The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation

(itstool) path: step/screen
English
<prompt>#</prompt> <userinput>bsdlabel -wB /dev/stripe/st0</userinput>
Context English Turkish (tr_TR) State
<primary>Striping</primary> <primary>Striping</primary>
Striping combines several disk drives into a single volume. Striping can be performed through the use of hardware <acronym>RAID</acronym> controllers. The <acronym>GEOM</acronym> disk subsystem provides software support for disk striping, also known as <acronym>RAID0</acronym>, without the need for a <acronym>RAID</acronym> disk controller. Bölümleme, birkaç diski tek bir birime dönüştürür. Bölümleme, <acronym>RAID</acronym> kontrolörleri aracılığıyla gerçekleştirilebilir.<acronym>GEOM</acronym> disk altsistemi dis bölümlemesi için yazılım desteği sağlar. Bu ayrıca <acronym>RAID0</acronym> a ihtiyaç duymayan disk kontrolörü olarak da bilinir.
In <acronym>RAID0</acronym>, data is split into blocks that are written across all the drives in the array. As seen in the following illustration, instead of having to wait on the system to write 256k to one disk, <acronym>RAID0</acronym> can simultaneously write 64k to each of the four disks in the array, offering superior <acronym>I/O</acronym> performance. This performance can be enhanced further by using multiple disk controllers. <acronym>RAID0</acronym>' da veriler dizideki tüm sürücülere yazılan bloklara bölünür. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi, bir diske 256k <acronym>RAID0</acronym> yazmak için sistemde beklemek yerine, aynı anda dizideki dört diskin her birine 64k yazabilir ve üstün <acronym>I/O</acronym> performans sunar. Bu performans, birden fazla disk denetleyicisi kullanılarak daha da artırılabilir.
_ external ref='geom/striping' md5='__failed__' harici referans= 'geom/bölümleme' md5=' '__başarısız__'
<imageobject> <imagedata fileref="geom/striping" align="center"/> </imageobject> <textobject> <phrase>Disk Striping Illustration</phrase> </textobject> <imageobject> <imagedata fileref="geom/striping" align="center"/> </imageobject> <textobject> <phrase>Disk Bölümleme Şekli</phrase> </textobject>
Each disk in a <acronym>RAID0</acronym> stripe must be of the same size, since <acronym>I/O</acronym> requests are interleaved to read or write to multiple disks in parallel. <acronym>RAID0</acronym> 'da şeritteki her disk aynı boyutta olmalıdır, çünkü <acronym>I/O</acronym> talepler paralel olarak birden çok diske okuma veya yazma için araya eklenir.
<acronym>RAID0</acronym> does <emphasis>not</emphasis> provide any redundancy. This means that if one disk in the array fails, all of the data on the disks is lost. If the data is important, implement a backup strategy that regularly saves backups to a remote system or device. <acronym>RAID0</acronym> <emphasis></emphasis> herhangi bir fazlalık sağlamaz. Bu, dizideki bir disk arızalanırsa, disklerdeki tüm verilerin kaybedileceği anlamına gelir. Veriler önemliyse, yedekleri düzenli olarak uzaktaki bir sisteme veya cihaza kaydeden bir yedekleme stratejisi uygulayın.
The process for creating a software, <acronym>GEOM</acronym>-based <acronym>RAID0</acronym> on a FreeBSD system using commodity disks is as follows. Once the stripe is created, refer to <citerefentry><refentrytitle>gstripe</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> for more information on how to control an existing stripe. Emtia disklerini kullanan bir FreeBSD sistemine <acronym>GEOM</acronym> dayanan <acronym>RAID0</acronym> bir yazılım oluşturma süreci aşağıdaki gibidir. Bölüm oluşturulduğunda, var olan bölümlerin nasıl kontrol edileceği hakkında daha fazla bilgi için <citerefentry><refentrytitle>gstripe'a </refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>başvurun.
Creating a Stripe of Unformatted <acronym>ATA</acronym> Disks Formatlanmamış <acronym>ATA</acronym> disklerin bölümlerini oluşturma
