The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation

(itstool) path: sect2/programlisting
English
hcsecd[16484]: Got Link_Key_Request event from 'ubt0hci', remote bdaddr 0:80:37:29:19:a4
hcsecd[16484]: Found matching entry, remote bdaddr 0:80:37:29:19:a4, name 'Pav's T39', link key doesn't exist
hcsecd[16484]: Sending Link_Key_Negative_Reply to 'ubt0hci' for remote bdaddr 0:80:37:29:19:a4
hcsecd[16484]: Got PIN_Code_Request event from 'ubt0hci', remote bdaddr 0:80:37:29:19:a4
hcsecd[16484]: Found matching entry, remote bdaddr 0:80:37:29:19:a4, name 'Pav's T39', PIN code exists
hcsecd[16484]: Sending PIN_Code_Reply to 'ubt0hci' for remote bdaddr 0:80:37:29:19:a4
Context English Turkish (tr_TR) State
<prompt>%</prompt> <userinput>hccontrol -n ubt0hci create_connection <replaceable>BT_ADDR</replaceable></userinput> <prompt>%</prompt> <userinput>hccontrol -n ubt0hci create_connection <replaceable>BT_ADDR</replaceable></userinput>
<literal>create_connection</literal> accepts <literal>BT_ADDR</literal> as well as host aliases in <filename>/etc/bluetooth/hosts</filename>. <literal> create_connection </literal> <literal> BT_ADDR </literal> ve <filename> / etc / bluetooth / hosts </filename> içindeki ana bilgisayar takma adlarını kabul eder.
The following example shows how to obtain the list of active baseband connections for the local device: Aşağıdaki örnekte, yerel aygıt için etkin temel bant bağlantılarının nasıl alınacağı gösterilmektedir:
<prompt>%</prompt> <userinput>hccontrol -n ubt0hci read_connection_list</userinput>
Remote BD_ADDR Handle Type Mode Role Encrypt Pending Queue State
00:80:37:29:19:a4 41 ACL 0 MAST NONE 0 0 OPEN
<prompt>%</prompt> <userinput>hccontrol -n ubt0hci read_connection_list</userinput>
Remote BD_ADDR Handle Type Mode Role Encrypt Pending Queue State
00:80:37:29:19:a4 41 ACL 0 MAST NONE 0 0 OPEN
A <emphasis>connection handle</emphasis> is useful when termination of the baseband connection is required, though it is normally not required to do this by hand. The stack will automatically terminate inactive baseband connections. Bir <emphasis> bağlantı tutamacı </emphasis>, taban bandı bağlantısının sonlandırılması gerektiğinde yararlıdır, ancak normalde bunu elle yapmak gerekmez. Yığın, etkin olmayan ana bant bağlantılarını otomatik olarak sonlandıracaktır.
<prompt>#</prompt> <userinput>hccontrol -n ubt0hci disconnect 41</userinput>
Connection handle: 41
Reason: Connection terminated by local host [0x16]
<prompt>#</prompt> <userinput>hccontrol -n ubt0hci disconnect 41</userinput>
Connection handle: 41
Reason: Connection terminated by local host [0x16]
Type <command>hccontrol help</command> for a complete listing of available <acronym>HCI</acronym> commands. Most of the <acronym>HCI</acronym> commands do not require superuser privileges. Kullanılabilir <acronym> HCI </acronym> komutlarının tam listesi için <command> hccontrol help </command> yazın. <acronym> HCI </acronym> komutlarının çoğu süper kullanıcı ayrıcalıkları gerektirmez.
