Translation

(itstool) path: sect2/para
English
It is also possible to assign an <acronym>IPv6</acronym> address to a bridge interface. To make the changes permanent, add the addressing information to <filename>/etc/rc.conf</filename>.
195/1870
Context English Turkish (tr_TR) State
Layer 2 Redundancy Katman2 fazlalalığı
A network can be connected together with multiple links and use the Spanning Tree Protocol (<acronym>STP</acronym>) to block redundant paths. Bir ağ birden çok bağlantıyla birbirine bağlanabilir ve yedek yolları engellemek için Kapsama Ağacı Protokolünü (<acronym> STP </acronym>) kullanabilir.
This section describes how to configure a FreeBSD system as a bridge using <citerefentry><refentrytitle>if_bridge</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry>. A netgraph bridging driver is also available, and is described in <citerefentry><refentrytitle>ng_bridge</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry>. Bu bölümde, bir FreeBSD sisteminin <citerefentry><refentrytitle>if_bridge</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum> </citerefentry> kullanarak bir köprü olarak nasıl yapılandırılacağı açıklanmaktadır. Bir netgraph köprüleme sürücüsü de mevcuttur ve <citerefentry><refentrytitle>ng_bridge</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum> </citerefentry> bölümünde açıklanmıştır.
Packet filtering can be used with any firewall package that hooks into the <citerefentry><refentrytitle>pfil</refentrytitle><manvolnum>9</manvolnum></citerefentry> framework. The bridge can be used as a traffic shaper with <citerefentry><refentrytitle>altq</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry> or <citerefentry><refentrytitle>dummynet</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry>. Paket filtreleme, <citerefentry><refentrytitle>pfil</refentrytitle><manvolnum>9</manvolnum> </citerefentry> çerçevesine bağlanan herhangi bir güvenlik duvarı paketiyle kullanılabilir. Köprü, <citerefentry><refentrytitle>altq</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum> </citerefentry> veya <citerefentry><refentrytitle>dummynet</refentrytitle> <4 ile bir trafik şekillendirici olarak kullanılabilir / manvolnum> </ citerefentry>.
Enabling the Bridge Köprü etkinleştirme
In FreeBSD, <citerefentry><refentrytitle>if_bridge</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry> is a kernel module which is automatically loaded by <citerefentry><refentrytitle>ifconfig</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> when creating a bridge interface. It is also possible to compile bridge support into a custom kernel by adding <literal>device if_bridge</literal> to the custom kernel configuration file. FreeBSD'de, <citerefentry><refentrytitle>if_bridge</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum> </citerefentry> <citerefentry><refentrytitle>ifconfig</refentry> 8 Bir köprü arayüzü oluştururken </manvolnum> </citerefentry>. Özel çekirdek yapılandırma dosyasına <literal> aygıt if_bridge </literal> ekleyerek köprü desteğini özel bir çekirdeğe derlemek de mümkündür.
The bridge is created using interface cloning. To create the bridge interface: Köprü, arayüz klonlaması kullanılarak oluşturulur. Köprü arayüzü oluşturmak için:
<prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig bridge create</userinput>
bridge0
<prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig bridge0</userinput>
bridge0: flags=8802&lt;BROADCAST,SIMPLEX,MULTICAST&gt; metric 0 mtu 1500
ether 96:3d:4b:f1:79:7a
id 00:00:00:00:00:00 priority 32768 hellotime 2 fwddelay 15
maxage 20 holdcnt 6 proto rstp maxaddr 100 timeout 1200
root id 00:00:00:00:00:00 priority 0 ifcost 0 port 0
<prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig bridge create</userinput>
bridge0
<prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig bridge0</userinput>
bridge0: flags=8802&lt;BROADCAST,SIMPLEX,MULTICAST&gt; metric 0 mtu 1500
ether 96:3d:4b:f1:79:7a
id 00:00:00:00:00:00 priority 32768 hellotime 2 fwddelay 15
maxage 20 holdcnt 6 proto rstp maxaddr 100 timeout 1200
root id 00:00:00:00:00:00 priority 0 ifcost 0 port 0
When a bridge interface is created, it is automatically assigned a randomly generated Ethernet address. The <literal>maxaddr</literal> and <literal>timeout</literal> parameters control how many <acronym>MAC</acronym> addresses the bridge will keep in its forwarding table and how many seconds before each entry is removed after it is last seen. The other parameters control how <acronym>STP</acronym> operates. Bir köprü arabirimi oluşturulduğunda, otomatik olarak rastgele oluşturulmuş bir Ethernet adresi atanır. <literal> maxaddr </literal> ve <literal> zaman aşımı </literal> parametreleri, köprünün yönlendirme tablosunda kaç tane <acronym> MAC </acronym> adresini tutacağını ve her girişin kaldırılmasından kaç saniye önce olacağını kontrol eder en son görülür. Diğer parametreler <acronym> STP </acronym> 'un nasıl çalışacağını kontrol eder.
