The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation

(itstool) path: sect2/indexterm
English
<primary>U.C. Berkeley</primary>
Context English Turkish (tr_TR) State
<primary>386BSD Patchkit</primary> <primary>386BSD Patchkit</primary>
<primary>Hubbard, Jordan</primary> <primary>Hubbard, Jordan</primary>
<primary>Williams, Nate</primary> <primary>Williams, Nate</primary>
<primary>Grimes, Rod</primary> <primary>Grimes, Rod</primary>
<primary>FreeBSD Project</primary> <secondary>history</secondary> <primary>FreeBSD Projesi</primary><secondary>Tarihi</secondary>
The FreeBSD Project had its genesis in the early part of 1993, partially as the brainchild of the Unofficial 386BSDPatchkit's last 3 coordinators: Nate Williams, Rod Grimes and Jordan Hubbard. FreeBSD Projesi'nin oluşumu 1993 yılının başlarında, kısmen Unofficial 386BSDPatchkit'in son 3 koordinatörünün parlak buluşu olarak gerçekleşti: Nate Williams, Rod Grimes ve Jordan Hubbard.
<primary>386BSD</primary> <primary>386BSD</primary>
The original goal was to produce an intermediate snapshot of 386BSD in order to fix a number of problems that the patchkit mechanism was just not capable of solving. The early working title for the project was 386BSD 0.5 or 386BSD Interim in reference of that fact. Asıl hedef, patchkit yönteminin çözmekte başarısız olduğu bazı problemleri çözmek için 386BSD'lik orta derece bir anlık görüntü üretmekti. Projenin ilk çalışma başlıkları olan 386BSD 0.5 ya da 386BSD, bu durumun geçici referanslarıydı.
<primary>Jolitz, Bill</primary> <primary>Jolitz, Bill</primary>
386BSD was Bill Jolitz's operating system, which had been up to that point suffering rather severely from almost a year's worth of neglect. As the patchkit swelled ever more uncomfortably with each passing day, they decided to assist Bill by providing this interim <quote>cleanup</quote> snapshot. Those plans came to a rude halt when Bill Jolitz suddenly decided to withdraw his sanction from the project without any clear indication of what would be done instead. 386BSD, Bill Jolitz'in yaklaşık bir yıllık ihmal giderinden dolayı ciddi bir şekilde zarar gören işletim sistemiydi. Patchkit her geçen gün daha rahatsız edici bir şekilde büyüdüğünden, bu geçici <quote>temizle</quote> anlık görüntüsünü sunarak Bill'e yardım etmeye kadar verdiler. Bill Jolitz bunun yerine ne yapılacağı hakkında kesin bir belirti göstermeden yaptırımını projeden çekmeye karar verdiğinde bu planlar nezaketsiz bir şekilde duraksadı.
<primary>Greenman, David</primary> <primary>Greenman, David</primary>
<primary>Walnut Creek CDROM</primary> <primary>Walnut Creek CDROM</primary>
The trio thought that the goal remained worthwhile, even without Bill's support, and so they adopted the name "FreeBSD" coined by David Greenman. The initial objectives were set after consulting with the system's current users and, once it became clear that the project was on the road to perhaps even becoming a reality, Jordan contacted Walnut Creek CDROM with an eye toward improving FreeBSD's distribution channels for those many unfortunates without easy access to the Internet. Walnut Creek CDROM not only supported the idea of distributing FreeBSD on CD but also went so far as to provide the project with a machine to work on and a fast Internet connection. Without Walnut Creek CDROM's almost unprecedented degree of faith in what was, at the time, a completely unknown project, it is quite unlikely that FreeBSD would have gotten as far, as fast, as it has today. Bu üç kişilik grup , Bill'in desteği olmasa bile amaçların değerli kaldığını düşündü ve böylece David Greenman tarafından bulunan ''FreeBSD'' adını benimsedi. İlk hedefler sistemin güncel kullanıcıları ile görüş alışverişinde bulunarak belirlendi ve projenin gerçek olma ihtimali netleştikten sonra Jordan, internet erişiminin kolay olmadığı bir çok talihsiz durum adına FreeBSD'nin dağıtım kanallarını geliştirmeyi de düşünerek Walnut Creek CDROM ile irtibata geçti. Walnut Creek CDROM, hem FreeBSD'yi CD'ye dağıtma kararını destekledi hem de projeye hızlı bir internet bağlantısı ve üzerinde çalışılacak bir makine sağladı. Walnut Creek CDROM'un o zamanda tamamıyla bilinmeyen bir projeye eşi benzeri bulunmayan bir inancı olmasaydı, FreeBSD'nin günümüzde olduğu kadar hızlı bir şekilde elde edilmesi pek olası değildi.