Device Pairing Aygıt eşleme
By default, Bluetooth communication is not authenticated, and any device can talk to any other device. A Bluetooth device, such as a cellular phone, may choose to require authentication to provide a particular service. Bluetooth authentication is normally done with a <emphasis><acronym>PIN</acronym> code</emphasis>, an ASCII string up to 16 characters in length. The user is required to enter the same <acronym>PIN</acronym> code on both devices. Once the user has entered the <acronym>PIN</acronym> code, both devices will generate a <emphasis>link key</emphasis>. After that, the link key can be stored either in the devices or in a persistent storage. Next time, both devices will use the previously generated link key. This procedure is called <emphasis>pairing</emphasis>. Note that if the link key is lost by either device, the pairing must be repeated. Varsayılan olarak, Bluetooth iletişiminin kimliği doğrulanmaz ve herhangi bir cihaz başka bir cihazla konuşabilir. Cep telefonu gibi bir Bluetooth cihazı, belirli bir hizmet sağlamak için kimlik doğrulaması gerektirebilir. Bluetooth kimlik doğrulaması normalde 16 karakter uzunluğunda bir ASCII dizesi olan bir <emphasis> <acronym> PIN </acronym> kodu </emphasis> ile yapılır. Kullanıcının her iki cihaza da aynı <acronym> PIN </acronym> kodunu girmesi gerekir. Kullanıcı <acronym> PIN </acronym> kodunu girdikten sonra, her iki cihaz da bir <emphasis> bağlantı anahtarı </emphasis> oluşturur. Bundan sonra, bağlantı anahtarı cihazlarda veya kalıcı bir depolamada saklanabilir. Bir dahaki sefere, her iki cihaz da önceden oluşturulan bağlantı anahtarını kullanır. Bu işleme <emphasis> eşleştirme </emphasis> adı verilir. Bağlantı anahtarı her iki cihaz tarafından da kaybedilirse eşleştirmenin tekrarlanması gerektiğini unutmayın.
The <citerefentry><refentrytitle>hcsecd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> daemon is responsible for handling Bluetooth authentication requests. The default configuration file is <filename>/etc/bluetooth/hcsecd.conf</filename>. An example section for a cellular phone with the <acronym>PIN</acronym> code set to <literal>1234</literal> is shown below: Bluetooth kimlik doğrulama isteklerini işlemekten <citerefentry><refentrytitle>hcsecd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry> daemon sorumludur. Varsayılan yapılandırma dosyası <filename> /etc/bluetooth/hcsecd.conf </filename> şeklindedir. <acronym> PIN </acronym> kodunu <literal> 1234 </literal> olarak ayarlanmış bir cep telefonu için örnek bir bölüm aşağıda gösterilmiştir:
device {
bdaddr 00:80:37:29:19:a4;
name "Pav's T39";
key nokey;
pin "1234";
}
device {
bdaddr 00:80:37:29:19:a4;
name "Pav's T39";
key nokey;
pin "1234";
}
The only limitation on <acronym>PIN</acronym> codes is length. Some devices, such as Bluetooth headsets, may have a fixed <acronym>PIN</acronym> code built in. The <option>-d</option> switch forces <citerefentry><refentrytitle>hcsecd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> to stay in the foreground, so it is easy to see what is happening. Set the remote device to receive pairing and initiate the Bluetooth connection to the remote device. The remote device should indicate that pairing was accepted and request the <acronym>PIN</acronym> code. Enter the same <acronym>PIN</acronym> code listed in <filename>hcsecd.conf</filename>. Now the computer and the remote device are paired. Alternatively, pairing can be initiated on the remote device. <acronym> PIN </acronym> kodlarındaki tek sınırlama uzunluktur. Bluetooth kulaklıklar gibi bazı cihazlarda sabit bir <acronym> PIN </acronym> kodu bulunabilir. <option> -d </option> anahtarı <citerefentry><refentrytitle>hcsecd</refentrytitle> <manvolnum> 8 </manvolnum> </citerefentry> ön planda kalmak, böylece neler olduğunu görmek kolaydır. Uzak cihazı eşleştirilecek şekilde ayarlayın ve uzak cihazla Bluetooth bağlantısını başlatın. Uzak cihaz eşleştirmenin kabul edildiğini belirtmeli ve <acronym> PIN </acronym> kodunu istemelidir. <filename> hcsecd.conf </filename> 'de listelenen aynı <acronym> PIN </acronym> kodunu girin. Şimdi bilgisayar ve uzak cihaz eşleştirildi. Alternatif olarak, eşleştirme uzak cihazda başlatılabilir.
