Translation

(itstool) path: sect1/para
Bluetooth is a wireless technology for creating personal networks operating in the 2.4 GHz unlicensed band, with a range of 10 meters. Networks are usually formed ad-hoc from portable devices such as cellular phones, handhelds, and laptops. Unlike Wi-Fi wireless technology, Bluetooth offers higher level service profiles, such as <acronym>FTP</acronym>-like file servers, file pushing, voice transport, serial line emulation, and more.
458/4360
Context English Turkish (tr_TR) State
If the above information does not help to clarify the problem, submit a problem report and include output from the above tools. Yukarıdaki bilgiler sorunu netleştirmeye yardımcı olmazsa, bir sorun raporu gönderin ve yukarıdaki araçlardan çıktı alın.
USB Tethering USB bağlama halkası
<primary>tether</primary> <primary>tether</primary>
Many cellphones provide the option to share their data connection over USB (often called "tethering"). This feature uses one of <acronym>RNDIS</acronym>, <acronym>CDC</acronym>, or a custom <trademark class="registered">Apple</trademark> <trademark class="registered">iPhone</trademark>/<trademark class="registered">iPad</trademark> protocol. Birçok cep telefonu veri bağlantılarını USB üzerinden paylaşma seçeneği sunar (genellikle "tethering" olarak adlandırılır). Bu özellik ya <acronym> RNDIS </acronym>, <acronym> CDC </acronym> ya da özel bir <trademark class = "kayıtlı"> Apple </trademark> <trademark class = "kayıtlı"> iPhone </ ticari marka kullanır > / <ticari marka sınıfı = "kayıtlı"> iPad </trademark> protokolü.
<trademark>Android</trademark> devices generally use the <citerefentry><refentrytitle>urndis</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry> driver. <trademark> Android </trademark> cihazları genellikle <citerefentry><refentrytitle>urndis</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum> </citerefentry> sürücüsünü kullanır.
<trademark class="registered">Apple</trademark> devices use the <citerefentry><refentrytitle>ipheth</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry> driver. <trademark class = "registered"> Apple </trademark> cihazları <citerefentry><refentrytitle>ipheth</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum> </citerefentry> sürücüsünü kullanır.
Older devices will often use the <citerefentry><refentrytitle>cdce</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry> driver. Eski cihazlar genellikle <citerefentry> <refentrytitle> cdce </refentrytitle> <manvolnum> 4 </manvolnum> </citerefentry> sürücüsünü kullanır.
Before attaching a device, load the appropriate driver into the kernel: Bir aygıtı bağlamadan önce çekirdeğe uygun sürücüyü yükleyin:
<prompt>#</prompt> <userinput>kldload if_urndis</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>kldload if_cdce</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>kldload if_ipheth</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>kldload if_urndis</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>kldload if_cdce</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>kldload if_ipheth</userinput>
Once the device is attached <literal>ue</literal><replaceable>0</replaceable> will be available for use like a normal network device. Be sure that the <quote>USB tethering</quote> option is enabled on the device. Cihaz takıldıktan sonra <literal>ue</literal> <replaceable> 0 </replaceable> normal bir ağ cihazı gibi kullanılabilir. Cihazda <quote> USB internet paylaşımı </quote> seçeneğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
To make this change permanent and load the driver as a module at boot time, place the appropriate line of the following in <filename>/boot/loader.conf</filename>: Bu değişikliği kalıcı hale getirmek ve sürücüyü önyükleme sırasında bir modül olarak yüklemek için, <filename> /boot/loader.conf </filename> içine aşağıdakilerin uygun satırını yerleştirin:
<userinput>if_urndis_load="YES"
if_cdce_load="YES"
if_ipheth_load="YES"</userinput>
<userinput>if_urndis_load="YES"
if_cdce_load="YES"
if_ipheth_load="YES"</userinput>
Bluetooth Bluetooth
<personname> <firstname>Pav</firstname> <surname>Lucistnik</surname> </personname> <contrib>Written by </contrib> <email>pav@FreeBSD.org</email> <personname> <firstname> Pav </firstname> <soyadı> Lucistnik </surname> </personname> <contrib> Yazan </contrib> <email> pav@FreeBSD.org </email>
<primary>Bluetooth</primary> <primary>Bluetooth</primary>
Bluetooth is a wireless technology for creating personal networks operating in the 2.4 GHz unlicensed band, with a range of 10 meters. Networks are usually formed ad-hoc from portable devices such as cellular phones, handhelds, and laptops. Unlike Wi-Fi wireless technology, Bluetooth offers higher level service profiles, such as <acronym>FTP</acronym>-like file servers, file pushing, voice transport, serial line emulation, and more. Bluetooth, 2,4 GHz lisanssız bantta 10 metrelik bir aralıkta çalışan kişisel ağlar oluşturmak için kablosuz bir teknolojidir. Ağlar genellikle cep telefonları, el bilgisayarları ve dizüstü bilgisayarlar gibi taşınabilir cihazlardan oluşturulur. Wi-Fi kablosuz teknolojiden farklı olarak Bluetooth, <acronym> FTP </acronym> benzeri dosya sunucuları, dosya aktarma, ses aktarımı, seri hat emülasyonu ve daha fazlası gibi daha üst düzey hizmet profilleri sunar.
