The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation

(itstool) path: row/entry
English
<citerefentry><refentrytitle>pw</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>
Context English Turkish (tr_TR) State
The built-in <citerefentry><refentrytitle>su</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> framework works well for single systems or small networks with just one system administrator. An alternative is to install the <package>security/sudo</package> package or port. This software provides activity logging and allows the administrator to configure which users can run which commands as the superuser. Yerleşik <citerefentry><refentrytitle>su</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry>çerçevesi, tek bir sistem yöneticisi olan tek sistemler veya küçük ağlar için iyi çalışır. Alternatif olarak, <package>güvenlik/sudo</package> paketini veya bağlantı noktasını yüklemektir. Bu yazılım etkinlik günlüğü sağlar ve yöneticinin hangi kullanıcıların yetkili kullanıcı olarak hangi komutları çalıştırabileceğini yapılandırmasını sağlar.
Managing Accounts Hesapları Yönetmek
<primary>accounts</primary> <secondary>modifying</secondary> <primary>hesaplar</primary><secondary>değiştirmek</secondary>
FreeBSD provides a variety of different commands to manage user accounts. The most common commands are summarized in <xref linkend="users-modifying-utilities"/>, followed by some examples of their usage. See the manual page for each utility for more details and usage examples. FreeBSD, kullanıcı hesaplarını yönetmek için çeşitli farklı komutlar sağlar. En yaygın komutlar <xref linkend="users-modifying-utilities"/> 'de, kullanımlarına ilişkin bazı örneklerde özetlenmiştir. Daha fazla ayrıntı ve kullanım örnekleri için her yardımcı programın kılavuz sayfasına bakın.
Utilities for Managing User Accounts Kullanıcı Hesaplarını Yönetmek için Yardımcı yazılım
Command Komut
Summary Özet
<citerefentry><refentrytitle>adduser</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> <citerefentry><refentrytitle>adduser</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>
The recommended command-line application for adding new users. Yeni kullanıcılar eklemek için önerilen komut satırı uygulaması.
<citerefentry><refentrytitle>rmuser</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> <citerefentry><refentrytitle>rmuser</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>
The recommended command-line application for removing users. Kullanıcıları kaldırmak için önerilen komut satırı uygulaması.
<citerefentry><refentrytitle>chpass</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> <citerefentry><refentrytitle>chpass</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry>
A flexible tool for changing user database information. Kullanıcı veritabanı bilgilerini değiştirmek için esnek bir araç.
<citerefentry><refentrytitle>passwd</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> <citerefentry><refentrytitle>passwd</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry>
The command-line tool to change user passwords. Kullanıcı parolalarını değiştirmek için komut satırı aracı.
<citerefentry><refentrytitle>pw</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> <citerefentry><refentrytitle>pw</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>
A powerful and flexible tool for modifying all aspects of user accounts. Kullanıcı hesaplarının tüm yönlerini değiştirmek için güçlü ve esnek bir araç.
<command>adduser</command> <command>adduser</command>
<primary>accounts</primary> <secondary>adding</secondary> <primary>accounts</primary> <secondary>adding</secondary>
<primary><command>adduser</command></primary> <primary><command>adduser</command></primary>
<primary><filename>/usr/share/skel</filename></primary> <primary><filename>/usr/share/skel</filename></primary>
<primary>skeleton directory</primary> <primary>skeleton directory</primary>
The recommended program for adding new users is <citerefentry><refentrytitle>adduser</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>. When a new user is added, this program automatically updates <filename>/etc/passwd</filename> and <filename>/etc/group</filename>. It also creates a home directory for the new user, copies in the default configuration files from <filename>/usr/share/skel</filename>, and can optionally mail the new user a welcome message. This utility must be run as the superuser. Yeni kullanıcı eklemek için önerilen program <citerefentry><refentrytitle>adduser</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>. Yeni kullanıcı eklendiğinde bu program otomatik olarak <filename>/etc/passwd</filename> ve <filename>/etc/group</filename> dosyalarını günceller. Ayrıca, yeni kullanıcı için bir giriş dizini oluşturur, <filename>/usr/share/skel</filename> adresinden varsayılan yapılandırma dosyalarına kopyalar ve isteğe bağlı olarak yeni kullanıcıya bir hoş geldiniz iletisi gönderebilir. Bu yardımcı program yetkili kullanıcı olarak çalıştırılmalıdır.
