Translation

(itstool) path: sect2/para
English
This section describes a number of steps to help troubleshoot common wireless networking problems.
103/980
Context English Turkish (tr_TR) State
<acronym>WEP</acronym> Host-based Access Point <acronym>WEP</acronym> Sunucu tabanlı erişim noktası
It is not recommended to use <acronym>WEP</acronym> for setting up an <acronym>AP</acronym> since there is no authentication mechanism and the encryption is easily cracked. Some legacy wireless cards only support <acronym>WEP</acronym> and these cards will only support an <acronym>AP</acronym> without authentication or encryption. Bir <acronym> AP </acronym> ayarlamak için <acronym> WEP </acronym> kullanılması önerilmez, çünkü kimlik doğrulama mekanizması yoktur ve şifreleme kolayca kırılabilir. Bazı eski kablosuz kartlar yalnızca <acronym> WEP </acronym> 'u destekler ve bu kartlar kimlik doğrulaması veya şifreleme olmadan yalnızca <acronym> AP </acronym>' ı destekler.
The wireless device can now be put into hostap mode and configured with the correct <acronym>SSID</acronym> and <acronym>IP</acronym> address: Kablosuz cihaz artık hostap moduna alınabilir ve doğru <acronym> SSID </acronym> ve <acronym> IP </acronym> adresleriyle yapılandırılabilir:
<prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig <replaceable>wlan0</replaceable> create wlandev <replaceable>ath0</replaceable> wlanmode hostap</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig <replaceable>wlan0</replaceable> inet <replaceable>192.168.0.1</replaceable> netmask <replaceable>255.255.255.0</replaceable> \
ssid <replaceable>freebsdap</replaceable> wepmode on weptxkey <replaceable>3</replaceable> wepkey <replaceable>3:0x3456789012</replaceable> mode 11g</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig <replaceable>wlan0</replaceable> create wlandev <replaceable>ath0</replaceable> wlanmode hostap</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig <replaceable>wlan0</replaceable> inet <replaceable>192.168.0.1</replaceable> netmask <replaceable>255.255.255.0</replaceable> \
ssid <replaceable>freebsdap</replaceable> wepmode on weptxkey <replaceable>3</replaceable> wepkey <replaceable>3:0x3456789012</replaceable> mode 11g</userinput>
The <literal>weptxkey</literal> indicates which <acronym>WEP</acronym> key will be used in the transmission. This example uses the third key as key numbering starts with <literal>1</literal>. This parameter must be specified in order to encrypt the data. <literal> weptxkey </literal>, iletimde hangi <acronym> WEP </acronym> anahtarının kullanılacağını belirtir. Bu örnek, anahtar numaralandırması <literal> 1 </literal> ile başladığı için üçüncü anahtarı kullanır. Verileri şifrelemek için bu parametre belirtilmelidir.
The <literal>wepkey</literal> sets the selected <acronym>WEP</acronym> key. It should be in the format <replaceable>index:key</replaceable>. If the index is not given, key <literal>1</literal> is set. The index needs to be set when using keys other than the first key. <literal> wepkey </literal> seçilen <acronym> WEP </acronym> anahtarını ayarlar. <replaceable> index: key </replaceable> biçiminde olmalıdır. Dizin verilmezse, <literal> 1 </literal> tuşu ayarlanır. İlk anahtar dışındaki anahtarlar kullanılırken dizinin ayarlanması gerekir.
Use <citerefentry><refentrytitle>ifconfig</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> to see the status of the <filename>wlan0</filename> interface: <filename> wlan0 </filename> arabiriminin durumunu görmek için <citerefentry><refentrytitle>ifconfig</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry> kullanın:
<prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig <replaceable>wlan0</replaceable></userinput>
wlan0: flags=8843&lt;UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST&gt; metric 0 mtu 1500
ether 00:11:95:c3:0d:ac
inet 192.168.0.1 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.0.255
media: IEEE 802.11 Wireless Ethernet autoselect mode 11g &lt;hostap&gt;
status: running
ssid freebsdap channel 4 (2427 Mhz 11g) bssid 00:11:95:c3:0d:ac
country US ecm authmode OPEN privacy ON deftxkey 3 wepkey 3:40-bit
txpower 21.5 scanvalid 60 protmode CTS wme burst dtimperiod 1 -dfs
<prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig <replaceable>wlan0</replaceable></userinput>
wlan0: flags=8843&lt;UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST&gt; metric 0 mtu 1500
ether 00:11:95:c3:0d:ac
inet 192.168.0.1 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.0.255
media: IEEE 802.11 Wireless Ethernet autoselect mode 11g &lt;hostap&gt;
status: running
ssid freebsdap channel 4 (2427 Mhz 11g) bssid 00:11:95:c3:0d:ac
country US ecm authmode OPEN privacy ON deftxkey 3 wepkey 3:40-bit
txpower 21.5 scanvalid 60 protmode CTS wme burst dtimperiod 1 -dfs
From another wireless machine, it is now possible to initiate a scan to find the <acronym>AP</acronym>: Başka bir kablosuz makineden, artık <acronym> AP </acronym> 'ı bulmak için bir tarama başlatmak mümkündür:
<prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig <replaceable>wlan0</replaceable> create wlandev <replaceable>ath0</replaceable></userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig <replaceable>wlan0</replaceable> up scan</userinput>
SSID BSSID CHAN RATE S:N INT CAPS
freebsdap 00:11:95:c3:0d:ac 1 54M 22:1 100 EPS
<prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig <replaceable>wlan0</replaceable> create wlandev <replaceable>ath0</replaceable></userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig <replaceable>wlan0</replaceable> up scan</userinput>
SSID BSSID CHAN RATE S:N INT CAPS
freebsdap 00:11:95:c3:0d:ac 1 54M 22:1 100 EPS
In this example, the client machine found the <acronym>AP</acronym> and can associate with it using the correct parameters. See <xref linkend="network-wireless-wep"/> for more details. Bu örnekte, istemci makine <acronym> AP </acronym> 'ı buldu ve doğru parametreleri kullanarak onunla ilişkilendirilebilir. Daha fazla bilgi için bkz. <Xref linkend = "ağ-kablosuz-wep" />.
Using Both Wired and Wireless Connections Kablolu ve Kablosuz Bağlantıları Kullanma
A wired connection provides better performance and reliability, while a wireless connection provides flexibility and mobility. Laptop users typically want to roam seamlessly between the two types of connections. Kablolu bağlantı daha iyi performans ve güvenilirlik sağlarken, kablosuz bağlantı esneklik ve hareketlilik sağlar. Dizüstü bilgisayar kullanıcıları genellikle iki tür bağlantı arasında sorunsuz bir şekilde dolaşmak ister.
On FreeBSD, it is possible to combine two or even more network interfaces together in a <quote>failover</quote> fashion. This type of configuration uses the most preferred and available connection from a group of network interfaces, and the operating system switches automatically when the link state changes. FreeBSD'de, iki veya daha fazla ağ arabirimini bir <quote> yük devretme </quote> tarzında birleştirmek mümkündür. Bu tür yapılandırma, bir grup ağ arabiriminden en çok tercih edilen ve kullanılabilir bağlantıyı kullanır ve bağlantı durumu değiştiğinde işletim sistemi otomatik olarak değişir.
Link aggregation and failover is covered in <xref linkend="network-aggregation"/> and an example for using both wired and wireless connections is provided at <xref linkend="networking-lagg-wired-and-wireless"/>. Bağlantı toplama ve yük devretme <xref linkend = "ağ-toplama" /> kapsamındadır ve hem kablolu hem de kablosuz bağlantı kullanımına ilişkin bir örnek <xref linkend = "networking-lagg-kablolu-ve kablosuz" /> 'da verilmiştir.
This section describes a number of steps to help troubleshoot common wireless networking problems. Bu bölümde, yaygın kablosuz ağ sorunlarının giderilmesine yardımcı olacak bazı adımlar açıklanmaktadır.
If the access point is not listed when scanning, check that the configuration has not limited the wireless device to a limited set of channels. Tarama sırasında erişim noktası listelenmiyorsa, yapılandırmanın kablosuz cihazı sınırlı bir kanal grubuyla sınırlamadığını kontrol edin
If the device cannot associate with an access point, verify that the configuration matches the settings on the access point. This includes the authentication scheme and any security protocols. Simplify the configuration as much as possible. If using a security protocol such as <acronym>WPA</acronym> or <acronym>WEP</acronym>, configure the access point for open authentication and no security to see if traffic will pass. Aygıt bir erişim noktasıyla ilişkilendirilemiyorsa, yapılandırmanın erişim noktasındaki ayarlarla eşleştiğini doğrulayın. Bu, kimlik doğrulama şemasını ve tüm güvenlik protokollerini içerir. Yapılandırmayı olabildiğince basitleştirin. <acronym> WPA </acronym> veya <acronym> WEP </acronym> gibi bir güvenlik protokolü kullanıyorsanız, erişim noktasını açık kimlik doğrulaması için yapılandırın ve trafiğin geçip geçmeyeceğini görmek için güvenlik yok.
Debugging support is provided by <citerefentry><refentrytitle>wpa_supplicant</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>. Try running this utility manually with <option>-dd</option> and look at the system logs. Hata ayıklama desteği <citerefentry><refentrytitle>wpa_supplicant</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry> tarafından sağlanır. Bu yardımcı programı <option> -dd </option> ile manuel olarak çalıştırmayı deneyin ve sistem günlüklerine bakın.
Once the system can associate with the access point, diagnose the network configuration using tools like <citerefentry><refentrytitle>ping</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>. Sistem erişim noktasıyla ilişkilendirilebildiğinde, <citerefentry><refentrytitle>ping</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry> gibi araçları kullanarak ağ yapılandırmasını teşhis edin.
