Translation

(itstool) path: sect4/para
English
<acronym>WPA2-PSK</acronym> is intended for small networks where the use of a backend authentication server is not possible or desired.
149/1350
Context English Turkish (tr_TR) State
The interface configuration can be done automatically at boot time by adding the following lines to <filename>/etc/rc.conf</filename>: Arayüz yapılandırması, önyükleme sırasında <filename> /etc/rc.conf </filename> dosyasına aşağıdaki satırlar eklenerek otomatik olarak yapılabilir:
wlans_ath0="wlan0"
create_args_wlan0="wlanmode hostap"
ifconfig_wlan0="inet <replaceable>192.168.0.1</replaceable> netmask <replaceable>255.255.255.0</replaceable> ssid <replaceable>freebsdap</replaceable> mode 11g channel <replaceable>1</replaceable>"
wlans_ath0="wlan0"
create_args_wlan0="wlanmode hostap"
ifconfig_wlan0="inet <replaceable>192.168.0.1</replaceable> netmask <replaceable>255.255.255.0</replaceable> ssid <replaceable>freebsdap</replaceable> mode 11g channel <replaceable>1</replaceable>"
Host-based Access Point Without Authentication or Encryption Kimlik Doğrulama veya Şifrelemesiz Ana Bilgisayar Tabanlı Erişim Noktası
Although it is not recommended to run an <acronym>AP</acronym> without any authentication or encryption, this is a simple way to check if the <acronym>AP</acronym> is working. This configuration is also important for debugging client issues. Herhangi bir kimlik doğrulama veya şifreleme olmadan bir <acronym> AP </acronym> çalıştırmanız önerilmez, ancak bu <acronym> AP </acronym> 'un çalışıp çalışmadığını kontrol etmenin basit bir yoludur. Bu yapılandırma aynı zamanda istemci sorunlarının ayıklanması için de önemlidir.
Once the <acronym>AP</acronym> is configured, initiate a scan from another wireless machine to find the <acronym>AP</acronym>: <acronym> AP </acronym> yapılandırıldıktan sonra, <acronym> AP </acronym> öğesini bulmak için başka bir kablosuz makineden bir tarama başlatın:
<prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig <replaceable>wlan0</replaceable> create wlandev <replaceable>ath0</replaceable></userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig <replaceable>wlan0</replaceable> up scan</userinput>
SSID/MESH ID BSSID CHAN RATE S:N INT CAPS
freebsdap 00:11:95:c3:0d:ac 1 54M -66:-96 100 ES WME
<prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig <replaceable>wlan0</replaceable> create wlandev <replaceable>ath0</replaceable></userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig <replaceable>wlan0</replaceable> up scan</userinput>
SSID/MESH ID BSSID CHAN RATE S:N INT CAPS
freebsdap 00:11:95:c3:0d:ac 1 54M -66:-96 100 ES WME
The client machine found the <acronym>AP</acronym> and can be associated with it: İstemci makine <acronym> AP </acronym> 'ı buldu ve onunla ilişkilendirilebilir:
<prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig <replaceable>wlan0</replaceable> inet <replaceable>192.168.0.2</replaceable> netmask <replaceable>255.255.255.0</replaceable> ssid <replaceable>freebsdap</replaceable></userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig <replaceable>wlan0</replaceable></userinput>
wlan0: flags=8843&lt;UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST&gt; metric 0 mtu 1500
ether 00:11:95:d5:43:62
inet 192.168.0.2 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.0.255
media: IEEE 802.11 Wireless Ethernet OFDM/54Mbps mode 11g
status: associated
ssid freebsdap channel 1 (2412 Mhz 11g) bssid 00:11:95:c3:0d:ac
country US ecm authmode OPEN privacy OFF txpower 21.5 bmiss 7
