Translation

(itstool) path: sect2/screen
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart bootcode -b /boot/mbr mirror/gm0</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart set -a active -i 1 mirror/gm0</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart bootcode -b /boot/boot mirror/gm0s1</userinput>
242/2420
Context English Turkish (tr_TR) State
If the mirror is not running, but old mirror metadata is still on the disk, use <command>gmirror clear</command> to remove it: Aynalamasa çalışmıyorsa ancak eski aynalama üstverisi hala diskteyse kaldırmak için <command>gmirror clear</command> kullanın.
<prompt>#</prompt> <userinput>gmirror clear ada8</userinput> <prompt>#</prompt> <userinput>gmirror clear ada8</userinput>
<citerefentry><refentrytitle>gmirror</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> stores one block of metadata at the end of the disk. Because <acronym>GPT</acronym> partition schemes also store metadata at the end of the disk, mirroring entire <acronym>GPT</acronym> disks with <citerefentry><refentrytitle>gmirror</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> is not recommended. <acronym>MBR</acronym> partitioning is used here because it only stores a partition table at the start of the disk and does not conflict with the mirror metadata. <citerefentry><refentrytitle>gmirror</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> diskin sonunda bir üstveri saklar. Çünkü <acronym>GPT</acronym> bölüm taslakları ayrıca diskin sonunda üstveri saklar, tüm<acronym>GPT</acronym> disklerin <citerefentry><refentrytitle>gmirror</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> ile aynalanması önerilmez.<acronym>MBR</acronym> bölümleme burada kullanılır, çünkü bölüm diskini yalnızca diskin başında saklar ve aynalama üstverisiyle çakışmaz.
Creating a Mirror with Two New Disks İki yeni disk ile aynalama oluşturma
In this example, FreeBSD has already been installed on a single disk, <filename>ada0</filename>. Two new disks, <filename>ada1</filename> and <filename>ada2</filename>, have been connected to the system. A new mirror will be created on these two disks and used to replace the old single disk. Bu örnekte FreeBSD zaten tek diske yüklüdür.<filename>ada0</filename>. İki yeni disk<filename>ada1</filename> ve <filename>ada2</filename> sisteme bağlanmıştır. Bu iki diskte yeni bir aynalama oluşturulacak ve eski tek diskin yerini alacak şekilde kullanılacak.
The <filename>geom_mirror.ko</filename> kernel module must either be built into the kernel or loaded at boot- or run-time. Manually load the kernel module now: <filename>geom_mirror.ko</filename> kernel modülü kernel yerleştirilmeli veya boot veya çalışma zamanında yüklenmelidir. Çekirdek modülünü şimdi manuel olarakyükleyin:
<prompt>#</prompt> <userinput>gmirror load</userinput> <prompt>#</prompt> <userinput>gmirror load</userinput>
Create the mirror with the two new drives: İki yeni sürücü ile aynalama oluşturma:
<prompt>#</prompt> <userinput>gmirror label -v gm0 /dev/ada1 /dev/ada2</userinput> <prompt>#</prompt> <userinput>gmirror label -v gm0 /dev/ada1 /dev/ada2</userinput>
<filename>gm0</filename> is a user-chosen device name assigned to the new mirror. After the mirror has been started, this device name appears in <filename>/dev/mirror/</filename>. <filename>gm0</filename> yeni aynalamaya verilen ve kullanıcı tarafından seçilen cihaz ismidir. Aynalama başladıktan sonra cihaz ismi <filename>/dev/mirror/</filename>' de belirir.
<acronym>MBR</acronym> and <application>bsdlabel</application> partition tables can now be created on the mirror with <citerefentry><refentrytitle>gpart</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>. This example uses a traditional file system layout, with partitions for <filename>/</filename>, swap, <filename>/var</filename>, <filename>/tmp</filename>, and <filename>/usr</filename>. A single <filename>/</filename> and a swap partition will also work. <acronym>MBR</acronym> ve<application>bsdlabel</application> bölüm tabloları şu anda <citerefentry><refentrytitle>gpart</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> ile aynada oluşturulabilir. Bu örnek <filename></filename>,swap,<filename>/var</filename>,<filename>/tmp</filename>, ve<filename>/usr</filename> bölümleri için geleneksel bir sistem dizilimi kullanır. Tek <filename>/</filename>ve swap bölümleri de ayrıca çalışacaktır.
