Translation

(itstool) path: sect2/para
The steps shown in this section configure the built-in <acronym>NFS</acronym> and <acronym>TFTP</acronym> servers. The next section demonstrates how to install and configure the <acronym>DHCP</acronym> server. In this example, the directory which will contain the files used by <acronym>PXE</acronym> users is <filename>/b/tftpboot/FreeBSD/install</filename>. It is important that this directory exists and that the same directory name is set in both <filename>/etc/inetd.conf</filename> and <filename>/usr/local/etc/dhcpd.conf</filename>.
571/5390
Context English Turkish (tr_TR) State
<personname> <firstname>Jean-François</firstname> <surname>Dockès</surname> </personname> <contrib>Updated by </contrib> <personname> <firstname>Jean-François</firstname> <surname>Dockès</surname> </personname> <contrib>Updated by </contrib>
<personname> <firstname>Alex</firstname> <surname>Dupre</surname> </personname> <contrib>Reorganized and enhanced by </contrib> <personname> <firstname>Alex</firstname> <surname>Dupre</surname> </personname> <contrib>Reorganized and enhanced by </contrib>
<primary>diskless workstation</primary> <primary> disksiz iş istasyonu</primary>
<primary>diskless operation</primary> </primary>disksiz çalışma</primary>
The <trademark class="registered">Intel</trademark> Preboot eXecution Environment (<acronym>PXE</acronym>) allows an operating system to boot over the network. For example, a FreeBSD system can boot over the network and operate without a local disk, using file systems mounted from an <acronym>NFS</acronym> server. <acronym>PXE</acronym> support is usually available in the <acronym>BIOS</acronym>. To use <acronym>PXE</acronym> when the machine starts, select the <literal>Boot from network</literal> option in the <acronym>BIOS</acronym> setup or type a function key during system initialization. <Trademark class = "registered"> Intel </trademark> Önyükleme öncesi eXecution Environment (<acronym> PXE </acronym>), bir işletim sisteminin ağ üzerinden önyükleme yapmasına izin verir. Örneğin, bir FreeBSD sistemi ağ üzerinde önyükleme yapabilir ve bir <acronym> NFS </acronym> sunucusundan monte edilen dosya sistemlerini kullanarak yerel bir disk olmadan çalışabilir. <acronym> PXE </acronym> desteği genellikle <acronym> BIOS </acronym> 'da bulunur. Makine başladığında <acronym> PXE </acronym> kullanmak için, <acronym> BIOS </acronym> kurulumunda <literal> Ağdan önyükleme </literal> seçeneğini seçin veya sistem başlatma sırasında bir işlev tuşu yazın.
In order to provide the files needed for an operating system to boot over the network, a <acronym>PXE</acronym> setup also requires properly configured <acronym>DHCP</acronym>, <acronym>TFTP</acronym>, and <acronym>NFS</acronym> servers, where: Bir işletim sisteminin ağ üzerinden önyükleme yapması için gereken dosyaları sağlamak için, bir <acronym> PXE </acronym> kurulumu ayrıca doğru şekilde yapılandırılmış <acronym> DHCP </acronym>, <acronym> TFTP </acronym> ve <acronym> NFS </acronym> sunucuları, burada:
Initial parameters, such as an <acronym>IP</acronym> address, executable boot filename and location, server name, and root path are obtained from the <acronym>DHCP</acronym> server. <acronym> IP </acronym> adresi, yürütülebilir önyükleme dosya adı ve konumu, sunucu adı ve kök yolu gibi başlangıç parametreleri <acronym> DHCP </acronym> sunucusundan elde edilir.
The operating system loader file is booted using <acronym>TFTP</acronym>. İşletim sistemi yükleyici dosyası <acronym> TFTP </acronym> kullanılarak önyüklenir.
The file systems are loaded using <acronym>NFS</acronym>. Dosya sistemleri <acronym> NFS </acronym> kullanılarak yüklenir.
When a computer <acronym>PXE</acronym> boots, it receives information over <acronym>DHCP</acronym> about where to obtain the initial boot loader file. After the host computer receives this information, it downloads the boot loader via <acronym>TFTP</acronym> and then executes the boot loader. In FreeBSD, the boot loader file is <filename>/boot/pxeboot</filename>. After <filename>/boot/pxeboot</filename> executes, the FreeBSD kernel is loaded and the rest of the FreeBSD bootup sequence proceeds, as described in <xref linkend="boot"/>. Bir bilgisayar <acronym> PXE </acronym> önyükleme yaptığında, <acronym> DHCP </acronym> üzerinden ilk önyükleme yükleyici dosyasının nereden alınacağı hakkında bilgi alır. Ana bilgisayar bu bilgileri aldıktan sonra, önyükleme yükleyicisini <acronym> TFTP </acronym> üzerinden indirir ve ardından önyükleme yükleyicisini yürütür. FreeBSD'de, önyükleme yükleyici dosyası <filename> / boot / pxeboot </filename> şeklindedir. <filename> / boot / pxeboot </filename> yürütüldükten sonra, FreeBSD çekirdeği yüklenir ve FreeBSD önyükleme sırasının geri kalanı <xref linkend = "boot" />
This section describes how to configure these services on a FreeBSD system so that other systems can <acronym>PXE</acronym> boot into FreeBSD. Refer to <citerefentry><refentrytitle>diskless</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> for more information. Bu bölümde, diğer sistemlerin <acronym> PXE </acronym> 'ı FreeBSD'ye önyükleme yapabilmesi için bu hizmetlerin bir FreeBSD sisteminde nasıl yapılandırılacağı açıklanmaktadır. Daha fazla bilgi için <citerefentry><refentrytitle>diskless</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry> bölümüne bakın.
As described, the system providing these services is insecure. It should live in a protected area of a network and be untrusted by other hosts. Açıklandığı gibi, bu hizmetleri sağlayan sistem güvensizdir. Ağın korunan bir alanında yaşamalı ve diğer ana bilgisayarlar tarafından güvenilmemelidir.
Setting Up the <acronym>PXE</acronym> Environment <acronym> PXE </acronym> Ortamını Ayarlama
rodrigc@FreeBSD.org rodrigc@FreeBSD.org
<personname> <firstname>Craig</firstname> <surname>Rodrigues</surname> </personname> <affiliation> <_:address-1/> </affiliation> <contrib>Written by </contrib> <personname> <firstname>Craig</firstname> <surname>Rodrigues</surname> </personname> <affiliation> <_:address-1/> </affiliation> <contrib>Written by </contrib>