scanvalid 60 bgscan bgscanintvl 300 bgscanidle 250 roam:rssi 7
roam:rate 5 protmode CTS wme burst
<prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig <replaceable>wlan0</replaceable> inet <replaceable>192.168.0.2</replaceable> netmask <replaceable>255.255.255.0</replaceable> ssid <replaceable>freebsdap</replaceable></userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig <replaceable>wlan0</replaceable></userinput>
wlan0: flags=8843&lt;UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST&gt; metric 0 mtu 1500
ether 00:11:95:d5:43:62
inet 192.168.0.2 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.0.255
media: IEEE 802.11 Wireless Ethernet OFDM/54Mbps mode 11g
status: associated
ssid freebsdap channel 1 (2412 Mhz 11g) bssid 00:11:95:c3:0d:ac
country US ecm authmode OPEN privacy OFF txpower 21.5 bmiss 7
scanvalid 60 bgscan bgscanintvl 300 bgscanidle 250 roam:rssi 7
roam:rate 5 protmode CTS wme burst
<acronym>WPA2</acronym> Host-based Access Point <acronym>WPA2</acronym> sunucu erişim noktası
This section focuses on setting up a FreeBSD access point using the <acronym>WPA2</acronym> security protocol. More details regarding <acronym>WPA</acronym> and the configuration of <acronym>WPA</acronym>-based wireless clients can be found in <xref linkend="network-wireless-wpa"/>. Bu bölüm, <acronym> WPA2 </acronym> güvenlik protokolünü kullanarak bir FreeBSD erişim noktası kurmaya odaklanmaktadır. <acronym> WPA </acronym> ve <acronym> WPA </acronym> tabanlı kablosuz istemcilerin yapılandırması hakkında daha fazla ayrıntı <xref linkend = "network-wireless-wpa" /> sayfasında bulunabilir.
The <citerefentry><refentrytitle>hostapd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> daemon is used to deal with client authentication and key management on the <acronym>WPA2</acronym>-enabled <acronym>AP</acronym>. <citerefentry><refentrytitle>hostapd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry> arka plan programı, <acronym> WPA2 </acronym> etkin <acronym> üzerindeki istemci kimlik doğrulaması ve anahtar yönetimi ile ilgilenmek için kullanılır AP </ acronym>.
The following configuration operations are performed on the FreeBSD machine acting as the <acronym>AP</acronym>. Once the <acronym>AP</acronym> is correctly working, <citerefentry><refentrytitle>hostapd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> can be automatically started at boot with this line in <filename>/etc/rc.conf</filename>: Aşağıdaki yapılandırma işlemleri, <acronym> AP </acronym> olarak işlev gören FreeBSD makinesinde gerçekleştirilir. <acronym> AP </acronym> doğru bir şekilde çalıştıktan sonra, <citerefentry><refentrytitle>hostapd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry> bu satırla <filename> içinde otomatik olarak başlatılabilir /etc/rc.conf </ filename>:
hostapd_enable="YES" hostapd_enable="EVET"
Before trying to configure <citerefentry><refentrytitle>hostapd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>, first configure the basic settings introduced in <xref linkend="network-wireless-ap-basic"/>. <citerefentry><refentrytitle>hostapd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry> 'yi yapılandırmaya çalışmadan önce, ilk önce <xref linkend = "network-wireless-ap-basic" /> .
<acronym>WPA2-PSK</acronym> <acronym>WPA2-PSK</acronym>
<acronym>WPA2-PSK</acronym> is intended for small networks where the use of a backend authentication server is not possible or desired. <acronym> WPA2-PSK </acronym>, arka uç kimlik doğrulama sunucusunun kullanılmasının mümkün olmadığı veya istenmediği küçük ağlar için tasarlanmıştır.