<primary>4.3BSD-Lite</primary> <primary>4.3BSD-Lite</primary>
<primary>Net/2</primary> <primary>Net/2</primary>
<primary>U.C. Berkeley</primary> <primary>U.C. Berkeley</primary>
<primary>Free Software Foundation</primary> <primary>Özgür Yazılım Vakfı</primary>
The first CD-ROM (and general net-wide) distribution was FreeBSD 1.0, released in December of 1993. This was based on the 4.3BSD-Lite (<quote>Net/2</quote>) tape from U.C. Berkeley, with many components also provided by 386BSD and the Free Software Foundation. It was a fairly reasonable success for a first offering, and they followed it with the highly successful FreeBSD 1.1 release in May of 1994. İlk CD-ROM (ve genel ağ çapında) dağıtımı, 1993 Aralığında piyasaya sunulan FreeBSD 1.0'di. Bu Özgür Yazılım Vakfı ve 386BSD tarafından sağlanan birçok bileşenle U.C Berkeleyce kaydedilen 4.3BSD-Lite(<quote>Net</quote>)'a dayanıyordu. Bir ilk teklif için oldukça uygun bir başarıydı ve bunu 1994 Mayısında piyasaya sunulan son derece başarılı FreeBSD 1.1 sürümü ile devam ettirdiler.
<primary>Novell</primary> <primary>Novell</primary>
<primary>AT&amp;T</primary> <primary>AT&amp;T</primary>
Around this time, some rather unexpected storm clouds formed on the horizon as Novell and U.C. Berkeley settled their long-running lawsuit over the legal status of the Berkeley Net/2 tape. A condition of that settlement was U.C. Berkeley's concession that large parts of Net/2 were <quote>encumbered</quote> code and the property of Novell, who had in turn acquired it from AT&amp;T some time previously. What Berkeley got in return was Novell's <quote>blessing</quote> that the 4.4BSD-Lite release, when it was finally released, would be declared unencumbered and all existing Net/2 users would be strongly encouraged to switch. This included FreeBSD, and the project was given until the end of July 1994 to stop shipping its own Net/2 based product. Under the terms of that agreement, the project was allowed one last release before the deadline, that release being FreeBSD 1.1.5.1. Bu sıralarda, Novell ve U.C Berkeley uzun süre devam eden davalarını Berkeley Net/2 kasetinin yasal statüsüne getirdiklerinde ufukta beklenmedik fırtına bulutları oluştu. Bu anlaşmanın bir şartı, U.C Berkeley'in, bir süre önce bunu AT&amp;T'den alan Novell'in mülkiyeti ve Net/2'nin büyük bölümünün <quote>yüklenmiş</quote> koduna imtiyazıydı. Berkeley bunun karşılığında Novell'in, piyasaya sürüldüğünde 4.4BSD-Lite sürümünün, yüklenmiş olarak ilan edilmiş olacağını ve hali hazırda Net/2'yi kullanıyor olanların buna geçiş yapmaya yönlendirileceği <quote>teşvik</quote>'ine sahip oldu. Bu FreeBSD'yide kapsıyordu ve proje, Net/2'ye dayanan ürününün sevkiyatını durdurmak için 1994 yılının Temmuz ayının sonuna kadar verildi. Bu anlaşma şartlarınca, projeye, teslim tarihinden önce son bir sürüm çıkartmak için izin verildi. Bu sürüm FreeBSD 1.1.5.1 olarak piyasaya sunuldu.
FreeBSD then set about the arduous task of literally re-inventing itself from a completely new and rather incomplete set of 4.4BSD-Lite bits. The <quote>Lite</quote> releases were light in part because Berkeley's CSRG had removed large chunks of code required for actually constructing a bootable running system (due to various legal requirements) and the fact that the Intel port of 4.4 was highly incomplete. It took the project until November of 1994 to make this transition, and in December it released FreeBSD 2.0 to the world. Despite being still more than a little rough around the edges, the release was a significant success and was followed by the more robust and easier to install FreeBSD 2.0.5 release in June of 1995. FreeBSD bunun sonrasında tümüyle yeni ve oldukça kusurlu bir 4.4BSD-Lite bit takımınından kendini