Translation

(itstool) path: imageobject/imagedata This is a reference to an external file such as an image or video. When the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to whatever you like once you have updated your copy of the file.

_
external ref='bsdinstall/bsdinstall-keymap-testing' md5='__failed__'
68/680
Context English Turkish (tr_TR) State
_ external ref='bsdinstall/bsdinstall-choose-mode' md5='__failed__' external ref='bsdinstall/bsdinstall-choose-mode' md5='__failed__'
Press <keycap>Enter</keycap> to select the default of <guibutton>[ Install ]</guibutton> to enter the installer. The rest of this chapter describes how to use this installer. Otherwise, use the right or left arrows or the colorized letter to select the desired menu item. The <guibutton>[ Shell ]</guibutton> can be used to access a FreeBSD shell in order to use command line utilities to prepare the disks before installation. The <guibutton>[ Live CD ]</guibutton> option can be used to try out FreeBSD before installing it. The live version is described in <xref linkend="using-live-cd"/>. Yükleyiciye girmek için, <guibutton>[ Yükle ]</guibutton> varsayılanını seçmek için <keycap>Enter</keycap> tuşuna basın. Bu bölümün kalanında bu yükleyicinin nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır. Aksi takdirde, istenen menü öğesini seçmek için sağ ya da sol oklarıı veya renkli harfleri kullanın. <guibutton>[ Kabuk ]</guibutton>, kurulumdan önce diskleri hazırlamak için komut satırı yardımcı programlarını kullanma amacıyla FreeBSD kabuğuna erişmek için kullanılabilir. <guibutton>[ Canlı CD ]</guibutton> seçeneği, FreeBSD'yi kurmadan önce denemek için kullanılabilir. Canlı sürüm, <xref linkend="using-live-cd"/> 'de açıklanmaktadır.
To review the boot messages, including the hardware device probe, press the upper- or lower-case <keycap>S</keycap> and then <keycap>Enter</keycap> to access a shell. At the shell prompt, type <command>more /var/run/dmesg.boot</command> and use the space bar to scroll through the messages. When finished, type <command>exit</command> to return to the welcome menu. Donanım aygıtı araştırmaları da dahil önyükleme bildirimlerini incelemek için, büyük veya küçük harf <keycap>S</keycap> 'ye basın ve ardından bir kabuğa erişmek için <keycap>Enter</keycap> 'a basın. Kabuk komut istemine <command>more /var/run/dmesg.boot</command> yazın ve mesajlar arasında gezinmek için boşluk tuşunu kullanın. Tamamlandığında, hoş geldiniz menüsüne dönmek için <command>exit</command> yazın.
Using <application>bsdinstall</application> <application>bsdinstall</application> kullanmak
This section shows the order of the <application>bsdinstall</application> menus and the type of information that will be asked before the system is installed. Use the arrow keys to highlight a menu option, then <keycap>Space</keycap> to select or deselect that menu item. When finished, press <keycap>Enter</keycap> to save the selection and move onto the next screen. Bu bölüm, <application>bsdinstall</application> menülerinin sırasını ve sistem kurulmadan önce sorulacak bilgi türlerini gösterir. Bir menü seçeneğini vurgulamak için ok tuşlarını kullanın, ardından bu menü öğesini seçmek veya seçimini kaldırmak için <keycap>Boşluk</keycap> 'a basın. İşiniz bittiğinde, seçimi kaydetmek ve bir sonraki ekrana geçmek için <keycap>Enter</keycap> 'a basın.
Selecting the Keymap Menu Tuş Haritası Menüsünü Seçmek
Before starting the process, <application>bsdinstall</application> will load the keymap files as show in <xref linkend="bsdinstall-keymap-loading"/>. İşleme başlamadan önce, <application>bsdinstall</application> tuş haritası dosyalarını<xref linkend="bsdinstall-keymap-loading"/> 'de gösterildiği gibi yükler.
Keymap Loading Tuş Haritası Yüklemek
_ external ref='bsdinstall/bsdinstall-keymap-loading' md5='__failed__' external ref='bsdinstall/bsdinstall-keymap-loading' md5='__failed__'
After the keymaps have been loaded <application>bsdinstall</application> displays the menu shown in <xref linkend="bsdinstall-keymap-10"/>. Use the up and down arrows to select the keymap that most closely represents the mapping of the keyboard attached to the system. Press <keycap>Enter</keycap> to save the selection. Tuş haritaları yüklendikten sonra <application>bsdinstall</application> , <xref linkend="bsdinstall-keymap-10"/> 'de gösterilen menüyü görüntüler. Sisteme bağlı klavyenin eşlemesini en iyi temsil eden tuş haritasını seçmek için yukarı ve aşağı okları kullanın. Seçimi kaydetmek için <keycap>Enter</keycap> 'a basın.
Keymap Selection Menu Tuş Haritası Seçimi Menüsü
_ external ref='bsdinstall/bsdinstall-keymap-10' md5='__failed__'
Pressing <keycap>Esc</keycap> will exit this menu and use the default keymap. If the choice of keymap is not clear, <guimenuitem>United States of America ISO-8859-1</guimenuitem> is also a safe option. <keycap>Esc</keycap> 'e basıldığında bu menüden çıkılır ve varsayılan tuş haritası kullanılır. Tuş haritası seçimi kararlaştırılmamışsa, <guimenuitem>United States of America ISO-8859-1</guimenuitem> da güvenli bir seçenektir.
In addition, when selecting a different keymap, the user can try the keymap and ensure it is correct before proceeding as shown in <xref linkend="bsdinstall-keymap-testing"/>. Ek olarak, başka bir tuş haritası seçerken, kullanıcı <xref linkend="bsdinstall-keymap-testing"/> 'de gösterildiği gibi ilerlemeden önce tuş haritasını deneyebilir ve doğru olduğundan emin olabilir.
