Translation

(itstool) path: para/indexterm
<primary>FTP servers</primary>
33/300
Context English Turkish (tr_TR) State
<emphasis>Simple and consistent repository structure and build system</emphasis> - FreeBSD uses a single repository for all of its components, both kernel and userspace. This, along with an unified and easy to customize build system and a well thought out development process makes it easy to integrate FreeBSD with build infrastructure for your own product. <emphasis>Basit ve tutarlı veri havuzu yapısı ve yapı sistemi</emphasis>- FreeBSD, hem çekirdek hem de userspace bileşkenlerinin hepsi için tek bir tane veri havuzu kullanır. Bu, birleşik ve kolayca duruma ayarlanan bir yapı sistemi ve iyi düşünülmüş bir geliştirme süreci ile birlikte, altyapı kurma ile kendi ürünleriniz adına FreeBSD'yi tamamlamayı kolay hale getirir.
<emphasis>Staying true to Unix philosophy</emphasis>, preferring composability instead of monolithic <quote>all in one</quote> daemons with hardcoded behavior. Kodu doğrudan programın içine gömen davranımlarla <quote>aynı anda</quote> arka plan programı ve monolitik yerine kompozitliği tercih ederek <emphasis>Unix felsefesine sadık kalmak</emphasis>.
<primary>binary compatibility</primary> <secondary>Linux</secondary> <primary>ikili uyumluluk</primary><secondary>Linux</secondary>
<_:indexterm-1/> <emphasis>Binary compatibility</emphasis> with Linux, which makes it possible to run many Linux binaries without the need for virtualisation. Birçok Linux derlenmiş dosyayı, sanallaştırmaya ihtiyaç duymadan çalıştırmayı mümkün kılan Linux ile<_:indexterm-1/> <emphasis>ikili değer uyumluluğu</emphasis>.
<primary>Computer Systems Research Group (CSRG)</primary> <primary>Bilgisayar Sistemleri Araştırma Grubu</primary>
FreeBSD is based on the 4.4BSD-Lite<_:indexterm-1/> release from Computer Systems Research Group (CSRG)<_:indexterm-2/> at the University of California at Berkeley, and carries on the distinguished tradition of BSD systems development. In addition to the fine work provided by CSRG, the FreeBSD Project has put in many thousands of man-hours into extending the functionality and fine-tuning the system for maximum performance and reliability in real-life load situations. FreeBSD offers performance and reliability on par with other Open Source and commercial offerings, combined with cutting-edge features not available anywhere else. FreeBSD, <_:indexterm-2/>Berkeleyde bulunan Kaliforniya Üniversitesindeki Bilgisayar Sistemleri Araştırma Grubunun 4.4BSD-Lite<_:indexterm-1/> sürümüne dayanır ve BSD sistemleri gelişiminin ünlü geleneklerini devam ettirir. Bilgisayar Sistemleri Araştırma Grubu tarafından sağlanan ince işe ek olarak, FreeBSD Projesi, binlerce saatlik iş süresini gerçek hayat sorumluluğu durumlarında en yüksek performans ve güvenilirlik için işlevselliği arttırmaya ve sisteme ince ayar yapmaya ayırır. FreeBSD, başka bir yerde mevcut olmayan son özellikler ile birleştirilen diğer Açık Kaynak ve ticari teklifler ile eşit düzeyde performans ve güven sunar.
What Can FreeBSD Do? FreeBSD Ne Yapabilir?
The applications to which FreeBSD can be put are truly limited only by your own imagination. From software development to factory automation, inventory control to azimuth correction of remote satellite antennae; if it can be done with a commercial <trademark class="registered">UNIX</trademark> product then it is more than likely that you can do it with FreeBSD too! FreeBSD also benefits significantly from literally thousands of high quality applications developed by research centers and universities around the world, often available at little to no cost. FreeBSD tarafından ortaya koyulabilen uygulamalar tamamen sizin kendi hayal gücünüzle sınırlıdır. Yazılım geliştirmeden fabrika özdevim otomasyonuna , stok kontrolünden uzaktan kontrollü uydu yıldız açısı düzeltmesine kadar bir çok işlem ticari bir <trademark class="registered">UNIX</trademark> ürünü ile yapılabiliyorsa, bunları FreeBSD ile yapabilmeniz çok daha olasıdır! FreeBSD ayrıca, genellikle çok az maliyetle ya da maliyetsiz olarak sunulan ve tüm dünyada araştırma merkezleri ve üniversiteler tarafınca geliştirilen oldukça kaliteli binlerce uygulamadan önemli ölçüde faydalanmaktadır.
Because the source code for FreeBSD itself is freely available, the system can also be customized to an almost unheard of degree for special applications or projects, and in ways not generally possible with operating systems from most major commercial vendors. Here is just a sampling of some of the applications in which people are currently using FreeBSD: FreeBSD'nin kendi kaynak kodu rahat bir şekilde elde edilebildiğinden, bu sistem neredeyse hiç duyulmamış bir derecede özel uygulamalar ya da projeler için, çoğu büyük ticari satıcının sistemlerinde genellikle mümkün olmayan bir şekilde özelleştirilebilir. İnsanların günümüzde FreeBSD kullandığı uygulamalardan bazıları şunlardır:
<emphasis>Internet Services:</emphasis> The robust TCP/IP networking built into FreeBSD makes it an ideal platform for a variety of Internet services such as: <emphasis>İnternet Hizmetleri:</emphasis> FreeBSD içine eklenen dayanıklı aktarma kontrol protokolü ağı, onu şunlar gibi çeşitli İnternet hizmetleri için kusursuz bir platform yapar:
Web servers Web sunucuları
IPv4 and IPv6 routing İnternet Protokol Sürüm 4 ve İnternet Protokol Sürüm 6 dağıtımı
