replaceable> -f <replaceable>11amd64-local-workstation-pkglist</replaceable></userinput> <prompt>#</prompt> <userinput>poudriere bulk -j <replaceable>10amd64</replaceable> -p <replaceable>local</replaceable> -z <replaceable>workstation</replaceable> -f <replaceable>10amd64-local-workstation-pkglist</replaceable></userinput>
While running, pressing <keycombo action="simul"><keycap>Ctrl</keycap><keycap>t</keycap></keycombo> displays the current state of the build. <application>Poudriere</application> also builds files in <filename>/poudriere/logs/bulk/<replaceable>jailname</replaceable></filename> that can be used with a web server to display build information. Çalıştırırken <keycombo action="simul"><keycap>Ctrl</keycap><keycap>t</keycap></keycombo>'a basmak derlemenin mevcut durumunu görüntüler. <application>Poudriere</application> ayrıca <filename>/poudriere/logs/bulk/<replaceable>jailname</replaceable></filename>'da derleme bilgilerini görüntülemek için web sunucusuyla kullanılabilen dosyalar oluşturur.
After completion, the new packages are now available for installation from the <application>poudriere</application> repository. Tamamlandıktan sonra, yeni paketler artık <application>poudriere</application> deposundan kurulum için hazırdır.
For more information on using <application>poudriere</application>, see <citerefentry vendor="ports"><refentrytitle>poudriere</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> and the main web site, <link xlink:href="https://github.com/freebsd/poudriere/wiki"/>. <application>poudriere</application> kullanımı hakkında daha fazla bilgi için, <citerefentry vendor="ports"><refentrytitle>poudriere</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> ve ana web sayfası <link xlink:href="https://github.com/freebsd/poudriere/wiki"/>'na göz atın.
Configuring pkg Clients to Use a Poudriere Repository Pkg İstemcilerini Poudriere Deposu Kullanacak Şekilde Yapılandırma
While it is possible to use both a custom repository along side of the official repository, sometimes it is useful to disable the official repository. This is done by creating a configuration file that overrides and disables the official configuration file. Create <filename>/usr/local/etc/pkg/repos/FreeBSD.conf</filename> that contains the following: Resmi deponun yanında özelleştirilmiş depoyu da kullanmak mümkün olsa da, bazen resmi depoyu devre dışı bırakmak yararlı olacaktır. Bu, resmi yapılandırma dosyasını geçersiz kılan ve devre dışı bırakan bir yapılandırma dosyası oluşturarak yapılır. Aşağıdakini içeren <filename>/usr/local/etc/pkg/repos/FreeBSD.conf</filename> oluşturun:
FreeBSD: {
enabled: no
}
FreeBSD: {
enabled: no
}
Usually it is easiest to serve a poudriere repository to the client machines via HTTP. Set up a webserver to serve up the package directory, for instance: <filename>/usr/local/poudriere/data/packages/<replaceable>11amd64</replaceable></filename>, where <filename><replaceable>11amd64</replaceable></filename> is the name of the build. Genellikle, bir poudriere deposunu HTTP üzerinden istemci makinelere sunmak en kolay yoldur. Paket dizinini sunmak için bir web sunucusu ayarlayın, örneğin: <filename>/usr/local/poudriere/data/packages/<replaceable>10amd64</replaceable></filename> - <filename><replaceable>10amd64</replaceable></filename>, derleme adıdır.
If the URL to the package repository is: <literal>http://pkg.example.com/11amd64</literal>, then the repository configuration file in <filename>/usr/local/etc/pkg/repos/custom.conf</filename> would look like: Paket deposunun URL'si buysa: <literal>http://pkg.example.com/10amd64</literal>, <filename>/usr/local/etc/pkg/repos/custom.conf</filename>'daki depo yapılandırma dosyası şöyle görünecektir:
custom: {
url: "<replaceable>http://pkg.example.com/11amd64</replaceable>",
enabled: yes,
}
custom: {
url: "<replaceable>http://pkg.example.com/10amd64</replaceable>",
enabled: yes,
}
Post-Installation Considerations Kurulum Sonrası Dikkat Edilecek Hususlar
Regardless of whether the software was installed from a binary package or port, most third-party applications require some level of configuration after installation. The following commands and locations can be used to help determine what was installed with the application. Yazılımın derlenmiş bir paketten veya porttan yüklenip yüklenmediğine bakılmaksızın, çoğu üçüncü parti uygulaması kurulumdan sonra belli düzeyde yapılandırma gerektirir. Aşağıdaki komutlar ve konumlar, uygulamada neyin yüklü olduğunu belirlemeye yardımcı olmak için kullanılabilir.
Most applications install at least one default configuration file in <filename>/usr/local/etc</filename>. In cases where an application has a large number of configuration files, a subdirectory will be created to hold them. Often, sample configuration files are installed which end with a suffix such as <filename>.sample</filename>. The configuration files should be reviewed and possibly edited to meet the system's needs. To edit a sample file, first copy it without the <filename>.sample</filename> extension. Çoğu uygulama, <filename>/usr/local/etc</filename>'da en az bir varsayılan yapılandırma dosyası kurar. Bir uygulamanın birçok yapılandırma dosyası bulundurduğu durumlarda, bunları tutmak için bir alt dizin oluşturulur. Sıklıkla, <filename>.sample</filename> gibi son ekle biten örnek yapılandırma dosyaları kurulur. Yapılandırma dosyaları gözden geçirilmeli ve mümkün olduğunca sistemin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlenmelidir. Bir örnek dosyayı düzenlemek için, ilk önce <filename>.sample</filename> extension olmadan kopyalayın.
