Translation

(itstool) path: sect3/para
English
If none of these options help solving the problem, please send the serial boot log to <email>freebsd-xen@FreeBSD.org</email> and <email>xen-devel@lists.xenproject.org</email> for further analysis.
244/1960
Context English Turkish (tr_TR) State
Each time the Dom0 is restarted, the configuration file must be passed to <command>xl create</command> again to re-create the DomU. By default, only the Dom0 is created after a reboot, not the individual VMs. The VMs can continue where they left off as they stored the operating system on the virtual disk. The virtual machine configuration can change over time (for example, when adding more memory). The virtual machine configuration files must be properly backed up and kept available to be able to re-create the guest VM when needed. Dom0 her yeniden başlatıldığında, yapılandırma dosyası DomU'yu yeniden oluşturmak için <command>xl create</command>'e tekrar geçirilmelidir. Varsayılan olarak, sadece Dom0 yeniden başlatma sonrası oluşturulur, bireysel VM'ler için geçerli değildir. VM'ler sanal diske işletim sistemini depoladıkları şekilde kaldıkları yerden devam edebilirler. Sanal makine yapılandırması (örnek olarak, daha fazla bellek eklendiğinde) zamanla değişebilir. Sanal makine yapılandırma dosyaları düzgün bir şekilde yedeklenmeli ve gerektiği zaman konuk VM'i tekrar oluşturabilmek için kullanıma hazır halde tutulmalıdır.
The output of <command>xl list</command> confirms that the DomU has been created. <command>xl list</command>'in çıktısı DomU'nun oluşturulduğunu onaylar.
<prompt>#</prompt> <userinput>xl list</userinput>
Name ID Mem VCPUs State Time(s)
Domain-0 0 8192 4 r----- 1653.4
freebsd 1 1024 1 -b---- 663.9
<prompt>#</prompt> <userinput>xl list</userinput>
Name ID Mem VCPUs State Time(s)
Domain-0 0 8192 4 r----- 1653.4
freebsd 1 1024 1 -b---- 663.9
To begin the installation of the base operating system, start the VNC client, directing it to the main network address of the host or to the IP address defined on the <literal>vnclisten</literal> line of <filename>freebsd.cfg</filename>. After the operating system has been installed, shut down the DomU and disconnect the VNC viewer. Edit <filename>freebsd.cfg</filename>, removing the line with the <literal>cdrom</literal> definition or commenting it out by inserting a <literal>#</literal> character at the beginning of the line. To load this new configuration, it is necessary to remove the old DomU with <command>xl destroy</command>, passing either the name or the id as the parameter. Afterwards, recreate it using the modified <filename>freebsd.cfg</filename>. Temel işletim sisteminin kurulumuna başlamak için, ana bilgisayarın ana ağ adresine veya <filename>freebsd.cfg</filename>'nin <literal>vnclisten</literal> satırına tanımlanan IP adresine yönlendirerek VNC istemcisini başlatın. İşletim sistemi kurulumu gerçekleştikten sonra, DomU'yu kapatın ve VNC görüntüleyicisinin bağlantısını kesin. <filename>freebsd.cfg</filename>'yi düzenleyin, <literal>cdrom</literal> tanımı ile satırı kaldırın veya satırın başına <literal>#</literal> karakteri ekleyerek kodu derleme dışı bırakın. Yeni yapılandırmayı yüklemek için, parametre olarak adı veya ID'yi geçirmek için gerekiyorsa eski DomU'yu <command>xl destroy</command> ile kaldırın. Daha sonra, değiştirilmiş <filename>freebsd.cfg</filename>'yi kullanarak yeniden oluşturun.
<prompt>#</prompt> <userinput>xl destroy freebsd</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>xl create freebsd.cfg</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>xl destroy freebsd</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>xl create freebsd.cfg</userinput>
The machine can then be accessed again using the VNC viewer. This time, it will boot from the virtual disk where the operating system has been installed and can be used as a virtual machine. Makineye tekrar VNC görüntüleyicisini kullanarak erişim sağlanabilir. Bu sefer, işletim sisteminin kurulduğu sanal diskten önyükleme yapar ve sanal makine olarak kullanılabilir.
This section contains basic information in order to help troubleshoot issues found when using FreeBSD as a <trademark>Xen</trademark> host or guest. Bu bölüm FreeBSD'yi <trademark>Xen</trademark> anabilgisayarı veya konuğu olarak kullanırken sorun giderme problemlerine yardımcı olabilmek için temel bilgiler içerir.
Host Boot Troubleshooting Ana Bilgisayar Önyükleme Sorun Giderici
Please note that the following troubleshooting tips are intended for <trademark>Xen</trademark> 4.11 or newer. If you are still using <trademark>Xen</trademark> 4.7 and having issues consider migrating to a newer version of <trademark>Xen</trademark>. Aşağıdaki sorun giderme ipuçlarının <trademark>Xen</trademark>'in 4.11 veya daha yeni sürümleri için olduğunu dikkate alın. Eğer hala <trademark>Xen</trademark> 4.7 sürümünü kullanıyorsanız ve sorunlar yaşıyorsanız <trademark>Xen</trademark>'in daha yeni bir sürümüne geçiş yapmayı düşünün.
