Translation

(itstool) path: sect1/screen
English
<prompt>#</prompt> <userinput>gjournal load</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>gjournal label /dev/<replaceable>da4</replaceable></userinput>
148/1480
Context English Turkish (tr_TR) State
The <citerefentry><refentrytitle>glabel</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> class supports a label type for <acronym>UFS</acronym> file systems, based on the unique file system id, <literal>ufsid</literal>. These labels may be found in <filename>/dev/ufsid</filename> and are created automatically during system startup. It is possible to use <literal>ufsid</literal> labels to mount partitions using <filename>/etc/fstab</filename>. Use <command>glabel status</command> to receive a list of file systems and their corresponding <literal>ufsid</literal> labels: <citerefentry><refentrytitle>glabel</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry> sınıfı, <acronym> UFS </acronym> dosya sistemleri için benzersiz bir etiket türü < literal> ufsid </ literal>. Bu etiketler <filename> / dev / ufsid </filename> içinde bulunabilir ve sistem başlatılırken otomatik olarak oluşturulur. Bölümleri <filename> / etc / fstab </filename> kullanarak bağlamak için <literal> ufsid </literal> etiketlerini kullanmak mümkündür. Dosya sistemlerinin bir listesini ve karşılık gelen <literal> ufsid </literal> etiketlerini almak için <komut> glabel durumu </command> 'nı kullanın:
<prompt>%</prompt> <userinput>glabel status</userinput>
Name Status Components
ufsid/486b6fc38d330916 N/A ad4s1d
ufsid/486b6fc16926168e N/A ad4s1f
<prompt>%</prompt> <userinput>glabel status</userinput>
Name Status Components
ufsid/486b6fc38d330916 N/A ad4s1d
ufsid/486b6fc16926168e N/A ad4s1f
In the above example, <filename>ad4s1d</filename> represents <filename>/var</filename>, while <filename>ad4s1f</filename> represents <filename>/usr</filename>. Using the <literal>ufsid</literal> values shown, these partitions may now be mounted with the following entries in <filename>/etc/fstab</filename>: Yukarıdaki örnekte, <filename> ad4s1d </filename> <filename> / var </filename> 'ı, <filename> ad4s1f </filename> ise <filename> / usr </filename>' i temsil eder. Gösterilen <literal> ufsid </literal> değerleri kullanılarak, bu bölümler artık <filename> / etc / fstab </filename> içindeki aşağıdaki girişlerle monte edilebilir:
/dev/ufsid/486b6fc38d330916 /var ufs rw 2 2
/dev/ufsid/486b6fc16926168e /usr ufs rw 2 2
/dev/ufsid/486b6fc38d330916 /var ufs rw 2 2
/dev/ufsid/486b6fc16926168e /usr ufs rw 2 2
Any partitions with <literal>ufsid</literal> labels can be mounted in this way, eliminating the need to manually create permanent labels, while still enjoying the benefits of device name independent mounting. <literal> ufsid </literal> etiketli tüm bölümler bu şekilde monte edilebilir, böylece cihaz adından bağımsız montajın avantajlarından yararlanırken kalıcı etiketler manuel olarak oluşturulma gereği ortadan kalkar.
UFS Journaling Through <acronym>GEOM</acronym> <acronym> GEOM </acronym> Aracılığıyla UFS Günlük Kaydı
<primary>Journaling</primary> <primary>Günlük Kaydı</primary>
Support for journals on <acronym>UFS</acronym> file systems is available on FreeBSD. The implementation is provided through the <acronym>GEOM</acronym> subsystem and is configured using <command>gjournal</command>. Unlike other file system journaling implementations, the <command>gjournal</command> method is block based and not implemented as part of the file system. It is a <acronym>GEOM</acronym> extension. <acronym> UFS </acronym> dosya sistemlerindeki dergiler için destek FreeBSD'de bulunmaktadır. Uygulama <acronym> GEOM </acronym> alt sistemi üzerinden sağlanır ve <command> gjournal </command> kullanılarak yapılandırılır. Diğer dosya sistemi günlük kaydı uygulamalarının aksine, <command> gjournal </command> yöntemi blok tabanlıdır ve dosya sisteminin bir parçası olarak uygulanmaz. Bir <acronym> GEOM </acronym> uzantısıdır.
Journaling stores a log of file system transactions, such as changes that make up a complete disk write operation, before meta-data and file writes are committed to the disk. This transaction log can later be replayed to redo file system transactions, preventing file system inconsistencies. Günlük kaydı, meta veri ve dosya yazma işlemleri diske bağlanmadan önce, tam bir disk yazma işlemini oluşturan değişiklikler gibi dosya sistemi işlemlerinin bir günlüğünü depolar. Bu işlem günlüğü dosya sistemi tutarsızlıklarını önleyerek dosya sistemi işlemlerini yeniden yapmak için daha sonra yeniden yürütülebilir.
