Translation

(itstool) path: sect1/para
The next example connects to multiple <acronym>POP</acronym> and <acronym>IMAP</acronym> servers and redirects to different local usernames where applicable:
170/1570
Context English Turkish (tr_TR) State
_ external ref='mail/pine4' md5='__failed__'
Replying to an email in <application>alpine</application> is done using the <application>pico</application> editor, which is installed by default with <application>alpine</application>. <application>pico</application> makes it easy to navigate the message and is easier for novice users to use than <citerefentry><refentrytitle>vi</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> or <citerefentry><refentrytitle>mail</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry>. Once the reply is complete, the message can be sent by pressing <keycombo action="simul"><keycap>Ctrl</keycap><keycap>X</keycap> </keycombo>. <application>alpine</application> will ask for confirmation before sending the message. <application>alpine</application> 'da bir e-postayı yanıtlamak, varsayılan halde <application>alpine</application> ile kurulmuş olan <application>pico</application> editörüyle yapılır. <application>pico</application> mesajda gezinmeyi kolaylaştırır ve acemi kullanıcılar için <citerefentry><refentrytitle>vi</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> veya <citerefentry><refentrytitle>mail</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> kullanmaktan daha kolaydır. Yanıt tamamlandığında, mesaj <keycombo action="simul"><keycap>Ctrl</keycap><keycap>X</keycap> </keycombo> kısayoluna basılarak gönderilir. Mesaj gönderilmeden önce <application>alpine</application> doğrulama yapacaktır.
_ external ref='mail/pine5' md5='__failed__'
<application>alpine</application> can be customized using the <guimenuitem>SETUP</guimenuitem> option from the main menu. Consult <uri xlink:href="http://www.washington.edu/alpine/">http://www.washington.edu/alpine/</uri> for more information. <application>alpine</application> uygulaması ana menüdeki <guimenuitem>SETUP</guimenuitem> seçenği kullanılarak kişiselleştirilebilir. Daha fazla bilgi için <uri xlink:href="http://www.washington.edu/alpine/">http://www.washington.edu/alpine/</uri> adresine danışın.
Using <application>fetchmail</application> <application>fetchmail</application> Kullanımı
<primary>fetchmail</primary>
<application>fetchmail</application> is a full-featured <acronym>IMAP</acronym> and <acronym>POP</acronym> client. It allows users to automatically download mail from remote <acronym>IMAP</acronym> and <acronym>POP</acronym> servers and save it into local mailboxes where it can be accessed more easily. <application>fetchmail</application> can be installed using the <package>mail/fetchmail</package> port, and offers various features, including: <application>fetchmail</application> tam donanımlı bir <acronym>IMAP</acronym> ve <acronym>POP</acronym> istemcisidir. Kullanıcılara uzak <acronym>IMAP</acronym> ve <acronym>POP</acronym> sunucularından posta indirmeyi ve yerel posta kutularında saklamayı, böylece daha erişilir olmasına olanak sağlar. <application>fetchmail</application> uygulaması <package>mail/fetchmail</package> portu kullanılarak kurulabilir ve aşağıdakiler gibi çeşitli özelliklere sahiptir:
Support for the <acronym>POP3</acronym>, <acronym>APOP</acronym>, <acronym>KPOP</acronym>, <acronym>IMAP</acronym>, <acronym>ETRN</acronym> and <acronym>ODMR</acronym> protocols. <acronym>POP3</acronym>, <acronym>APOP</acronym>, <acronym>KPOP</acronym>, <acronym>IMAP</acronym>, <acronym>ETRN</acronym> ve <acronym>ODMR</acronym> protokolleri için destek.
Ability to forward mail using <acronym>SMTP</acronym>, which allows filtering, forwarding, and aliasing to function normally. Filtreleme, yönlendirme ve isimlendirme gibi fonksiyonların normal şekilde çalışmasını sağlayan <acronym>SMTP</acronym> 'i kullanarak posta yönlendirebilmek.
May be run in daemon mode to check periodically for new messages. Yeni iletileri sürekli olarak kontrol etmesi için arka plan modunda çalıştırılabilmek.
