Translation

(itstool) path: sect2/programlisting
gateway_enable="YES" # Set to YES if this host will be a gateway
92/730
Context English Turkish (tr_TR) State
Clones a new route based upon this route for machines to connect to. This type of route is normally used for local networks. Makinelerin bağlanması için bu yola dayalı yeni bir rota klonlar. Bu rota türü normalde yerel ağlar için kullanılır.
W W
The route was auto-configured based upon a local area network (clone) route. Yol, bir yerel alan ağı (klon) yoluna göre otomatik olarak yapılandırıldı.
L L
Route involves references to Ethernet (link) hardware. Rota, Ethernet (bağlantı) donanımına referanslar içerir.
On a FreeBSD system, the default route can defined in <filename>/etc/rc.conf</filename> by specifying the <acronym>IP</acronym> address of the default gateway: FreeBSD sisteminde, varsayılan yol, varsayılan ağ geçidinin <filename>/etc/rc.conf</filename> adresini belirterek <acronym>IP</acronym> içinde tanımlanabilir:
defaultrouter="10.20.30.1" defaultrouter="10.20.30.1"
It is also possible to manually add the route using <command>route</command>: <command>route</command> kullanarak rotayı manuel olarak eklemek mümkündür:
<prompt>#</prompt> <userinput>route add default 10.20.30.1</userinput> <prompt>#</prompt> <userinput> varsayılan rotayı ekle 10.20.30.1</userinput>
Note that manually added routes will not survive a reboot. For more information on manual manipulation of network routing tables, refer to <citerefentry><refentrytitle>route</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>. Manuel olarak eklenen yolların yeniden başlatılamayacağını unutmayın. Ağ yönlendirme tablolarının manuel manipülasyonu hakkında daha fazla bilgi için, bkz. <citerefentry><refentrytitle>route</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>.
Configuring a Router with Static Routes Statik Yollarla Bir Yönlendiriciyi Yapılandırma
<personname> <firstname>Al</firstname> <surname>Hoang</surname> </personname> <contrib>Contributed by </contrib> <personname> <firstname>Al</firstname> <surname>Hoang</surname> </personname> <contrib>Contributed by </contrib>
<primary>dual homed hosts</primary> <primary> çift bağlantılı ana bilgisayar </primary>
A FreeBSD system can be configured as the default gateway, or router, for a network if it is a dual-homed system. A dual-homed system is a host which resides on at least two different networks. Typically, each network is connected to a separate network interface, though <acronym>IP</acronym> aliasing can be used to bind multiple addresses, each on a different subnet, to one physical interface. Bir FreeBSD sistemi, çift bağlantılı bir sistemse ağ için varsayılan ağ geçidi veya yönlendirici olarak yapılandırılabilir. Çift bağlantılı bir sistem, en az iki farklı ağda bulunan bir ana bilgisayardır. Genellikle, her ağ ayrı bir ağ arabirimine bağlanır, ancak <acronym>IP</acronym> diğer adı, her biri farklı bir alt ağdaki birden çok adresi tek bir fiziksel arabirime bağlamak için kullanılabilir.
In order for the system to forward packets between interfaces, FreeBSD must be configured as a router. Internet standards and good engineering practice prevent the FreeBSD Project from enabling this feature by default, but it can be configured to start at boot by adding this line to <filename>/etc/rc.conf</filename>: Sistemin paketleri arabirimler arasında iletebilmesi için FreeBSD'nin yönlendirici olarak yapılandırılması gerekir. İnternet standartları ve iyi mühendislik uygulamaları, FreeBSD Project'in varsayılan olarak bu özelliği etkinleştirmesini engeller, ancak bu satırı <filename>/etc/rc.conf</filename> klasörüne ekleyerek önyüklemede başlayacak şekilde yapılandırılabilir:
gateway_enable="YES" # Set to YES if this host will be a gateway ağ geçidi_etkinleştir="EVET" #Bu ana bilgisayar ağ geçidi olacaksa EVET olarak ayarla
To enable routing now, set the <citerefentry><refentrytitle>sysctl</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> variable <varname>net.inet.ip.forwarding</varname> to <literal>1</literal>. To stop routing, reset this variable to <literal>0</literal>. Şimdi yönlendirmeyi etkinleştirmek için <citerefentry><refentrytitle>sysctl</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> değişkeni <varname>net.inet.ip.forwarding</varname> to <literal>1</literal>. Yönlendirmeyi durdurmak için bu değişkeni <literal>0</literal> olarak sıfırlayın.
<primary>BGP</primary> <primary>BGP</primary>
<primary>RIP</primary> <primary>RIP</primary>
<primary>OSPF</primary> <primary>OSPF</primary>
The routing table of a router needs additional routes so it knows how to reach other networks. Routes can be either added manually using static routes or routes can be automatically learned using a routing protocol. Static routes are appropriate for small networks and this section describes how to add a static routing entry for a small network. Bir yönlendiricinin yönlendirme tablosu ek yollara ihtiyaç duyar, böylece diğer ağlara nasıl ulaşacağını bilir. Rotalar statik yollar kullanılarak manuel olarak eklenebilir veya yollar bir yönlendirme protokolü kullanılarak otomatik olarak öğrenilebilir. Statik yollar küçük ağlar için uygundur ve bu bölümde küçük bir ağ için statik yönlendirme girişinin nasıl ekleneceği açıklanmaktadır.
For large networks, static routes quickly become unscalable. FreeBSD comes with the standard <acronym>BSD</acronym> routing daemon <citerefentry><refentrytitle>routed</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>, which provides the routing protocols <acronym>RIP</acronym>, versions 1 and 2, and <acronym>IRDP</acronym>. Support for the <acronym>BGP</acronym> and <acronym>OSPF</acronym> routing protocols can be installed using the <package>net/zebra</package> package or port. Büyük ağlar için statik yollar hızla ölçeklenemez hale gelir. FreeBSD <acronym>BSD</acronym> sürüm 1 ve 2 ve <citerefentry><refentrytitle>routed</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>, which provides the routing protocols <acronym>RIP</acronym> , yönlendirme protokolleri için destek <package>net/zebra</package> paketi veya bağlantı noktası kullanılarak kurulabilir.
Consider the following network: Aşağıdaki ağı düşünün:
_ external ref='advanced-networking/static-routes' md5='__failed__' harici ref = 'gelişmiş ağ / statik yollar' md5 = '__ başarısız oldu'