This method provides another mechanism to protect against data loss and inconsistencies of the file system. Unlike Soft Updates, which tracks and enforces meta-data updates, and snapshots, which create an image of the file system, a log is stored in disk space specifically for this task. For better performance, the journal may be stored on another disk. In this configuration, the journal provider or storage device should be listed after the device to enable journaling on. Bu yöntem, veri kaybına ve dosya sisteminin tutarsızlıklarına karşı korunmak için başka bir mekanizma sağlar. Dosya sistemi görüntüsünü oluşturan meta veri güncellemelerini ve anlık görüntüleri izleyen ve uygulayan Yazılım Güncelleştirmelerinden farklı olarak, bir günlük, özellikle bu görev için disk alanında depolanır. Daha iyi performans için günlük başka bir diskte saklanabilir. Bu yapılandırmada günlük kaydını etkinleştirmek için günlük sağlayıcısı veya depolama aygıtı aygıttan sonra listelenmelidir.
The <filename>GENERIC</filename> kernel provides support for <command>gjournal</command>. To automatically load the <filename>geom_journal.ko</filename> kernel module at boot time, add the following line to <filename>/boot/loader.conf</filename>: <filename> GENERIC </filename> çekirdeği <command> gjournal </command> için destek sağlar. <filename> geom_journal.ko </filename> çekirdek modülünü önyükleme sırasında otomatik olarak yüklemek için <filename> /boot/loader.conf </filename> dosyasına aşağıdaki satırı ekleyin:
geom_journal_load="YES" geom_journal_load="EVET"
If a custom kernel is used, ensure the following line is in the kernel configuration file: Özel bir çekirdek kullanılıyorsa, çekirdek yapılandırma dosyasında aşağıdaki satırın bulunduğundan emin olun:
options GEOM_JOURNAL options GEOM_JOURNAL
Once the module is loaded, a journal can be created on a new file system using the following steps. In this example, <filename>da4</filename> is a new <acronym>SCSI</acronym> disk: Modül yüklendikten sonra, aşağıdaki adımlar kullanılarak yeni bir dosya sisteminde bir günlük oluşturulabilir. Bu örnekte, <filename> da4 </filename> yeni bir <acronym> SCSI </acronym> diskidir:
<prompt>#</prompt> <userinput>gjournal load</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>gjournal label /dev/<replaceable>da4</replaceable></userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>gjournal load</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>gjournal label /dev/<replaceable>da4</replaceable></userinput>
This will load the module and create a <filename>/dev/da4.journal</filename> device node on <filename>/dev/da4</filename>. Bu, modülü yükler ve <filename> / dev / da4 </filename> üzerinde bir <filename> /dev/da4.journal </filename> aygıt düğümü oluşturur.
A <acronym>UFS</acronym> file system may now be created on the journaled device, then mounted on an existing mount point: Günlüklü aygıtta bir <acronym> UFS </acronym> dosya sistemi oluşturulabilir, ardından mevcut bir bağlama noktasına monte edilebilir:
<prompt>#</prompt> <userinput>newfs -O 2 -J /dev/<replaceable>da4</replaceable>.journal</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>mount /dev/<replaceable>da4</replaceable>.journal <replaceable>/mnt</replaceable></userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>newfs -O 2 -J /dev/<replaceable>da4</replaceable>.journal</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>mount /dev/<replaceable>da4</replaceable>.journal <replaceable>/mnt</replaceable></userinput>
In the case of several slices, a journal will be created for each individual slice. For instance, if <filename>ad4s1</filename> and <filename>ad4s2</filename> are both slices, then <command>gjournal</command> will create <filename>ad4s1.journal</filename> and <filename>ad4s2.journal</filename>. Birkaç dilim durumunda, her bir dilim için bir günlük oluşturulacaktır. Örneğin, <filename> ad4s1 </filename> ve <filename> ad4s2 </filename> her iki dilimse <command> gjournal </command> <filename> ad4s1.journal </filename> ve <filename> öğelerini oluşturur ad4s2.journal </ filename>.
