Translation

(itstool) path: listitem/para (itstool) id: book.translate.xml#zfs-term-vdev-spare
<emphasis>Spare</emphasis> - <acronym>ZFS</acronym> has a special pseudo-vdev type for keeping track of available hot spares. Note that installed hot spares are not deployed automatically; they must manually be configured to replace the failed device using <command>zfs replace</command>.
322/2880
Context English Turkish (tr_TR) State
<link xlink:href="https://calomel.org/zfs_raid_speed_capacity.html">Calomel Blog - <acronym>ZFS</acronym> Raidz Performance, Capacity and Integrity</link> <link xlink:href="https://calomel.org/zfs_raid_speed_capacity.html">Calomel Blog - <acronym>ZFS</acronym> Raidz Performance, Capacity and Integrity</link>
<acronym>ZFS</acronym> Features and Terminology <acronym>ZFS</acronym> Özellikleri ve Terminolojisi
<acronym>ZFS</acronym> is a fundamentally different file system because it is more than just a file system. <acronym>ZFS</acronym> combines the roles of file system and volume manager, enabling additional storage devices to be added to a live system and having the new space available on all of the existing file systems in that pool immediately. By combining the traditionally separate roles, <acronym>ZFS</acronym> is able to overcome previous limitations that prevented <acronym>RAID</acronym> groups being able to grow. Each top level device in a pool is called a <emphasis>vdev</emphasis>, which can be a simple disk or a <acronym>RAID</acronym> transformation such as a mirror or <acronym>RAID-Z</acronym> array. <acronym>ZFS</acronym> file systems (called <emphasis>datasets</emphasis>) each have access to the combined free space of the entire pool. As blocks are allocated from the pool, the space available to each file system decreases. This approach avoids the common pitfall with extensive partitioning where free space becomes fragmented across the partitions. <acronym>ZFS</acronym> temelde farklı bir dosya sistemidir çünkü sadece bir dosya sisteminden daha fazlasıdır. <acronym>ZFS</acronym>, dosya sistemi ve Birim Yöneticisi rollerini birleştirerek, ek depolama aygıtlarının canlı bir sisteme eklenmesini sağlar ve bu havuzdaki mevcut tüm dosya sistemlerinde yeni alana hemen sahip olur. Geleneksel olarak ayrı rolleri birleştirerek, <acronym>ZFS</acronym>, <acronym>RAID</acronym> gruplarının büyümesini engelleyen önceki sınırlamaların üstesinden gelebilir. Bir havuzdaki her üst düzey aygıta, basit bir disk veya bir ayna veya <acronym>RAID-Z</acronym> dizisi gibi bir <acronym>RAID</acronym> dönüşümü olabilen bir vdev denir. <acronym>ZFS</acronym> dosya sistemleri (<emphasis>veri kümeleri</emphasis> olarak adlandırılır) her biri tüm havuzun Birleşik boş alanına erişebilir. Bloklar havuzdan ayrıldığından, her dosya sistemi için kullanılabilir alan azalır. Bu yaklaşım, boş alanın bölümler arasında parçalandığı geniş bölümleme ile ortak tuzaklardan kaçınır.
pool havuz
A storage <emphasis>pool</emphasis> is the most basic building block of <acronym>ZFS</acronym>. A pool is made up of one or more vdevs, the underlying devices that store the data. A pool is then used to create one or more file systems (datasets) or block devices (volumes). These datasets and volumes share the pool of remaining free space. Each pool is uniquely identified by a name and a <acronym>GUID</acronym>. The features available are determined by the <acronym>ZFS</acronym> version number on the pool. Bir depolama <emphasis>havuzu</emphasis>, <acronym>ZFS</acronym>'NİN en temel yapı taşıdır. Bir havuz, verileri depolayan temel cihazlar olan bir veya daha fazla vdev'den oluşur. Bir havuz Daha sonra bir veya daha fazla dosya sistemi (veri kümesi) oluşturmak veya aygıtları (birimleri) engellemek için kullanılır. Bu veri kümeleri ve birimler kalan boş alan havuzunu paylaşır. Her havuz benzersiz bir ad ve bir <acronym>GUID</acronym> ile tanımlanır. Mevcut özellikler havuzdaki <acronym>zfs</acronym> sürüm numarası ile belirlenir.
