The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation

(itstool) path: sect2/title
English
Label Types and Examples
Context English Turkish (tr_TR) State
192.168.1.5 RW /dev/da0s4d 192.168.1.5 RW /dev/da0s4d
Before exporting the device, ensure it is not currently mounted. Then, start <application>ggated</application>: Cihazı dışa aktarmadan önce takılı olmadığından emin olun. Ardından, <application> ggated </application> uygulamasını başlatın:
<prompt>#</prompt> <userinput>ggated</userinput> <prompt>#</prompt> <userinput>ggated</userinput>
Several options are available for specifying an alternate listening port or changing the default location of the exports file. Refer to <citerefentry><refentrytitle>ggated</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> for details. Alternatif bir dinleme bağlantı noktası belirtmek veya dışa aktarma dosyasının varsayılan konumunu değiştirmek için çeşitli seçenekler mevcuttur. Ayrıntılar için <citerefentry><refentrytitle>ggated</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry> bölümüne bakın.
To access the exported device on the client machine, first use <command>ggatec</command> to specify the <acronym>IP</acronym> address of the server and the device name of the exported device. If successful, this command will display a <literal>ggate</literal> device name to mount. Mount that specified device name on a free mount point. This example connects to the <filename>/dev/da0s4d</filename> partition on <literal>192.168.1.1</literal>, then mounts <filename>/dev/ggate0</filename> on <filename>/mnt</filename>: İstemci makinesinde dışa aktarılan aygıta erişmek için, önce sunucunun <acronym> IP </acronym> adresini ve dışa aktarılan aygıtın aygıt adını belirtmek için <command> ggatec </command> tuşunu kullanın. Başarılı olursa, bu komut monte edilecek bir <literal> ggate </literal> aygıt adı görüntüler. Belirtilen aygıt adını boş bir bağlama noktasına takın. Bu örnek, <literal> 192.168.1.1 </literal> üzerindeki <filename> / dev / da0s4d </filename> bölümüne bağlanır, ardından <filename> / mnt </ dosya adı>:
<prompt>#</prompt> <userinput>ggatec create -o rw 192.168.1.1 /dev/da0s4d</userinput>
ggate0
<prompt>#</prompt> <userinput>mount /dev/ggate0 /mnt</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>ggatec create -o rw 192.168.1.1 /dev/da0s4d</userinput>
ggate0
<prompt>#</prompt> <userinput>mount /dev/ggate0 /mnt</userinput>
The device on the server may now be accessed through <filename>/mnt</filename> on the client. For more details about <command>ggatec</command> and a few usage examples, refer to <citerefentry><refentrytitle>ggatec</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>. Sunucudaki aygıta artık istemcideki <filename> / mnt </filename> üzerinden erişilebilir. <komut> ggatec </command> ve birkaç kullanım örneği hakkında daha fazla ayrıntı için <citerefentry><refentrytitle>ggatec</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry> 'ye bakın.
The mount will fail if the device is currently mounted on either the server or any other client on the network. If simultaneous access is needed to network resources, use <acronym>NFS</acronym> instead. Aygıt şu anda sunucuya veya ağdaki herhangi bir istemciye bağlanırsa bağlama başarısız olur. Ağ kaynaklarına eşzamanlı erişim gerekiyorsa, bunun yerine <acronym> NFS </acronym> kullanın.
When the device is no longer needed, unmount it with <command>umount</command> so that the resource is available to other clients. Aygıt artık gerekli olmadığında, kaynağın diğer istemciler tarafından kullanılabilmesi için <command> umount </command> ile bağlantısını kesin.
Labeling Disk Devices Disk Aygıtlarını Etiketleme
<primary>Disk Labels</primary> <primary>Dİsk Etiketleri</primary>