The steps shown in this section configure the built-in <acronym>NFS</acronym> and <acronym>TFTP</acronym> servers. The next section demonstrates how to install and configure the <acronym>DHCP</acronym> server. In this example, the directory which will contain the files used by <acronym>PXE</acronym> users is <filename>/b/tftpboot/FreeBSD/install</filename>. It is important that this directory exists and that the same directory name is set in both <filename>/etc/inetd.conf</filename> and <filename>/usr/local/etc/dhcpd.conf</filename>. Bu bölümde gösterilen adımlar yerleşik <acronym> NFS </acronym> ve <acronym> TFTP </acronym> sunucularını yapılandırır. Sonraki bölümde, <acronym> DHCP </acronym> sunucusunun nasıl kurulacağı ve yapılandırılacağı gösterilmektedir. Bu örnekte, <acronym> PXE </acronym> kullanıcıları tarafından kullanılan dosyaları içerecek dizin <filename> / b / tftpboot / FreeBSD / install </filename> şeklindedir. Bu dizinin olması ve aynı dizin adının hem <filename> /etc/inetd.conf </filename> hem de <filename> /usr/local/etc/dhcpd.conf </filename> klasöründe ayarlanması önemlidir.
The command examples below assume use of the <citerefentry><refentrytitle>sh</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> shell. <citerefentry><refentrytitle>csh</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> and <citerefentry><refentrytitle>tcsh</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> users will need to start a <citerefentry><refentrytitle>sh</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> shell or adapt the commands to <citerefentry><refentrytitle>csh</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> syntax. el kitabı: <citerefentry><refentrytitle>printcap</refentrytitle><manvolnum>5</manvolnum></citerefentry>, <citerefentry><refentrytitle>lpd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>, <citerefentry><refentrytitle>lpr</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry>, <citerefentry><refentrytitle>lpc</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>, <citerefentry><refentrytitle>lprm</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry>, <citerefentry><refentrytitle>lpq</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry>.
Create the root directory which will contain a FreeBSD installation to be <acronym>NFS</acronym> mounted: <acronym> NFS </acronym> monte edilecek bir FreeBSD kurulumu içeren kök dizini oluşturun:
<prompt>#</prompt> <userinput>export NFSROOTDIR=/b/tftpboot/FreeBSD/install</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>mkdir -p ${NFSROOTDIR}</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>export NFSROOTDIR=/b/tftpboot/FreeBSD/install</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>mkdir -p ${NFSROOTDIR}</userinput>
Enable the <acronym>NFS</acronym> server by adding this line to <filename>/etc/rc.conf</filename>: Bu satırı <filename> /etc/rc.conf </filename> klasörüne ekleyerek <acronym> NFS </acronym> sunucusunu etkinleştirin:
nfs_server_enable="YES" nfs_server_enable="YES"
Export the diskless root directory via <acronym>NFS</acronym> by adding the following to <filename>/etc/exports</filename>: Diski olmayan kök dizini, <filename> / etc / export </filename> klasörüne aşağıdakileri ekleyerek <acronym> NFS </acronym> aracılığıyla dışa aktarın:
/b -ro -alldirs -maproot=root /b -ro -alldirs -maproot=root
Start the <acronym>NFS</acronym> server: <acronym>NFS</acronym> sunucunu başlatın
Enable <citerefentry><refentrytitle>inetd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> by adding the following line to <filename>/etc/rc.conf</filename>: <filename> /etc/rc.conf </filename> klasörüne aşağıdaki satırı ekleyerek <citerefentry><refentrytitle>inetd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry> öğesini etkinleştirin:
Uncomment the following line in <filename>/etc/inetd.conf</filename> by making sure it does not start with a <literal>#</literal> symbol: Bir <literal> # </literal> sembolü ile başlamadığından emin olarak <filename> /etc/inetd.conf </filename> içinde şu satırı açın:
tftp dgram udp wait root /usr/libexec/tftpd tftpd -l -s /b/tftpboot tftp dgram udp bekleme kökü / usr / libexec / tftpd tftpd -l -s / b / tftpboot
Some <acronym>PXE</acronym> versions require the <acronym>TCP</acronym> version of <acronym>TFTP</acronym>. In this case, uncomment the second <literal>tftp</literal> line which contains <literal>stream tcp</literal>. Bazı <acronym> PXE </acronym> sürümleri, <acronym> TFTP </acronym> <acronym> TCP </acronym> sürümünü gerektirir. Bu durumda, <literal> stream tcp </literal> içeren ikinci <literal> tftp </literal> satırını açın.
Start <citerefentry><refentrytitle>inetd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>: <citerefentry><refentrytitle>inetd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry> 'i başlatın:
Install the base system into <filename>${NFSROOTDIR}</filename>, either by decompressing the official archives or by rebuilding the FreeBSD kernel and userland (refer to <xref linkend="makeworld"/> for more detailed instructions, but do not forget to add <option>DESTDIR=<replaceable>${NFSROOTDIR}</replaceable></option> when running the <command>make installkernel</command> and <command>make installworld</command> commands. Temel sistemi, resmi arşivleri açarak veya FreeBSD çekirdeğini ve kullanıcı alanını yeniden oluşturarak <filename> $ {NFSROOTDIR} </filename> içine kurun (daha ayrıntılı talimatlar için bkz. <Xref linkend = "makeworld" />, ancak <komut> make installkernel </command> ve <command> makeworld </command> komutlarını çalıştırırken <option>DESTDIR=<replaceable>${NFSROOTDIR {</replaceable> </option> eklemeyi unutmayın.
Test that the <acronym>TFTP</acronym> server works and can download the boot loader which will be obtained via <acronym>PXE</acronym>: <acronym> TFTP </acronym> sunucusunun çalıştığını ve <acronym> PXE </acronym> aracılığıyla elde edilecek olan önyükleme yükleyicisini indirebildiğini test edin.