vdev Types Vdev Türleri
<emphasis>Disk</emphasis> - The most basic type of vdev is a standard block device. This can be an entire disk (such as <filename><replaceable>/dev/ada0</replaceable></filename> or <filename><replaceable>/dev/da0</replaceable></filename>) or a partition (<filename><replaceable>/dev/ada0p3</replaceable></filename>). On FreeBSD, there is no performance penalty for using a partition rather than the entire disk. This differs from recommendations made by the Solaris documentation. <emphasis>Disk</emphasis> - en temel vdev Tipi Standart bir blok cihazdır. Bu, tüm bir disk (<filename><replaceable>/dev/ada0 veya /dev/da0</replaceable></filename> gibi) veya bir bölüm (<filename><replaceable>/dev/ada0p3</replaceable></filename>) olabilir. Freebsd'de, Tüm disk yerine bir bölüm kullanmak için performans cezası yoktur. Bu, Solaris dokümantasyonu tarafından yapılan önerilerden farklıdır.
Using an entire disk as part of a bootable pool is strongly discouraged, as this may render the pool unbootable. Likewise, you should not use an entire disk as part of a mirror or <acronym>RAID-Z</acronym> vdev. These are because it it impossible to reliably determine the size of an unpartitioned disk at boot time and because there's no place to put in boot code. Bu havuzun yeniden önyükleme yapamayan oluşturma gibi bir önyükleme havuzu parçası olarak tüm diski kullanarak kesinlikle önerilmez. Aynı şekilde, tüm diski bir ayna veya <acronym>RAID-Z</acronym> vdev'in bir parçası olarak kullanmamalısınız. Bunlar, önyükleme sırasında bölümlenmemiş bir diskin boyutunu güvenilir bir şekilde belirlemek imkansız ve önyükleme koduna koyulacak yer olmadığı için.
<emphasis>File</emphasis> - In addition to disks, <acronym>ZFS</acronym> pools can be backed by regular files, this is especially useful for testing and experimentation. Use the full path to the file as the device path in <command>zpool create</command>. All vdevs must be at least 128 MB in size. <emphasis>Dosya</emphasis>-disklere ek olarak, <acronym>ZFS</acronym> havuzları normal dosyalar tarafından desteklenebilir, bu özellikle Test ve deneme için yararlıdır.Dosyanın tam yolunu <command>zpool oluşturma</command> aygıt yolu olarak kullanın. Tüm vdev'ler en az 128 MB boyutunda olmalıdır.
<emphasis>Mirror</emphasis> - When creating a mirror, specify the <literal>mirror</literal> keyword followed by the list of member devices for the mirror. A mirror consists of two or more devices, all data will be written to all member devices. A mirror vdev will only hold as much data as its smallest member. A mirror vdev can withstand the failure of all but one of its members without losing any data. <emphasis>Ayna</emphasis>-bir <literal>ayna</literal> oluştururken, ayna anahtar sözcüğünü ve ardından ayna için üye aygıtların listesini belirtin. Bir ayna iki veya daha fazla cihazdan oluşur, tüm veriler tüm üye cihazlara yazılır. Bir ayna vdev sadece en küçük üyesi kadar veri tutar. Bir ayna vdev, herhangi bir veri kaybetmeden üyelerinden biri hariç hepsinin başarısızlığına dayanabilir.
A regular single disk vdev can be upgraded to a mirror vdev at any time with <command>zpool <link linkend="zfs-zpool-attach">attach</link></command>. Normal bir tek disk vdev <command>zpool<link linkend="zfs-zpool-attach"> attach</link></command> ile herhangi bir zamanda bir ayna vdev yükseltilebilir.
