The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation

(itstool) path: sect1/para
English
File systems are contained in partitions. This does not have the same meaning as the common usage of the term partition (for example, <trademark class="registered">MS-DOS</trademark> partition), because of FreeBSD's <trademark class="registered">UNIX</trademark> heritage. Each partition is identified by a letter from <literal>a</literal> through to <literal>h</literal>. Each partition can contain only one file system, which means that file systems are often described by either their typical mount point in the file system hierarchy, or the letter of the partition they are contained in.
Context English Turkish (tr_TR) State
and the paths would be <filename>/A2/B1</filename> and <filename>/A2/B2</filename> respectively. ve yollar sırasıyla <filename>/A2/B1 ve <filename>/A2/B2</filename> olur.
File systems can be mounted on top of one another. Continuing the last example, the <literal>C</literal> file system could be mounted on top of the <literal>B1</literal> directory in the <literal>B</literal> file system, leading to this arrangement: Dosya sistemleri üst üste oluşturulabilir. Son örneğe devam ederseniz, <literal>B</literal> dosya sistemi <literal>C</literal> dosya sistemindeki <literal>B1</literal> dizininin üstüne monte edilebilir ve bu düzenlemeye yol açar:
_ external ref='basics/example-dir4' md5='__failed__' external ref='basics/example-dir4' md5='__failed__'
/
|
+--- A1
|
`--- A2
|
+--- B1
| |
| +--- C1
| |
| `--- C2
|
`--- B2
/
|
+--- A1
|
`--- A2
|
+--- B1
| |
| +--- C1
| |
| `--- C2
|
`--- B2
Or <literal>C</literal> could be mounted directly on to the <literal>A</literal> file system, under the <literal>A1</literal> directory: Ya da <literal>C</literal> direkt olarak <literal>A1</literal> 'da dizin altında <literal>A</literal> dosya sistemi oluşturulmuş olmalıdır.
_ external ref='basics/example-dir5' md5='__failed__' external ref='basics/example-dir5' md5='__failed__'
/
|
+--- A1
| |
| +--- C1
| |
| `--- C2
|
`--- A2
|
+--- B1
|
`--- B2
/
|
+--- A1
| |
| +--- C1
| |
| `--- C2
|
`--- A2
|
+--- B1
|
`--- B2
It is entirely possible to have one large root file system, and not need to create any others. There are some drawbacks to this approach, and one advantage. Bir büyük kök dosya sistemine sahip olmak tamamen mümkündür ve başka bir tane oluşturmanıza gerek yoktur. Bu yaklaşımın bazı dezavantajları ve bir avantajı vardır.
Benefits of Multiple File Systems Çoklu Dosya Sistemlerinin Faydaları
Different file systems can have different <firstterm>mount options</firstterm>. For example, the root file system can be mounted read-only, making it impossible for users to inadvertently delete or edit a critical file. Separating user-writable file systems, such as <filename>/home</filename>, from other file systems allows them to be mounted <firstterm>nosuid</firstterm>. This option prevents the <firstterm>suid</firstterm>/<firstterm>guid</firstterm> bits on executables stored on the file system from taking effect, possibly improving security. Farklı dosya sistemlerinin farklı <firstterm> bağlama seçenekleri </firstterm> olabilir. Örneğin, kök dosya sistemi salt okunur olarak monte edilebilir, bu da kullanıcıların kritik bir dosyayı yanlışlıkla silmesini veya düzenlemesini imkansız hale getirir. <filename>/home</filename> gibi kullanıcı tarafından yazılabilir dosya sistemlerinin diğer dosya sistemlerinden ayrılması </firstterm><firstterm>guid</firstterm>. Bu seçenek, dosya sisteminde depolanan yürütülebilir dosyalardaki<firstterm>suid</firstterm>/<firstterm>guid</firstterm> bitlerinin etkili olmasını ve muhtemelen güvenliği geliştirmesini önler.
FreeBSD automatically optimizes the layout of files on a file system, depending on how the file system is being used. So a file system that contains many small files that are written frequently will have a different optimization to one that contains fewer, larger files. By having one big file system this optimization breaks down. FreeBSD, dosya sisteminin nasıl kullanıldığına bağlı olarak, dosya sistemindeki dosyaların düzenini otomatik olarak optimize eder. Bu nedenle, sık sık yazılan çok sayıda küçük dosya içeren bir dosya sistemi, daha az sayıda, daha büyük dosya içeren bir dosya sisteminden farklı bir optimizasyona sahip olacaktır. Bir büyük dosya sistemine sahip olarak bu optimizasyon bozulur.
FreeBSD's file systems are robust if power is lost. However, a power loss at a critical point could still damage the structure of the file system. By splitting data over multiple file systems it is more likely that the system will still come up, making it easier to restore from backup as necessary. FreeBSD'nin dosya sistemleri, güç kaybedilirse sağlamdır. Ancak, kritik bir noktadaki güç kaybı yine de dosya sisteminin yapısına zarar verebilir. Verileri birden çok dosya sistemine bölerek sistemin hala gelmesi daha olasıdır ve gerektiğinde yedeklemeden geri yüklemeyi kolaylaştırır.