Load the <filename>geom_stripe.ko</filename> module: <filename> geom_stripe.ko</filename> isimli modülü yükleyin:
<prompt>#</prompt> <userinput>kldload geom_stripe</userinput> <prompt>^#</prompt><userinput>kldload geom_stripe</userinput>
Ensure that a suitable mount point exists. If this volume will become a root partition, then temporarily use another mount point such as <filename>/mnt</filename>. Uygun bir montaj noktasının olduğundan emin olun. Bu birim bir kök bölüm olacaksa, <filename>/mnt</filename> gibi geçici olarak başka bir bağlama noktası kullanın.
Determine the device names for the disks which will be striped, and create the new stripe device. For example, to stripe two unused and unpartitioned <acronym>ATA</acronym> disks with device names of <filename>/dev/ad2</filename> and <filename>/dev/ad3</filename>: Determine the device names for the disks which will be striped, and create the new stripe device. Örneğin, <filename>/dev/ad2</filename> ve <filename>/dev/ad3</filename> isminde kullanılmamış ve bölümlere ayrılmamış<acronym>ATA</acronym> iki disk cihazını bölümlemek için:
<prompt>#</prompt> <userinput>gstripe label -v st0 /dev/ad2 /dev/ad3</userinput>
Metadata value stored on /dev/ad2.
Metadata value stored on /dev/ad3.
Done.
<prompt>#</prompt> <userinput>gstripe label -v st0 /dev/ad2 /dev/ad3</userinput>
/dev/ad2.'da saklanan metadata değeri
/dev/ad3' da saklanan metadata değeri
bitti.
Write a standard label, also known as a partition table, on the new volume and install the default bootstrap code: Bölümleme tablosu olarak da bilinen standart bir etiketi yeni birime yazın ve varsayılan önyükleme kodunu yükleyin:
<prompt>#</prompt> <userinput>bsdlabel -wB /dev/stripe/st0</userinput> <prompt>#</prompt> <userinput>bsdlabel -wB /dev/bölüm/st0</userinput>
This process should create two other devices in <filename>/dev/stripe</filename> in addition to <filename>st0</filename>. Those include <filename>st0a</filename> and <filename>st0c</filename>. At this point, a <acronym>UFS</acronym> file system can be created on <filename>st0a</filename> using <command>newfs</command>: Bu işlem </filename>st0<filename>'a ek olarak <filename>/dev/stripe</filename> 'de iki farklı cihaz oluşturur. Bunlar <filename>st0a</filename> ve <filename>st0c</filename> içerir. Bu noktada, <filename>st0a</filename> using <command>newfs</command> kullanılarak <acronym>UFS</acronym> isimli dosya sistemi oluşturulabilir:
<prompt>#</prompt> <userinput>newfs -U /dev/stripe/st0a</userinput> <prompt>#</prompt> <userinput>newfs -U /dev/stripe/st0a</userinput>
Many numbers will glide across the screen, and after a few seconds, the process will be complete. The volume has been created and is ready to be mounted. Birçok numara ekranda belirir ve birkaç saniye sonra işlem tamamlanır. Birim oluşturuldu ve montaja hazır.
To manually mount the created disk stripe: Kurulan disk bölümünü manuel olarak montajlamak için:
<prompt>#</prompt> <userinput>mount /dev/stripe/st0a /mnt</userinput> <prompt>#</prompt> <userinput>mount /dev/stripe/st0a /mnt</userinput>
To mount this striped file system automatically during the boot process, place the volume information in <filename>/etc/fstab</filename>. In this example, a permanent mount point, named <filename>stripe</filename>, is created: Boot işlemi esnasında, bölümlenen dosya sistemini otomatik olarak montajlamak için, birim bilgisini <filename>/etc/fstab</filename>'e yerleştirin. Bu örnekte named <filename>stripe</filename> isimli kalıcı bir montaj bulunur:
<prompt>#</prompt> <userinput>mkdir /stripe</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>echo "/dev/stripe/st0a /stripe ufs rw 2 2" \</userinput>
<userinput>&gt;&gt; /etc/fstab</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>mkdir /stripe</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>echo "/dev/stripe/st0a /stripe ufs rw 2 2" \</userinput>
<userinput>&gt;&gt; /etc/fstab</userinput>