<emphasis><acronym>RAID-Z</acronym></emphasis> - <acronym>ZFS</acronym> implements <acronym>RAID-Z</acronym>, a variation on standard <acronym>RAID-5</acronym> that offers better distribution of parity and eliminates the <quote><acronym>RAID-5</acronym> write hole</quote> in which the data and parity information become inconsistent after an unexpected restart. <acronym>ZFS</acronym> supports three levels of <acronym>RAID-Z</acronym> which provide varying levels of redundancy in exchange for decreasing levels of usable storage. The types are named <acronym>RAID-Z1</acronym> through <acronym>RAID-Z3</acronym> based on the number of parity devices in the array and the number of disks which can fail while the pool remains operational. <emphasis><acronym>RAID-Z</acronym></emphasis>-<acronym>ZFS</acronym>, standart <acronym>RAID-5</acronym> üzerinde daha iyi bir parite dağılımı sunan ve beklenmedik bir yeniden başlatmadan sonra veri ve eşlik bilgilerinin tutarsız hale geldiği “<quote><acronym>RAID-5</acronym> yazma deliğini</quote>” ortadan kaldıran bir varyasyon olan <acronym>RAID-Z</acronym>'Yİ uygular. <acronym>ZFS</acronym>, kullanılabilir depolama seviyelerinin azaltılması karşılığında farklı düzeylerde fazlalık sağlayan üç RAID - Z seviyesini destekler. Türleri, dizideki eşlik aygıtlarının sayısı ve havuz çalışır durumda kalırken başarısız olabilir disklerin sayısına göre <acronym>RAID-Z3</acronym> aracılığıyla <acronym>RAID-Z1</acronym> olarak adlandırılır.
In a <acronym>RAID-Z1</acronym> configuration with four disks, each 1 TB, usable storage is 3 TB and the pool will still be able to operate in degraded mode with one faulted disk. If an additional disk goes offline before the faulted disk is replaced and resilvered, all data in the pool can be lost. Dört diskli bir <acronym>RAID-Z1</acronym> konfigürasyonunda, her biri 1 TB, kullanılabilir depolama alanı 3 TB'DİR ve havuz hala bir hatalı disk ile bozulmuş modda çalışabilir. Hatalı disk yerine ve resilvered önce ek bir disk çevrimdışı duruma gelirse, havuzdaki tüm veriler kaybolabilir.
In a <acronym>RAID-Z3</acronym> configuration with eight disks of 1 TB, the volume will provide 5 TB of usable space and still be able to operate with three faulted disks. <trademark>Sun</trademark> recommends no more than nine disks in a single vdev. If the configuration has more disks, it is recommended to divide them into separate vdevs and the pool data will be striped across them. Sekiz disk 1 TB olan bir <acronym>RAID-Z3</acronym> yapılandırmasında, birim 5 TB kullanılabilir alan sağlayacak ve yine de üç hatalı diskle çalışabilecektir. <trademark>Sun</trademark>™, tek bir vdev'de en fazla dokuz disk önerir. Yapılandırmada daha fazla disk varsa, bunları ayrı vdev'lere bölmeniz önerilir ve havuz verileri bunlar arasında çizgili olacaktır.
A configuration of two <acronym>RAID-Z2</acronym> vdevs consisting of 8 disks each would create something similar to a <acronym>RAID-60</acronym> array. A <acronym>RAID-Z</acronym> group's storage capacity is approximately the size of the smallest disk multiplied by the number of non-parity disks. Four 1 TB disks in <acronym>RAID-Z1</acronym> has an effective size of approximately 3 TB, and an array of eight 1 TB disks in <acronym>RAID-Z3</acronym> will yield 5 TB of usable space. Her biri 8 diskten oluşan iki <acronym>RAID-Z2</acronym> vdev konfigürasyonu, bir <acronym>RAID-60</acronym> dizisine benzer bir şey yaratacaktır. Bir <acronym>RAID-z</acronym> grubunun depolama kapasitesi, yaklaşık olarak, eşlik etmeyen disklerin sayısı ile çarpılan en küçük diskin boyutudur. <acronym>RAID-Z1</acronym>'deki dört 1 TB disk, yaklaşık 3 TB'lık etkili bir boyuta sahiptir ve <acronym>RAID-Z3</acronym>'teki sekiz 1 TB disk dizisi 5 TB kullanılabilir alan sağlar.
<emphasis>Spare</emphasis> - <acronym>ZFS</acronym> has a special pseudo-vdev type for keeping track of available hot spares. Note that installed hot spares are not deployed automatically; they must manually be configured to replace the failed device using <command>zfs replace</command>. <emphasis>Spare</emphasis>-<acronym>ZFS</acronym>, mevcut sıcak yedek parçaları takip etmek için özel bir sözde vdev tipine sahiptir. Yüklü sıcak yedek parçaların otomatik olarak dağıtılmadığını unutmayın; bunlar, <command>zfs replace</command> kullanarak başarısız olan aygıtı değiştirmek için el ile yapılandırılmalıdır.