The following line can be added to <filename>/etc/rc.conf</filename> to configure <citerefentry><refentrytitle>hcsecd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> to start automatically on system start: <citerefentry><refentrytitle>hcsecd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry> 'i sistemde otomatik olarak başlayacak şekilde yapılandırmak için <filename> /etc/rc.conf </filename> öğesine aşağıdaki satır eklenebilir. Başlat:
hcsecd_enable="YES" hcsecd_enable="YES"
The following is a sample of the <citerefentry><refentrytitle>hcsecd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> daemon output: Aşağıda, <citerefentry><refentrytitle>hcsecd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry> arka plan programı çıktısının bir örneği verilmiştir:
hcsecd[16484]: Got Link_Key_Request event from 'ubt0hci', remote bdaddr 0:80:37:29:19:a4
hcsecd[16484]: Found matching entry, remote bdaddr 0:80:37:29:19:a4, name 'Pav's T39', link key doesn't exist
hcsecd[16484]: Sending Link_Key_Negative_Reply to 'ubt0hci' for remote bdaddr 0:80:37:29:19:a4
hcsecd[16484]: Got PIN_Code_Request event from 'ubt0hci', remote bdaddr 0:80:37:29:19:a4
hcsecd[16484]: Found matching entry, remote bdaddr 0:80:37:29:19:a4, name 'Pav's T39', PIN code exists
hcsecd[16484]: Sending PIN_Code_Reply to 'ubt0hci' for remote bdaddr 0:80:37:29:19:a4
hcsecd[16484]: Got Link_Key_Request event from 'ubt0hci', remote bdaddr 0:80:37:29:19:a4
hcsecd[16484]: Found matching entry, remote bdaddr 0:80:37:29:19:a4, name 'Pav's T39', link key doesn't exist
hcsecd[16484]: Sending Link_Key_Negative_Reply to 'ubt0hci' for remote bdaddr 0:80:37:29:19:a4
hcsecd[16484]: Got PIN_Code_Request event from 'ubt0hci', remote bdaddr 0:80:37:29:19:a4
hcsecd[16484]: Found matching entry, remote bdaddr 0:80:37:29:19:a4, name 'Pav's T39', PIN code exists
hcsecd[16484]: Sending PIN_Code_Reply to 'ubt0hci' for remote bdaddr 0:80:37:29:19:a4
Network Access with <acronym>PPP</acronym> Profiles Ağ erişimi profilleri <acronym>PPP</acronym>
A Dial-Up Networking (<acronym>DUN</acronym>) profile can be used to configure a cellular phone as a wireless modem for connecting to a dial-up Internet access server. It can also be used to configure a computer to receive data calls from a cellular phone. Çevirmeli Ağ (<acronym> DUN </acronym>) profili, cep telefonunu çevirmeli Internet erişim sunucusuna bağlanmak üzere kablosuz modem olarak yapılandırmak için kullanılabilir. Ayrıca, bir bilgisayarı cep telefonundan veri aramaları alacak şekilde yapılandırmak için de kullanılabilir.
Network access with a <acronym>PPP</acronym> profile can be used to provide <acronym>LAN</acronym> access for a single Bluetooth device or multiple Bluetooth devices. It can also provide <acronym>PC</acronym> to <acronym>PC</acronym> connection using <acronym>PPP</acronym> networking over serial cable emulation. Tek bir Bluetooth cihazı veya birden fazla Bluetooth cihazı için <acronym> LAN </acronym> erişimi sağlamak için <acronym> PPP </acronym> profiliyle ağ erişimi kullanılabilir. Ayrıca seri kablo emülasyonu üzerinde <acronym> PPP </acronym> ağını kullanarak <acronym> PC </acronym> bağlantısını <acronym> PC </acronym> bağlantısı sağlayabilir.
In FreeBSD, these profiles are implemented with <citerefentry><refentrytitle>ppp</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> and the <citerefentry><refentrytitle>rfcomm_pppd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> wrapper which converts a Bluetooth connection into something <acronym>PPP</acronym> can use. Before a profile can be used, a new <acronym>PPP</acronym> label must be created in <filename>/etc/ppp/ppp.conf</filename>. Consult <citerefentry><refentrytitle>rfcomm_pppd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> for examples. FreeBSD'de bu profiller <citerefentry><refentrytitle>ppp</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry> ve <citerefentry><refentrytitle>rfcomm_pppd</refentry <8> <8> Bluetooth bağlantısını <acronym> PPP </acronym> 'nin kullanabileceği bir şeye dönüştüren manvolnum> </citerefentry> sarıcı. Bir profilin kullanılabilmesi için önce <filename> /etc/ppp/ppp.conf </filename> içinde yeni bir <acronym> PPP </acronym> etiketi oluşturulmalıdır. Örnekler için <citerefentry><refentrytitle>rfcomm_pppd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry> 'ye başvurun.