The <filename>geom_stripe.ko</filename> module must also be automatically loaded during system initialization, by adding a line to <filename>/boot/loader.conf</filename>: <filename>geom_stripe.ko</filename> modülü <filename>/boot/loader.conf</filename> 'a bir satır eklenerek sistem başlatımında otomatik olarak yüklenmelidir:
<prompt>#</prompt> <userinput>echo 'geom_stripe_load="YES"' &gt;&gt; /boot/loader.conf</userinput> <prompt>#</prompt> <userinput>echo 'vm.max_wired=-1' &gt;&gt; /etc/sysctl.conf</userinput>
RAID1 - Mirroring RAID1 - Aynalama
<primary>Disk Mirroring</primary> <primary>Disk aynalama</primary>
<primary>RAID1</primary> <primary>RAID1</primary>
<acronym>RAID1</acronym>, or <emphasis>mirroring</emphasis>, is the technique of writing the same data to more than one disk drive. Mirrors are usually used to guard against data loss due to drive failure. Each drive in a mirror contains an identical copy of the data. When an individual drive fails, the mirror continues to work, providing data from the drives that are still functioning. The computer keeps running, and the administrator has time to replace the failed drive without user interruption. <acronym></acronym> veya <emphasis>aynalama</emphasis> bir aynı veriyi birden fazla disk sürücüsüne yazma tekniğidir. Aynalar genellikle sürücü arızası nedeniyle veri kaybına karşı koruma sağlamak için kullanılır. Bir aynadaki her sürücü, verilerin özdeş bir kopyasını içerir. Tek bir sürücü arızalandığında, ayna hala çalışmaya devam eden sürücülerden veri sağlayarak çalışmaya devam eder. Bilgisayar çalışmaya devam eder ve yöneticinin hatalı sürücüyü kullanım kesintisi olmadan değiştirme zamanı vardır.
Two common situations are illustrated in these examples. The first creates a mirror out of two new drives and uses it as a replacement for an existing single drive. The second example creates a mirror on a single new drive, copies the old drive's data to it, then inserts the old drive into the mirror. While this procedure is slightly more complicated, it only requires one new drive. Bu örneklerde iki yaygın durum gösterilmiştir. Birincisi iki yeni sürücüden bir ayna oluşturur ve bunu mevcut tek bir sürücünün yerine kullanır. İkinci örnek, tek bir yeni sürücüde bir ayna oluşturur, eski sürücünün verilerini ona kopyalar, ardından eski sürücüyü aynaya yerleştirir. Bu prosedür biraz daha karmaşık olmakla birlikte, sadece bir yeni sürücü gerektirir.
Traditionally, the two drives in a mirror are identical in model and capacity, but <citerefentry><refentrytitle>gmirror</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> does not require that. Mirrors created with dissimilar drives will have a capacity equal to that of the smallest drive in the mirror. Extra space on larger drives will be unused. Drives inserted into the mirror later must have at least as much capacity as the smallest drive already in the mirror. Geleneksel olarak, bir aynadaki iki sürücü model ve kapasite bakımından aynıdır, ancak <citerefentry><refentrytitle>gmirror</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> bunu gerektirmez. Farklı sürücülerle oluşturulan aynalar, aynadaki en küçük sürücününkine eşit bir kapasiteye sahip olacaktır. Daha büyük sürücülerde fazladan alan kullanılmayacaktır. Daha sonra aynaya takılan sürücüler, aynada bulunan en küçük sürücü kadar en az kapasiteye sahip olmalıdır.

Loading…

<prompt>#</prompt> <userinput>bsdlabel -wB /dev/stripe/st0</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>bsdlabel -wB /dev/bölüm/st0</userinput>
9 months ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Previous translation was "<prompt>#</prompt> <userinput>bsdlabel -wB /dev/bölüm/st0</userinput>".

Fix string

Reset

Glossary

English Turkish (tr_TR)
prompt komut istemi FreeBSD Doc (Archived)

Source information

Source string comment
(itstool) path: step/screen
Flags
no-wrap
Source string location
book.translate.xml:37850
String age
9 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
books/tr_TR/handbook.po, string 6304