In order to troubleshoot host boot issues you will likely need a serial cable, or a debug USB cable. Verbose <trademark>Xen</trademark> boot output can be obtained by adding options to the <literal>xen_cmdline</literal> option found in <filename>loader.conf</filename>. A couple of relevant debug options are: Ana bilgisayar önyükleme sorunlarını gidermek için seri kabloya veya hata ayıklayıcı USB kabloya ihtiyacınız olacaktır. Ayrıntılı <trademark>Xen</trademark> önyükleme çıktısı <filename>loader.conf</filename>'da bulunan <literal>xen_cmdline</literal> seçeneğine seçenekler eklenerek elde edilebilir. Alakalı bazı ayrıntı seçenekleri aşağıdaki gibidir:
<literal>iommu=debug</literal>: can be used to print additional diagnostic information about the iommu. <literal>iommu=debug</literal>: giriş/çıkış belleği yönetim birimi (iommu) hakkında ek diagnostik bilgileri yazdırmak için kullanılabilir.
<literal>dom0=verbose</literal>: can be used to print additional diagnostic information about the dom0 build process. <literal>dom0=verbose</literal>: dom0 oluşturma işlemi hakkında ek diagnostik bilgileri yazdırmak için kullanılabilir.
<literal>sync_console</literal>: flag to force synchronous console output. Useful for debugging to avoid losing messages due to rate limiting. Never use this option in production environments since it can allow malicious guests to perform DoS attacks against <trademark>Xen</trademark> using the console. <literal>sync_console</literal>: zaman uyumlu konsol çıktısını zorlamak için işaretçi. Hız kısıtlayıcı sebebiyle mesajları kaybetmeyi önlemek için hata ayıklamada kullanışlıdır. Kötü amaçlı misafirlerin konsolu kullanarak <trademark>Xen</trademark>'e karşı DoS saldırıları yapmasına izin verebileceğinden bu seçeneği üretim ortamlarında asla kullanmayın.
FreeBSD should also be booted in verbose mode in order to identify any issues. To activate verbose booting, run this command: Herhangi bir sorunu tanımlayabilmek için FreeBSD'ye ayrıntılı modda önyükleme yapılmalıdır. Ayrıntılı önyüklemeyi etkinleştirmek için aşağıdaki komutu çalıştırın:
<prompt>#</prompt> <userinput>sysrc -f /boot/loader.conf boot_verbose="YES"</userinput> <prompt>#</prompt> <userinput>sysrc -f /boot/loader.conf boot_verbose="YES"</userinput>
If none of these options help solving the problem, please send the serial boot log to <email>freebsd-xen@FreeBSD.org</email> and <email>xen-devel@lists.xenproject.org</email> for further analysis. Eğer bu seçeneklerden hiçbiri sorunu çözmeye yardımcı olmuyorsa, lütfen seri önyükleme sistem günlüğünü <email>freebsd-xen@FreeBSD.org</email> adresine ve daha detaylı analiz için <email>xen-devel@lists.xenproject.org</email> adresine gönderin.
Guest Creation Troubleshooting Konuk Oluşturma Sorun Gidericisi
Issues can also arise when creating guests, the following attempts to provide some help for those trying to diagnose guest creation issues. Sorunlar konuk oluştururken de ortaya çıkabilir, aşağıdakiler konuk oluşturma sorunlarını tespit etmeye çalışanlara yardım sağlama amaçlı kullanılabilir.
The most common cause of guest creation failures is the <literal>xl</literal> command spitting some error and exiting with a return code different than 0. If the error provided is not enough to help identify the issue, more verbose output can also be obtained from <literal>xl</literal> by using the <literal>v</literal> option repeatedly. Konuk oluşturma hatalarının en ortak nedeni <literal>xl</literal> komutunun bazı hatalar vermesi ve 0'dan farklı bir dönüş koduyla çıkış yapmasıdır. Eğer sağlanan hata, sorunu tanımlamaya yardımcı olmaya yeterli değilse daha fazla ayrıntılı çıktı <literal>v</literal> seçeneğini tekrar tekrar kullanarak <literal>xl</literal>'den elde edilebilir.
<prompt>#</prompt> <userinput>xl -vvv create freebsd.cfg</userinput>
Parsing config from freebsd.cfg
libxl: debug: libxl_create.c:1693:do_domain_create: Domain 0:ao 0x800d750a0: create: how=0x0 callback=0x0 poller=0x800d6f0f0
libxl: debug: libxl_device.c:397:libxl__device_disk_set_backend: Disk vdev=xvda spec.backend=unknown
libxl: debug: libxl_device.c:432:libxl__device_disk_set_backend: Disk vdev=xvda, using backend phy
libxl: debug: libxl_create.c:1018:initiate_domain_create: Domain 1:running bootloader
libxl: debug: libxl_bootloader.c:328:libxl__bootloader_run: Domain 1:not a PV/PVH domain, skipping bootloader
libxl: debug: libxl_event.c:689:libxl__ev_xswatch_deregister: watch w=0x800d96b98: deregister unregistered
domainbuilder: detail: xc_dom_allocate: cmdline="", features=""
domainbuilder: detail: xc_dom_kernel_file: filename="/usr/local/lib/xen/boot/hvmloader"
domainbuilder: detail: xc_dom_malloc_filemap : 326 kB
libxl: debug: libxl_dom.c:988:libxl__load_hvm_firmware_module: Loading BIOS: /usr/local/share/seabios/bios.bin
...
<prompt>#</prompt> <userinput>xl -vvv create freebsd.cfg</userinput>
Parsing config from freebsd.cfg
libxl: debug: libxl_create.c:1693:do_domain_create: Domain 0:ao 0x800d750a0: create: how=0x0 callback=0x0 poller=0x800d6f0f0
libxl: debug: libxl_device.c:397:libxl__device_disk_set_backend: Disk vdev=xvda spec.backend=unknown