Partitions on the mirror do not have to be the same size as those on the existing disk, but they must be large enough to hold all the data already present on <filename>ada0</filename>. Aynadaki bölümlerin mevcut diskteki bölümlerle aynı boyutta olması gerekmez, ancak <filename>ada0</filename> 'da mevcut olan tüm verileri tutacak kadar büyük olmalıdırlar.
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart create -s MBR mirror/gm0</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart add -t freebsd -a 4k mirror/gm0</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart show mirror/gm0</userinput>
=&gt; 63 156301423 mirror/gm0 MBR (74G)
63 63 - free - (31k)
126 156301299 1 freebsd (74G)
156301425 61 - free - (30k)
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart create -s MBR mirror/gm0</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart add -t freebsd -a 4k mirror/gm0</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart show mirror/gm0</userinput>
=&gt; 63 156301423 mirror/gm0 MBR (74G)
63 63 - free - (31k)
126 156301299 1 freebsd (74G)
156301425 61 - free - (30k)
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart create -s BSD mirror/gm0s1</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart add -t freebsd-ufs -a 4k -s 2g mirror/gm0s1</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart add -t freebsd-swap -a 4k -s 4g mirror/gm0s1</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart add -t freebsd-ufs -a 4k -s 2g mirror/gm0s1</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart add -t freebsd-ufs -a 4k -s 1g mirror/gm0s1</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart add -t freebsd-ufs -a 4k mirror/gm0s1</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart show mirror/gm0s1</userinput>
=&gt; 0 156301299 mirror/gm0s1 BSD (74G)
0 2 - free - (1.0k)
2 4194304 1 freebsd-ufs (2.0G)
4194306 8388608 2 freebsd-swap (4.0G)
12582914 4194304 4 freebsd-ufs (2.0G)
16777218 2097152 5 freebsd-ufs (1.0G)
18874370 137426928 6 freebsd-ufs (65G)
156301298 1 - free - (512B)
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart create -s BSD mirror/gm0s1</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart add -t freebsd-ufs -a 4k -s 2g mirror/gm0s1</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart add -t freebsd-swap -a 4k -s 4g mirror/gm0s1</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart add -t freebsd-ufs -a 4k -s 2g mirror/gm0s1</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart add -t freebsd-ufs -a 4k -s 1g mirror/gm0s1</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart add -t freebsd-ufs -a 4k mirror/gm0s1</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart show mirror/gm0s1</userinput>
=&gt; 0 156301299 mirror/gm0s1 BSD (74G)
0 2 - free - (1.0k)
2 4194304 1 freebsd-ufs (2.0G)
4194306 8388608 2 freebsd-swap (4.0G)
12582914 4194304 4 freebsd-ufs (2.0G)
16777218 2097152 5 freebsd-ufs (1.0G)
18874370 137426928 6 freebsd-ufs (65G)
156301298 1 - free - (512B)
Make the mirror bootable by installing bootcode in the <acronym>MBR</acronym> and bsdlabel and setting the active slice: Önyükleme kodunu <acronym>MBR</acronym>'ye ve bsdlabel'a girerek ve aktif bölümü ayarlayarak aynayı önyüklenebilir hale getirin:
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart bootcode -b /boot/mbr mirror/gm0</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart set -a active -i 1 mirror/gm0</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart bootcode -b /boot/boot mirror/gm0s1</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart bootcode -b /boot/mbr mirror/gm0</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart set -a active -i 1 mirror/gm0</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart bootcode -b /boot/boot mirror/gm0s1</userinput>