The <citerefentry><refentrytitle>adduser</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> utility is interactive and walks through the steps for creating a new user account. As seen in <xref linkend="users-modifying-adduser"/>, either input the required information or press <keycap>Return</keycap> to accept the default value shown in square brackets. In this example, the user has been invited into the <systemitem class="groupname">wheel</systemitem> group, allowing them to become the superuser with <citerefentry><refentrytitle>su</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry>. When finished, the utility will prompt to either create another user or to exit. <citerefentry><refentrytitle>adduser</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> yardımcı programı etkileşimlidir ve yeni bir kullanıcı hesabı oluşturma adımlarını izler. <xref linkend="users-modifying-adduser"/> altında görüldüğü gibi, gerekli bilgileri girin veya köşeli parantez içinde gösterilen varsayılan değeri kabul etmek için <keycap>Return</keycap> tuşuna basın. Bu örnekte, kullanıcı <systemitem class="groupname">wheel</systemitem> grubuna davet edildi ve <citerefentry><refentrytitle>su</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> ile süper kullanıcı olmalarına izin verdi. Tamamlandığında, yardımcı program başka bir kullanıcı oluşturmayı veya çıkmayı ister.
Adding a User on FreeBSD FreeBSD'ye Kullanıcı Eklemek
<prompt>#</prompt> <userinput>adduser</userinput>
Username: <userinput>jru</userinput>
Full name: <userinput>J. Random User</userinput>
Uid (Leave empty for default):
Login group [jru]:
Login group is jru. Invite jru into other groups? []: <userinput>wheel</userinput>
Login class [default]:
Shell (sh csh tcsh zsh nologin) [sh]: <userinput>zsh</userinput>
Home directory [/home/jru]:
Home directory permissions (Leave empty for default):
Use password-based authentication? [yes]:
Use an empty password? (yes/no) [no]:
Use a random password? (yes/no) [no]:
Enter password:
Enter password again:
Lock out the account after creation? [no]:
Username : jru
Password : ****
Full Name : J. Random User
Uid : 1001
Class :
Groups : jru wheel
Home : /home/jru
Shell : /usr/local/bin/zsh
Locked : no
OK? (yes/no): <userinput>yes</userinput>
adduser: INFO: Successfully added (jru) to the user database.
Add another user? (yes/no): <userinput>no</userinput>
Goodbye!
<prompt>#</prompt>
<prompt>#</prompt> <userinput>adduser</userinput>
Username: <userinput>jru</userinput>
Full name: <userinput>J. Random User</userinput>
Uid (Leave empty for default):
Login group [jru]:
Login group is jru. Invite jru into other groups? []: <userinput>wheel</userinput>
Login class [default]:
Shell (sh csh tcsh zsh nologin) [sh]: <userinput>zsh</userinput>
Home directory [/home/jru]:
Home directory permissions (Leave empty for default):
Use password-based authentication? [yes]:
Use an empty password? (yes/no) [no]:
Use a random password? (yes/no) [no]:
Enter password:
Enter password again:
Lock out the account after creation? [no]:
Username : jru
Password : ****
Full Name : J. Random User
Uid : 1001
Class :
Groups : jru wheel
Home : /home/jru
Shell : /usr/local/bin/zsh
Locked : no
OK? (yes/no): <userinput>yes</userinput>
adduser: INFO: Successfully added (jru) to the user database.
Add another user? (yes/no): <userinput>no</userinput>
Goodbye!
<prompt>#</prompt>
Since the password is not echoed when typed, be careful to not mistype the password when creating the user account. Parola yazılırken tekrar edilmediğinden, kullanıcı hesabını oluştururken parolayı yanlış yazmamaya dikkat edin.
<command>rmuser</command> <command>rmuser</command>
<primary><command>rmuser</command></primary> <primary><command>rmuser</command></primary>
<primary>accounts</primary> <secondary>removing</secondary> <primary>accounts</primary> <secondary>removing</secondary>
To completely remove a user from the system, run <citerefentry><refentrytitle>rmuser</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> as the superuser. This command performs the following steps: Bir kullanıcıyı sistemden tamamen kaldırmak için yetkili kullanıcı olarak <citerefentry><refentrytitle>rmuser</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> komutunu çalıştırın. Bu komut aşağıdaki adımları gerçekleştirir:

Loading…

<citerefentry><refentrytitle>pw</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>
<citerefentry><refentrytitle>pw</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>
8 months ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Previous translation was "<citerefentry><refentrytitle>pw</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>".

Fix string

Reset

Glossary

English Turkish (tr_TR)
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
(itstool) path: row/entry
Source string location
book.translate.xml:6414
String age
9 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
books/tr_TR/handbook.po, string 962