Applications which provide documentation will install it into <filename>/usr/local/share/doc</filename> and many applications also install manual pages. This documentation should be consulted before continuing. Dokümantasyon sağlayan uygulamalar bunu <filename>/usr/local/share/doc</filename> içine kuracaktır ve ayrıca birçok uygulama el kitabını kuracaktır. Devam etmeden önce bu belgelere başvurulmalıdır.
Some applications run services which must be added to <filename>/etc/rc.conf</filename> before starting the application. These applications usually install a startup script in <filename>/usr/local/etc/rc.d</filename>. See <link linkend="configtuning-starting-services">Starting Services</link> for more information. Bazı uygulamalar, uygulamayı başlatmadan önce <filename>/etc/rc.conf</filename>'e eklenmesi gereken hizmetleri çalıştırır. Bu uygulamalar genellikle <filename> /usr/local/etc/rc.d </filename> içine bir açılış komut dosyası yükler. Daha fazla bilgi için <link linkend="configtuning-starting-services">Starting Services</link> inceleyin.
By design, applications do not run their startup script upon installation, nor do they run their stop script upon deinstallation or upgrade. This decision is left to the individual system administrator. Tasarım gereği, uygulamalar ne yükleme sırasında açılış komut dosyalarını çalıştırır, ne de kaldırma veya yükseltme sırasında durdur komut dosyalarını çalıştırırlar. Bu karar, bireysel sistem yöneticisine bırakılır.
Users of <citerefentry><refentrytitle>csh</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> should run <command>rehash</command> to rebuild the known binary list in the shells <envar>PATH</envar>. <citerefentry><refentrytitle>csh</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> kullanıcıları, <envar>PATH</envar> kabuklarındaki bilinen derlenmiş listeyi yeniden oluşturmak için <command>rehash</command> komutunu çalıştırmalıdır.
Use <command>pkg info</command> to determine which files, man pages, and binaries were installed with the application. Uygulama ile hangi dosyaların, el kitabının ve derlenmiş dosyaların kurulduğunu belirlemek için <command>pkg info</command> komutunu kullanın.
Dealing with Broken Ports Hatalı Portlarla İlgili Olarak
When a port does not build or install, try the following: Bir port oluşturulmadığında veya yüklenmediğinde aşağıdakileri deneyin:
Search to see if there is a fix pending for the port in the <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/support.html">Problem Report database</link>. If so, implementing the proposed fix may fix the issue. <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/support.html">Problem Report database</link>'da port için bekleyen bir düzeltme olup olmadığını görmek için arama yapın. Eğer varsa, önerilen düzeltmeyi uygulamak sorunu çözebilir.
Ask the maintainer of the port for help. Type <command>make maintainer</command> in the ports skeleton or read the port's <filename>Makefile</filename> to find the maintainer's email address. Remember to include the <literal>$FreeBSD:</literal> line from the port's <filename>Makefile</filename> and the output leading up to the error in the email to the maintainer. Port bakımcısından yardım isteyin. Port iskeletine <command>make maintainer</command> yazın veya bakımcının e-posta adresini bulmak için port <filename>Makefile</filename>'ı okuyun. Bakımcıya gönderilecek e-postada portun <literal>$FreeBSD:</literal>'den <literal>$FreeBSD:</literal> satırını ve hataya yol açan çıktıyı dahil etmeyi unutmayın.
Some ports are not maintained by an individual but instead by a group maintainer represented by a <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/articles/mailing-list-faq/article.html">mailing list</link>. Many, but not all, of these addresses look like <email role="nolink">freebsd-<replaceable>listname</replaceable>@FreeBSD.org</email>. Please take this into account when sending an email. Bazı portlar biri tarafından değil, bir <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/articles/mailing-list-faq/article.html">mailing list</link> ile temsil edilen bir grup bakımcı tarafından korunur. Bu adreslerin hepsi olmasa da birçoğu <email role="nolink">freebsd-<replaceable>listname</replaceable>@FreeBSD.org</email> gibi görünür. Lütfen e-posta gönderirken bunu dikkate alın.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Turkish (tr_TR)
client istemci FreeBSD Doc (Archived)
client istemci FreeBSD Doc (Archived)
data veri FreeBSD Doc (Archived)
directory dizin FreeBSD Doc (Archived)
filename dosya adı FreeBSD Doc (Archived)
local yerel FreeBSD Doc (Archived)
local yerel FreeBSD Doc (Archived)
package paket program FreeBSD Doc (Archived)
repository veri havuzu FreeBSD Doc (Archived)
usr kullanıcı FreeBSD Doc (Archived)

Source information

Source string comment
(itstool) path: sect2/para
Source string location
book.translate.xml:10836
String age
4 months ago
Source string age
4 months ago
Translation file
books/tr_TR/handbook.po, string 1821