Format the file systems on the new mirror, enabling soft-updates. Yazılım güncellemelerini devreye alarak, yeni aynadaki dosya sistemlerini formatlayın.
<prompt>#</prompt> <userinput>newfs -U /dev/mirror/gm0s1a</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>newfs -U /dev/mirror/gm0s1d</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>newfs -U /dev/mirror/gm0s1e</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>newfs -U /dev/mirror/gm0s1f</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>newfs -U /dev/mirror/gm0s1a</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>newfs -U /dev/mirror/gm0s1d</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>newfs -U /dev/mirror/gm0s1e</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>newfs -U /dev/mirror/gm0s1f</userinput>
File systems from the original <filename>ada0</filename> disk can now be copied onto the mirror with <citerefentry><refentrytitle>dump</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> and <citerefentry><refentrytitle>restore</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>. Dosya sistemleri kaynak <filename>ada0</filename> diskinden <citerefentry><refentrytitle>döküm</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> ve <citerefentry><refentrytitle>geri yükleme </refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>ile aynaya kopyalanabilir.
<prompt>#</prompt> <userinput>mount /dev/mirror/gm0s1a /mnt</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>dump -C16 -b64 -0aL -f - / | (cd /mnt &amp;&amp; restore -rf -)</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>mount /dev/mirror/gm0s1d /mnt/var</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>mount /dev/mirror/gm0s1e /mnt/tmp</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>mount /dev/mirror/gm0s1f /mnt/usr</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>dump -C16 -b64 -0aL -f - /var | (cd /mnt/var &amp;&amp; restore -rf -)</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>dump -C16 -b64 -0aL -f - /tmp | (cd /mnt/tmp &amp;&amp; restore -rf -)</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>dump -C16 -b64 -0aL -f - /usr | (cd /mnt/usr &amp;&amp; restore -rf -)</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>mount /dev/mirror/gm0s1a /mnt</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>dump -C16 -b64 -0aL -f - / | (cd /mnt &amp;&amp; restore -rf -)</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>mount /dev/mirror/gm0s1d /mnt/var</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>mount /dev/mirror/gm0s1e /mnt/tmp</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>mount /dev/mirror/gm0s1f /mnt/usr</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>dump -C16 -b64 -0aL -f - /var | (cd /mnt/var &amp;&amp; restore -rf -)</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>dump -C16 -b64 -0aL -f - /tmp | (cd /mnt/tmp &amp;&amp; restore -rf -)</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>dump -C16 -b64 -0aL -f - /usr | (cd /mnt/usr &amp;&amp; restore -rf -)</userinput>
Edit <filename>/mnt/etc/fstab</filename> to point to the new mirror file systems: yeni ayna doya sistemlerine işaret etmek için <filename>/mnt/etc/fstab</filename> düzenle:
# Device Mountpoint FStype Options Dump Pass#
/dev/mirror/gm0s1a / ufs rw 1 1
/dev/mirror/gm0s1b none swap sw 0 0
/dev/mirror/gm0s1d /var ufs rw 2 2
/dev/mirror/gm0s1e /tmp ufs rw 2 2
/dev/mirror/gm0s1f /usr ufs rw 2 2
# Device Mountpoint FStype Options Dump Pass#
/dev/mirror/gm0s1a / ufs rw 1 1
/dev/mirror/gm0s1b none swap sw 0 0
/dev/mirror/gm0s1d /var ufs rw 2 2
/dev/mirror/gm0s1e /tmp ufs rw 2 2
/dev/mirror/gm0s1f /usr ufs rw 2 2
