Translation

(itstool) path: imageobject/imagedata This is a reference to an external file such as an image or video. When the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to whatever you like once you have updated your copy of the file.

_
external ref='bsdinstall/bsdinstall-keymap-10' md5='__failed__'
0/630
Context English Turkish (tr_TR) State
<literal>Single User</literal>: Toggle this option to <literal>On</literal> to fix an existing FreeBSD installation as described in <xref linkend="boot-singleuser"/>. Once the problem is fixed, set it back to <literal>Off</literal>. <literal>Tek Kullanıcı</literal>: Mevcut FreeBSD kurulumunu <xref linkend="boot-singleuser"/>'de açıklandığı gibi düzeltmek için, bu seçeneği <literal>Açık</literal> hale getirin. Sorun çözüldükten sonra tekrar <literal>Kapalı</literal> hale getirin.
<literal>Verbose</literal>: Toggle this option to <literal>On</literal> to see more detailed messages during the boot process. This can be useful when troubleshooting a piece of hardware. <literal>Ayrıntılı</literal>: Önyükleme işlemi esnasında daha ayrıntılı bildirimleri görmek için bu seçeneği <literal>Açık</literal> hale getirin. Bir donanımda sorun giderirken bu faydalı olabilir.
After making the needed selections, press <keycap>1</keycap> or <keycap>Backspace</keycap> to return to the main boot menu, then press <keycap>Enter</keycap> to continue booting into FreeBSD. A series of boot messages will appear as FreeBSD carries out its hardware device probes and loads the installation program. Once the boot is complete, the welcome menu shown in <xref linkend="bsdinstall-choose-mode"/> will be displayed. Gerekli seçimler yapıldıktan sonra, ana önyükleme menüsüne dönmek için <keycap>1</keycap> 'e ya da <keycap>Geri</keycap> 'ye basın, sonra FreeBSD'de önyüklemeye devam etmek için <keycap>Enter</keycap> 'a basın. FreeBSD donanım aygıtı araştırmasını yaparken ve yükleme programını yüklerken bir dizi önyükleme bildirimi görünecektir. Önyükleme tamamlandığında, <xref linkend="bsdinstall-choose-mode"/> 'de gösterilen hoş geldiniz menüsü görüntülenecektir.
Welcome Menu Hoş geldiniz Menüsü
_ external ref='bsdinstall/bsdinstall-choose-mode' md5='__failed__' external ref='bsdinstall/bsdinstall-choose-mode' md5='__failed__'
Press <keycap>Enter</keycap> to select the default of <guibutton>[ Install ]</guibutton> to enter the installer. The rest of this chapter describes how to use this installer. Otherwise, use the right or left arrows or the colorized letter to select the desired menu item. The <guibutton>[ Shell ]</guibutton> can be used to access a FreeBSD shell in order to use command line utilities to prepare the disks before installation. The <guibutton>[ Live CD ]</guibutton> option can be used to try out FreeBSD before installing it. The live version is described in <xref linkend="using-live-cd"/>. Yükleyiciye girmek için, <guibutton>[ Yükle ]</guibutton> varsayılanını seçmek için <keycap>Enter</keycap> tuşuna basın. Bu bölümün kalanında bu yükleyicinin nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır. Aksi takdirde, istenen menü öğesini seçmek için sağ ya da sol oklarıı veya renkli harfleri kullanın. <guibutton>[ Kabuk ]</guibutton>, kurulumdan önce diskleri hazırlamak için komut satırı yardımcı programlarını kullanma amacıyla FreeBSD kabuğuna erişmek için kullanılabilir. <guibutton>[ Canlı CD ]</guibutton> seçeneği, FreeBSD'yi kurmadan önce denemek için kullanılabilir. Canlı sürüm, <xref linkend="using-live-cd"/> 'de açıklanmaktadır.
To review the boot messages, including the hardware device probe, press the upper- or lower-case <keycap>S</keycap> and then <keycap>Enter</keycap> to access a shell. At the shell prompt, type <command>more /var/run/dmesg.boot</command> and use the space bar to scroll through the messages. When finished, type <command>exit</command> to return to the welcome menu. Donanım aygıtı araştırmaları da dahil önyükleme bildirimlerini incelemek için, büyük veya küçük harf <keycap>S</keycap> 'ye basın ve ardından bir kabuğa erişmek için <keycap>Enter</keycap> 'a basın. Kabuk komut istemine <command>more /var/run/dmesg.boot</command> yazın ve mesajlar arasında gezinmek için boşluk tuşunu kullanın. Tamamlandığında, hoş geldiniz menüsüne dönmek için <command>exit</command> yazın.
Using <application>bsdinstall</application> <application>bsdinstall</application> kullanmak
This section shows the order of the <application>bsdinstall</application> menus and the type of information that will be asked before the system is installed. Use the arrow keys to highlight a menu option, then <keycap>Space</keycap> to select or deselect that menu item. When finished, press <keycap>Enter</keycap> to save the selection and move onto the next screen. Bu bölüm, <application>bsdinstall</application> menülerinin sırasını ve sistem kurulmadan önce sorulacak bilgi türlerini gösterir. Bir menü seçeneğini vurgulamak için ok tuşlarını kullanın, ardından bu menü öğesini seçmek veya seçimini kaldırmak için <keycap>Boşluk</keycap> 'a basın. İşiniz bittiğinde, seçimi kaydetmek ve bir sonraki ekrana geçmek için <keycap>Enter</keycap> 'a basın.