Keymap Testing Menu Tuş Haritası Test Menüsü
_ external ref='bsdinstall/bsdinstall-keymap-testing' md5='__failed__' external ref='bsdinstall/bsdinstall-keymap-testing' md5='__failed__'
Setting the Hostname Sistem Adını Ayarlama
The next <application>bsdinstall</application> menu is used to set the hostname for the newly installed system. Sonraki <application>bsdinstall</application> menüsü, yeni kurulmuş sistem için sistem adını ayarlamada kullanılır.
_ external ref='bsdinstall/bsdinstall-config-hostname' md5='__failed__' external ref='bsdinstall/bsdinstall-config-hostname' md5='__failed__'
Type in a hostname that is unique for the network. It should be a fully-qualified hostname, such as <systemitem class="fqdomainname">machine3.example.com</systemitem>. Ağ için, benzersiz bir sistem adı yazın. Bu, <systemitem class="fqdomainname">machine3.example.com</systemitem> gibi tam tanımlanmış bir sistem adı olmalıdır.
Selecting Components to Install Yüklenecek Bileşenleri Seçmek
Next, <application>bsdinstall</application> will prompt to select optional components to install. Şimdi, <application>bsdinstall</application> isteğe bağlı kurulacak bileşenleri seçmenizi isteyecek .
_ external ref='bsdinstall/bsdinstall-config-components' md5='__failed__' external ref='bsdinstall/bsdinstall-config-components' md5='__failed__'
Deciding which components to install will depend largely on the intended use of the system and the amount of disk space available. The FreeBSD kernel and userland, collectively known as the <firstterm>base system</firstterm>, are always installed. Depending on the architecture, some of these components may not appear: Hangi bileşenlerin yükleneceğine karar vermek, çoğunlukla sistemin kullanım amacına ve kullanılabilir disk alanı miktarına bağlıdır. Bileşik olarak <firstterm>temel sistem</firstterm> diye bilinen FreeBSD çekirdeği ve kullanıcı alanı her zaman kurulur. Mimariye bağlı olarak, bileşenlerin bazıları görünmeyebilir:
<literal>base-dbg</literal> - Base tools like <application>cat</application>, <application>ls</application> among many others with debug symbols activated. <literal>base-dbg</literal> - <application>Cat</application> , <application>ls</application> gibi hata ayıklama sembolleri etkinleştirilmiş diğer temel araçlar arasındadır.
<literal>kernel-dbg</literal> - Kernel and modules with debug symbols activated. <literal>kernel-dbg</literal> - Hata ayıklama sembolleri etkinleştirilmiş çekirdek ve modüller.
<literal>lib32-dbg</literal> - Compatibility libraries for running 32-bit applications on a 64-bit version of FreeBSD with debug symbols activated. <literal>lib32-dbg</literal> - 32 bit uygulamaları FreeBSD'nin hata ayıklama sembolleri etkinleştirilmiş 64 bit sürümünde çalıştırmak için uyumluluk kitaplıkları.
<literal>lib32</literal> - Compatibility libraries for running 32-bit applications on a 64-bit version of FreeBSD. <literal>lib32</literal> - 32 bit uygulamaları FreeBSD'nin 64 bit sürümünde çalıştırmak için uyumluluk kitaplıkları.
<literal>ports</literal> - The FreeBSD Ports Collection is a collection of files which automates the downloading, compiling and installation of third-party software packages. <xref linkend="ports"/> discusses how to use the Ports Collection. <literal>bağlantı noktaları </literal> - FreeBSD Ports Collection, üçüncü taraf yazılım paketlerinin indirilmesini, derlenmesini ve yüklenmesini otomatikleştiren bir dosya koleksiyonudur. <xref linkend="ports"/> , Ports Collection'ın nasıl kullanılacağını anlatıyor.
The installation program does not check for adequate disk space. Select this option only if sufficient hard disk space is available. The FreeBSD Ports Collection takes up about 500 MB of disk space. Kurulum programı yeterli disk alanı bulunup bulunmadığını kontrol etmez. Bu seçeneği, sadece yeterli sabit disk alanı varsa seçin. FreeBSD Ports Collection, yaklaşık 500 MB disk alanı kaplar.
<literal>src</literal> - The complete FreeBSD source code for both the kernel and the userland. Although not required for the majority of applications, it may be required to build device drivers, kernel modules, or some applications from the Ports Collection. It is also used for developing FreeBSD itself. The full source tree requires 1 GB of disk space and recompiling the entire FreeBSD system requires an additional 5 GB of space. <literal>src</literal> - Hem çekirdek hem de kullanıcı alanı için eksiksiz FreeBSD kaynak kodu. Uygulamaların çoğu için gerekli olmasa da, aygıt sürücüleri, çekirdek modülleri oluşturmak için ya da Ports Collection'dan bazı uygulamalar için gerekebilir. Ayrıca FreeBSD'nin kendisini geliştirmek için de kullanılır. Tam kaynak ağaç 1 GB disk alanı gerektirir ve tüm FreeBSD sistemini yeniden derlemek ek 5 GB alan gerektirir.
ComponentTranslation
This translation Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='bsdinstall/bsdinstall-keymap-testing' md5='__failed__'
The following strings have different sources, but the same context.
Needs editing FreeBSD Doc/articles_bsdl-gpl DOĞAN AHMETCİ, doganahmetci@aydin.edu.tr, 2020
