The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation

(itstool) path: step/para
English
Determine the device names for the disks which will be striped, and create the new stripe device. For example, to stripe two unused and unpartitioned <acronym>ATA</acronym> disks with device names of <filename>/dev/ad2</filename> and <filename>/dev/ad3</filename>:
Context English Turkish (tr_TR) State
Know how to configure and install a new kernel (<xref linkend="kernelconfig"/>). Yeni bir kernel'in nasıl yükleneceğini ve konfigüre edileceğini öğrenin(<xref linkend="kernelconfig"/>).
RAID0 - Striping RAID0- Striping
<personname> <firstname>Murray</firstname> <surname>Stokely</surname> </personname> <personname> <firstname>Murray</firstname> <surname>Stokely</surname> </personname>
<primary>Striping</primary> <primary>Striping</primary>
Striping combines several disk drives into a single volume. Striping can be performed through the use of hardware <acronym>RAID</acronym> controllers. The <acronym>GEOM</acronym> disk subsystem provides software support for disk striping, also known as <acronym>RAID0</acronym>, without the need for a <acronym>RAID</acronym> disk controller. Bölümleme, birkaç diski tek bir birime dönüştürür. Bölümleme, <acronym>RAID</acronym> kontrolörleri aracılığıyla gerçekleştirilebilir.<acronym>GEOM</acronym> disk altsistemi dis bölümlemesi için yazılım desteği sağlar. Bu ayrıca <acronym>RAID0</acronym> a ihtiyaç duymayan disk kontrolörü olarak da bilinir.
In <acronym>RAID0</acronym>, data is split into blocks that are written across all the drives in the array. As seen in the following illustration, instead of having to wait on the system to write 256k to one disk, <acronym>RAID0</acronym> can simultaneously write 64k to each of the four disks in the array, offering superior <acronym>I/O</acronym> performance. This performance can be enhanced further by using multiple disk controllers. <acronym>RAID0</acronym>' da veriler dizideki tüm sürücülere yazılan bloklara bölünür. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi, bir diske 256k <acronym>RAID0</acronym> yazmak için sistemde beklemek yerine, aynı anda dizideki dört diskin her birine 64k yazabilir ve üstün <acronym>I/O</acronym> performans sunar. Bu performans, birden fazla disk denetleyicisi kullanılarak daha da artırılabilir.
_ external ref='geom/striping' md5='__failed__' harici referans= 'geom/bölümleme' md5=' '__başarısız__'
<imageobject> <imagedata fileref="geom/striping" align="center"/> </imageobject> <textobject> <phrase>Disk Striping Illustration</phrase> </textobject> <imageobject> <imagedata fileref="geom/striping" align="center"/> </imageobject> <textobject> <phrase>Disk Bölümleme Şekli</phrase> </textobject>
Each disk in a <acronym>RAID0</acronym> stripe must be of the same size, since <acronym>I/O</acronym> requests are interleaved to read or write to multiple disks in parallel. <acronym>RAID0</acronym> 'da şeritteki her disk aynı boyutta olmalıdır, çünkü <acronym>I/O</acronym> talepler paralel olarak birden çok diske okuma veya yazma için araya eklenir.
<acronym>RAID0</acronym> does <emphasis>not</emphasis> provide any redundancy. This means that if one disk in the array fails, all of the data on the disks is lost. If the data is important, implement a backup strategy that regularly saves backups to a remote system or device. <acronym>RAID0</acronym> <emphasis></emphasis> herhangi bir fazlalık sağlamaz. Bu, dizideki bir disk arızalanırsa, disklerdeki tüm verilerin kaybedileceği anlamına gelir. Veriler önemliyse, yedekleri düzenli olarak uzaktaki bir sisteme veya cihaza kaydeden bir yedekleme stratejisi uygulayın.
The process for creating a software, <acronym>GEOM</acronym>-based <acronym>RAID0</acronym> on a FreeBSD system using commodity disks is as follows. Once the stripe is created, refer to <citerefentry><refentrytitle>gstripe</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> for more information on how to control an existing stripe. Emtia disklerini kullanan bir FreeBSD sistemine <acronym>GEOM</acronym> dayanan <acronym>RAID0</acronym> bir yazılım oluşturma süreci aşağıdaki gibidir. Bölüm oluşturulduğunda, var olan bölümlerin nasıl kontrol edileceği hakkında daha fazla bilgi için <citerefentry><refentrytitle>gstripe'a </refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>başvurun.
Creating a Stripe of Unformatted <acronym>ATA</acronym> Disks Formatlanmamış <acronym>ATA</acronym> disklerin bölümlerini oluşturma
Load the <filename>geom_stripe.ko</filename> module: <filename> geom_stripe.ko</filename> isimli modülü yükleyin:
<prompt>#</prompt> <userinput>kldload geom_stripe</userinput> <prompt>^#</prompt><userinput>kldload geom_stripe</userinput>
Ensure that a suitable mount point exists. If this volume will become a root partition, then temporarily use another mount point such as <filename>/mnt</filename>. Uygun bir montaj noktasının olduğundan emin olun. Bu birim bir kök bölüm olacaksa, <filename>/mnt</filename> gibi geçici olarak başka bir bağlama noktası kullanın.
Determine the device names for the disks which will be striped, and create the new stripe device. For example, to stripe two unused and unpartitioned <acronym>ATA</acronym> disks with device names of <filename>/dev/ad2</filename> and <filename>/dev/ad3</filename>: Determine the device names for the disks which will be striped, and create the new stripe device. Örneğin, <filename>/dev/ad2</filename> ve <filename>/dev/ad3</filename> isminde kullanılmamış ve bölümlere ayrılmamış<acronym>ATA</acronym> iki disk cihazını bölümlemek için:
<prompt>#</prompt> <userinput>gstripe label -v st0 /dev/ad2 /dev/ad3</userinput>
Metadata value stored on /dev/ad2.
Metadata value stored on /dev/ad3.
Done.
<prompt>#</prompt> <userinput>gstripe label -v st0 /dev/ad2 /dev/ad3</userinput>
/dev/ad2.'da saklanan metadata değeri
/dev/ad3' da saklanan metadata değeri
bitti.
Write a standard label, also known as a partition table, on the new volume and install the default bootstrap code: Bölümleme tablosu olarak da bilinen standart bir etiketi yeni birime yazın ve varsayılan önyükleme kodunu yükleyin:
<prompt>#</prompt> <userinput>bsdlabel -wB /dev/stripe/st0</userinput> <prompt>#</prompt> <userinput>bsdlabel -wB /dev/bölüm/st0</userinput>
This process should create two other devices in <filename>/dev/stripe</filename> in addition to <filename>st0</filename>. Those include <filename>st0a</filename> and <filename>st0c</filename>. At this point, a <acronym>UFS</acronym> file system can be created on <filename>st0a</filename> using <command>newfs</command>: Bu işlem </filename>st0<filename>'a ek olarak <filename>/dev/stripe</filename> 'de iki farklı cihaz oluşturur. Bunlar <filename>st0a</filename> ve <filename>st0c</filename> içerir. Bu noktada, <filename>st0a</filename> using <command>newfs</command> kullanılarak <acronym>UFS</acronym> isimli dosya sistemi oluşturulabilir:
<prompt>#</prompt> <userinput>newfs -U /dev/stripe/st0a</userinput> <prompt>#</prompt> <userinput>newfs -U /dev/stripe/st0a</userinput>
Many numbers will glide across the screen, and after a few seconds, the process will be complete. The volume has been created and is ready to be mounted. Birçok numara ekranda belirir ve birkaç saniye sonra işlem tamamlanır. Birim oluşturuldu ve montaja hazır.
To manually mount the created disk stripe: Kurulan disk bölümünü manuel olarak montajlamak için:
<prompt>#</prompt> <userinput>mount /dev/stripe/st0a /mnt</userinput> <prompt>#</prompt> <userinput>mount /dev/stripe/st0a /mnt</userinput>
To mount this striped file system automatically during the boot process, place the volume information in <filename>/etc/fstab</filename>. In this example, a permanent mount point, named <filename>stripe</filename>, is created: Boot işlemi esnasında, bölümlenen dosya sistemini otomatik olarak montajlamak için, birim bilgisini <filename>/etc/fstab</filename>'e yerleştirin. Bu örnekte named <filename>stripe</filename> isimli kalıcı bir montaj bulunur:
<prompt>#</prompt> <userinput>mkdir /stripe</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>echo "/dev/stripe/st0a /stripe ufs rw 2 2" \</userinput>
<userinput>&gt;&gt; /etc/fstab</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>mkdir /stripe</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>echo "/dev/stripe/st0a /stripe ufs rw 2 2" \</userinput>
<userinput>&gt;&gt; /etc/fstab</userinput>
The <filename>geom_stripe.ko</filename> module must also be automatically loaded during system initialization, by adding a line to <filename>/boot/loader.conf</filename>: <filename>geom_stripe.ko</filename> modülü <filename>/boot/loader.conf</filename> 'a bir satır eklenerek sistem başlatımında otomatik olarak yüklenmelidir:
<prompt>#</prompt> <userinput>echo 'geom_stripe_load="YES"' &gt;&gt; /boot/loader.conf</userinput> <prompt>#</prompt> <userinput>echo 'vm.max_wired=-1' &gt;&gt; /etc/sysctl.conf</userinput>
RAID1 - Mirroring RAID1 - Aynalama
<primary>Disk Mirroring</primary> <primary>Disk aynalama</primary>
<primary>RAID1</primary> <primary>RAID1</primary>

