Translation

(itstool) path: sect2/para
File types:
14/110
Context English Turkish (tr_TR) State
If the network has a <acronym>DHCP</acronym> server, it can be used to provide automatic network configuration. If <acronym>DHCP</acronym> is not available, the following network information for the system must be obtained from the local network administrator or Internet service provider: Ağda bir <acronym>DHCP</acronym> sunucusu varsa, otomatik ağ yapılandırması sağlamak için kullanılabilir. <acronym>DHCP</acronym> kullanılamıyorsa, sistem için aşağıdaki ağ bilgilerinin yerel ağ yöneticisinden veya Internet servis sağlayıcısından edinilmesi gerekir:
Required Network Information Gerekli Ağ Bilgileri
<acronym>IP</acronym> address <acronym>IP</acronym> adresi
Subnet mask Alt ağ maskesi
<acronym>IP</acronym> address of default gateway Varsayılan ağ geçidinin <acronym>IP</acronym> adresi
Domain name of the network Ağın alan adı
<acronym>IP</acronym> addresses of the network's <acronym>DNS</acronym> servers Ağın <acronym>DNS</acronym> sunucularının <acronym>IP</acronym> adresleri
Check for FreeBSD Errata FreeBSD Errata'yı kontrol edin
Although the FreeBSD Project strives to ensure that each release of FreeBSD is as stable as possible, bugs occasionally creep into the process. On very rare occasions those bugs affect the installation process. As these problems are discovered and fixed, they are noted in the FreeBSD Errata (<link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/releases/12.1R/errata.html">https://www.freebsd.org/releases/12.1R/errata.html</link>) on the FreeBSD web site. Check the errata before installing to make sure that there are no problems that might affect the installation. FreeBSD Projesi, FreeBSD'nin her sürümünün mümkün olduğunca kararlı olmasını sağlamaya çalışsa da, hatalar zaman zaman işleme girer. Çok nadir durumlarda bu hatalar kurulum sürecini etkiler. Bu sorunlar keşfedilip giderildikçe, FreeBSD web sitesinde FreeBSD Errata'da (<link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/releases/12.1R/errata.html">https://www.freebsd.org/releases/12.1R/errata.html</link>) belirtilmiştir. Kurulumu etkileyebilecek herhangi bir sorun olmadığından emin olmak için kurulumdan önce hataları kontrol edin.
Information and errata for all the releases can be found on the release information section of the FreeBSD web site (<link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/releases/index.html">https://www.freebsd.org/releases/index.html</link>). Tüm sürümlere ilişkin bilgiler ve hatalar, FreeBSD web sitesinin (<link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/releases/index.html">https://www.freebsd.org/releases/index.html</link>) sürüm bilgileri bölümünde bulunabilir.
Prepare the Installation Media Kurulum Ortamını Hazırlayın
The FreeBSD installer is not an application that can be run from within another operating system. Instead, download a FreeBSD installation file, burn it to the media associated with its file type and size (<acronym>CD</acronym>, <acronym>DVD</acronym>, or <acronym>USB</acronym>), and boot the system to install from the inserted media. FreeBSD yükleyicisi başka bir işletim sisteminden çalıştırılabilen bir uygulama değildir. Bunun yerine, bir FreeBSD kurulum dosyası indirin, dosya türü ve boyutu (<acronym>CD</acronym>, <acronym>DVD</acronym> veya <acronym>USB</acronym>) ile ilişkili ortama yazın ve takılı ortamdan kurmak için sistemi önyükleyin.