Selecting the Keymap Menu Tuş Haritası Menüsünü Seçmek
Before starting the process, <application>bsdinstall</application> will load the keymap files as show in <xref linkend="bsdinstall-keymap-loading"/>. İşleme başlamadan önce, <application>bsdinstall</application> tuş haritası dosyalarını<xref linkend="bsdinstall-keymap-loading"/> 'de gösterildiği gibi yükler.
Keymap Loading Tuş Haritası Yüklemek
_ external ref='bsdinstall/bsdinstall-keymap-loading' md5='__failed__' external ref='bsdinstall/bsdinstall-keymap-loading' md5='__failed__'
After the keymaps have been loaded <application>bsdinstall</application> displays the menu shown in <xref linkend="bsdinstall-keymap-10"/>. Use the up and down arrows to select the keymap that most closely represents the mapping of the keyboard attached to the system. Press <keycap>Enter</keycap> to save the selection. Tuş haritaları yüklendikten sonra <application>bsdinstall</application> , <xref linkend="bsdinstall-keymap-10"/> 'de gösterilen menüyü görüntüler. Sisteme bağlı klavyenin eşlemesini en iyi temsil eden tuş haritasını seçmek için yukarı ve aşağı okları kullanın. Seçimi kaydetmek için <keycap>Enter</keycap> 'a basın.
Keymap Selection Menu Tuş Haritası Seçimi Menüsü
_ external ref='bsdinstall/bsdinstall-keymap-10' md5='__failed__'
Pressing <keycap>Esc</keycap> will exit this menu and use the default keymap. If the choice of keymap is not clear, <guimenuitem>United States of America ISO-8859-1</guimenuitem> is also a safe option. <keycap>Esc</keycap> 'e basıldığında bu menüden çıkılır ve varsayılan tuş haritası kullanılır. Tuş haritası seçimi kararlaştırılmamışsa, <guimenuitem>United States of America ISO-8859-1</guimenuitem> da güvenli bir seçenektir.
In addition, when selecting a different keymap, the user can try the keymap and ensure it is correct before proceeding as shown in <xref linkend="bsdinstall-keymap-testing"/>. Ek olarak, başka bir tuş haritası seçerken, kullanıcı <xref linkend="bsdinstall-keymap-testing"/> 'de gösterildiği gibi ilerlemeden önce tuş haritasını deneyebilir ve doğru olduğundan emin olabilir.
Keymap Testing Menu Tuş Haritası Test Menüsü
_ external ref='bsdinstall/bsdinstall-keymap-testing' md5='__failed__' external ref='bsdinstall/bsdinstall-keymap-testing' md5='__failed__'
Setting the Hostname Sistem Adını Ayarlama
The next <application>bsdinstall</application> menu is used to set the hostname for the newly installed system. Sonraki <application>bsdinstall</application> menüsü, yeni kurulmuş sistem için sistem adını ayarlamada kullanılır.
_ external ref='bsdinstall/bsdinstall-config-hostname' md5='__failed__' external ref='bsdinstall/bsdinstall-config-hostname' md5='__failed__'
Type in a hostname that is unique for the network. It should be a fully-qualified hostname, such as <systemitem class="fqdomainname">machine3.example.com</systemitem>. Ağ için, benzersiz bir sistem adı yazın. Bu, <systemitem class="fqdomainname">machine3.example.com</systemitem> gibi tam tanımlanmış bir sistem adı olmalıdır.
Selecting Components to Install Yüklenecek Bileşenleri Seçmek
Next, <application>bsdinstall</application> will prompt to select optional components to install. Şimdi, <application>bsdinstall</application> isteğe bağlı kurulacak bileşenleri seçmenizi isteyecek .
_ external ref='bsdinstall/bsdinstall-config-components' md5='__failed__' external ref='bsdinstall/bsdinstall-config-components' md5='__failed__'
Deciding which components to install will depend largely on the intended use of the system and the amount of disk space available. The FreeBSD kernel and userland, collectively known as the <firstterm>base system</firstterm>, are always installed. Depending on the architecture, some of these components may not appear: Hangi bileşenlerin yükleneceğine karar vermek, çoğunlukla sistemin kullanım amacına ve kullanılabilir disk alanı miktarına bağlıdır. Bileşik olarak <firstterm>temel sistem</firstterm> diye bilinen FreeBSD çekirdeği ve kullanıcı alanı her zaman kurulur. Mimariye bağlı olarak, bileşenlerin bazıları görünmeyebilir:
<literal>base-dbg</literal> - Base tools like <application>cat</application>, <application>ls</application> among many others with debug symbols activated. <literal>base-dbg</literal> - <application>Cat</application> , <application>ls</application> gibi hata ayıklama sembolleri etkinleştirilmiş diğer temel araçlar arasındadır.
<literal>kernel-dbg</literal> - Kernel and modules with debug symbols activated. <literal>kernel-dbg</literal> - Hata ayıklama sembolleri etkinleştirilmiş çekirdek ve modüller.
<literal>lib32-dbg</literal> - Compatibility libraries for running 32-bit applications on a 64-bit version of FreeBSD with debug symbols activated. <literal>lib32-dbg</literal> - 32 bit uygulamaları FreeBSD'nin hata ayıklama sembolleri etkinleştirilmiş 64 bit sürümünde çalıştırmak için uyumluluk kitaplıkları.
ComponentTranslation
This translation Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
The following strings have different sources, but the same context.
Needs editing FreeBSD Doc/articles_bsdl-gpl DOĞAN AHMETCİ, doganahmetci@aydin.edu.tr, 2020
