Translation

(itstool) path: sect2/para
English
After the FreeBSD virtual machine has been created, FreeBSD can be installed on it. This is best done with an official FreeBSD <acronym>CD</acronym>/<acronym>DVD</acronym> or with an <acronym>ISO</acronym> image downloaded from an official <acronym>FTP</acronym> site. Copy the appropriate <acronym>ISO</acronym> image to the local <trademark class="registered">Windows</trademark> filesystem or insert a <acronym>CD</acronym>/<acronym>DVD</acronym> in the <acronym>CD</acronym> drive, then double click on the FreeBSD virtual machine to boot. Then, click <guimenu>CD</guimenu> and choose <guimenu>Capture ISO Image...</guimenu> on the <application>Virtual PC</application> window. This will bring up a window where the <acronym>CD-ROM</acronym> drive in the virtual machine can be associated with an <acronym>ISO</acronym> file on disk or with the real <acronym>CD-ROM</acronym> drive.
928/8860
Context English Turkish (tr_TR) State
FreeBSD as a Guest on <application>Virtual PC</application> for <trademark class="registered">Windows</trademark> <trademark class="registered">Windows</trademark> için <application>Sanal PC</application>'de Konuk olarak FreeBSD
<application>Virtual PC</application> for <trademark class="registered">Windows</trademark> is a <trademark class="registered">Microsoft</trademark> software product available for free download. See this website for the <link xlink:href="http://www.microsoft.com/windows/downloads/virtualpc/sysreq.mspx">system requirements</link>. Once <application>Virtual PC</application> has been installed on <trademark class="registered">Microsoft</trademark> <trademark class="registered">Windows</trademark>, the user can configure a virtual machine and then install the desired guest operating system. </application> for <trademark class="registered">Windows</trademark> için <application>Sanal PC</application> ücretsiz olarak indirilebilen bir <trademark class="registered">Microsoft</trademark> yazılım ürünüdür. <link xlink:href="http://www.microsoft.com/windows/downloads/virtualpc/sysreq.mspx">sistem gereksinimleri</link> için bu web sitesine bakınız. <application>Sanal PC</application>'nin <trademark class="registered">Microsoft</trademark> <trademark class="registered">Windows</trademark>'a kurulumu gerçekleştikten sonra, kullanıcı bir sanal makine yapılandırabilir ve sonra istenilen konuk işletim sistemini yükleyebilir.
Installing FreeBSD on <application>Virtual PC</application> <application>Sanal PC</application>'ye FreeBSD Kurulumu
The first step in installing FreeBSD on <application>Virtual PC</application> is to create a new virtual machine for installing FreeBSD. Select <guimenuitem>Create a virtual machine</guimenuitem> when prompted: <application>Sanal PC</application>'ye FreeBSD kurulumunun ilk adımı, FreeBSD kurmak için yeni bir sanal makine oluşturmaktır. İstenildiğinde <guimenuitem> Sanal makine oluştur</guimenuitem> seçeneğini seçin:
_ external ref='virtualization/virtualpc-freebsd1' md5='__failed__' external ref='virtualization/virtualpc-freebsd1' md5='__failed__'
_ external ref='virtualization/virtualpc-freebsd2' md5='__failed__' external ref='virtualization/virtualpc-freebsd2' md5='__failed__'
Select <guimenuitem>Other</guimenuitem> as the <guimenuitem>Operating system</guimenuitem> when prompted: İstenildiğinde <guimenuitem>İşletim sistemi</guimenuitem> olarak <guimenuitem>Diğer</guimenuitem>'i seçin:
_ external ref='virtualization/virtualpc-freebsd3' md5='__failed__' external ref='virtualization/virtualpc-freebsd3' md5='__failed__'
Then, choose a reasonable amount of disk and memory depending on the plans for this virtual FreeBSD instance. 4GB of disk space and 512MB of RAM work well for most uses of FreeBSD under <application>Virtual PC</application>: Daha sonra, sanal FreeBSD örneği için planlara bağlı olarak makul miktarda disk ve hafıza seçin. <application>Sanal PC</application> altında çoğu FreeBSD kullanımı için 4GB disk alanı ve 512MB RAM yeterli şekilde çalışır:
_ external ref='virtualization/virtualpc-freebsd4' md5='__failed__' external ref='virtualization/virtualpc-freebsd4' md5='__failed__'
_ external ref='virtualization/virtualpc-freebsd5' md5='__failed__' external ref='virtualization/virtualpc-freebsd5' md5='__failed__'