Can retrieve multiple mailboxes and forward them, based on configuration, to different local users. Yapılandırma doğrultusunda, birden fazla posta kutusu getirebilmek ve bunları farklı yerel kullanıcılara yönlendirebilmek.
This section explains some of the basic features of <application>fetchmail</application>. This utility requires a <filename>.fetchmailrc</filename> configuration in the user's home directory in order to run correctly. This file includes server information as well as login credentials. Due to the sensitive nature of the contents of this file, it is advisable to make it readable only by the user, with the following command: Bu kısım <application>fetchmail</application> 'in bazı temel özelliklerini açıklamaktadır. Bu programın doğru çalışması için, kullanıcının ana dizininde bir <filename>.fetchmailrc</filename> yapılandırması gerekir. Bu dosya giriş kimliği bilgilerinin yanı sıra sunucu bilgilerini de barındırmaktadır. Bu dosyanın hassas içeriğinden dolayı, aşağıdaki komut yardımıyla içeriği sadece kullanıcı için okunabilir yapmanız tavsiye edilir:
<prompt>%</prompt> <userinput>chmod 600 .fetchmailrc</userinput>
The following <filename>.fetchmailrc</filename> serves as an example for downloading a single user mailbox using <acronym>POP</acronym>. It tells <application>fetchmail</application> to connect to <systemitem class="fqdomainname">example.com</systemitem> using a username of <systemitem class="username">joesoap</systemitem> and a password of <literal>XXX</literal>. This example assumes that the user <systemitem class="username">joesoap</systemitem> exists on the local system. Aşağıdaki <filename>.fetchmailrc</filename>, <acronym>POP</acronym> kullanarak tek bir kullanıcı posta kutusu indirmeye örnek olarak verilmiştir. <application>fetchmail</application> 'e <systemitem class="username">joesoap</systemitem> kullanıcı adı ve <literal>XXX</literal> şifresini kullanarak <systemitem class="fqdomainname">example.com</systemitem> 'a bağlanmasını söylemektedir. Bu örnek yerel sistemde <systemitem class="username">joesoap</systemitem> adlı kullanıcı olduğunu varsaymaktadır.
poll example.com protocol pop3 username "joesoap" password "XXX"
The next example connects to multiple <acronym>POP</acronym> and <acronym>IMAP</acronym> servers and redirects to different local usernames where applicable: Sıradaki örnek birden fazla <acronym>POP</acronym> ve <acronym>IMAP</acronym> sunucusuna bağlanmakta ve uygun olduğunda farklı yerel kullanıcı adlarına yönlendirmektedir:
poll example.com proto pop3:
user "joesoap", with password "XXX", is "jsoap" here;
user "andrea", with password "XXXX";
poll example2.net proto imap:
user "john", with password "XXXXX", is "myth" here;
<application>fetchmail</application> can be run in daemon mode by running it with <option>-d</option>, followed by the interval (in seconds) that <application>fetchmail</application> should poll servers listed in <filename>.fetchmailrc</filename>. The following example configures <application>fetchmail</application> to poll every 600 seconds: <application>fetchmail</application>, <option>-d</option> seçenği ve yanında <application>fetchmail</application> 'in <filename>.fetchmailrc</filename> dosyasında listelenen sunucuları tarayacağı süre aralığı (saniye) ile çalıştırılarak arka plan modunda kullanılabilir, Aşağıdaki örnek <application>fetchmail</application> 'i her 600 saniyede taraması için yapılandırmıştır:
<prompt>%</prompt> <userinput>fetchmail -d 600</userinput>
More information on <application>fetchmail</application> can be found at <uri xlink:href="http://www.fetchmail.info/">http://www.fetchmail.info/</uri>. <application>fetchmail</application> hakkında daha fazla bilgiyi <uri xlink:href="http://www.fetchmail.info/">http://www.fetchmail.info/</uri> adresinde bulabilirsiniz.
Using <application>procmail</application> <application>procmail</application> Kullanımı
<primary>procmail</primary>