If the <filename>geom_mirror.ko</filename> kernel module has not been built into the kernel, <filename>/mnt/boot/loader.conf</filename> is edited to load the module at boot: <filename>geom_mirror.ko</filename>kernel modülü kernele işlenmemişse <filename>/mnt/boot/loader.conf</filename> başlangıçta kernele işlenmesi için düzenlenir:
geom_mirror_load="YES" geom_mirror_load="EVET"
Reboot the system to test the new mirror and verify that all data has been copied. The <acronym>BIOS</acronym> will see the mirror as two individual drives rather than a mirror. Because the drives are identical, it does not matter which is selected to boot. Yeni aynayı test etmek ve tüm verilerin kopyalandığını doğrulamak için sistemi yeniden başlatın.<acronym>BIOS</acronym> aynayı ayna yerine iki ayrı sürücü olarak görecektir. Sürücüler aynı olduğundan, hangisinin önyükleme için seçildiği önemli değildir.
See <xref linkend="gmirror-troubleshooting"/> if there are problems booting. Powering down and disconnecting the original <filename>ada0</filename> disk will allow it to be kept as an offline backup. Başlatma sorunları olursa <xref linkend="gmirror-troubleshooting"/> bakınız. Orijinal diskin kapatılması ve çıkarılması, <filename>ada0</filename> diskin çevrimdışı yedek olarak tutulmasını sağlar.
In use, the mirror will behave just like the original single drive. Kullanımda, ayna tıpkı orijinal tek sürücü gibi davranacaktır.
Creating a Mirror with an Existing Drive Mevcut Bir Sürücüyle Ayna Oluşturma
In this example, FreeBSD has already been installed on a single disk, <filename>ada0</filename>. A new disk, <filename>ada1</filename>, has been connected to the system. A one-disk mirror will be created on the new disk, the existing system copied onto it, and then the old disk will be inserted into the mirror. This slightly complex procedure is required because <command>gmirror</command> needs to put a 512-byte block of metadata at the end of each disk, and the existing <filename>ada0</filename> has usually had all of its space already allocated. Bu örnekte, FreeBSD zaten tek bir diske <filename>ada0</filename>yüklüdür. Yeni bir disk <filename>ada1</filename> sisteme bağlanmıştır. Yeni diskte tek diskli bir ayna oluşturulur, mevcut sistem üzerine kopyalanır ve daha sonra eski disk aynaya yerleştirilir. Bu biraz karmaşık prosedür gereklidir, çünkü <command>gmirror</command>her diskin sonuna 512 baytlık bir üstveri bloğu koyması gerekir ve var olan <filename>ada0</filename> ayrılan alanın tamamı zaten ayrılmış durumdadır.
Load the <filename>geom_mirror.ko</filename> kernel module: <filename>geom_mirror.ko</filename> kernel modüle yükle:
Check the media size of the original disk with <command>diskinfo</command>: <command>diskinfo</command> kullanarak kaynak dosyanın medya boyutunu kontrol et:

Loading…

<prompt>#</prompt> <userinput>gpart bootcode -b /boot/mbr mirror/gm0</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart set -a active -i 1 mirror/gm0</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart bootcode -b /boot/boot mirror/gm0s1</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart bootcode -b /boot/mbr mirror/gm0</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart set -a active -i 1 mirror/gm0</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart bootcode -b /boot/boot mirror/gm0s1</userinput>
5 months ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Last translation was "<prompt>#</prompt> <userinput>gpart bootcode -b /boot/mbr mirror/gm0</userinput> <prompt>#</prompt> <userinput>gpart set -a active -i 1 mirror/gm0</userinput> <prompt>#</prompt> <userinput>gpart bootcode -b /boot/boot mirror/gm0s1</userinput>".

Fix string

Reset

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Turkish (tr_TR)
service set identifier servis seti tanımlayıcısı FreeBSD Doc

Source information

Source string comment
(itstool) path: sect2/screen
Flags
no-wrap
Source string location
book.translate.xml:36215 book.translate.xml:36437
String age
6 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
books/tr_TR/handbook.po, string 6030