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='bsdinstall/bsdinstall-boot-options-menu' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='bsdinstall/bsdinstall-keymap-loading' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/parallels-freebsd11' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/virtualpc-freebsd1' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/virtualpc-freebsd5' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/virtualpc-freebsd6' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/vmware-freebsd03' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/vmware-freebsd09' md5='__failed__'
Translated FreeBSD Doc/books_handbook external ref='advanced-networking/pxe-nfs' md5='__failed__'
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/parallels-freebsd5' md5='__failed__'
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/vmware-freebsd12' md5='__failed__'
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='bsdinstall/bsdinstall-choose-mode' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='bsdinstall/bsdinstall-config-hostname' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='bsdinstall/bsdinstall-config-components' md5='__failed__'
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='basics/example-dir2' md5='__failed__'
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/parallels-freebsd13' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/virtualpc-freebsd3' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/virtualpc-freebsd7' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/virtualpc-freebsd12' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/vmware-freebsd02' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/vmware-freebsd07' md5='__failed__'
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='bsdinstall/bsdinstall-newboot-loader-menu' md5='__failed__'
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='bsdinstall/bsdinstall-netinstall-files' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='bsdinstall/bsdinstall-zfs-partmenu' md5='__failed__'
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='basics/example-dir1' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='basics/example-dir3' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='basics/example-dir4' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='basics/example-dir5' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='basics/disk-layout' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook harici referans= 'geom/bölümleme' md5=' '__başarısız__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/parallels-freebsd1' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/parallels-freebsd2' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/parallels-freebsd3' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/parallels-freebsd4' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/parallels-freebsd6' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/parallels-freebsd7' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/parallels-freebsd8' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/parallels-freebsd9' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/parallels-freebsd10' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/parallels-freebsd12' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/virtualpc-freebsd2' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/virtualpc-freebsd4' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/virtualpc-freebsd8' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/virtualpc-freebsd9' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/virtualpc-freebsd10' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/virtualpc-freebsd11' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/virtualpc-freebsd13' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/vmware-freebsd01' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/vmware-freebsd04' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/vmware-freebsd05' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/vmware-freebsd06' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/vmware-freebsd08' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/vmware-freebsd10' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/vmware-freebsd11' md5='__failed__'
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Translated FreeBSD Doc/books_handbook harici ref = 'gelişmiş ağ / statik yollar' md5 = '__ başarısız oldu'

Loading…

external ref='bsdinstall/bsdinstall-keymap-testing' md5='__failed__'
external ref='bsdinstall/bsdinstall-keymap-testing' md5='__failed__'
3 months ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Last translation was "external ref='bsdinstall/bsdinstall-keymap-testing' md5='__failed__'".

Fix string

Reset

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Turkish (tr_TR)
keymap tuşeşlem FreeBSD Doc
test sınamak FreeBSD Doc

Source information

Context
_
Source string comment

(itstool) path: imageobject/imagedata This is a reference to an external file such as an image or video. When the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to whatever you like once you have updated your copy of the file.

Source string location
book.translate.xml:3700
String age
5 months ago
Source string age
7 months ago
Translation file
books/tr_TR/handbook.po, string 486