FreeBSD installation files are available at <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/where.html#download">www.freebsd.org/where.html#download</link>. Each installation file's name includes the release version of FreeBSD, the architecture, and the type of file. For example, to install FreeBSD 12.1 on an amd64 system from a <acronym>DVD</acronym>, download <filename>FreeBSD-12.1-RELEASE-amd64-dvd1.iso</filename>, burn this file to a <acronym>DVD</acronym>, and boot the system with the <acronym>DVD</acronym> inserted. FreeBSD kurulum dosyalarını <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/where.html#download">www.freebsd.org/where.html#download</link> adresinde bulabilirsiniz. Her yükleme dosyasının adı FreeBSD'nin yayın sürümünü, mimarisini ve dosya türünü içerir. Örneğin, FreeBSD 12.1'i bir <acronym>DVD</acronym>'den amd64 sistemine yüklemek için <filename>FreeBSD-12.1-RELEASE-amd64-dvd1.iso</filename> dosyasını indirin, bu dosyayı <acronym>DVD</acronym>'ye yazın ve <acronym>DVD</acronym> takılıyken sistemi önyükleyin.
Installation files are available in several formats. The formats vary depending on computer architecture and media type. Kurulum dosyaları çeşitli formatlarda mevcuttur. Biçimler bilgisayar mimarisine ve ortam türüne bağlı olarak değişir.
Additional installation files are included for computers that boot with <acronym>UEFI</acronym> (Unified Extensible Firmware Interface). The names of these files include the string <filename>uefi</filename>. <acronym>UEFI</acronym> (Birleşik Genişletilebilir Ürün Yazılımı Arabirimi) ile önyükleme yapan bilgisayarlar için ek yükleme dosyaları dahil edilmiştir. Bu dosyaların adları <filename>uefi</filename> dizesini içerir.
File types: Dosya türleri:
<literal>-bootonly.iso</literal>: This is the smallest installation file as it only contains the installer. A working Internet connection is required during installation as the installer will download the files it needs to complete the FreeBSD installation. This file should be burned to a <acronym>CD</acronym> using a <acronym>CD</acronym> burning application. <literal>-bootonly.iso</literal>: Bu yalnızca yükleyiciyi içerdiği için en küçük yükleme dosyasıdır. Yükleyici FreeBSD yüklemesini tamamlamak için ihtiyaç duyduğu dosyaları indireceğinden, yükleme sırasında çalışan bir İnternet bağlantısı gerekir. Bu dosya bir <acronym>CD</acronym> yazma uygulaması kullanılarak bir <acronym>CD</acronym>'ye yazılmalıdır.
<literal>-disc1.iso</literal>: This file contains all of the files needed to install FreeBSD, its source, and the Ports Collection. It should be burned to a <acronym>CD</acronym> using a <acronym>CD</acronym> burning application. <literal>-disc1.iso</literal>: Bu dosya, FreeBSD'yi, kaynağını ve Bağlantı Noktaları Koleksiyonu'nu yüklemek için gereken tüm dosyaları içerir. <acronym>CD</acronym> yazma uygulaması kullanılarak <acronym>CD</acronym>'ye yazılmalıdır.
<literal>-dvd1.iso</literal>: This file contains all of the files needed to install FreeBSD, its source, and the Ports Collection. It also contains a set of popular binary packages for installing a window manager and some applications so that a complete system can be installed from media without requiring a connection to the Internet. This file should be burned to a <acronym>DVD</acronym> using a <acronym>DVD</acronym> burning application. <literal>-dvd1.iso</literal>: Bu dosya, FreeBSD'yi, kaynağını ve Bağlantı Noktaları Koleksiyonu'nu yüklemek için gereken tüm dosyaları içerir. Ayrıca, bir pencere yöneticisi ve bazı uygulamaları yüklemek için bir dizi popüler ikili paketler içerir, böylece eksiksiz bir sistem, Internet'e bağlantı gerektirmeden medyadan yüklenebilir. Bu dosya <acronym>DVD</acronym> yazma uygulaması kullanılarak <acronym>DVD</acronym>'ye yazılmalıdır.