Benefit of a Single File System Tekli Dosya Sisteminin Faydaları
File systems are a fixed size. If you create a file system when you install FreeBSD and give it a specific size, you may later discover that you need to make the partition bigger. This is not easily accomplished without backing up, recreating the file system with the new size, and then restoring the backed up data. Dosya sistemleri sabit bir boyuttadır. FreeBSD'yi yüklediğinizde ve belirli bir boyut verirken bir dosya sistemi oluşturursanız, daha sonra bölümü büyütmeniz gerektiğini keşfedebilirsiniz. Bu, yedeklenmeden, dosya sistemini yeni boyutla yeniden oluşturmadan ve sonra yedeklenen verileri geri yüklemeden kolayca gerçekleştirilemez.
FreeBSD features the <citerefentry><refentrytitle>growfs</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> command, which makes it possible to increase the size of file system on the fly, removing this limitation. FreeBSD, bu sınırlamayı kaldırarak dosya sisteminin boyutunu artırmayı mümkün kılan <citerefentry><refentrytitle>growfs</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> komutuna sahiptir.
File systems are contained in partitions. This does not have the same meaning as the common usage of the term partition (for example, <trademark class="registered">MS-DOS</trademark> partition), because of FreeBSD's <trademark class="registered">UNIX</trademark> heritage. Each partition is identified by a letter from <literal>a</literal> through to <literal>h</literal>. Each partition can contain only one file system, which means that file systems are often described by either their typical mount point in the file system hierarchy, or the letter of the partition they are contained in. Dosya sistemleri bölümlerde bulunur. FreeBSD'nin <trademark class="registered">UNIX</trademark> kalıtımından dolayı, bunun bölüm teriminin ortak kullanımı ile aynı anlamı yoktur (örneğin, <trademark class="registered">MS-DOS</trademark>partition). Her bölüm <literal>a</literal> arasındaki <literal>h</literal> bir harfle tanımlanır. Her bölüm yalnızca bir dosya sistemi içerebilir, yani dosya sistemleri genellikle dosya sistemi hiyerarşisindeki tipik bağlama noktaları veya içinde bulundukları bölümün harfiyle tanımlanır.
FreeBSD also uses disk space for <firstterm>swap space</firstterm> to provide <firstterm>virtual memory</firstterm>. This allows your computer to behave as though it has much more memory than it actually does. When FreeBSD runs out of memory, it moves some of the data that is not currently being used to the swap space, and moves it back in (moving something else out) when it needs it. FreeBSD ayrıca <firstterm> sanal bellek </firstterm> sağlamak için <firstterm>takas alanı </firstterm> için disk alanı kullanır. Bu, bilgisayarınızın gerçekte olduğundan çok daha fazla belleğe sahip gibi davranmasını sağlar. FreeBSD'nin belleği dolduğunda, şu anda kullanılmayan verilerin bir kısmını takas alanına taşır ve ihtiyaç duyulduğunda onu geri taşır (başka bir şeyi dışarı taşır).
Some partitions have certain conventions associated with them. Bazı bölümlerin kendileriyle ilişkili belirli kuralları vardır.
Partition Bölüntü
Convention Sözleşme
<literal>a</literal> <literal>a</literal>
Normally contains the root file system. Normalde kök dosya sistemini içerir.
<literal>b</literal> <literal>b</literal>
Normally contains swap space. Genellikle takas alanı içerir.
<literal>c</literal> <literal>c</literal>
Normally the same size as the enclosing slice. This allows utilities that need to work on the entire slice, such as a bad block scanner, to work on the <literal>c</literal> partition. A file system would not normally be created on this partition. Normalde, kapalı dilimle aynı boyutta. Bu, bozuk blok tarayıcı gibi tüm dilim üzerinde çalışması gereken yardımcı programların <literal>c</literal>bölümünde çalışmasını sağlar. Bu bölümde normalde bir dosya sistemi oluşturulmaz.
<literal>d</literal> <literal>d</literal>
Partition <literal>d</literal> used to have a special meaning associated with it, although that is now gone and <literal>d</literal> may work as any normal partition. <literal>d</literal> bölümünün kendisiyle ilişkilendirilmiş özel bir anlamı vardı, ancak şimdi gitti ve <literal>d</literal> herhangi bir normal bölüm olarak çalışabilir.
Disks in FreeBSD are divided into slices, referred to in <trademark class="registered">Windows</trademark> as partitions, which are numbered from 1 to 4. These are then divided into partitions, which contain file systems, and are labeled using letters. FreeBSD'deki diskler, 1'den 4'e kadar numaralandırılmış, bölümler olarak <trademark class="registered">Windows</trademark> olarak adlandırılan dilimlere bölünür ve bunlar daha sonra dosya sistemlerini içeren ve etiketli bölümlere ayrılır harfler kullanarak.
<primary>slices</primary> <primary>slices</primary>
<primary>partitions</primary> <primary>partitions</primary>