INTERNET
| (10.0.0.1/24) Default Router to Internet
|
|Interface xl0
|10.0.0.10/24
+------+
| | RouterA
| | (FreeBSD gateway)
+------+
| Interface xl1
| 192.168.1.1/24
|
+--------------------------------+
Internal Net 1 | 192.168.1.2/24
|
+------+
| | RouterB
| |
+------+
| 192.168.2.1/24
|
Internal Net 2

INTERNET
| (10.0.0.1/24) Varsayılan yönlendirici
|
|Arabirim xl0
|10.0.0.10/24
+------+
| | YönlendiriciA
| | (FreeBSD ağ geçidi)
+------+
| Arabirim xl1
| 192.168.1.1/24
|
+--------------------------------+
İç şebeke 1 | 192.168.1.2/24
|
+------+
| | YönlendiriciB
| |
+------+
| 192.168.2.1/24
|
İç şebeke 2
In this scenario, <systemitem>RouterA</systemitem> is a FreeBSD machine that is acting as a router to the rest of the Internet. It has a default route set to <systemitem class="ipaddress">10.0.0.1</systemitem> which allows it to connect with the outside world. <systemitem>RouterB</systemitem> is already configured to use <systemitem class="ipaddress">192.168.1.1</systemitem> as its default gateway. Bu plana göre, <systemitem>RouterA</systemitem> İnternet'in geri kalanına yönlendirici olarak işlev gören bir FreeBSD makinesidir. Dış dünya ile bağlantı kurmasını sağlayan <systemitem class="ipaddress">10.0.0.1</systemitem> olarak ayarlanmış varsayılan bir yolu vardır. <systemitem>RouterB</systemitem> varsayılan ağ geçidi olarak <systemitem class="ipaddress">192.168.1.1</systemitem> kullanacak şekilde yapılandırılmıştır.
Before adding any static routes, the routing table on <systemitem>RouterA</systemitem> looks like this: Herhangi bir statik yol eklemeden önce, <systemitem>RouterA</systemitem> üzerindeki yönlendirme tablosu şöyle görünür:
<prompt>%</prompt> <userinput>netstat -nr</userinput>
Routing tables