This section describes the use of a <acronym>USB</acronym> Bluetooth dongle on a FreeBSD system. It then describes the various Bluetooth protocols and utilities. Bu bölümde, bir FreeBSD sisteminde <acronym> USB </acronym> Bluetooth donanım kilidinin kullanımı açıklanmaktadır. Daha sonra çeşitli Bluetooth protokollerini ve yardımcı programlarını açıklar.
Loading Bluetooth Support Bluetooth yükleme desteği
The Bluetooth stack in FreeBSD is implemented using the <citerefentry><refentrytitle>netgraph</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry> framework. A broad variety of Bluetooth <acronym>USB</acronym> dongles is supported by <citerefentry><refentrytitle>ng_ubt</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry>. Broadcom BCM2033 based Bluetooth devices are supported by the <citerefentry><refentrytitle>ubtbcmfw</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry> and <citerefentry><refentrytitle>ng_ubt</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry> drivers. The 3Com Bluetooth PC Card 3CRWB60-A is supported by the <citerefentry><refentrytitle>ng_bt3c</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry> driver. Serial and UART based Bluetooth devices are supported by <citerefentry><refentrytitle>sio</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry>, <citerefentry><refentrytitle>ng_h4</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry>, and <citerefentry><refentrytitle>hcseriald</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>. FreeBSD'deki Bluetooth yığını <citerefentry><refentrytitle>netgraph</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum> </citerefentry> çerçevesi kullanılarak uygulanır. <citerefentry><refentrytitle>ng_ubt</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum> </citerefentry> tarafından çok çeşitli Bluetooth <acronym> USB </acronym> dongle'ları desteklenir. Broadcom BCM2033 tabanlı Bluetooth cihazları <citerefentry><refentrytitle>ubtbcmfw</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum> </citerefentry> ve <citerefentry><refentrytitle>ng_ubt</refentry> manvolnum> </citerefentry> sürücüleri. 3Com Bluetooth PC Kartı 3CRWB60-A <citerefentry><refentrytitle>ng_bt3c</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum> </citerefentry> sürücüsü tarafından desteklenir. Seri ve UART tabanlı Bluetooth cihazları <citerefentry><refentrytitle>sio</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum> </citerefentry>, <citerefentry><refentrytitle>ng_h4</refentry> </ 4 manvolnum> </citerefentry> ve <citerefentry><refentrytitle>hcseriald</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry>
Before attaching a device, determine which of the above drivers it uses, then load the driver. For example, if the device uses the <citerefentry><refentrytitle>ng_ubt</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry> driver: Bir aygıtı bağlamadan önce, yukarıdaki sürücülerden hangisini kullandığını belirleyin, ardından sürücüyü yükleyin. Örneğin, aygıt <citerefentry><refentrytitle>ng_ubt</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum> </citerefentry> sürücüsünü kullanıyorsa:
<prompt>#</prompt> <userinput>kldload ng_ubt</userinput> <prompt>#</prompt> <userinput>kldload ng_ubt</userinput>
If the Bluetooth device will be attached to the system during system startup, the system can be configured to load the module at boot time by adding the driver to <filename>/boot/loader.conf</filename>: Bluetooth cihazı sistem başlatılırken sisteme bağlanacaksa, sistem, sürücüyü <filename> /boot/loader.conf </filename> klasörüne ekleyerek modülü yükleme sırasında yükleyecek şekilde yapılandırılabilir:
ng_ubt_load="YES" ng_ubt_load="YES"