<emphasis>Log</emphasis> - <acronym>ZFS</acronym> Log Devices, also known as <acronym>ZFS</acronym> Intent Log (<link linkend="zfs-term-zil"><acronym>ZIL</acronym></link>) move the intent log from the regular pool devices to a dedicated device, typically an <acronym>SSD</acronym>. Having a dedicated log device can significantly improve the performance of applications with a high volume of synchronous writes, especially databases. Log devices can be mirrored, but <acronym>RAID-Z</acronym> is not supported. If multiple log devices are used, writes will be load balanced across them. <acronym>Zfs</acronym> niyet günlüğü (<link linkend="zfs-term-zil"><acronym>ZIL</acronym></link>) olarak da bilinen <emphasis>Log</emphasis> - <acronym>ZFS</acronym> günlük aygıtları, niyet günlüğünü normal havuz cihazlarından, genellikle bir <acronym>SSD</acronym> olan özel bir aygıta taşıyın. Özel bir günlük cihazına sahip olmak, özellikle veritabanları olmak üzere yüksek hacimli senkron yazılara sahip uygulamaların performansını önemli ölçüde artırabilir. Günlük aygıtları yansıtılmış, ancak <acronym>RAID-Z</acronym> desteklenmiyor. Birden çok günlük aygıtı kullanılırsa, yazma yük dengelenir.
<emphasis>Cache</emphasis> - Adding a cache vdev to a pool will add the storage of the cache to the <link linkend="zfs-term-l2arc"><acronym>L2ARC</acronym></link>. Cache devices cannot be mirrored. Since a cache device only stores additional copies of existing data, there is no risk of data loss. <emphasis>Cache</emphasis> Önbellek-bir havuza bir önbellek Vdev eklemek, önbelleğin depolanmasını <link linkend="zfs-term-l2arc"><acronym>L2ARC</acronym></link>'YE ekler. Önbellek aygıtları yansıtılmış olamaz. Bir önbellek aygıtı yalnızca mevcut verilerin ek kopyalarını depoladığından, veri kaybı riski yoktur.
A pool is made up of one or more vdevs, which themselves can be a single disk or a group of disks, in the case of a <acronym>RAID</acronym> transform. When multiple vdevs are used, <acronym>ZFS</acronym> spreads data across the vdevs to increase performance and maximize usable space. <_:itemizedlist-1/> Bir havuz, bir <acronym> RAID </acronym> dönüşümü durumunda, tek bir disk veya bir grup disk olabilen bir veya daha fazla vdev'den oluşur. Birden çok vdev kullanıldığında, <acronym> ZFS </acronym> performansı artırmak ve kullanılabilir alanı en üst düzeye çıkarmak için verileri vdevs'e yayar. <_: Yazilmis-1 />
Transaction Group (<acronym>TXG</acronym>) İşlem Grubu (<acronym>TXG</acronym>)
<emphasis>Open</emphasis> - When a new transaction group is created, it is in the open state, and accepts new writes. There is always a transaction group in the open state, however the transaction group may refuse new writes if it has reached a limit. Once the open transaction group has reached a limit, or the <link linkend="zfs-advanced-tuning-txg-timeout"><varname>vfs.zfs.txg.timeout</varname></link> has been reached, the transaction group advances to the next state. <emphasis>Açık</emphasis> - yeni bir işlem grubu oluşturulduğunda, açık durumdadır ve yeni yazmaları kabul eder. Açık durumda her zaman bir hareket grubu vardır, ancak hareket grubu bir sınıra ulaştıysa yeni yazmaları reddedebilir. Açık işlem grubu bir sınıra veya <link linkend="zfs-advanced-tuning-txg-timeout"><varname>vfs'ye ulaştıktan sonra.zfs.txg.zaman aşımına ulaşıldı</varname></link>, işlem grubu bir sonraki duruma ilerledi.
<emphasis>Quiescing</emphasis> - A short state that allows any pending operations to finish while not blocking the creation of a new open transaction group. Once all of the transactions in the group have completed, the transaction group advances to the final state. <emphasis>Quiescing</emphasis>-bekleyen tüm işlemlerin yeni bir açık işlem grubunun oluşturulmasını engellemezken tamamlanmasına izin veren kısa bir durum.