Next, specify which network interfaces to add as members of the bridge. For the bridge to forward packets, all member interfaces and the bridge need to be up: Ardından, köprünün üyeleri olarak eklenecek ağ arabirimlerini belirtin. Köprünün paketleri iletmesi için tüm üye arabirimlerinin ve köprünün yukarı doğru olması gerekir:
<prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig bridge0 addm fxp0 addm fxp1 up</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig fxp0 up</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig fxp1 up</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig bridge0 addm fxp0 addm fxp1 up</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig fxp0 up</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig fxp1 up</userinput>
The bridge can now forward Ethernet frames between <filename>fxp0</filename> and <filename>fxp1</filename>. Add the following lines to <filename>/etc/rc.conf</filename> so the bridge is created at startup: Köprü artık Ethernet çerçevelerini <filename> fxp0 </filename> ve <filename> fxp1 </filename> arasında iletebilir. Köprünün başlangıçta oluşturulması için <filename> /etc/rc.conf </filename> öğesine aşağıdaki satırları ekleyin:
cloned_interfaces="bridge0"
ifconfig_bridge0="addm fxp0 addm fxp1 up"
ifconfig_fxp0="up"
ifconfig_fxp1="up"
cloned_interfaces="bridge0"
ifconfig_bridge0="addm fxp0 addm fxp1 up"
ifconfig_fxp0="up"
ifconfig_fxp1="up"
If the bridge host needs an <acronym>IP</acronym> address, set it on the bridge interface, not on the member interfaces. The address can be set statically or via <acronym>DHCP</acronym>. This example sets a static <acronym>IP</acronym> address: Köprü ana bilgisayarının bir <acronym> IP </acronym> adresine ihtiyacı varsa, bunu üye arayüzlerinde değil köprü arayüzünde ayarlayın. Adres, statik olarak veya <acronym> DHCP </acronym> üzerinden ayarlanabilir. Bu örnek, statik bir <acronym> IP </acronym> adresi ayarlar:
<prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig bridge0 inet 192.168.0.1/24</userinput> <prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig bridge0 inet 192.168.0.1/24</userinput>
It is also possible to assign an <acronym>IPv6</acronym> address to a bridge interface. To make the changes permanent, add the addressing information to <filename>/etc/rc.conf</filename>. Bir köprü arayüzüne bir <acronym> IPv6 </acronym> adresi atamak da mümkündür. Değişiklikleri kalıcı hale getirmek için adresleme bilgilerini <filename> /etc/rc.conf </filename> klasörüne ekleyin.
When packet filtering is enabled, bridged packets will pass through the filter inbound on the originating interface on the bridge interface, and outbound on the appropriate interfaces. Either stage can be disabled. When direction of the packet flow is important, it is best to firewall on the member interfaces rather than the bridge itself. Paket filtreleme etkinleştirildiğinde, köprülü paketler, köprü arabirimindeki kaynak arabirimden gelen filtreden ve uygun arabirimlerden giden filtreden geçer. Her iki aşama da devre dışı bırakılabilir. Paket akışının yönü önemli olduğunda, köprünün kendisinden ziyade üye arabirimlerinde güvenlik duvarı oluşturmak en iyisidir.
The bridge has several configurable settings for passing non-<acronym>IP</acronym> and <acronym>IP</acronym> packets, and layer2 firewalling with <citerefentry><refentrytitle>ipfw</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>. See <citerefentry><refentrytitle>if_bridge</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry> for more information. Köprünün <acronym> IP </acronym> ve <acronym> IP </acronym> paketlerini geçirme ve <citerefentry><refentrytitle>ipfw</refentrytitle> <manvolnum> 8 </ manvolnum> </ citerefentry>. Daha fazla bilgi için bkz. <citerefentry><refentrytitle>if_bridge</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum> </citerefentry>.
Enabling Spanning Tree Kapsama ağacı etkinleştirme
For an Ethernet network to function properly, only one active path can exist between two devices. The <acronym>STP</acronym> protocol detects loops and puts redundant links into a blocked state. Should one of the active links fail, <acronym>STP</acronym> calculates a different tree and enables one of the blocked paths to restore connectivity to all points in the network. Bir Ethernet ağının düzgün çalışması için iki cihaz arasında yalnızca bir etkin yol bulunabilir. <acronym> STP </acronym> protokolü döngüleri algılar ve yedek bağlantıları engellenmiş duruma getirir. Etkin bağlantılardan biri başarısız olursa, <acronym> STP </acronym> farklı bir ağaç hesaplar ve engellenen yollardan birinin ağdaki tüm noktalara bağlantıyı geri yüklemesini sağlar.