The configuration is done in <filename>/etc/hostapd.conf</filename>: Yapılandırma <filename> /etc/hostapd.conf </filename> içinde yapılır:
interface=wlan0 <co xml:id="co-ap-wpapsk-iface"/>
debug=1 <co xml:id="co-ap-wpapsk-dbug"/>
ctrl_interface=/var/run/hostapd <co xml:id="co-ap-wpapsk-ciface"/>
ctrl_interface_group=wheel <co xml:id="co-ap-wpapsk-cifacegrp"/>
ssid=freebsdap <co xml:id="co-ap-wpapsk-ssid"/>
wpa=2 <co xml:id="co-ap-wpapsk-wpa"/>
wpa_passphrase=freebsdmall <co xml:id="co-ap-wpapsk-pass"/>
wpa_key_mgmt=WPA-PSK <co xml:id="co-ap-wpapsk-kmgmt"/>
wpa_pairwise=CCMP <co xml:id="co-ap-wpapsk-pwise"/>
interface=wlan0 <co xml:id="co-ap-wpapsk-iface"/>
debug=1 <co xml:id="co-ap-wpapsk-dbug"/>
ctrl_interface=/var/run/hostapd <co xml:id="co-ap-wpapsk-ciface"/>
ctrl_interface_group=wheel <co xml:id="co-ap-wpapsk-cifacegrp"/>
ssid=freebsdap <co xml:id="co-ap-wpapsk-ssid"/>
wpa=2 <co xml:id="co-ap-wpapsk-wpa"/>
wpa_passphrase=freebsdmall <co xml:id="co-ap-wpapsk-pass"/>
wpa_key_mgmt=WPA-PSK <co xml:id="co-ap-wpapsk-kmgmt"/>
wpa_pairwise=CCMP <co xml:id="co-ap-wpapsk-pwise"/>
Wireless interface used for the access point. Erişim noktası için kullanılan kablosuz arayüz.
Level of verbosity used during the execution of <citerefentry><refentrytitle>hostapd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>. A value of <literal>1</literal> represents the minimal level. <citerefentry><refentrytitle>hostapd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry> uygulaması sırasında kullanılan ayrıntı düzeyi. <literal> 1 </literal> değeri minimum seviyeyi temsil eder.
Pathname of the directory used by <citerefentry><refentrytitle>hostapd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> to store domain socket files for communication with external programs such as <citerefentry><refentrytitle>hostapd_cli</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>. The default value is used in this example. <citerefentry><refentrytitle>hostapd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry> tarafından etki alanı soket dosyalarını <citerefentry> <refentrytitle> hostapd_cli << refentrytitle> <manvolnum> 8 </ manvolnum> </ citerefentry>. Bu örnekte varsayılan değer kullanılır.
The group allowed to access the control interface files. Grubun kontrol arabirimi dosyalarına erişmesine izin verildi.
The wireless network name, or <acronym>SSID</acronym>, that will appear in wireless scans. Kablosuz taramalarda görünecek kablosuz ağ adı veya <acronym> SSID </acronym>.
Enable <acronym>WPA</acronym> and specify which <acronym>WPA</acronym> authentication protocol will be required. A value of <literal>2</literal> configures the <acronym>AP</acronym> for <acronym>WPA2</acronym> and is recommended. Set to <literal>1</literal> only if the obsolete <acronym>WPA</acronym> is required. <acronym> WPA </acronym> 'ı etkinleştirin ve hangi <acronym> WPA </acronym> kimlik doğrulama protokolünün gerekli olacağını belirtin. <literal> 2 </literal> değeri, <acronym> WPA2 </acronym> için <acronym> AP </acronym> 'i yapılandırır ve önerilir. Yalnızca eski <acronym> WPA </acronym> gerekiyorsa <literal> 1 </literal> olarak ayarlayın.
ASCII passphrase for <acronym>WPA</acronym> authentication. ASCII doğrulama açıklaması <acronym>WPA</acronym>
Always use strong passwords that are at least 8 characters long and made from a rich alphabet so that they will not be easily guessed or attacked. Her zaman en az 8 karakter uzunluğunda ve zengin bir alfabeden yapılmış güçlü şifreler kullanın, böylece kolayca tahmin edilemez veya saldırıya uğramazlar.
The key management protocol to use. This example sets <acronym>WPA-PSK</acronym>. Kullanılacak anahtar yönetim protokolü. Bu örnek, <acronym> WPA-PSK </acronym> 'u ayarlar.
Encryption algorithms accepted by the access point. In this example, only the <acronym>CCMP</acronym> (<acronym>AES</acronym>) cipher is accepted. <acronym>CCMP</acronym> is an alternative to <acronym>TKIP</acronym> and is strongly preferred when possible. <acronym>TKIP</acronym> should be allowed only when there are stations incapable of using <acronym>CCMP</acronym>. Erişim noktası tarafından kabul edilen şifreleme algoritmaları. Bu örnekte, sadece <acronym> CCMP </acronym> (<acronym> AES </acronym>) şifresi kabul edilmektedir. <acronym> CCMP </acronym>, <acronym> TKIP </acronym> 'a bir alternatiftir ve mümkün olduğunda kuvvetle tercih edilir. <acronym> TKIP </acronym> 'a sadece <acronym> CCMP </acronym> kullanamayan istasyonlar olduğunda izin verilmelidir.