<literal>-memstick.img</literal>: This file contains all of the files needed to install FreeBSD, its source, and the Ports Collection. It should be burned to a <acronym>USB</acronym> stick using the instructions below. <literal>-memstick.img</literal>: Bu dosya, FreeBSD'yi, kaynağını ve Bağlantı Noktaları Koleksiyonu'nu yüklemek için gereken tüm dosyaları içerir. Aşağıdaki talimatlar kullanılarak bir <acronym>USB</acronym> çubuğuna yazılmalıdır.
<literal>-mini-memstick.img</literal>: Like <literal>-bootonly.iso</literal>, does not include installation files, but downloads them as needed. A working internet connection is required during installation. Write this file to a <acronym>USB</acronym> stick as shown in <xref linkend="bsdinstall-usb"/>. <literal>-mini-memstick.img</literal>: <literal>-bootonly.iso</literal> gibi yükleme dosyalarını içermez, ancak gerektiğinde indirir. Kurulum sırasında çalışan bir internet bağlantısı gerekir. Bu dosyayı <xref linkend="bsdinstall-usb"/> 'da gösterildiği gibi bir <acronym>USB</acronym> belleğe yazın.
After downloading the image file, download <filename>CHECKSUM.SHA256</filename> from the same directory. Calculate a <firstterm>checksum</firstterm> for the image file. FreeBSD provides <citerefentry><refentrytitle>sha256</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> for this, used as <command>sha256 <replaceable>imagefilename</replaceable></command>. Other operating systems have similar programs. Görüntü dosyasını indirdikten sonra aynı dizinden <filename>CHECKSUM.SHA256</filename> dosyasını indirin. Görüntü dosyası için bir <firstterm>sağlama toplamı</firstterm> hesaplayın. FreeBSD, bunun için <command>sha256<replaceable>imagefilename</replaceable></command> görüntü dosyası adı olarak kullanılan <citerefentry><refentrytitle>sha256</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> 'i sağlar. Diğer işletim sistemleri de benzer programlara sahiptir.
Compare the calculated checksum with the one shown in <filename>CHECKSUM.SHA256</filename>. The checksums must match exactly. If the checksums do not match, the image file is corrupt and must be downloaded again. Hesaplanan sağlama toplamını <filename>CHECKSUM.SHA256</filename> ile karşılaştırın. Sağlama toplamları tam olarak eşleşmelidir. Sağlama toplamları eşleşmezse, görüntü dosyası bozuktur ve tekrar indirilmesi gerekir.
Writing an Image File to <acronym>USB</acronym> <acronym>USB</acronym>'ye Bir Görüntü Dosyası Yazma
The <filename>*.img</filename> file is an <emphasis>image</emphasis> of the complete contents of a memory stick. It <emphasis>cannot</emphasis> be copied to the target device as a file. Several applications are available for writing the <filename>*.img</filename> to a <acronym>USB</acronym> stick. This section describes two of these utilities. <filename>*.İmg</filename> dosyası, bir bellek çubuğunun tüm içeriğinin bir <emphasis>görüntüsüdür</emphasis>. Hedef aygıta dosya olarak <emphasis>kopyalanamaz</emphasis>. <filename>*.İmg</filename> dosyasını bir <acronym>USB</acronym> belleğe yazmak için çeşitli uygulamalar mevcuttur. Bu bölümde bu yardımcı programlardan ikisi açıklanmaktadır.
Before proceeding, back up any important data on the <acronym>USB</acronym> stick. This procedure will erase the existing data on the stick. Devam etmeden önce <acronym>USB</acronym> bellekteki önemli verileri yedekleyin. Bu prosedür bellekteki mevcut verileri silecektir.
Using <command>dd</command> to Write the Image Görüntüyü Yazmak için <command>dd</command>'yi Kullanma
This example uses <filename>/dev/da0</filename> as the target device where the image will be written. Be <emphasis>very careful</emphasis> that the correct device is used as this command will destroy the existing data on the specified target device. Bu örnekte, görüntünün yazılacağı hedef aygıt olarak <filename>/dev/da0</filename> kullanılır. Bu komut belirtilen hedef cihazdaki mevcut verileri yok edeceğinden, doğru cihazın kullanıldığına <emphasis>çok dikkat</emphasis> edin.