libxl: debug: libxl_device.c:432:libxl__device_disk_set_backend: Disk vdev=xvda, using backend phy
libxl: debug: libxl_create.c:1018:initiate_domain_create: Domain 1:running bootloader
libxl: debug: libxl_bootloader.c:328:libxl__bootloader_run: Domain 1:not a PV/PVH domain, skipping bootloader
libxl: debug: libxl_event.c:689:libxl__ev_xswatch_deregister: watch w=0x800d96b98: deregister unregistered
domainbuilder: detail: xc_dom_allocate: cmdline="", features=""
domainbuilder: detail: xc_dom_kernel_file: filename="/usr/local/lib/xen/boot/hvmloader"
domainbuilder: detail: xc_dom_malloc_filemap : 326 kB
libxl: debug: libxl_dom.c:988:libxl__load_hvm_firmware_module: Loading BIOS: /usr/local/share/seabios/bios.bin
...
If the verbose output does not help diagnose the issue there are also QEMU and <trademark>Xen</trademark> toolstack logs in <filename>/var/log/xen</filename>. Note that the name of the domain is appended to the log name, so if the domain is named <literal>freebsd</literal> you should find a <filename>/var/log/xen/xl-freebsd.log</filename> and likely a <filename>/var/log/xen/qemu-dm-freebsd.log</filename>. Both log files can contain useful information for debugging. If none of this helps solve the issue, please send the description of the issue you are facing and as much information as possible to <email>freebsd-xen@FreeBSD.org</email> and <email>xen-devel@lists.xenproject.org</email> in order to get help. Eğer ayrıntılı çıktı sorunu tanımlamaya yardımcı olmuyorsa, <filename>/var/log/xen</filename>'da ayrıca QEMU ve <trademark>Xen</trademark> toolstack sistem günlükleri bulunmaktadır. Etki alanı adının sistem günlüğü adına eklenmiş olduğunu dikkate alın, eğer etki alanı <literal>freebsd</literal> olarak adlandırıldıysa, bir <filename>/var/log/xen/xl-freebsd.log</filename> ve bir <filename>/var/log/xen/qemu-dm-freebsd.log</filename> dosyası bulmalısınız. İki sistem günlüğü de hata ayıklama için faydalı bilgi içerebilir. Eğer sorunu çözmeye bunların hiçbiri yardımcı olmuyorsa, yardım almak için lütfen yüzleştiğiniz sorunun tanımlamasını ve mümkün olduğu kadar bilgiyi <email>freebsd-xen@FreeBSD.org</email> ve <email>xen-devel@lists.xenproject.org</email> adreslerine gönderin.
Localization - <acronym>i18n</acronym>/<acronym>L10n</acronym> Usage and Setup Yerelleştirme - <acronym>i18n</acronym>/<acronym>L10n</acronym> Kullanımı ve Kurulumu
<personname><firstname>Andrey</firstname><surname>Chernov</surname></personname><contrib>Contributed by </contrib> <personname><firstname>Andrey</firstname><surname>Chernov</surname></personname><contrib>Katkıda bulunan </contrib>
<personname><firstname>Michael C.</firstname><surname>Wu</surname></personname><contrib>Rewritten by </contrib> <personname><firstname>Michael C.</firstname><surname>Wu</surname></personname><contrib>Yeniden yazan </contrib>
FreeBSD is a distributed project with users and contributors located all over the world. As such, FreeBSD supports localization into many languages, allowing users to view, input, or process data in non-English languages. One can choose from most of the major languages, including, but not limited to: Chinese, German, Japanese, Korean, French, Russian, and Vietnamese. FreeBSD dünyanın her yerinden kullanıcısı olan ve katkıda bulunulan bir dağıtık projedir. Bu kapsamda FreeBSD, kullanıcıların İngilizce dışındaki dillerde veri görüntülemesini, girmesini veya işlemesini sağlayacağı için birçok dile yerelleştirilmesini destekler. Çince, Almanca, Japonca, Korece, Fransızca, Rusça ve Vietnamca da dahil çok sayıda önemli dilden birini seçmeniz mümkündür.
<primary>internationalization</primary> <see>localization</see> <primary>uluslararasılaştırma</primary> <see>yerelleştirme</see>
<primary>localization</primary> <primary>yerelleştirme</primary>
The term internationalization has been shortened to <acronym>i18n</acronym>, which represents the number of letters between the first and the last letters of <literal>internationalization</literal>. <acronym>L10n</acronym> uses the same naming scheme, but from <literal>localization</literal>. The <acronym>i18n</acronym>/<acronym>L10n</acronym> methods, protocols, and applications allow users to use languages of their choice. Uluslararasılaştırma terimi <literal>internationalization</literal> kelimesinin ilk ve son harfleri arasındaki harf sayısını temsilen <acronym>i18n</acronym> şeklinde kısaltılır. <acronym>L10n</acronym> kısaltması da <literal>localization</literal> kelimesi için kullanılır. <acronym>i18n</acronym>/<acronym>L10n</acronym> metot, protokol ve uygulamaları kullanıcıların tercih ettikleri dili kullanmasını sağlar.
This chapter discusses the internationalization and localization features of FreeBSD. After reading this chapter, you will know: Bu bölüm FreeBSD’nin uluslararasılaştırma ve lokalizasyon özelliklerini ele alır. Bu bölümü okuduktan sonra şunları öğreneceksiniz:
How locale names are constructed. Yerel ayar adlarının nasıl inşa edildiğini.
How to set the locale for a login shell. Oturum açma kabuğu için yerel ayarların nasıl yapılacağını.