_ external ref='virtualization/virtualpc-freebsd6' md5='__failed__' external ref='virtualization/virtualpc-freebsd6' md5='__failed__'
Select the FreeBSD virtual machine and click <guimenu>Settings</guimenu>, then set the type of networking and a network interface: FreeBSD sanal makineyi seçin ve <guimenu>Ayarlar</guimenu> seçeneğine tıklayın, daha sonra ağ türünü ve ağ arayüzünü seçin:
_ external ref='virtualization/virtualpc-freebsd7' md5='__failed__' external ref='virtualization/virtualpc-freebsd7' md5='__failed__'
_ external ref='virtualization/virtualpc-freebsd8' md5='__failed__' external ref='virtualization/virtualpc-freebsd8' md5='__failed__'
After the FreeBSD virtual machine has been created, FreeBSD can be installed on it. This is best done with an official FreeBSD <acronym>CD</acronym>/<acronym>DVD</acronym> or with an <acronym>ISO</acronym> image downloaded from an official <acronym>FTP</acronym> site. Copy the appropriate <acronym>ISO</acronym> image to the local <trademark class="registered">Windows</trademark> filesystem or insert a <acronym>CD</acronym>/<acronym>DVD</acronym> in the <acronym>CD</acronym> drive, then double click on the FreeBSD virtual machine to boot. Then, click <guimenu>CD</guimenu> and choose <guimenu>Capture ISO Image...</guimenu> on the <application>Virtual PC</application> window. This will bring up a window where the <acronym>CD-ROM</acronym> drive in the virtual machine can be associated with an <acronym>ISO</acronym> file on disk or with the real <acronym>CD-ROM</acronym> drive. FreeBSD sanal makinesi oluşturulduktan sonra, FreeBSD kurulumu yapılabilir. Bu en iyi şekilde resmi bir FreeBSD <acronym>CD</acronym>/<acronym>DVD</acronym>'si ile veya resmi bir <acronym>FTP</acronym> sitesinden indirilen bir <acronym>ISO</acronym> görüntüsü ile yapılır. Uygun <acronym>ISO</acronym> görüntüsünü yerel <trademark class="registered">Windows</trademark> dosya sistemine kopyalayın veya <acronym>CD</acronym> sürücüsüne bir <acronym>CD</acronym>/<acronym>DVD</acronym> yerleştirin, daha sonra FreeBSD sanal makinesinin üzerine önyükleme için çift tıklayın. Daha sonra, <guimenu>CD</guimenu>'ye tıklayın ve <application>Sanal PC</application> penceresinden <guimenu> ISO Görüntüsü Aktar</guimenu>'ı seçin. Bu, <acronym>CD-ROM</acronym> sürücüsünü sanal makinedeki <acronym>ISO</acronym> dosyası diski ile veya gerçek <acronym>CD-ROM</acronym> sürücüsü ile ilişkilendirmede kullanabilmek için bir pencere açacaktır.
_ external ref='virtualization/virtualpc-freebsd9' md5='__failed__' external ref='virtualization/virtualpc-freebsd9' md5='__failed__'
_ external ref='virtualization/virtualpc-freebsd10' md5='__failed__' external ref='virtualization/virtualpc-freebsd10' md5='__failed__'
Once this association with the <acronym>CD-ROM</acronym> source has been made, reboot the FreeBSD virtual machine by clicking <guimenu>Action</guimenu> and <guimenu>Reset</guimenu>. <application>Virtual PC</application> will reboot with a special <acronym>BIOS</acronym> that first checks for a <acronym>CD-ROM</acronym>. <acronym>CD-ROM</acronym> kaynağı ile bu ilişkilendirme yapıldıktan sonra, <guimenu>İşlem</guimenu> ve <guimenu>Reset</guimenu> simgelerine tıklayarak FreeBSD sanal makinesini yeniden başlatın. <application>Sanal PC</application> önce bir <acronym>CD-ROM</acronym> olup olmadığını kontrol eden özel bir <acronym>BIOS</acronym> ile yeniden başlatır.
_ external ref='virtualization/virtualpc-freebsd11' md5='__failed__' external ref='virtualization/virtualpc-freebsd11' md5='__failed__'
In this case it will find the FreeBSD installation media and begin a normal FreeBSD installation. Continue with the installation, but do not attempt to configure <application>Xorg</application> at this time. Bu durumda FreeBSD kurulum ortamını bulur ve normal bir FreeBSD kurulumuna başlar. Kurulumu gerçekleştirin, ama bu sefer <application>Xorg</application>'u yapılandırmayı denemeyin.
_ external ref='virtualization/virtualpc-freebsd12' md5='__failed__' external ref='virtualization/virtualpc-freebsd12' md5='__failed__'