During system initialization, the FreeBSD kernel creates device nodes as devices are found. This method of probing for devices raises some issues. For instance, what if a new disk device is added via <acronym>USB</acronym>? It is likely that a flash device may be handed the device name of <filename>da0</filename> and the original <filename>da0</filename> shifted to <filename>da1</filename>. This will cause issues mounting file systems if they are listed in <filename>/etc/fstab</filename> which may also prevent the system from booting. Sistem başlatma sırasında, FreeBSD çekirdeği, aygıtlar bulunurken aygıt düğümleri oluşturur. Bu aygıtları problama yöntemi bazı sorunları ortaya çıkarır. Örneğin, <acronym> USB </acronym> yoluyla yeni bir disk aygıtı eklenirse ne olur? Bir flash aygıta <filename> da0 </filename> aygıt adı verilebilir ve orijinal <filename> da0 </filename> <filename> da1 </filename> 'e kaydırılabilir. Bu, <filename> / etc / fstab </filename> 'de listelenmişse dosya sistemlerini monte etmede sorunlara neden olur ve bu da sistemin önyüklenmesini önleyebilir.
One solution is to chain <acronym>SCSI</acronym> devices in order so a new device added to the <acronym>SCSI</acronym> card will be issued unused device numbers. But what about <acronym>USB</acronym> devices which may replace the primary <acronym>SCSI</acronym> disk? This happens because <acronym>USB</acronym> devices are usually probed before the <acronym>SCSI</acronym> card. One solution is to only insert these devices after the system has been booted. Another method is to use only a single <acronym>ATA</acronym> drive and never list the <acronym>SCSI</acronym> devices in <filename>/etc/fstab</filename>. Bir çözüm, <acronym> SCSI </acronym> cihazlarını zincirlemek, böylece <acronym> SCSI </acronym> kartına eklenen yeni bir cihaz kullanılmayan cihaz numaraları verilecektir. Peki, birincil <acronym> SCSI </acronym> diskinin yerini alabilecek <acronym> USB </acronym> aygıtları ne olacak? Bunun nedeni, <acronym> USB </acronym> cihazlarının genellikle <acronym> SCSI </acronym> kartından önce problanmasıdır. Bir çözüm, bu aygıtları yalnızca sistem önyüklendikten sonra yerleştirmektir. Başka bir yöntem, yalnızca tek bir <acronym> ATA </acronym> sürücüsü kullanmak ve <acilenym> SCSI </acronym> aygıtlarını asla <filename> / etc / fstab </filename> 'de listelemektir.
A better solution is to use <command>glabel</command> to label the disk devices and use the labels in <filename>/etc/fstab</filename>. Because <command>glabel</command> stores the label in the last sector of a given provider, the label will remain persistent across reboots. By using this label as a device, the file system may always be mounted regardless of what device node it is accessed through. Daha iyi bir çözüm, disk aygıtlarını etiketlemek için <command> glabel </command> kullanmak ve <filename> / etc / fstab </filename> içindeki etiketleri kullanmaktır. <komut> glabel </command> etiketi belirli bir sağlayıcının son sektöründe sakladığından, etiket yeniden başlatmalarda kalıcı kalacaktır. Bu etiketi bir aygıt olarak kullanarak, dosya sistemi, hangi aygıt düğümüne erişildiğine bakılmaksızın her zaman monte edilebilir.
<command>glabel</command> can create both transient and permanent labels. Only permanent labels are consistent across reboots. Refer to <citerefentry><refentrytitle>glabel</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> for more information on the differences between labels. <command> glabel </command> hem geçici hem de kalıcı etiketler oluşturabilir. Yalnızca kalıcı etiketler, yeniden başlatmalar arasında tutarlıdır. Etiketler arasındaki farklar hakkında daha fazla bilgi için <citerefentry><refentrytitle>glabel</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry> bölümüne bakın.
Label Types and Examples Etiket Türleri ve Örnekler
Permanent labels can be a generic or a file system label. Permanent file system labels can be created with <citerefentry><refentrytitle>tunefs</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> or <citerefentry><refentrytitle>newfs</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>. These types of labels are created in a sub-directory of <filename>/dev</filename>, and will be named according to the file system type. For example, <acronym>UFS</acronym>2 file system labels will be created in <filename>/dev/ufs</filename>. Generic permanent labels can be created with <command>glabel label</command>. These are not file system specific and will be created in <filename>/dev/label</filename>. Kalıcı etiketler genel veya bir dosya sistemi etiketi olabilir. Kalıcı dosya sistemi etiketleri <citerefentry><refentrytitle>tunefs</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry> veya <citerefentry><refentrytitle>newfs</refentrytitle> <8 > </ citerefentry>. Bu tür etiketler, <filename> / dev </filename> alt dizininde oluşturulur ve dosya sistemi türüne göre adlandırılır. Örneğin, <filename> / dev / ufs </filename> 'de <acronym> UFS </acronym> 2 dosya sistemi etiketi oluşturulacaktır. Genel kalıcı etiketler <komut> glabel etiketi </command> ile oluşturulabilir. Bunlar dosya sistemine özgü değildir ve <filename> / dev / label </filename> içinde oluşturulur.