Loading…

If none of these options help solving the problem, please send the serial boot log to <email>freebsd-xen@FreeBSD.org</email> and <email>xen-devel@lists.xenproject.org</email> for further analysis.
Eğer bu seçeneklerden hiçbiri sorunu çözmeye yardımcı olmuyorsa, lütfen seri önyükleme sistem günlüğünü <email>freebsd-xen@FreeBSD.org</email> adresine ve daha detaylı analiz için <email>xen-devel@lists.xenproject.org</email> adresine gönderin.
6 months ago
If none of these options help solving the problem, please send the serial boot log to <email>freebsd-xen@FreeBSD.org</email> and <email>xen-devel@lists.xenproject.org</email> for further analysis.
Eğer bu seçeneklerden hiçbiri sorunu çözmeye yardımcı olmuyorsa, lütfen seri önyükleme sistem günlüğünü <email>freebsd-xen@FreeBSD.org</email> adresine ve daha detaylı analiz için <email>xen-devel@lists.xenproject.org</email> adresine gönderin.
6 months ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Last translation was "Eğer bu seçeneklerden hiçbiri sorunu çözmeye yardımcı olmuyorsa, lütfen seri önyükleme sistem günlüğünü <email>freebsd-xen@FreeBSD.org</email> adresine ve daha detaylı analiz için <email>xen-devel@lists.xenproject.org</email> adresine gönderin.".

Fix string

Reset

Glossary

English Turkish (tr_TR)
boot önyükleme,önyüklemek FreeBSD Doc
boot disk önyükleme diski FreeBSD Doc
boot manager önyükleme yöneticisi FreeBSD Doc
boot screen önyükleme ekranı FreeBSD Doc
boot time önyükleme zamanı FreeBSD Doc
log file sistem günlük dosyası FreeBSD Doc
Master Boot Record (MBR) özel bir önyükleme kesimi FreeBSD Doc
options sıralama seçenekleri FreeBSD Doc
Serial Communications Seri iletişim FreeBSD Doc
serial connection seri bağlantı FreeBSD Doc
serial console seri konsol FreeBSD Doc
serial port seri bağlantı noktası FreeBSD Doc

Source information

Source string comment
(itstool) path: sect3/para
Source string location
book.translate.xml:45651
String age
8 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
books/tr_TR/handbook.po, string 7416