<primary>firewall</primary> <primary>güvenlik duvarı</primary>
<primary>NAT</primary> <primary>NAT</primary>
Firewalls<_:indexterm-1/> and NAT<_:indexterm-2/> (<quote>IP masquerading</quote>) gateways Güvenlik duvarı<_:indexterm-1/> ve NAT<_:indexterm-2/> (<quote>IP gizlenmesi</quote>) ağ geçitleri
<primary>FTP servers</primary> <primary>FTP sunucuları</primary>
FTP servers<_:indexterm-1/> FTP sunucuları<_:indexterm-1/>
<primary>electronic mail</primary> <see>email</see> <primary>elektronik posta</primary><see>e-posta</see>
<primary>email</primary> <primary>e-posta</primary>
<_:indexterm-1/> <_:indexterm-2/> Email servers <_:indexterm-1/> <_:indexterm-2/> E-posta sunucuları
And more... Ve daha fazlası...
<emphasis>Education:</emphasis> Are you a student of computer science or a related engineering field? There is no better way of learning about operating systems, computer architecture and networking than the hands on, under the hood experience that FreeBSD can provide. A number of freely available CAD, mathematical and graphic design packages also make it highly useful to those whose primary interest in a computer is to get <emphasis>other</emphasis> work done! <emphasis>Eğitim:</emphasis> Bilgisayar bilimleri ya da bununla bağlantılı bir alanda öğrenci misiniz? İşletim sistemi, bilgisayar mimarisi ve ağ oluşturma hakkında bir şeyler öğrenmenin FreeBSD'nin sağlayabileceği deneyim altında bundan daha iyi bir yolu yoktur. Ayrıca rahatlıkla elde edilebilen bir miktar CAD, matematiksel ve grafik tasarım paketleri, <emphasis>diğer</emphasis> işleri yapmak için bilgisayara birinci dereceden ilgi duyanlar için oldukça faydalıdır!
<emphasis>Research:</emphasis> With source code for the entire system available, FreeBSD is an excellent platform for research in operating systems as well as other branches of computer science. FreeBSD's freely available nature also makes it possible for remote groups to collaborate on ideas or shared development without having to worry about special licensing agreements or limitations on what may be discussed in open forums. <emphasis>Araştırma:</emphasis> Bütün mevcut sistemler için geçerli kaynak koduyla FreeBSD, bilgisayar biliminin diğer branşlarında olduğu gibi, işletim sistemi araştırması için de mükemmel bir platformdur. FreeBSD'nin bağımsız mevcut niteliği, onu özel yetki anlaşmaları olmadan ya da açık oturumlarda neyin tartışılmış olabileceği üzerindeki kısıtlamalardan dolayı endişelenmeden, ortak gelişmeler ya da fikirler üzerindeki, uzak grupları birleştirmeyi mümkün kılar.
<primary>router</primary> <primary>yöneltici</primary>
<primary>DNS Server</primary> <primary>DNS Sunucuları</primary>
<emphasis>Networking:</emphasis> Need a new router?<_:indexterm-1/> A name server (DNS)?<_:indexterm-2/> A firewall to keep people out of your internal network? FreeBSD can easily turn that unused PC sitting in the corner into an advanced router with sophisticated packet-filtering capabilities. <emphasis>Ağ Oluşturma:</emphasis> Bir yönelticiye mi ihtiyacınız var? <_:indexterm-1/> Bir sunucu adı (DNS)?<_:indexterm-2/> İnsanları iç şebekenizin dışında tutan bir güvenlik duvarı? FreeBSD, kullanılmayan ve kenarda duran bir bilgisayarı kolaylıkla çok yönlü paket süzgeç özelliklerine sahip gelişmiş bir yönelticiye dönüştürebilir.
<primary>embedded</primary> <primary>Gömülü Sistem</primary>
<emphasis>Embedded:</emphasis> FreeBSD makes an excellent platform to build embedded systems upon. <_:indexterm-1/> With support for the <trademark class="registered">ARM</trademark>, <trademark class="registered">MIPS</trademark> and <trademark class="registered">PowerPC</trademark> platforms, coupled with a robust network stack, cutting edge features and the permissive <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/books/faq/introduction.html#bsd-license-restrictions">BSD license</link> FreeBSD makes an excellent foundation for building embedded routers, firewalls, and other devices. <emphasis>Gömülü Sistem:</emphasis> FreeBSD gömülü sistemler oluşturmak için kusursuz bir platform yapar. <_:indexterm-1/> <trademark class="registered">ARM</trademark>, <trademark class="registered">MIPS</trademark> <trademark class="registered">PowerPC</trademark> platformlarının desteği ve sağlam ağ yığını, üstün özellikler ve izin verilen <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/books/faq/introduction.html#bsd-license-restrictions">BSD lisansı</link> ile birleştiğinde, FreeBSD, gömülü yöneltici, güvenlik duvarı ve diğer cihazların oluşturulması için mükemmel bir temel oluşturur.
<primary>X Window System</primary> <primary>X Pencere Sistemi</primary>
<primary>GNOME</primary> <primary>GNU Ağ Nesne Modeli Ortamı</primary>
<primary>KDE</primary> <primary>K Masaüstü Ortamı</primary>

Loading…

<primary>FTP servers</primary>
<primary>FTP sunucuları</primary>
6 months ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Last translation was "<primary>FTP sunucuları</primary>".

Fix string

Reset

Glossary

English Turkish (tr_TR)
name server ad sunucusu FreeBSD Doc
server sunucu FreeBSD Doc
super server hizmet dağıtıcı FreeBSD Doc

Source information

Source string comment
(itstool) path: para/indexterm
Source string location
book.translate.xml:1893
String age
8 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
books/tr_TR/handbook.po, string 188