The Rapid Spanning Tree Protocol (<acronym>RSTP</acronym> or 802.1w) provides backwards compatibility with legacy <acronym>STP</acronym>. <acronym>RSTP</acronym> provides faster convergence and exchanges information with neighboring switches to quickly transition to forwarding mode without creating loops. FreeBSD supports <acronym>RSTP</acronym> and <acronym>STP</acronym> as operating modes, with <acronym>RSTP</acronym> being the default mode. Hızlı Yayılan Ağaç Protokolü (<acronym> RSTP </acronym> veya 802.1w), eski <acronym> STP </acronym> ile geriye dönük uyumluluk sağlar. <acronym> RSTP </acronym>, daha hızlı yakınsama sağlar ve döngüler oluşturmadan iletme moduna hızla geçiş yapmak için komşu anahtarlarla bilgi alışverişi yapar. FreeBSD, çalışma modları olarak <acronym> RSTP </acronym> ve <acronym> STP </acronym> 'ı destekler; <acronym> RSTP </acronym> varsayılan moddur.
<acronym>STP</acronym> can be enabled on member interfaces using <citerefentry><refentrytitle>ifconfig</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>. For a bridge with <filename>fxp0</filename> and <filename>fxp1</filename> as the current interfaces, enable <acronym>STP</acronym> with: <acronym>STP </acronym>, <citerefentry><refentrytitle>ifconfig</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry> kullanılarak üye arayüzlerinde etkinleştirilebilir. Geçerli arabirimler olarak <filename> fxp0 </filename> ve <filename> fxp1 </filename> olan bir köprü için <acronym> STP </acronym> ile aşağıdakileri etkinleştirin:
<prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig bridge0 stp fxp0 stp fxp1</userinput>
bridge0: flags=8843&lt;UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST&gt; metric 0 mtu 1500
ether d6:cf:d5:a0:94:6d
id 00:01:02:4b:d4:50 priority 32768 hellotime 2 fwddelay 15
maxage 20 holdcnt 6 proto rstp maxaddr 100 timeout 1200
root id 00:01:02:4b:d4:50 priority 32768 ifcost 0 port 0
member: fxp0 flags=1c7&lt;LEARNING,DISCOVER,STP,AUTOEDGE,PTP,AUTOPTP&gt;
port 3 priority 128 path cost 200000 proto rstp
role designated state forwarding
member: fxp1 flags=1c7&lt;LEARNING,DISCOVER,STP,AUTOEDGE,PTP,AUTOPTP&gt;
port 4 priority 128 path cost 200000 proto rstp
role designated state forwarding
<prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig bridge0 stp fxp0 stp fxp1</userinput>
bridge0: flags=8843&lt;UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST&gt; metric 0 mtu 1500
ether d6:cf:d5:a0:94:6d
id 00:01:02:4b:d4:50 priority 32768 hellotime 2 fwddelay 15
maxage 20 holdcnt 6 proto rstp maxaddr 100 timeout 1200
root id 00:01:02:4b:d4:50 priority 32768 ifcost 0 port 0
member: fxp0 flags=1c7&lt;LEARNING,DISCOVER,STP,AUTOEDGE,PTP,AUTOPTP&gt;
port 3 priority 128 path cost 200000 proto rstp
role designated state forwarding
member: fxp1 flags=1c7&lt;LEARNING,DISCOVER,STP,AUTOEDGE,PTP,AUTOPTP&gt;
port 4 priority 128 path cost 200000 proto rstp
role designated state forwarding
This bridge has a spanning tree ID of <literal>00:01:02:4b:d4:50</literal> and a priority of <literal>32768</literal>. As the <literal>root id</literal> is the same, it indicates that this is the root bridge for the tree. Bu köprünün <literal> 00: 01: 02: 4b: d4: 50 </literal> yayılma ağacı kimliği ve <literal> 32768 </literal> önceliği vardır. <literal> kök kimliği </literal> aynı olduğundan, bunun ağacın kök köprüsü olduğunu gösterir.
