Translation

(itstool) path: varlistentry/term
English
224
3/100
Context English Turkish (tr_TR) State
The entries in this example are as follows: Bu örnekteki girişler aşağıdaki gibidir:
default geçerli
The first route in this table specifies the <literal>default</literal> route. When the local system needs to make a connection to a remote host, it checks the routing table to determine if a known path exists. If the remote host matches an entry in the table, the system checks to see if it can connect using the interface specified in that entry. Bu tablodaki ilk rota <literal>default</literal> rotayı belirtir. Yerel sistemin uzak bir ana makineyle bağlantı kurması gerektiğinde, bilinen bir yol olup olmadığını belirlemek için yönlendirme tablosunu kontrol eder. Uzak ana bilgisayar tablodaki bir girdiyle eşleşirse, sistem bu girdide belirtilen ara birimi kullanarak bağlanıp bağlanamayacağını denetler.
If the destination does not match an entry, or if all known paths fail, the system uses the entry for the default route. For hosts on a local area network, the <literal>Gateway</literal> field in the default route is set to the system which has a direct connection to the Internet. When reading this entry, verify that the <literal>Flags</literal> column indicates that the gateway is usable (<literal>UG</literal>). Hedef bir girişle eşleşmezse veya bilinen tüm yollar başarısız olursa, sistem varsayılan rota için girişi kullanır.
Yerel ağdaki ana bilgisayarlar için, <literal>Gateway</literal> varsayılan yoldaki kaynak internet'e doğrudan bağlantısı olan sisteme ayarlanır. Bu girişi okurken <literal>Flags</literal> ağ geçidinin kullanılabilir olduğunu doğrulayın (<literal>UG</literal>).
The default route for a machine which itself is functioning as the gateway to the outside world will be the gateway machine at the Internet Service Provider (<acronym>ISP</acronym>). Kendisinin dış dünyaya ağ geçidi olarak işlev gören bir makinenin varsayılan yolu, İnternet Servis Sağlayıcısı'ndaki ağ geçidi makinesi olacaktır. (<acronym>ISP</acronym>).
localhost Yerel hizmet bilgisayarı
The second route is the <literal>localhost</literal> route. The interface specified in the <literal>Netif</literal> column for <literal>localhost</literal> is <filename>lo0</filename>, also known as the loopback device. This indicates that all traffic for this destination should be internal, rather than sending it out over the network. İkinci rota, <literal>localhost</literal> rotasıdır. <literal>Netif</literal> sütununda belirtilen arayüz, geri döngü aygıtı olarak da bilinen <filename>lo0</filename> 'dir. Bu, bu hedef için tüm trafiğin, ağ üzerinden göndermek yerine dahili olması gerektiğini gösterir.
MAC address MAC adresi
The addresses beginning with <systemitem class="etheraddress">0:e0:</systemitem> are <acronym>MAC</acronym> addresses. FreeBSD will automatically identify any hosts, <systemitem>test0</systemitem> in the example, on the local Ethernet and add a route for that host over the Ethernet interface, <filename>re0</filename>. This type of route has a timeout, seen in the <literal>Expire</literal> column, which is used if the host does not respond in a specific amount of time. When this happens, the route to this host will be automatically deleted. These hosts are identified using the Routing Information Protocol (<acronym>RIP</acronym>), which calculates routes to local hosts based upon a shortest path determination. <systemitem class="etheraddress">0:e0:</systemitem> ile başlayan adresler , <acronym>MAC</acronym> adresleridir. FreeBSD, yerel Ethernet'teki örnekteki <systemitem>test0</systemitem> ana bilgisayarları otomatik olarak tanımlar ve bu ana bilgisayarklar için <filename>re0</filename> Ethernet arabirimi üzerinden bir rota ekler. Bu rota türünde, ana bilgisayar belirli bir süre içinde yanıt vermezse kullanılan <literal>Expire</literal> sütununda görülen bir zaman aşımı vardır. Bu olduğunda, bu ana bilgisayara giden yol otomatik olarak silinecektir. Bu ana makineler, en kısa yol belirlemesine göre yerel ana bilgisayarlara giden yolları hesaplayan Yönlendirme Bilgisi Protokolü (<acronym>RIP</acronym>) kullanılarak tanımlanır.
subnet Alt ağ