<emphasis>Syncing</emphasis> - All of the data in the transaction group is written to stable storage. This process will in turn modify other data, such as metadata and space maps, that will also need to be written to stable storage. The process of syncing involves multiple passes. The first, all of the changed data blocks, is the biggest, followed by the metadata, which may take multiple passes to complete. Since allocating space for the data blocks generates new metadata, the syncing state cannot finish until a pass completes that does not allocate any additional space. The syncing state is also where <emphasis>synctasks</emphasis> are completed. Synctasks are administrative operations, such as creating or destroying snapshots and datasets, that modify the uberblock are completed. Once the sync state is complete, the transaction group in the quiescing state is advanced to the syncing state. <emphasis>Senkronizasyon</emphasis>-işlem grubundaki tüm veriler kararlı depolama alanına yazılır. Bu işlem, meta veriler ve uzay haritaları gibi diğer verileri de değiştirecektir ve bu da kararlı depolama alanına yazılmalıdır. Senkronizasyon işlemi birden fazla geçiş içerir. Birincisi, değiştirilen veri bloklarının tümü, en büyüğüdür ve ardından tamamlamak için birden fazla geçiş yapabilen meta veriler izler. Veri blokları için alan ayırma yeni meta veriler oluşturduğundan, herhangi bir ek alan ayırmayan bir geçiş tamamlanıncaya kadar eşitleme durumu tamamlanamaz. Senkronizasyon durumu, synctasks'ın tamamlandığı yerdir. <emphasis>Synctasks</emphasis>, uberblock'u değiştiren anlık görüntüler ve veri kümeleri oluşturma veya yok etme gibi idari işlemlerdir.
Transaction Groups are the way changed blocks are grouped together and eventually written to the pool. Transaction groups are the atomic unit that <acronym>ZFS</acronym> uses to assert consistency. Each transaction group is assigned a unique 64-bit consecutive identifier. There can be up to three active transaction groups at a time, one in each of these three states: <_:itemizedlist-1/> All administrative functions, such as <link linkend="zfs-term-snapshot"><command>snapshot</command></link> are written as part of the transaction group. When a synctask is created, it is added to the currently open transaction group, and that group is advanced as quickly as possible to the syncing state to reduce the latency of administrative commands. İşlem Grupları, değiştirilen blokların gruplanma ve nihayetinde havuza yazılma şeklidir. İşlem grupları, <acronym> ZFS </acronym> 'un tutarlılığı savunmak için kullandığı atom birimidir. Her işlem grubuna benzersiz bir 64 bit ardışık tanımlayıcı atanır. Bir seferde en fazla üç etkin işlem grubu olabilir, bu üç durumun her birinde bir tane: <_: itemizedlist-1 /> <link linkend = "zfs-term-snapshot"> <komut> gibi tüm yönetim işlevleri anlık görüntü </command> </link> işlem grubunun bir parçası olarak yazılır. Bir senkronizasyon oluşturulduğunda, o anda açık olan işlem grubuna eklenir ve yönetimsel komutların gecikmesini azaltmak için bu grup mümkün olan en kısa sürede senkronizasyon durumuna ilerletilir.