Internet:
Destination Gateway Flags Refs Use Netif Expire
default 10.0.0.1 UGS 0 49378 xl0
127.0.0.1 127.0.0.1 UH 0 6 lo0
10.0.0.0/24 link#1 UC 0 0 xl0
192.168.1.0/24 link#2 UC 0 0 xl1
<prompt>%</prompt> <userinput>netstat -nr</userinput>
Yönlendirme tabloları
Internet
Hedef Ağ geçidi bayraklar Refler kullanım Netif süre bitimi
varsayılan 10.0.0.1 UGS 0 49378 xl0
127.0.0.1 127.0.0.1 UH 0 6 lo0
10.0.0.0/24 link#1 UC 0 0 xl0
192.168.1.0/24 link#2 UC 0 0 xl1
With the current routing table, <systemitem>RouterA</systemitem> does not have a route to the <systemitem class="ipaddress">192.168.2.0/24</systemitem> network. The following command adds the <literal>Internal Net 2</literal> network to <systemitem>RouterA</systemitem>'s routing table using <systemitem class="ipaddress">192.168.1.2</systemitem> as the next hop: Geçerli yönlendirme tablosuyla, <systemitem>RouterA</systemitem> </systemitem> <systemitem class="ipaddress">192.168.2.0/24</systemitem> ağına giden bir rotaya sahip değildir. Aşağıdaki komut, <literal>Internal Net 2</literal> ağını <systemitem>RouterA</systemitem> 'in yönlendirme tablosuna sonraki atlama olarak <systemitem class = "ipaddress"> 192.168.1.2 </systemitem> kullanarak ekler:
<prompt>#</prompt> <userinput>route add -net 192.168.2.0/24 192.168.1.2</userinput> <prompt>#</prompt> <userinput>route add -net 192.168.2.0/24 192.168.1.2</userinput>
Now, <systemitem>RouterA</systemitem> can reach any host on the <systemitem class="ipaddress">192.168.2.0/24</systemitem> network. However, the routing information will not persist if the FreeBSD system reboots. If a static route needs to be persistent, add it to <filename>/etc/rc.conf</filename>: Artık <systemitem> RouterA </systemitem>, <systemitem class = "ipaddress"> 192.168.2.0/24 </systemitem> ağındaki herhangi bir ana bilgisayara erişebilir. Ancak, FreeBSD sistemi yeniden başlatıldığında yönlendirme bilgileri devam etmez. Statik bir yolun kalıcı olması gerekiyorsa, <filename> /etc/rc.conf </filename> klasörüne ekleyin:

Loading…

gateway_enable="YES" # Set to YES if this host will be a gateway
ağ geçidi_etkinleştir="EVET" #Bu ana bilgisayar ağ geçidi olacaksa EVET olarak ayarla
6 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish (tr_TR)
gateway ağ geçidi FreeBSD Doc
gateway ağ geçidi FreeBSD Doc
gateway ağ geçidi FreeBSD Doc
host ana bilgisayar FreeBSD Doc
host system ana bilgisayar sistemi FreeBSD Doc
Local host Yerel hizmet bilgisayarı FreeBSD Doc
service set identifier servis seti tanımlayıcısı FreeBSD Doc

Source information

Source string comment
(itstool) path: sect2/programlisting
Flags
no-wrap
Source string location
book.translate.xml:64407
String age
8 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
books/tr_TR/handbook.po, string 10562