When the installation is finished, remember to eject the <acronym>CD</acronym>/<acronym>DVD</acronym> or release the <acronym>ISO</acronym> image. Finally, reboot into the newly installed FreeBSD virtual machine. Kurulum tamamlandığında, <acronym>CD</acronym>/<acronym>DVD</acronym>'yi çıkartmayı veya <acronym>ISO</acronym> görüntüsünü sürümlemeyi unutmayın. Son olarak, yeni kurulmuş FreeBSD sanal makinesini yeniden başlatın.
_ external ref='virtualization/virtualpc-freebsd13' md5='__failed__' external ref='virtualization/virtualpc-freebsd13' md5='__failed__'
Configuring FreeBSD on <application>Virtual PC</application> <application>Sanal PC</application> üzerinde FreeBSD'yi Yapılandırma
After FreeBSD has been successfully installed on <trademark class="registered">Microsoft</trademark> <trademark class="registered">Windows</trademark> with <application>Virtual PC</application>, there are a number of configuration steps that can be taken to optimize the system for virtualized operation. FreeBSD <application>Sanal PC</application> ile <trademark class="registered">Microsoft</trademark><trademark class="registered">Windows</trademark>'a başarıyla kurulduktan sonra, sanallaştırılmış işletim için sistemi optimize etmek üzere uygulanabilecek birkaç yapılandırma adımı vardır.
The most important step is to reduce the <option>kern.hz</option> tunable to reduce the CPU utilization of FreeBSD under the <application>Virtual PC</application> environment. This is accomplished by adding the following line to <filename>/boot/loader.conf</filename>: <application>Sanal PC</application> ortamı altında FreeBSD'nin CPU kullanımını azaltmak için en önemli adım ayarlanabilir <option>kern.hz</option>'i azaltmaktır. Bu, <filename>/boot/loader.conf</filename>'a aşağıdaki satırı ekleyerek gerçekleştirilir:
Without this setting, an idle FreeBSD <application>Virtual PC</application> guest OS will use roughly 40% of the CPU of a single processor computer. After this change, the usage will be closer to 3%. Bu ayar olmadan, eylemsiz bir FreeBSD <application>Sanal PC</application> konuk işletim sistemi, tek işlemcili bir bilgisayar CPU'sunun yaklaşık olarak %40'ını kullanacaktır. Bu değişiklikten sonra, kullanım %3'e yakın olacaktır.
All of the SCSI, FireWire, and USB device drivers can be removed from a custom kernel configuration file. <application>Virtual PC</application> provides a virtual network adapter used by the <citerefentry><refentrytitle>de</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry> driver, so all network devices except for <citerefentry><refentrytitle>de</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry> and <citerefentry><refentrytitle>miibus</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry> can be removed from the kernel. Tüm SCSI, FireWire ve USB aygıtı sürücüleri özel çekirdek yapılandırma dosyası ile kaldırılabilir. <application>Sanal PC</application> <citerefentry><refentrytitle>de</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry> sürücüsü tarafından kullanılan bir sanal ağ bağdaştırıcısı sağlar, böylece <citerefentry><refentrytitle>de</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry>> ve <citerefentry><refentrytitle>miibus</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry> hariç diğer tüm ağ aygıtları çekirdekten kaldırılabilir.
The most basic networking setup uses DHCP to connect the virtual machine to the same local area network as the <trademark class="registered">Microsoft</trademark> <trademark class="registered">Windows</trademark> host. This can be accomplished by adding <literal>ifconfig_de0="DHCP"</literal> to <filename>/etc/rc.conf</filename>. More advanced networking setups are described in <xref linkend="advanced-networking"/>. En temel ağ kurulumu, sanal makineyi aynı yerel alan ağına ana bilgisayar <trademark class="registered">Microsoft</trademark><trademark class="registered">Windows</trademark> olarak bağlamak için DHCP kullanır. Bu,<filename>/etc/rc.conf</filename>'a <literal>ifconfig_de0="DHCP"</literal>'yi ekleyerek gerçekleştirilebilir. Daha gelişmiş ağ kurulumları <xref linkend="advanced-networking"/>'da açıklanmaktadır.
FreeBSD as a Guest on <application>VMware Fusion</application> for <trademark class="registered">Mac OS</trademark> <trademark class="registered">Mac OS</trademark> için <application>VMware Fusion</application>'da Konuk olarak FreeBSD