Once the driver is loaded, plug in the <acronym>USB</acronym> dongle. If the driver load was successful, output similar to the following should appear on the console and in <filename>/var/log/messages</filename>: Once the driver is loaded, plug in the <acronym>USB</acronym> dongle. If the driver load was successful, output similar to the following should appear on the console and in <filename>/var/log/messages</filename>:
ubt0: vendor 0x0a12 product 0x0001, rev 1.10/5.25, addr 2
ubt0: Interface 0 endpoints: interrupt=0x81, bulk-in=0x82, bulk-out=0x2
ubt0: Interface 1 (alt.config 5) endpoints: isoc-in=0x83, isoc-out=0x3,
wMaxPacketSize=49, nframes=6, buffer size=294
ubt0: vendor 0x0a12 product 0x0001, rev 1.10/5.25, addr 2
ubt0: Interface 0 endpoints: interrupt=0x81, bulk-in=0x82, bulk-out=0x2
ubt0: Interface 1 (alt.config 5) endpoints: isoc-in=0x83, isoc-out=0x3,
wMaxPacketSize=49, nframes=6, buffer size=294
To start and stop the Bluetooth stack, use its startup script. It is a good idea to stop the stack before unplugging the device. Starting the bluetooth stack might require <citerefentry><refentrytitle>hcsecd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> to be started. When starting the stack, the output should be similar to the following: Bluetooth yığınını başlatmak ve durdurmak için başlangıç komut dosyasını kullanın. Cihazı fişten çekmeden önce yığını durdurmak iyi bir fikirdir. Bluetooth yığınını başlatmak, <citerefentry><refentrytitle>hcsecd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry> 'nin başlatılmasını gerektirebilir. Yığını başlatırken, çıktı aşağıdakine benzer olmalıdır:
<prompt>#</prompt> <userinput>service bluetooth start ubt0</userinput>
BD_ADDR: 00:02:72:00:d4:1a
Features: 0xff 0xff 0xf 00 00 00 00 00
&lt;3-Slot&gt; &lt;5-Slot&gt; &lt;Encryption&gt; &lt;Slot offset&gt;
&lt;Timing accuracy&gt; &lt;Switch&gt; &lt;Hold mode&gt; &lt;Sniff mode&gt;
&lt;Park mode&gt; &lt;RSSI&gt; &lt;Channel quality&gt; &lt;SCO link&gt;
&lt;HV2 packets&gt; &lt;HV3 packets&gt; &lt;u-law log&gt; &lt;A-law log&gt; &lt;CVSD&gt;
&lt;Paging scheme&gt; &lt;Power control&gt; &lt;Transparent SCO data&gt;
Max. ACL packet size: 192 bytes
Number of ACL packets: 8
Max. SCO packet size: 64 bytes
Number of SCO packets: 8
<prompt>#</prompt> <userinput>service bluetooth start ubt0</userinput>
BD_ADDR: 00:02:72:00:d4:1a
Features: 0xff 0xff 0xf 00 00 00 00 00
&lt;3-Slot&gt; &lt;5-Slot&gt; &lt;Encryption&gt; &lt;Slot offset&gt;
&lt;Timing accuracy&gt; &lt;Switch&gt; &lt;Hold mode&gt; &lt;Sniff mode&gt;
&lt;Park mode&gt; &lt;RSSI&gt; &lt;Channel quality&gt; &lt;SCO link&gt;
&lt;HV2 packets&gt; &lt;HV3 packets&gt; &lt;u-law log&gt; &lt;A-law log&gt; &lt;CVSD&gt;
&lt;Paging scheme&gt; &lt;Power control&gt; &lt;Transparent SCO data&gt;
Max. ACL packet size: 192 bytes
Number of ACL packets: 8
Max. SCO packet size: 64 bytes
Number of SCO packets: 8
Finding Other Bluetooth Devices Diğer bluetooth cihazlarını bulma
<primary>HCI</primary> <primary>HCI</primary>
The Host Controller Interface (<acronym>HCI</acronym>) provides a uniform method for accessing Bluetooth baseband capabilities. In FreeBSD, a netgraph <acronym>HCI</acronym> node is created for each Bluetooth device. For more details, refer to <citerefentry><refentrytitle>ng_hci</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry>. Ana Bilgisayar Denetleyici Arabirimi (<acronym> HCI </acronym>), Bluetooth temel bant özelliklerine erişmek için tek tip bir yöntem sağlar. FreeBSD'de, her Bluetooth cihazı için bir netgram <acronym> HCI </acronym> düğümü oluşturulur. Daha fazla ayrıntı için bkz. <citerefentry><refentrytitle>ng_hci</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum> </citerefentry>.