<application>procmail</application> is a powerful application used to filter incoming mail. It allows users to define <quote>rules</quote> which can be matched to incoming mails to perform specific functions or to reroute mail to alternative mailboxes or email addresses. <application>procmail</application> can be installed using the <package>mail/procmail</package> port. Once installed, it can be directly integrated into most <acronym>MTA</acronym>s. Consult the <acronym>MTA</acronym> documentation for more information. Alternatively, <application>procmail</application> can be integrated by adding the following line to a <filename>.forward</filename> in the home directory of the user: <application>procmail</application> gelen postaları filtrelemek için kullanılan güçlü bir uygulamadır. Kullanıcılara belirli fonksiyonları yerine getirmek için ya da postaları alternatif posta kutularına veya e-posta adreslerine yönlendirmek için gelen e-postalarla eşleşebilen <quote>kurallar</quote> koyma olanağı sağlar. <application>procmail</application> uygulaması <package>mail/procmail</package> portu kullanılarak kurulabilir. Kurulduktan sonra çoğu <acronym>MTA</acronym> 'ya doğrudan entegre edilebilir. Daha fazla bilgi için <acronym>MTA</acronym> belgelerine bakın. Alternatif olarak, <application>procmail</application> kullanıcının ana dizinindeki <filename>.forward</filename> 'a aşağıdaki satırı ekleyerek de entegre edilebilir:
"|exec /usr/local/bin/procmail || exit 75"
The following section displays some basic <application>procmail</application> rules, as well as brief descriptions of what they do. Rules must be inserted into a <filename>.procmailrc</filename>, which must reside in the user's home directory. Aşağıdaki bölüm bazı temel <application>procmail</application> kurallarını ve bu kuralların kısa tanımlarını göstermektedir. Kurallar, kullanıcının ana dizininde yer alması gereken bir <filename>.procmailrc</filename> dosyası içerisine yerleştirilmelidir.
The majority of these rules can be found in <citerefentry vendor="ports"><refentrytitle>procmailex</refentrytitle><manvolnum>5</manvolnum></citerefentry>. Bu kuralların çoğu <citerefentry vendor="ports"><refentrytitle>procmailex</refentrytitle><manvolnum>5</manvolnum></citerefentry> içerisinde bulunabilir.
To forward all mail from <email>user@example.com</email> to an external address of <email role="nolink">goodmail@example2.com</email>: <email>user@example.com</email> adresinden gelen tüm postaları harici <email role="nolink">goodmail@example2.com</email> adresine yönlendirmek için:
:0
* ^From.*user@example.com
! goodmail@example2.com
To forward all mails shorter than 1000 bytes to an external address of <email role="nolink">goodmail@example2.com</email>: 1000 baytdan küçük olan tüm postaları harici <email role="nolink">goodmail@example2.com</email> adresine yönlendirmek için:
:0
* &lt; 1000
! goodmail@example2.com
To send all mail sent to <email>alternate@example.com</email> to a mailbox called <filename>alternate</filename>: <email>alternate@example.com</email> adresine gönderilen tüm postaları <filename>alternate</filename> adlı posta kutusuna göndermek için:

Loading…

The next example connects to multiple <acronym>POP</acronym> and <acronym>IMAP</acronym> servers and redirects to different local usernames where applicable:
Sıradaki örnek birden fazla <acronym>POP</acronym> ve <acronym>IMAP</acronym> sunucusuna bağlanmakta ve uygun olduğunda farklı yerel kullanıcı adlarına yönlendirmektedir:
6 months ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Last translation was "Sıradaki örnek birden fazla <acronym>POP</acronym> ve <acronym>IMAP</acronym> sunucusuna bağlanmakta ve uygun olduğunda farklı yerel kullanıcı adlarına yönlendirmektedir:".

Fix string

Reset

Glossary

English Turkish (tr_TR)
local yerel FreeBSD Doc
local yerel FreeBSD Doc
Local host Yerel hizmet bilgisayarı FreeBSD Doc
multiple çoklu FreeBSD Doc
name server ad sunucusu FreeBSD Doc
redirect yönlendirmek FreeBSD Doc
server sunucu FreeBSD Doc
super server hizmet dağıtıcı FreeBSD Doc

Source information

Source string comment
(itstool) path: sect1/para
Source string location
book.translate.xml:54836
String age
8 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
books/tr_TR/handbook.po, string 8941