Loading…

The steps shown in this section configure the built-in <acronym>NFS</acronym> and <acronym>TFTP</acronym> servers. The next section demonstrates how to install and configure the <acronym>DHCP</acronym> server. In this example, the directory which will contain the files used by <acronym>PXE</acronym> users is <filename>/b/tftpboot/FreeBSD/install</filename>. It is important that this directory exists and that the same directory name is set in both <filename>/etc/inetd.conf</filename> and <filename>/usr/local/etc/dhcpd.conf</filename>.
Bu bölümde gösterilen adımlar yerleşik <acronym> NFS </acronym> ve <acronym> TFTP </acronym> sunucularını yapılandırır. Sonraki bölümde, <acronym> DHCP </acronym> sunucusunun nasıl kurulacağı ve yapılandırılacağı gösterilmektedir. Bu örnekte, <acronym> PXE </acronym> kullanıcıları tarafından kullanılan dosyaları içerecek dizin <filename> / b / tftpboot / FreeBSD / install </filename> şeklindedir. Bu dizinin olması ve aynı dizin adının hem <filename> /etc/inetd.conf </filename> hem de <filename> /usr/local/etc/dhcpd.conf </filename> klasöründe ayarlanması önemlidir.
6 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish (tr_TR)
built-in yerleşik FreeBSD Doc
configure yapılandırmak FreeBSD Doc
credential file kimlik bilgileri dosyası FreeBSD Doc
destination directory hedef dizin FreeBSD Doc
dhcp istemdeki bilgisayarlara IP adreslerini ve buna ek olarak değişik parametreleri atamak için kullanılan servis FreeBSD Doc
directory dizin FreeBSD Doc
Extended (Ext) File System Genişletilmiş Dosya Sistemi FreeBSD Doc
file system dosya sistemi FreeBSD Doc
log file sistem günlük dosyası FreeBSD Doc
name server ad sunucusu FreeBSD Doc
native file system yerel dosya sistemi FreeBSD Doc
network file system ağ dosya sistemi FreeBSD Doc
path name yol adı FreeBSD Doc
plain text file düz metin dosyası FreeBSD Doc
ports directory port dizini FreeBSD Doc
root directory kök dizin FreeBSD Doc
root user kök kullanıcı FreeBSD Doc
server sunucu FreeBSD Doc
service set identifier servis seti tanımlayıcısı FreeBSD Doc
super server hizmet dağıtıcı FreeBSD Doc
supported file system desteklenen dosya sistemi FreeBSD Doc
swap file getir götür kütüğü FreeBSD Doc
user kullanıcı FreeBSD Doc

Source information

Source string comment
(itstool) path: sect2/para
Source string location
book.translate.xml:65535
String age
8 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
books/tr_TR/handbook.po, string 11112