There are many lower-level debugging tools. Debugging messages can be enabled in the 802.11 protocol support layer using <citerefentry><refentrytitle>wlandebug</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>. For example, to enable console messages related to scanning for access points and the 802.11 protocol handshakes required to arrange communication: Birçok alt düzey hata ayıklama aracı vardır. Hata ayıklama iletileri, 802.11 protokol destek katmanında <citerefentry><refentrytitle>wlandebug</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry> kullanılarak etkinleştirilebilir. Örneğin, erişim noktalarını taramakla ilgili konsol mesajlarını ve iletişimi düzenlemek için gereken 802.11 protokol tokalaşmalarını etkinleştirmek için:
<prompt>#</prompt> <userinput>wlandebug -i <replaceable>wlan0</replaceable> +scan+auth+debug+assoc</userinput>
net.wlan.0.debug: 0 =&gt; 0xc80000&lt;assoc,auth,scan&gt;
<prompt>#</prompt> <userinput>wlandebug -i <replaceable>wlan0</replaceable> +scan+auth+debug+assoc</userinput>
net.wlan.0.debug: 0 =&gt; 0xc80000&lt;assoc,auth,scan&gt;
Many useful statistics are maintained by the 802.11 layer and <command>wlanstats</command>, found in <filename>/usr/src/tools/tools/net80211</filename>, will dump this information. These statistics should display all errors identified by the 802.11 layer. However, some errors are identified in the device drivers that lie below the 802.11 layer so they may not show up. To diagnose device-specific problems, refer to the drivers' documentation. Birçok yararlı istatistik 802.11 katmanı tarafından korunur ve <filename> / usr / src / tools / tools / net80211 </filename> 'de bulunan <command> wlanstats </command> bu bilgileri atar. Bu istatistikler, 802.11 katmanı tarafından tanımlanan tüm hataları görüntülemelidir. Ancak, 802.11 katmanının altında yer alan aygıt sürücülerinde bazı hatalar tanımlandığından, bunlar görünmeyebilir. Aygıta özgü sorunları tanılamak için sürücülerin belgelerine bakın.
If the above information does not help to clarify the problem, submit a problem report and include output from the above tools. Yukarıdaki bilgiler sorunu netleştirmeye yardımcı olmazsa, bir sorun raporu gönderin ve yukarıdaki araçlardan çıktı alın.
USB Tethering USB bağlama halkası
<primary>tether</primary> <primary>tether</primary>
Many cellphones provide the option to share their data connection over USB (often called "tethering"). This feature uses one of <acronym>RNDIS</acronym>, <acronym>CDC</acronym>, or a custom <trademark class="registered">Apple</trademark> <trademark class="registered">iPhone</trademark>/<trademark class="registered">iPad</trademark> protocol. Birçok cep telefonu veri bağlantılarını USB üzerinden paylaşma seçeneği sunar (genellikle "tethering" olarak adlandırılır). Bu özellik ya <acronym> RNDIS </acronym>, <acronym> CDC </acronym> ya da özel bir <trademark class = "kayıtlı"> Apple </trademark> <trademark class = "kayıtlı"> iPhone </ ticari marka kullanır > / <ticari marka sınıfı = "kayıtlı"> iPad </trademark> protokolü.
<trademark>Android</trademark> devices generally use the <citerefentry><refentrytitle>urndis</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry> driver. <trademark> Android </trademark> cihazları genellikle <citerefentry><refentrytitle>urndis</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum> </citerefentry> sürücüsünü kullanır.
<trademark class="registered">Apple</trademark> devices use the <citerefentry><refentrytitle>ipheth</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry> driver. <trademark class = "registered"> Apple </trademark> cihazları <citerefentry><refentrytitle>ipheth</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum> </citerefentry> sürücüsünü kullanır.
Older devices will often use the <citerefentry><refentrytitle>cdce</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry> driver. Eski cihazlar genellikle <citerefentry> <refentrytitle> cdce </refentrytitle> <manvolnum> 4 </manvolnum> </citerefentry> sürücüsünü kullanır.
Before attaching a device, load the appropriate driver into the kernel: Bir aygıtı bağlamadan önce çekirdeğe uygun sürücüyü yükleyin:

Loading…

This section describes a number of steps to help troubleshoot common wireless networking problems.
Bu bölümde, yaygın kablosuz ağ sorunlarının giderilmesine yardımcı olacak bazı adımlar açıklanmaktadır.
6 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish (tr_TR)
GNOME (GNU Network Object Model Environment) GNU Ağ Nesne Modeli Ortamı FreeBSD Doc
internal network yerel ağ FreeBSD Doc
internal network iç şebeke FreeBSD Doc
network FreeBSD Doc
network card ethernet kartı,ağ kartı FreeBSD Doc
network file system ağ dosya sistemi FreeBSD Doc
network interface ağ arayüzü FreeBSD Doc
network monitoring ağ izleme FreeBSD Doc
network printer ağ yazıcısı FreeBSD Doc
network service ağ hizmeti FreeBSD Doc
networking service ağ hizmeti,ağ servisi FreeBSD Doc
networking subsystem ağ oluşturma alt sistemi FreeBSD Doc
raw network sockets ham ağ soketleri FreeBSD Doc
Virtual Private Network Sanal Özel Ağlar FreeBSD Doc

Source information

Source string comment
(itstool) path: sect2/para
Source string location
book.translate.xml:65535
String age
8 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
books/tr_TR/handbook.po, string 10833