One of the most common tasks is discovery of Bluetooth devices within <acronym>RF</acronym> proximity. This operation is called <emphasis>inquiry</emphasis>. Inquiry and other <acronym>HCI</acronym> related operations are done using <citerefentry><refentrytitle>hccontrol</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>. The example below shows how to find out which Bluetooth devices are in range. The list of devices should be displayed in a few seconds. Note that a remote device will only answer the inquiry if it is set to <emphasis>discoverable</emphasis> mode. One of the most common tasks is discovery of Bluetooth devices within <acronym>RF</acronym> proximity. This operation is called <emphasis>inquiry</emphasis>. Inquiry and other <acronym>HCI</acronym> related operations are done using <citerefentry><refentrytitle>hccontrol</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>. The example below shows how to find out which Bluetooth devices are in range. The list of devices should be displayed in a few seconds. Note that a remote device will only answer the inquiry if it is set to <emphasis>discoverable</emphasis> mode.

Loading…

Bluetooth is a wireless technology for creating personal networks operating in the 2.4 GHz unlicensed band, with a range of 10 meters. Networks are usually formed ad-hoc from portable devices such as cellular phones, handhelds, and laptops. Unlike Wi-Fi wireless technology, Bluetooth offers higher level service profiles, such as <acronym>FTP</acronym>-like file servers, file pushing, voice transport, serial line emulation, and more.
Bluetooth, 2,4 GHz lisanssız bantta 10 metrelik bir aralıkta çalışan kişisel ağlar oluşturmak için kablosuz bir teknolojidir. Ağlar genellikle cep telefonları, el bilgisayarları ve dizüstü bilgisayarlar gibi taşınabilir cihazlardan oluşturulur. Wi-Fi kablosuz teknolojiden farklı olarak Bluetooth, <acronym> FTP </acronym> benzeri dosya sunucuları, dosya aktarma, ses aktarımı, seri hat emülasyonu ve daha fazlası gibi daha üst düzey hizmet profilleri sunar.
6 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish (tr_TR)
command line komut satırı FreeBSD Doc
credential file kimlik bilgileri dosyası FreeBSD Doc
emulation öykünüm FreeBSD Doc
Extended (Ext) File System Genişletilmiş Dosya Sistemi FreeBSD Doc
file system dosya sistemi FreeBSD Doc
GNOME (GNU Network Object Model Environment) GNU Ağ Nesne Modeli Ortamı FreeBSD Doc
internal network iç şebeke FreeBSD Doc
internal network yerel ağ FreeBSD Doc
Internet Service Provider İnternet Servis Sağlayıcısı FreeBSD Doc
line satır FreeBSD Doc
log file sistem günlük dosyası FreeBSD Doc
name server ad sunucusu FreeBSD Doc
native file system yerel dosya sistemi FreeBSD Doc
network FreeBSD Doc
network card ethernet kartı,ağ kartı FreeBSD Doc
network file system ağ dosya sistemi FreeBSD Doc
network interface ağ arayüzü FreeBSD Doc
network monitoring ağ izleme FreeBSD Doc
network printer ağ yazıcısı FreeBSD Doc
network service ağ hizmeti FreeBSD Doc
networking service ağ hizmeti,ağ servisi FreeBSD Doc
operating system işletim sistemi FreeBSD Doc
plain text file düz metin dosyası FreeBSD Doc
raw network sockets ham ağ soketleri FreeBSD Doc
Serial Communications Seri iletişim FreeBSD Doc
serial connection seri bağlantı FreeBSD Doc
serial console seri konsol FreeBSD Doc
serial port seri bağlantı noktası FreeBSD Doc
server sunucu FreeBSD Doc
service hizmet FreeBSD Doc
service jail hizmet hapsi FreeBSD Doc
service set identifier servis seti tanımlayıcısı FreeBSD Doc
super server hizmet dağıtıcı FreeBSD Doc
supported file system desteklenen dosya sistemi FreeBSD Doc
swap file getir götür kütüğü FreeBSD Doc
Virtual Private Network Sanal Özel Ağlar FreeBSD Doc

Source information

Source string comment
(itstool) path: sect1/para
Source string location
book.translate.xml:65535
String age
8 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
books/tr_TR/handbook.po, string 10856