In this example, <citerefentry><refentrytitle>rfcomm_pppd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> is used to open a connection to a remote device with a <literal>BD_ADDR</literal> of <literal>00:80:37:29:19:a4</literal> on a <acronym>DUN</acronym> <acronym>RFCOMM</acronym> channel: Bu örnekte, <literal> BD_ADDR </literal> <literal> ile uzak bir cihaza bağlantı açmak için <citerefentry><refentrytitle>rfcomm_pppd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry> kullanılır. > 00: 80: 37: 29: 19: a4 <acronym> DUN </acronym> <acronym> RFCOMM </acronym> kanalında </literal>:
<prompt>#</prompt> <userinput>rfcomm_pppd -a 00:80:37:29:19:a4 -c -C dun -l rfcomm-dialup</userinput> <prompt>#</prompt> <userinput>rfcomm_pppd -a 00:80:37:29:19:a4 -c -C dun -l rfcomm-dialup</userinput>
The actual channel number will be obtained from the remote device using the <acronym>SDP</acronym> protocol. It is possible to specify the <acronym>RFCOMM</acronym> channel by hand, and in this case <citerefentry><refentrytitle>rfcomm_pppd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> will not perform the <acronym>SDP</acronym> query. Use <citerefentry><refentrytitle>sdpcontrol</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> to find out the <acronym>RFCOMM</acronym> channel on the remote device. Gerçek kanal numarası, uzak cihazdan <acronym> SDP </acronym> protokolü kullanılarak elde edilecektir. <acronym> RFCOMM </acronym> kanalını el ile belirlemek mümkündür ve bu durumda <citerefentry><refentrytitle>rfcomm_pppd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry>, < kısaltma> SDP </acronym> sorgusu. Uzak cihazdaki <acronym> RFCOMM </acronym> kanalını bulmak için <citerefentry><refentrytitle>sdpcontrol</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry> kullanın.
In order to provide network access with the <acronym>PPP</acronym> <acronym>LAN</acronym> service, <citerefentry><refentrytitle>sdpd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> must be running and a new entry for <acronym>LAN</acronym> clients must be created in <filename>/etc/ppp/ppp.conf</filename>. Consult <citerefentry><refentrytitle>rfcomm_pppd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> for examples. Finally, start the <acronym>RFCOMM</acronym> <acronym>PPP</acronym> server on a valid <acronym>RFCOMM</acronym> channel number. The <acronym>RFCOMM</acronym> <acronym>PPP</acronym> server will automatically register the Bluetooth <acronym>LAN</acronym> service with the local <acronym>SDP</acronym> daemon. The example below shows how to start the <acronym>RFCOMM</acronym> <acronym>PPP</acronym> server. <acronym> PPP </acronym> <acronym> LAN </acronym> hizmeti ile ağ erişimi sağlamak için <citerefentry><refentrytitle>sdpd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry> <acronym> LAN </acronym> istemcileri için <filename> /etc/ppp/ppp.conf </filename> içinde yeni bir giriş oluşturulmalıdır. Örnekler için <citerefentry><refentrytitle>rfcomm_pppd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry> 'ye başvurun. Son olarak, geçerli bir <acronym> RFCOMM </acronym> kanal numarası üzerinde <acronym> RFCOMM </acronym> <acronym> PPP </acronym> sunucusunu başlatın. <acronym> RFCOMM </acronym> <acronym> PPP </acronym> sunucusu, Bluetooth <acronym> LAN </acronym> servisini yerel <acronym> SDP </acronym> arka plan programına otomatik olarak kaydedecektir. Aşağıdaki örnekte <acronym> RFCOMM </acronym> <acronym> PPP </acronym> sunucusunun nasıl başlatılacağı gösterilmektedir.
<prompt>#</prompt> <userinput>rfcomm_pppd -s -C 7 -l rfcomm-server</userinput> <prompt>#</prompt> <userinput>rfcomm_pppd -s -C 7 -l rfcomm-server</userinput>
Bluetooth Protocols Bluetooth ilkeleri
This section provides an overview of the various Bluetooth protocols, their function, and associated utilities. Bu bölümde çeşitli Bluetooth ilkelerine, işlevlerine ve ilgili yardımcı programlara genel bir bakış sunulmaktadır.