Loading…

File systems are contained in partitions. This does not have the same meaning as the common usage of the term partition (for example, <trademark class="registered">MS-DOS</trademark> partition), because of FreeBSD's <trademark class="registered">UNIX</trademark> heritage. Each partition is identified by a letter from <literal>a</literal> through to <literal>h</literal>. Each partition can contain only one file system, which means that file systems are often described by either their typical mount point in the file system hierarchy, or the letter of the partition they are contained in.
Dosya sistemleri bölümlerde bulunur. FreeBSD'nin <trademark class="registered">UNIX</trademark> kalıtımından dolayı, bunun bölüm teriminin ortak kullanımı ile aynı anlamı yoktur (örneğin, <trademark class="registered">MS-DOS</trademark>partition). Her bölüm <literal>a</literal> arasındaki <literal>h</literal> bir harfle tanımlanır. Her bölüm yalnızca bir dosya sistemi içerebilir, yani dosya sistemleri genellikle dosya sistemi hiyerarşisindeki tipik bağlama noktaları veya içinde bulundukları bölümün harfiyle tanımlanır.
8 months ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Previous translation was "Dosya sistemleri bölümlerde bulunur. FreeBSD'nin <trademark class="registered">UNIX</trademark> kalıtımından dolayı, bunun bölüm teriminin ortak kullanımı ile aynı anlamı yoktur (örneğin, <trademark class="registered">MS-DOS</trademark>partition). Her bölüm <literal>a</literal> arasındaki <literal>h</literal> bir harfle tanımlanır. Her bölüm yalnızca bir dosya sistemi içerebilir, yani dosya sistemleri genellikle dosya sistemi hiyerarşisindeki tipik bağlama noktaları veya içinde bulundukları bölümün harfiyle tanımlanır.".

Fix string

Reset

Glossary

English Turkish (tr_TR)
as tür FreeBSD Doc (Archived)
file system dosya sistemi FreeBSD Doc (Archived)
mount tanıtmak,oluşturmak FreeBSD Doc (Archived)
mount point bağlama noktası FreeBSD Doc (Archived)
mount point takma noktası FreeBSD Doc (Archived)
partition disk bölümü,bölümlendirmek FreeBSD Doc (Archived)
partition bölüntü FreeBSD Doc (Archived)
partition bölüntü FreeBSD Doc (Archived)
usage kullanım FreeBSD Doc (Archived)

Source information

Source string comment
(itstool) path: sect1/para
Source string location
book.translate.xml:7837
String age
9 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
books/tr_TR/handbook.po, string 1260