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='bsdinstall/bsdinstall-boot-options-menu' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='bsdinstall/bsdinstall-keymap-loading' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/parallels-freebsd11' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/virtualpc-freebsd1' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/virtualpc-freebsd5' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/virtualpc-freebsd6' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/vmware-freebsd03' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/vmware-freebsd09' md5='__failed__'
Translated FreeBSD Doc/books_handbook external ref='advanced-networking/pxe-nfs' md5='__failed__'
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/parallels-freebsd5' md5='__failed__'
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='bsdinstall/bsdinstall-keymap-testing' md5='__failed__'
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/vmware-freebsd12' md5='__failed__'
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='bsdinstall/bsdinstall-choose-mode' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='bsdinstall/bsdinstall-config-hostname' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='bsdinstall/bsdinstall-config-components' md5='__failed__'
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='basics/example-dir2' md5='__failed__'
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/parallels-freebsd13' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/virtualpc-freebsd3' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/virtualpc-freebsd7' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/virtualpc-freebsd12' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/vmware-freebsd02' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/vmware-freebsd07' md5='__failed__'
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='bsdinstall/bsdinstall-newboot-loader-menu' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='bsdinstall/bsdinstall-netinstall-files' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='bsdinstall/bsdinstall-zfs-partmenu' md5='__failed__'
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='basics/example-dir1' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='basics/example-dir3' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='basics/example-dir4' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='basics/example-dir5' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='basics/disk-layout' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook harici referans= 'geom/bölümleme' md5=' '__başarısız__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/parallels-freebsd1' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/parallels-freebsd2' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/parallels-freebsd3' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/parallels-freebsd4' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/parallels-freebsd6' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/parallels-freebsd7' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/parallels-freebsd8' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/parallels-freebsd9' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/parallels-freebsd10' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/parallels-freebsd12' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/virtualpc-freebsd2' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/virtualpc-freebsd4' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/virtualpc-freebsd8' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/virtualpc-freebsd9' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/virtualpc-freebsd10' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/virtualpc-freebsd11' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/virtualpc-freebsd13' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/vmware-freebsd01' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/vmware-freebsd04' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/vmware-freebsd05' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/vmware-freebsd06' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/vmware-freebsd08' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/vmware-freebsd10' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/vmware-freebsd11' md5='__failed__'
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Translated FreeBSD Doc/books_handbook harici ref = 'gelişmiş ağ / statik yollar' md5 = '__ başarısız oldu'

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Turkish (tr_TR)
keymap tuşeşlem FreeBSD Doc

Source information

Context
_
Source string comment

(itstool) path: imageobject/imagedata This is a reference to an external file such as an image or video. When the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to whatever you like once you have updated your copy of the file.

Source string location
book.translate.xml:3681
String age
5 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
books/tr_TR/handbook.po, string 482