Adaptive Replacement Cache (<acronym>ARC</acronym>) Uyarlanabilir yedek Önbellek (<acronym>ARC</acronym>)
<acronym>ZFS</acronym> uses an Adaptive Replacement Cache (<acronym>ARC</acronym>), rather than a more traditional Least Recently Used (<acronym>LRU</acronym>) cache. An <acronym>LRU</acronym> cache is a simple list of items in the cache, sorted by when each object was most recently used. New items are added to the top of the list. When the cache is full, items from the bottom of the list are evicted to make room for more active objects. An <acronym>ARC</acronym> consists of four lists; the Most Recently Used (<acronym>MRU</acronym>) and Most Frequently Used (<acronym>MFU</acronym>) objects, plus a ghost list for each. These ghost lists track recently evicted objects to prevent them from being added back to the cache. This increases the cache hit ratio by avoiding objects that have a history of only being used occasionally. Another advantage of using both an <acronym>MRU</acronym> and <acronym>MFU</acronym> is that scanning an entire file system would normally evict all data from an <acronym>MRU</acronym> or <acronym>LRU</acronym> cache in favor of this freshly accessed content. With <acronym>ZFS</acronym>, there is also an <acronym>MFU</acronym> that only tracks the most frequently used objects, and the cache of the most commonly accessed blocks remains. <acronym>ZFS</acronym>, daha geleneksel en az kullanılan (<acronym>LRU</acronym>) önbellek yerine Uyarlanabilir bir yedek Önbellek (<acronym>ARC</acronym>) kullanır. <acronym>Lru</acronym> önbelleği, her nesnenin en son ne zaman kullanıldığına göre sıralanmış önbellekteki öğelerin basit bir listesidir. Listenin en üstüne yeni öğeler eklenir. Önbellek dolduğunda, listenin altındaki öğeler daha aktif nesneler için yer açmak için tahliye edilir. Bir yay dört listeden oluşur; en son kullanılan (<acronym>MRU</acronym>) ve en sık kullanılan (<acronym>MFU</acronym>) nesneler, ayrıca her biri için bir hayalet listesi. Bu hayalet listeleri, önbelleğe geri eklenmelerini önlemek için son zamanlarda tahliye edilen nesneleri izler. Bu, yalnızca zaman zaman kullanılan bir geçmişi olan nesneleri kaçınarak önbellek isabet oranını artırır. Hem bir <acronym>MRU</acronym> hem de <acronym>MFU</acronym> kullanmanın bir diğer avantajı, tüm dosya sistemini taramanın normalde bu yeni erişilen içeriğin lehine bir <acronym>MRU</acronym> veya <acronym>LRU</acronym> önbelleğinden tüm verileri tahliye etmesidir. <acronym>ZFS</acronym> ile, yalnızca en sık kullanılan nesneleri izleyen bir <acronym>MFU</acronym> da vardır ve en sık erişilen blokların önbelleği kalır.
<acronym>L2ARC</acronym> <acronym>L2ARC</acronym>
<acronym>L2ARC</acronym> is the second level of the <acronym>ZFS</acronym> caching system. The primary <acronym>ARC</acronym> is stored in <acronym>RAM</acronym>. Since the amount of available <acronym>RAM</acronym> is often limited, <acronym>ZFS</acronym> can also use <link linkend="zfs-term-vdev-cache">cache vdevs</link>. Solid State Disks (<acronym>SSD</acronym>s) are often used as these cache devices due to their higher speed and lower latency compared to traditional spinning disks. <acronym>L2ARC</acronym> is entirely optional, but having one will significantly increase read speeds for files that are cached on the <acronym>SSD</acronym> instead of having to be read from the regular disks. <acronym>L2ARC</acronym> can also speed up <link linkend="zfs-term-deduplication">deduplication</link> because a <acronym>DDT</acronym> that does not fit in <acronym>RAM</acronym> but does fit in the <acronym>L2ARC</acronym> will be much faster than a <acronym>DDT</acronym> that must be read from disk. The rate at which data is added to the cache devices is limited to prevent prematurely wearing out <acronym>SSD</acronym>s with too many writes. Until the cache is full (the first block has been evicted to make room), writing to the <acronym>L2ARC</acronym> is limited to the sum of the write limit and the boost limit, and afterwards limited to the write limit. A pair of <citerefentry><refentrytitle>sysctl</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> values control these rate limits. <link linkend="zfs-advanced-tuning-l2arc_write_max"><varname>vfs.zfs.l2arc_write_max</varname></link> controls how many bytes are written to the cache per second, while <link linkend="zfs-advanced-tuning-l2arc_write_boost"><varname>vfs.zfs.l2arc_write_boost</varname></link> adds to this limit during the <quote>Turbo Warmup Phase</quote> (Write Boost). <acronym>L2ARC</acronym> <acronym>ZFS</acronym> önbelleğe alma sisteminin ikinci düzeyidir. Birincil yay <acronym>RAM</acronym>'de saklanır. Mevcut <acronym>RAM</acronym> miktarı genellikle sınırlı olduğundan, <acronym>zfs</acronym> önbellek vdev'lerini de kullanabilir. Katı hal diskleri (<acronym>SSD</acronym>'ler), geleneksel dönen disklere kıyasla daha yüksek hız ve daha düşük gecikme süreleri nedeniyle bu önbellek aygıtları olarak sıklıkla kullanılır. <acronym>L2ARC</acronym> tamamen isteğe bağlıdır, ancak normal disklerden okunmak yerine ssd'de önbelleğe alınan dosyalar için okuma hızlarını önemli ölçüde artıracaktır. L2ARC, tekilleştirmeyi de hızlandırabilir, çünkü RAM'e sığmayan ancak <acronym>L2AR</acronym>C'YE sığmayan bir DDT diskten okunması gereken bir DDT'DEN çok daha hızlı olacaktır. Önbellek aygıtlarına veri ekleme hızı, çok fazla yazma ile SSD'lerin zamanından önce aşınmasını önlemek için sınırlıdır. Önbellek doluncaya kadar (ilk blok yer açmak için tahliye edildi), L2ARC'YE yazma, yazma sınırı ve artırma sınırı toplamı ile sınırlıdır ve daha sonra yazma sınırı ile sınırlıdır. Bir çift <citerefentry><refentrytitle>sysctl</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> değeri bu oran sınırlarını kontrol eder. <link linkend="zfs-advanced-tuning-l2arc_write_boost"><varname>vfs.zfs.l2arc_wrıte_max, VFS sırasında saniyede önbelleğe kaç bayt yazıldığını kontrol eder.zfs.l2arc_wrıte_boost, <quote>“Turbo ısınma aşaması " </quote>sırasında bu sınıra ekler”</link> yazma desteği).