Journaling may also be enabled on current file systems by using <command>tunefs</command>. However, <emphasis>always</emphasis> make a backup before attempting to alter an existing file system. In most cases, <command>gjournal</command> will fail if it is unable to create the journal, but this does not protect against data loss incurred as a result of misusing <command>tunefs</command>. Refer to <citerefentry><refentrytitle>gjournal</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> and <citerefentry><refentrytitle>tunefs</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> for more information about these commands. Günlük kaydı, <command> tunefs </command> kullanılarak mevcut dosya sistemlerinde de etkinleştirilebilir. Ancak, <emphasis> her zaman </emphasis> mevcut bir dosya sistemini değiştirmeye çalışmadan önce bir yedek oluşturur. Çoğu durumda, günlük oluşturamazsa <command> gjournal </command> başarısız olur, ancak bu, <command> tunefs </command> 'in yanlış kullanımı sonucu oluşan veri kaybına karşı koruma sağlamaz. <citerefentry><refentrytitle>gjournal</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry><manvolnum>it<verenum>8</olfentrytitle><manvolnum> 8</olfentrytitle><manvolnum> bu komutlar hakkında daha fazla bilgi.
It is possible to journal the boot disk of a FreeBSD system. Refer to the article <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/articles/gjournal-desktop">Implementing UFS Journaling on a Desktop PC</link> for detailed instructions. FreeBSD sisteminin önyükleme diskini günlüğe kaydetmek mümkündür. Ayrıntılı talimatlar için <link xlink: href = "@@ URL_RELPREFIX @@ / doc / en_US.ISO8859-1 / article / gjournal-desktop"> UFS Günlük Kaydını Masaüstü PC </link> makalesine bakın.
The Z File System (<acronym>ZFS</acronym>) Z Dosya Sistemi (<acronym>ZFS</acronym>)
<personname> <firstname>Allan</firstname> <surname>Jude</surname> </personname> <contrib>Written by </contrib> <personname> <firstname>Allan</firstname> <surname>Jude</surname> </personname> <contrib>Yazan</contrib>
<personname> <firstname>Benedict</firstname> <surname>Reuschling</surname> </personname> <contrib>Written by </contrib> <personname> <firstname>Benedict</firstname> <surname>Reuschling</surname> </personname> <contrib>Yazan </contrib>
<personname> <firstname>Warren</firstname> <surname>Block</surname> </personname> <contrib>Written by </contrib>
The <emphasis>Z File System</emphasis>, or <acronym>ZFS</acronym>, is an advanced file system designed to overcome many of the major problems found in previous designs.
Originally developed at <trademark>Sun</trademark>, ongoing open source <acronym>ZFS</acronym> development has moved to the <link xlink:href="http://open-zfs.org">OpenZFS Project</link>.
<acronym>ZFS</acronym> has three major design goals:
Data integrity: All data includes a <link linkend="zfs-term-checksum">checksum</link> of the data. When data is written, the checksum is calculated and written along with it. When that data is later read back, the checksum is calculated again. If the checksums do not match, a data error has been detected. <acronym>ZFS</acronym> will attempt to automatically correct errors when data redundancy is available.
Pooled storage: physical storage devices are added to a pool, and storage space is allocated from that shared pool. Space is available to all file systems, and can be increased by adding new storage devices to the pool.

Loading…

<prompt>#</prompt> <userinput>gjournal load</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>gjournal label /dev/<replaceable>da4</replaceable></userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>gjournal load</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>gjournal label /dev/<replaceable>da4</replaceable></userinput>
7 months ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Last translation was "<prompt>#</prompt> <userinput>gjournal load</userinput> <prompt>#</prompt> <userinput>gjournal label /dev/<replaceable>da4</replaceable></userinput>".

Fix string

Reset

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Turkish (tr_TR)
label etiket FreeBSD Doc
load yüklemek FreeBSD Doc

Source information

Source string comment
(itstool) path: sect1/screen
Flags
no-wrap
Source string location
book.translate.xml:39300
String age
8 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
books/tr_TR/handbook.po, string 6563