Loading…

Determine the device names for the disks which will be striped, and create the new stripe device. For example, to stripe two unused and unpartitioned <acronym>ATA</acronym> disks with device names of <filename>/dev/ad2</filename> and <filename>/dev/ad3</filename>:
Determine the device names for the disks which will be striped, and create the new stripe device. Örneğin, <filename>/dev/ad2</filename> ve <filename>/dev/ad3</filename> isminde kullanılmamış ve bölümlere ayrılmamış<acronym>ATA</acronym> iki disk cihazını bölümlemek için:
9 months ago
Determine the device names for the disks which will be striped, and create the new stripe device. For example, to stripe two unused and unpartitioned <acronym>ATA</acronym> disks with device names of <filename>/dev/ad2</filename> and <filename>/dev/ad3</filename>:
Determine the device names for the disks which will be striped, and create the new stripe device. Örneğin, <filename>/dev/ad2</filename> ve <filename>/dev/ad3</filename> isminde kullanılmamış ve bölümlere ayrılmamış<acronym>ATA</acronym> iki disk cihazını bölümlemek için:
9 months ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Previous translation was "Determine the device names for the disks which will be striped, and create the new stripe device. Örneğin, <filename>/dev/ad2</filename> ve <filename>/dev/ad3</filename> isminde kullanılmamış ve bölümlere ayrılmamış<acronym>ATA</acronym> iki disk cihazını bölümlemek için:".

Fix string

Reset

XML markup

XML tags in translation do not match source

Reset

Glossary

English Turkish (tr_TR)
determine belirlemek FreeBSD Doc (Archived)
device aygıt FreeBSD Doc (Archived)
device aygıt FreeBSD Doc (Archived)
filename dosya adı FreeBSD Doc (Archived)

Source information

Source string comment
(itstool) path: step/para
Source string location
book.translate.xml:37832
String age
9 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
books/tr_TR/handbook.po, string 6301