Another bridge on the network also has <acronym>STP</acronym> enabled: Ağdaki başka bir köprüde ayrıca <acronym> STP </acronym> etkin:
bridge0: flags=8843&lt;UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST&gt; metric 0 mtu 1500
ether 96:3d:4b:f1:79:7a
id 00:13:d4:9a:06:7a priority 32768 hellotime 2 fwddelay 15
maxage 20 holdcnt 6 proto rstp maxaddr 100 timeout 1200
root id 00:01:02:4b:d4:50 priority 32768 ifcost 400000 port 4
member: fxp0 flags=1c7&lt;LEARNING,DISCOVER,STP,AUTOEDGE,PTP,AUTOPTP&gt;
port 4 priority 128 path cost 200000 proto rstp
role root state forwarding
member: fxp1 flags=1c7&lt;LEARNING,DISCOVER,STP,AUTOEDGE,PTP,AUTOPTP&gt;
port 5 priority 128 path cost 200000 proto rstp
role designated state forwarding
bridge0: flags=8843&lt;UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST&gt; metric 0 mtu 1500
ether 96:3d:4b:f1:79:7a
id 00:13:d4:9a:06:7a priority 32768 hellotime 2 fwddelay 15
maxage 20 holdcnt 6 proto rstp maxaddr 100 timeout 1200
root id 00:01:02:4b:d4:50 priority 32768 ifcost 400000 port 4
member: fxp0 flags=1c7&lt;LEARNING,DISCOVER,STP,AUTOEDGE,PTP,AUTOPTP&gt;
port 4 priority 128 path cost 200000 proto rstp
role root state forwarding
member: fxp1 flags=1c7&lt;LEARNING,DISCOVER,STP,AUTOEDGE,PTP,AUTOPTP&gt;
port 5 priority 128 path cost 200000 proto rstp
role designated state forwarding
The line <literal>root id 00:01:02:4b:d4:50 priority 32768 ifcost 400000 port 4</literal> shows that the root bridge is <literal>00:01:02:4b:d4:50</literal> and has a path cost of <literal>400000</literal> from this bridge. The path to the root bridge is via <literal>port 4</literal> which is <filename>fxp0</filename>. <literal> kök kimliği 00: 01: 02: 4b: d4: 50 öncelik 32768 ifcost 400000 port 4 </literal> kök köprünün <literal> 00: 01: 02: 4b: d4: 50 </ literal> ve bu köprüden <literal> 400000 </literal> yol maliyetine sahiptir. Kök köprünün yolu, <filename> fxp0 </filename> olan <literal> port 4 </literal> yoluyladır.
Bridge Interface Parameters Köprü arabirim parametreleri
Several <command>ifconfig</command> parameters are unique to bridge interfaces. This section summarizes some common uses for these parameters. The complete list of available parameters is described in <citerefentry><refentrytitle>ifconfig</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>. Bazı <command> ifconfig </command> parametreleri köprü arabirimlerine özgüdür. Bu bölüm, bu parametreler için bazı yaygın kullanımları özetlemektedir. Kullanılabilir parametrelerin tam listesi <citerefentry><refentrytitle>ifconfig</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry>.
private özel
A private interface does not forward any traffic to any other port that is also designated as a private interface. The traffic is blocked unconditionally so no Ethernet frames will be forwarded, including <acronym>ARP</acronym> packets. If traffic needs to be selectively blocked, a firewall should be used instead. Özel arabirim, herhangi bir trafiği özel arabirim olarak da adlandırılan başka bir bağlantı noktasına iletmez. Trafik koşulsuz olarak engellendiğinden, <acronym> ARP </acronym> paketleri dahil olmak üzere hiçbir Ethernet çerçevesi iletilmeyecek. Trafiğin seçici olarak engellenmesi gerekiyorsa, bunun yerine bir güvenlik duvarı kullanılmalıdır

Loading…

It is also possible to assign an <acronym>IPv6</acronym> address to a bridge interface. To make the changes permanent, add the addressing information to <filename>/etc/rc.conf</filename>.
Bir köprü arayüzüne bir <acronym> IPv6 </acronym> adresi atamak da mümkündür. Değişiklikleri kalıcı hale getirmek için adresleme bilgilerini <filename> /etc/rc.conf </filename> klasörüne ekleyin.
6 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish (tr_TR)
broadcast address yayın adresi FreeBSD Doc
interface arayüz,arabirim FreeBSD Doc
internal address yerel adres FreeBSD Doc
IPv6 transition mechanism IPv6 geçiş mekanizması, Internet Protokolü sürüm 4 altyapısından Internet Protokolü Sürüm 6'nın ardıl adresleme ve yönlendirme sistemine geçişini kolaylaştıran teknoloji FreeBSD Doc
loopback address geri döngü adresi FreeBSD Doc
loopback interface geri döngü arayüzü FreeBSD Doc
MAC address MAC adresi FreeBSD Doc
network interface ağ arayüzü FreeBSD Doc

Source information

Source string comment
(itstool) path: sect2/para
Source string location
book.translate.xml:65535
String age
8 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
books/tr_TR/handbook.po, string 10987