Loading…

After the FreeBSD virtual machine has been created, FreeBSD can be installed on it. This is best done with an official FreeBSD <acronym>CD</acronym>/<acronym>DVD</acronym> or with an <acronym>ISO</acronym> image downloaded from an official <acronym>FTP</acronym> site. Copy the appropriate <acronym>ISO</acronym> image to the local <trademark class="registered">Windows</trademark> filesystem or insert a <acronym>CD</acronym>/<acronym>DVD</acronym> in the <acronym>CD</acronym> drive, then double click on the FreeBSD virtual machine to boot. Then, click <guimenu>CD</guimenu> and choose <guimenu>Capture ISO Image...</guimenu> on the <application>Virtual PC</application> window. This will bring up a window where the <acronym>CD-ROM</acronym> drive in the virtual machine can be associated with an <acronym>ISO</acronym> file on disk or with the real <acronym>CD-ROM</acronym> drive.
FreeBSD sanal makinesi oluşturulduktan sonra, FreeBSD kurulumu yapılabilir. Bu en iyi şekilde resmi bir FreeBSD <acronym>CD</acronym>/<acronym>DVD</acronym>'si ile veya resmi bir <acronym>FTP</acronym> sitesinden indirilen bir <acronym>ISO</acronym> görüntüsü ile yapılır. Uygun <acronym>ISO</acronym> görüntüsünü yerel <trademark class="registered">Windows</trademark> dosya sistemine kopyalayın veya <acronym>CD</acronym> sürücüsüne bir <acronym>CD</acronym>/<acronym>DVD</acronym> yerleştirin, daha sonra FreeBSD sanal makinesinin üzerine önyükleme için çift tıklayın. Daha sonra, <guimenu>CD</guimenu>'ye tıklayın ve <application>Sanal PC</application> penceresinden <guimenu> ISO Görüntüsü Aktar</guimenu>'ı seçin. Bu, <acronym>CD-ROM</acronym> sürücüsünü sanal makinedeki <acronym>ISO</acronym> dosyası diski ile veya gerçek <acronym>CD-ROM</acronym> sürücüsü ile ilişkilendirmede kullanabilmek için bir pencere açacaktır.
6 months ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Last translation was "FreeBSD sanal makinesi oluşturulduktan sonra, FreeBSD kurulumu yapılabilir. Bu en iyi şekilde resmi bir FreeBSD <acronym>CD</acronym>/<acronym>DVD</acronym>'si ile veya resmi bir <acronym>FTP</acronym> sitesinden indirilen bir <acronym>ISO</acronym> görüntüsü ile yapılır. Uygun <acronym>ISO</acronym> görüntüsünü yerel <trademark class="registered">Windows</trademark> dosya sistemine kopyalayın veya <acronym>CD</acronym> sürücüsüne bir <acronym>CD</acronym>/<acronym>DVD</acronym> yerleştirin, daha sonra FreeBSD sanal makinesinin üzerine önyükleme için çift tıklayın. Daha sonra, <guimenu>CD</guimenu>'ye tıklayın ve <application>Sanal PC</application> penceresinden <guimenu> ISO Görüntüsü Aktar</guimenu>'ı seçin. Bu, <acronym>CD-ROM</acronym> sürücüsünü sanal makinedeki <acronym>ISO</acronym> dosyası diski ile veya gerçek <acronym>CD-ROM</acronym> sürücüsü ile ilişkilendirmede kullanabilmek için bir pencere açacaktır.".

Fix string

Reset

XML markup

XML tags in translation do not match source

Reset

Glossary

English Turkish (tr_TR)
boot önyükleme,önyüklemek FreeBSD Doc
boot disk önyükleme diski FreeBSD Doc
boot manager önyükleme yöneticisi FreeBSD Doc
boot screen önyükleme ekranı FreeBSD Doc
boot time önyükleme zamanı FreeBSD Doc
credential file kimlik bilgileri dosyası FreeBSD Doc
disk space disk alanı FreeBSD Doc
drive sürücü FreeBSD Doc
Extended (Ext) File System Genişletilmiş Dosya Sistemi FreeBSD Doc
file system dosya sistemi FreeBSD Doc
FreeBSD branch FreeBSD şubesi FreeBSD Doc
hard drive sabit disk sürücüsü FreeBSD Doc
local yerel FreeBSD Doc
local yerel FreeBSD Doc
Local host Yerel hizmet bilgisayarı FreeBSD Doc
log file sistem günlük dosyası FreeBSD Doc
Master Boot Record (MBR) özel bir önyükleme kesimi FreeBSD Doc
native file system yerel dosya sistemi FreeBSD Doc
network file system ağ dosya sistemi FreeBSD Doc
plain text file düz metin dosyası FreeBSD Doc
single drive tekli-sürücü FreeBSD Doc
supported file system desteklenen dosya sistemi FreeBSD Doc
swap file getir götür kütüğü FreeBSD Doc
virtual console sanal konsol FreeBSD Doc
Virtual memort Sanal bellek FreeBSD Doc
virtual memory sanal bellek FreeBSD Doc
Virtual Private Network Sanal Özel Ağlar FreeBSD Doc
window manager pencere yöneticisi FreeBSD Doc

Source information

Source string comment
(itstool) path: sect2/para
Source string location
book.translate.xml:44261
String age
8 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
books/tr_TR/handbook.po, string 7172