The <citerefentry><refentrytitle>dd</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> command-line utility is available on BSD, <trademark class="registered">Linux</trademark>, and <trademark class="registered">Mac OS</trademark> systems. To burn the image using <command>dd</command>, insert the <acronym>USB</acronym> stick and determine its device name. Then, specify the name of the downloaded installation file and the device name for the <acronym>USB</acronym> stick. This example burns the amd64 installation image to the first <acronym>USB</acronym> device on an existing FreeBSD system. <citerefentry><refentrytitle>dd</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> komut satırı yardımcı programı BSD, <trademark class="registered">Linux</trademark> ve <trademark class="registered">Mac OS</trademark> sistemlerinde kullanılabilir. Görüntüyü <command>dd</command> kullanarak yazdırmak için <acronym>USB</acronym> belleği takın ve aygıt adını belirleyin. Ardından, indirilen kurulum dosyasının adını ve <acronym>USB</acronym> belleğin cihaz adını belirtin. Bu örnek, amd64 kurulum görüntüsünü mevcut bir FreeBSD sistemindeki ilk <acronym>USB</acronym> cihazına yazar.
<prompt>#</prompt> <userinput>dd if=<replaceable>FreeBSD-12.1-RELEASE-amd64-memstick.img</replaceable> of=/dev/<replaceable>da0</replaceable> bs=1M conv=sync</userinput> <prompt>#</prompt> <userinput>dd if=<replaceable>FreeBSD-12.1-RELEASE-amd64-memstick.img</replaceable> of=/dev/<replaceable>da0</replaceable> bs=1M conv=sync</userinput>
If this command fails, verify that the <acronym>USB</acronym> stick is not mounted and that the device name is for the disk, not a partition. Some operating systems might require this command to be run with <citerefentry><refentrytitle>sudo</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>. The <citerefentry><refentrytitle>dd</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> syntax varies slightly across different platforms; for example, <trademark class="registered">Mac OS</trademark> requires a lower-case <option>bs=1m</option>. Systems like <trademark class="registered">Linux</trademark> might buffer writes. To force all writes to complete, use <citerefentry><refentrytitle>sync</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>. Bu komut başarısız olursa, <acronym>USB</acronym> belleğinin takılı olmadığını ve aygıt adının disk için değil bölüm için olduğunu doğrulayın. Bazı işletim sistemleri bu komutun <citerefentry><refentrytitle>sudo</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> ile çalıştırılmasını gerektirebilir. <citerefentry><refentrytitle>dd</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> sözdizimi farklı platformlarda biraz farklılık gösterir; örneğin, <trademark class="registered">Mac OS</trademark> küçük harfli bir <option>bs=1m</option> gerektirir. <trademark class="registered">Linux</trademark> gibi sistemler yazmaları arabelleğe alabilir. Tüm yazma işlemlerini tamamlamak için <citerefentry><refentrytitle>sync</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> 'i kullanın.

Loading…

File types:
Dosya türleri:
6 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish (tr_TR)
credential file kimlik bilgileri dosyası FreeBSD Doc
Extended (Ext) File System Genişletilmiş Dosya Sistemi FreeBSD Doc
file system dosya sistemi FreeBSD Doc
log file sistem günlük dosyası FreeBSD Doc
native file system yerel dosya sistemi FreeBSD Doc
network file system ağ dosya sistemi FreeBSD Doc
plain text file düz metin dosyası FreeBSD Doc
supported file system desteklenen dosya sistemi FreeBSD Doc
swap file getir götür kütüğü FreeBSD Doc

Source information

Source string comment
(itstool) path: sect2/para
Source string location
book.translate.xml:3234
String age
8 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
books/tr_TR/handbook.po, string 414