Temporary labels are destroyed at the next reboot. These labels are created in <filename>/dev/label</filename> and are suited to experimentation. A temporary label can be created using <command>glabel create</command>. Geçici etiketler bir sonraki önyüklemede imha edilir. Bu etiketler <filename> / dev / label </filename> içinde oluşturulur ve denemeye uygundur. <command> glabel create </command> kullanılarak geçici bir etiket oluşturulabilir.
To create a permanent label for a <acronym>UFS</acronym>2 file system without destroying any data, issue the following command: Herhangi bir veriyi yok etmeden <acronym> UFS </acronym> 2 dosya sistemi için kalıcı bir etiket oluşturmak üzere aşağıdaki komutu verin:
<prompt>#</prompt> <userinput>tunefs -L <replaceable>home</replaceable> <replaceable>/dev/da3</replaceable></userinput> <prompt>#</prompt> <userinput>tunefs -L <replaceable>home</replaceable> <replaceable>/dev/da3</replaceable></userinput>
A label should now exist in <filename>/dev/ufs</filename> which may be added to <filename>/etc/fstab</filename>: <filename> / dev / ufs </filename> 'de <filename> / etc / fstab </filename> içine eklenebilecek bir etiket bulunmalıdır:
/dev/ufs/home /home ufs rw 2 2 /dev/ufs/home /home ufs rw 2 2
The file system must not be mounted while attempting to run <command>tunefs</command>. <command>tunefs </command> çalıştırılmaya çalışılırken dosya sistemi monte edilmemelidir.
Now the file system may be mounted: Şimdi dosya sistemi monte edilebilir:
<prompt>#</prompt> <userinput>mount /home</userinput> <prompt>#</prompt> <userinput>mount /home</userinput>
From this point on, so long as the <filename>geom_label.ko</filename> kernel module is loaded at boot with <filename>/boot/loader.conf</filename> or the <literal>GEOM_LABEL</literal> kernel option is present, the device node may change without any ill effect on the system. Bu noktadan sonra, <filename> geom_label.ko </filename> çekirdek modülüne önyükleme sırasında <filename> /boot/loader.conf </filename> veya <literal> GEOM_LABEL </literal> çekirdeği yüklendiği sürece seçeneği mevcutsa, aygıt düğümü sistem üzerinde herhangi bir olumsuz etki yaratmadan değişebilir.
File systems may also be created with a default label by using the <option>-L</option> flag with <command>newfs</command>. Refer to <citerefentry><refentrytitle>newfs</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> for more information. Dosya sistemleri <command> newfs </command> ile <option> -L </option> bayrağı kullanılarak da varsayılan bir etiketle oluşturulabilir. Daha fazla bilgi için <citerefentry><refentrytitle>newfs</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry> bölümüne bakın.
The following command can be used to destroy the label: Etiketi yok etmek için aşağıdaki komut kullanılabilir:
<prompt>#</prompt> <userinput>glabel destroy home</userinput> <prompt>#</prompt> <userinput>glabel destroy home</userinput>
The following example shows how to label the partitions of a boot disk. Aşağıdaki örnek, bir önyükleme diskinin bölümlerinin nasıl etiketleneceğini gösterir.
Labeling Partitions on the Boot Disk Önyükleme Diskindeki Bölümleri Etiketleme

Loading…

Label Types and Examples
Etiket Türleri ve Örnekler
8 months ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Previous translation was "Etiket Türleri ve Örnekler".

Fix string

Reset

Glossary

English Turkish (tr_TR)
label etiket FreeBSD Doc (Archived)

Source information

Source string comment
(itstool) path: sect2/title
Source string location
book.translate.xml:39095
String age
9 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
books/tr_TR/handbook.po, string 6525