Logical Link Control and Adaptation Protocol (<acronym>L2CAP</acronym>) Lojik link controlü ve adaptasyon ilkeleri (<acronym>L2CAP</acronym>)
<primary>L2CAP</primary> <primary>L2CAP</primary>
The Logical Link Control and Adaptation Protocol (<acronym>L2CAP</acronym>) provides connection-oriented and connectionless data services to upper layer protocols. <acronym>L2CAP</acronym> permits higher level protocols and applications to transmit and receive <acronym>L2CAP</acronym> data packets up to 64 kilobytes in length. Mantıksal Bağlantı Denetimi ve Uyarlama Protokolü (<acronym> L2CAP </acronym>) üst katman protokollerine bağlantıya yönelik ve bağlantısız veri hizmetleri sağlar. <acronym> L2CAP </acronym>, daha yüksek seviyeli protokollerin ve uygulamaların 64 kilobayta kadar uzunluktaki <acronym> L2CAP </acronym> veri paketlerini iletmesine ve almasına izin verir.
<acronym>L2CAP</acronym> is based around the concept of <emphasis>channels</emphasis>. A channel is a logical connection on top of a baseband connection, where each channel is bound to a single protocol in a many-to-one fashion. Multiple channels can be bound to the same protocol, but a channel cannot be bound to multiple protocols. Each <acronym>L2CAP</acronym> packet received on a channel is directed to the appropriate higher level protocol. Multiple channels can share the same baseband connection. <acronym> L2CAP </acronym>, <emphasis> kanalları </emphasis> kavramını temel alır. Kanal, bir ana bant bağlantısının üstünde mantıksal bir bağlantıdır; burada her kanal, bire bir tek bir protokole bağlanır. Birden çok kanal aynı protokole bağlanabilir, ancak bir kanal birden çok protokole bağlanamaz. Bir kanaldan alınan her <acronym> L2CAP </acronym> paketi, uygun daha yüksek seviye protokolüne yönlendirilir. Birden fazla kanal aynı temel bant bağlantısını paylaşabilir.

Loading…

hcsecd[16484]: Got Link_Key_Request event from 'ubt0hci', remote bdaddr 0:80:37:29:19:a4
hcsecd[16484]: Found matching entry, remote bdaddr 0:80:37:29:19:a4, name 'Pav's T39', link key doesn't exist
hcsecd[16484]: Sending Link_Key_Negative_Reply to 'ubt0hci' for remote bdaddr 0:80:37:29:19:a4
hcsecd[16484]: Got PIN_Code_Request event from 'ubt0hci', remote bdaddr 0:80:37:29:19:a4
hcsecd[16484]: Found matching entry, remote bdaddr 0:80:37:29:19:a4, name 'Pav's T39', PIN code exists
hcsecd[16484]: Sending PIN_Code_Reply to 'ubt0hci' for remote bdaddr 0:80:37:29:19:a4
hcsecd[16484]: Got Link_Key_Request event from 'ubt0hci', remote bdaddr 0:80:37:29:19:a4
hcsecd[16484]: Found matching entry, remote bdaddr 0:80:37:29:19:a4, name 'Pav's T39', link key doesn't exist
hcsecd[16484]: Sending Link_Key_Negative_Reply to 'ubt0hci' for remote bdaddr 0:80:37:29:19:a4
hcsecd[16484]: Got PIN_Code_Request event from 'ubt0hci', remote bdaddr 0:80:37:29:19:a4
hcsecd[16484]: Found matching entry, remote bdaddr 0:80:37:29:19:a4, name 'Pav's T39', PIN code exists
hcsecd[16484]: Sending PIN_Code_Reply to 'ubt0hci' for remote bdaddr 0:80:37:29:19:a4
7 months ago
Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Turkish (tr_TR)
code kod FreeBSD Doc
entry girdi FreeBSD Doc
Entry Girdi FreeBSD Doc
link bağlantı FreeBSD Doc
remote uzaktan kontrol FreeBSD Doc

Source information

Source string comment
(itstool) path: sect2/programlisting
Flags
no-wrap
Source string location
book.translate.xml:65535
String age
9 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
books/tr_TR/handbook.po, string 10893