FreeBSD will automatically add subnet routes for the local subnet. In this example, <systemitem class="ipaddress">10.20.30.255</systemitem> is the broadcast address for the subnet <systemitem class="ipaddress">10.20.30</systemitem> and <systemitem class="fqdomainname">example.com</systemitem> is the domain name associated with that subnet. The designation <literal>link#1</literal> refers to the first Ethernet card in the machine. FreeBSD, yerel alt ağ için otomatik olarak alt ağ yolları ekleyecektir. Bu örnekte, <systemitem class="ipaddress">10.20.30.255</systemitem> alt ağının yayın adresidir. <systemitem class="ipaddress">10.20.30</systemitem> and <systemitem class="fqdomainname">example.com</systemitem> bu alt ağla ilişkilendirilmiş adıdır. <literal>link#1</literal> tanımı, makinedeki ilk Ethernet kartını ifade eder.
Local network hosts and local subnets have their routes automatically configured by a daemon called <citerefentry><refentrytitle>routed</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>. If it is not running, only routes which are statically defined by the administrator will exist. Yerel ağ ana bilgisayarları ve yerel alt ağlar, rotalarını <citerefentry><refentrytitle>routed</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> adlı bir arka plan programı tarafından otomatik olarak yapılandırılır. Çalışmıyorsa, yalnızca yönetici tarafından statik olarak tanımlanan yollar mevcut olacaktır.
host Ana bilgisayar
The <literal>host1</literal> line refers to the host by its Ethernet address. Since it is the sending host, FreeBSD knows to use the loopback interface (<filename>lo0</filename>) rather than the Ethernet interface. <literal>host1</literal> atırı, ana bilgisayara Ethernet adresiyle başvurur. Gönderen ana bilgisayar olduğu için FreeBSD, Ethernet arabirimi yerine geri döngü arabirimini (<filename>lo0</filename>) kullanmayı bilir.
The two <literal>host2</literal> lines represent aliases which were created using <citerefentry><refentrytitle>ifconfig</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>. The <literal>=&gt;</literal> symbol after the <filename>lo0</filename> interface says that an alias has been set in addition to the loopback address. Such routes only show up on the host that supports the alias and all other hosts on the local network will have a <literal>link#1</literal> line for such routes. İki <literal>host2</literal> satırı, <citerefentry><refentrytitle>ifconfig</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> kullanılarak oluşturulan takma adları temsil eder. <filename>lo0</filename> arabirimlerden sonraki <literal>=&gt;</literal> geri döngü adresine ek olarak bir diğer ad ayarlandığını belirtir. Bu tür yollar yalnızca takma adı destekleyen ana bilgisayarda görünür ve yerel ağdaki diğer tüm ana makineler, bu tür yollar için <literal>link#1</literal> hattına sahip olur.
224 224
The final line (destination subnet <systemitem class="ipaddress">224</systemitem>) deals with multicasting. Son satır (hedef alt ağ <systemitem class="ipaddress">224</systemitem>) çoğagönderim ile ilgilidir.
Various attributes of each route can be seen in the <literal>Flags</literal> column. <xref linkend="routeflags"/> summarizes some of these flags and their meanings: Her rotanın çeşitli özellikleri <literal>Flags</literal> sütununda görülebilir. <xref linkend = "routeflags" /> bu bayrakların bazılarını ve anlamlarını özetler:
Commonly Seen Routing Table Flags Sık Görülen Yönlendirme Tablosu Bayrakları
U U
The route is active (up). Rota etkin (çalışır).
H H
The route destination is a single host. Rota hedefi tek ana bilgisayar.
G G
Send anything for this destination on to this gateway, which will figure out from there where to send it. Bu ağ geçidine bu varış yeri için herhangi bir şey gönderin, buradan nereye gönderileceğini anlar.
S S
This route was statically configured. Bu rota statik olarak yapılandırıldı.
C C
Clones a new route based upon this route for machines to connect to. This type of route is normally used for local networks. Makinelerin bağlanması için bu yola dayalı yeni bir rota klonlar. Bu rota türü normalde yerel ağlar için kullanılır.
W W
The route was auto-configured based upon a local area network (clone) route. Yol, bir yerel alan ağı (klon) yoluna göre otomatik olarak yapılandırıldı.

Loading…

224
224
6 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish (tr_TR)
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
(itstool) path: varlistentry/term
Source string location
book.translate.xml:64284
String age
8 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
books/tr_TR/handbook.po, string 10534