The next step is to start <citerefentry><refentrytitle>hostapd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>: Bir sonraki adım <citerefentry><refentrytitle>hostapd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry> 'i başlatmaktır:
<prompt>#</prompt> <userinput>service hostapd forcestart</userinput> <prompt> # </prompt> <userinput> hizmet hostapd forcetart </userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig <replaceable>wlan0</replaceable></userinput>
wlan0: flags=8943&lt;UP,BROADCAST,RUNNING,PROMISC,SIMPLEX,MULTICAST&gt; metric 0 mtu 1500
ether 04:f0:21:16:8e:10
inet6 fe80::6f0:21ff:fe16:8e10%wlan0 prefixlen 64 scopeid 0x9
nd6 options=21&lt;PERFORMNUD,AUTO_LINKLOCAL&gt;
media: IEEE 802.11 Wireless Ethernet autoselect mode 11na &lt;hostap&gt;
status: running
ssid No5ignal channel 36 (5180 MHz 11a ht/40+) bssid 04:f0:21:16:8e:10
country US ecm authmode WPA2/802.11i privacy MIXED deftxkey 2
AES-CCM 2:128-bit AES-CCM 3:128-bit txpower 17 mcastrate 6 mgmtrate 6
scanvalid 60 ampdulimit 64k ampdudensity 8 shortgi wme burst
dtimperiod 1 -dfs
groups: wlan
<prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig <replaceable>wlan0</replaceable></userinput>
wlan0: flags=8943&lt;UP,BROADCAST,RUNNING,PROMISC,SIMPLEX,MULTICAST&gt; metric 0 mtu 1500
ether 04:f0:21:16:8e:10
inet6 fe80::6f0:21ff:fe16:8e10%wlan0 prefixlen 64 scopeid 0x9
nd6 options=21&lt;PERFORMNUD,AUTO_LINKLOCAL&gt;
media: IEEE 802.11 Wireless Ethernet autoselect mode 11na &lt;hostap&gt;
status: running
ssid No5ignal channel 36 (5180 MHz 11a ht/40+) bssid 04:f0:21:16:8e:10
country US ecm authmode WPA2/802.11i privacy MIXED deftxkey 2
AES-CCM 2:128-bit AES-CCM 3:128-bit txpower 17 mcastrate 6 mgmtrate 6
scanvalid 60 ampdulimit 64k ampdudensity 8 shortgi wme burst
dtimperiod 1 -dfs
groups: wlan

Loading…

<acronym>WPA2-PSK</acronym> is intended for small networks where the use of a backend authentication server is not possible or desired.
<acronym> WPA2-PSK </acronym>, arka uç kimlik doğrulama sunucusunun kullanılmasının mümkün olmadığı veya istenmediği küçük ağlar için tasarlanmıştır.
6 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish (tr_TR)
authentication kimlik denetimi FreeBSD Doc
authentication kimlik denetmele,doğrulama FreeBSD Doc
GNOME (GNU Network Object Model Environment) GNU Ağ Nesne Modeli Ortamı FreeBSD Doc
internal network iç şebeke FreeBSD Doc
internal network yerel ağ FreeBSD Doc
name server ad sunucusu FreeBSD Doc
network FreeBSD Doc
network card ethernet kartı,ağ kartı FreeBSD Doc
network file system ağ dosya sistemi FreeBSD Doc
network interface ağ arayüzü FreeBSD Doc
network monitoring ağ izleme FreeBSD Doc
network printer ağ yazıcısı FreeBSD Doc
network service ağ hizmeti FreeBSD Doc
raw network sockets ham ağ soketleri FreeBSD Doc
server sunucu FreeBSD Doc
super server hizmet dağıtıcı FreeBSD Doc
Virtual Private Network Sanal Özel Ağlar FreeBSD Doc

Source information

Source string comment
(itstool) path: sect4/para
Source string location
book.translate.xml:65535
String age
8 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
books/tr_TR/handbook.po, string 10801