<acronym>ZIL</acronym> (itstool) path: row/entry
(itstool) id: book.translate.xml#zfs-term-zil
<acronym>ZIL</acronym> accelerates synchronous transactions by using storage devices like <acronym>SSD</acronym>s that are faster than those used in the main storage pool. When an application requests a synchronous write (a guarantee that the data has been safely stored to disk rather than merely cached to be written later), the data is written to the faster <acronym>ZIL</acronym> storage, then later flushed out to the regular disks. This greatly reduces latency and improves performance. Only synchronous workloads like databases will benefit from a <acronym>ZIL</acronym>. Regular asynchronous writes such as copying files will not use the <acronym>ZIL</acronym> at all. <acronym>ZIL</acronym>, ana depolama havuzunda kullanılanlardan daha hızlı olan <acronym>SSD</acronym>'ler gibi depolama aygıtlarını kullanarak senkronize işlemleri hızlandırır. Bir uygulama bir senkron yazma istediğinde (verilerin daha sonra yazılmak üzere önbelleğe alınmak yerine diske güvenli bir şekilde saklandığını garanti eder), veriler daha hızlı <acronym>ZIL</acronym> depolama alanına yazılır ve daha sonra normal disklere boşaltılır. Bu, gecikmeyi büyük ölçüde azaltır ve performansı artırır. Sadece veritabanları gibi senkron iş yükleri bir <acronym>ZIL</acronym>'DEN yararlanacaktır. Kopyalama dosyaları gibi düzenli zaman uyumsuz yazma <acronym>ZIL</acronym>'İ hiç kullanmaz.
Copy-On-Write Kopya-Yaz

Loading…

<emphasis>Spare</emphasis> - <acronym>ZFS</acronym> has a special pseudo-vdev type for keeping track of available hot spares. Note that installed hot spares are not deployed automatically; they must manually be configured to replace the failed device using <command>zfs replace</command>.
<emphasis>Spare</emphasis>-<acronym>ZFS</acronym>, mevcut sıcak yedek parçaları takip etmek için özel bir sözde vdev tipine sahiptir. Yüklü sıcak yedek parçaların otomatik olarak dağıtılmadığını unutmayın; bunlar, <command>zfs replace</command> kullanarak başarısız olan aygıtı değiştirmek için el ile yapılandırılmalıdır.
4 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish (tr_TR)
a special subtree özel bir alt ağaç FreeBSD Doc
device aygıt FreeBSD Doc
device aygıt FreeBSD Doc
device node aygıt düğümü FreeBSD Doc
device node aygıt düğümü FreeBSD Doc
manual page el kitabı FreeBSD Doc
Raw device depolama aygıtına doğrudan erişilmesini sağlayan bir karakter aygıtı dosyasıyla ilişkili özel bir tür FreeBSD Doc

Source information

Source string comment
(itstool) path: listitem/para (itstool) id: book.translate.xml#zfs-term-vdev-spare
Source string location
book.translate.xml:41110
String age
6 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
books/tr_TR/handbook.po, string 6703