yeniden yaratma gibi zorlu bir görev başlattı. <quote>Lite</quote> sürümleri kısmen kolaydı çünkü Berkeley'in Bilgisayar Sistemleri Araştırma Grubu önyüklenebilir olan bir işletim sistemi oluşturmak için gerekli olan büyük kod bölümlerini (çeşitli yasal gereksinimler nedeniyle) kaldırmıştı ve işin aslı Intel 4.4 bağlantı noktası oldukça eksikti. Bu geçişi gerçekleştirmek için projesi 1994 Kasım'ına kadar sürdürdü ve Aralık ayında tüm dünyaya FreeBSD 2.0'ı sundu. Ayrıtların hala biraz kaba olmasına rağmen, sürüm önemli bir başarıydı ve bunu 1995 Haziran'ında daha sağlam ve kurulumu kolay olan FreeBSD 2.0.5. takip etti.
Since that time, FreeBSD has made a series of releases each time improving the stability, speed, and feature set of the previous version. O zamandan itibaren, FreeBSD her defasından önceki sürümünün dengesini, hızını ve özelliklerini daha da geliştiren bir takım sürüm yaptı.
For now, long-term development projects continue to take place in the 10.X-CURRENT (trunk) branch, and snapshot releases of 10.X are continually made available from <link xlink:href="ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/snapshots/">the snapshot server</link> as work progresses. Şu an için, 10.X-CURRENT (bilgi aktarma yolu) alanında uzun süreli gelişim projeleri devam etmekte ve çalışma gelişimleri gibi, 10.X anlık görüntü yayınları da <link xlink:href="ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/snapshots/"> adresinde sunulmaya devam ediyor.
FreeBSD Project Goals FreeBSD Proje Amaçları
<personname> <firstname>Jordan</firstname> <surname>Hubbard</surname> </personname> <contrib>Contributed by </contrib> <personname><firstname>Jordan</firstname><surname>Hubbard</surname></personname><contrib>tarafından katkıda bulunulmuştur</contrib>.
<primary>FreeBSD Project</primary> <secondary>goals</secondary> <primary>FreeBSD Projesi</primary><secondary>amaçları</secondary>
The goals of the FreeBSD Project are to provide software that may be used for any purpose and without strings attached. Many of us have a significant investment in the code (and project) and would certainly not mind a little financial compensation now and then, but we are definitely not prepared to insist on it. We believe that our first and foremost <quote>mission</quote> is to provide code to any and all comers, and for whatever purpose, so that the code gets the widest possible use and provides the widest possible benefit. This is, I believe, one of the most fundamental goals of Free Software and one that we enthusiastically support. FreeBSD Projesinin amaçları, herhangi bir maksat için ve karakter dizisi eklenmeden kullanılabilecek yazılımlar temin etmektir. Birçoğumuz koda (ve projeye) belirli bir yatırım yaparız ve şimdi şüphesizdir ki küçük bir tazminat almanın sakıncası olmaz fakat kesinlikle iddia etmeye hazır değiliz. İlk ve en önemli <quote>vazife</quote>'mizin gelen her kim olursa olsun, maksatı ne olursa olsun ona kod sağlamak olduğuna inanıyoruz, böylece kod mümkün olan en geniş alana ulaşıyor ve mümkün olan en büyük faydaları sağlıyor. İnanıyorum ki, bu Özgür Yazılım'ın en temel amaçlarından birisi ve coşkuyla desteklediğimiz bir hedef.
<primary>GNU General Public License (GPL)</primary> <primary>GNU Genel Kamu Lisansı (GPL)</primary>
<primary>GNU Lesser General Public License (LGPL)</primary> </primary>GNU İkinci Derece Genel Kamu Lisansı (LGPL)</primary>
<primary>BSD Copyright</primary> <primary>BSD Telif Hakkı</primary>

Loading…

<primary>U.C. Berkeley</primary>
<primary>U.C. Berkeley</primary>
7 months ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Previous translation was "<primary>U.C. Berkeley</primary>".

Fix string

Reset

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Turkish (tr_TR)
Primary Öncel FreeBSD Doc (Archived)

Source information

Source string comment
(itstool) path: sect2/indexterm
Source string location
book.translate.xml:2444 book.translate.xml:2457
String age
9 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
books/tr_TR/handbook.po, string 294