The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation

(itstool) path: sect2/para
English
A disk can be removed from an active mirror and the metadata erased in one step using <citerefentry><refentrytitle>gmirror</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>. Here, the example disk <filename>ada8</filename> is removed from the active mirror <filename>gm4</filename>:
Context English Turkish (tr_TR) State
<prompt>#</prompt> <userinput>mkdir /stripe</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>echo "/dev/stripe/st0a /stripe ufs rw 2 2" \</userinput>
<userinput>&gt;&gt; /etc/fstab</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>mkdir /stripe</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>echo "/dev/stripe/st0a /stripe ufs rw 2 2" \</userinput>
<userinput>&gt;&gt; /etc/fstab</userinput>
The <filename>geom_stripe.ko</filename> module must also be automatically loaded during system initialization, by adding a line to <filename>/boot/loader.conf</filename>: <filename>geom_stripe.ko</filename> modülü <filename>/boot/loader.conf</filename> 'a bir satır eklenerek sistem başlatımında otomatik olarak yüklenmelidir:
<prompt>#</prompt> <userinput>echo 'geom_stripe_load="YES"' &gt;&gt; /boot/loader.conf</userinput> <prompt>#</prompt> <userinput>echo 'vm.max_wired=-1' &gt;&gt; /etc/sysctl.conf</userinput>
RAID1 - Mirroring RAID1 - Aynalama
<primary>Disk Mirroring</primary> <primary>Disk aynalama</primary>
<primary>RAID1</primary> <primary>RAID1</primary>
<acronym>RAID1</acronym>, or <emphasis>mirroring</emphasis>, is the technique of writing the same data to more than one disk drive. Mirrors are usually used to guard against data loss due to drive failure. Each drive in a mirror contains an identical copy of the data. When an individual drive fails, the mirror continues to work, providing data from the drives that are still functioning. The computer keeps running, and the administrator has time to replace the failed drive without user interruption. <acronym></acronym> veya <emphasis>aynalama</emphasis> bir aynı veriyi birden fazla disk sürücüsüne yazma tekniğidir. Aynalar genellikle sürücü arızası nedeniyle veri kaybına karşı koruma sağlamak için kullanılır. Bir aynadaki her sürücü, verilerin özdeş bir kopyasını içerir. Tek bir sürücü arızalandığında, ayna hala çalışmaya devam eden sürücülerden veri sağlayarak çalışmaya devam eder. Bilgisayar çalışmaya devam eder ve yöneticinin hatalı sürücüyü kullanım kesintisi olmadan değiştirme zamanı vardır.
Two common situations are illustrated in these examples. The first creates a mirror out of two new drives and uses it as a replacement for an existing single drive. The second example creates a mirror on a single new drive, copies the old drive's data to it, then inserts the old drive into the mirror. While this procedure is slightly more complicated, it only requires one new drive. Bu örneklerde iki yaygın durum gösterilmiştir. Birincisi iki yeni sürücüden bir ayna oluşturur ve bunu mevcut tek bir sürücünün yerine kullanır. İkinci örnek, tek bir yeni sürücüde bir ayna oluşturur, eski sürücünün verilerini ona kopyalar, ardından eski sürücüyü aynaya yerleştirir. Bu prosedür biraz daha karmaşık olmakla birlikte, sadece bir yeni sürücü gerektirir.
Traditionally, the two drives in a mirror are identical in model and capacity, but <citerefentry><refentrytitle>gmirror</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> does not require that. Mirrors created with dissimilar drives will have a capacity equal to that of the smallest drive in the mirror. Extra space on larger drives will be unused. Drives inserted into the mirror later must have at least as much capacity as the smallest drive already in the mirror. Geleneksel olarak, bir aynadaki iki sürücü model ve kapasite bakımından aynıdır, ancak <citerefentry><refentrytitle>gmirror</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> bunu gerektirmez. Farklı sürücülerle oluşturulan aynalar, aynadaki en küçük sürücününkine eşit bir kapasiteye sahip olacaktır. Daha büyük sürücülerde fazladan alan kullanılmayacaktır. Daha sonra aynaya takılan sürücüler, aynada bulunan en küçük sürücü kadar en az kapasiteye sahip olmalıdır.
The mirroring procedures shown here are non-destructive, but as with any major disk operation, make a full backup first. Burada gösterilen yansıtma işlemleri tahribatsızdır, ancak herhangi bir büyük disk işleminde olduğu gibi, önce tam yedekleme yapın.
While <citerefentry><refentrytitle>dump</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> is used in these procedures to copy file systems, it does not work on file systems with soft updates journaling. See <citerefentry><refentrytitle>tunefs</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> for information on detecting and disabling soft updates journaling. <citerefentry><refentrytitle>döküm</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> sistem dosyalarını kopyalamak için kullanıldığında, yazılım güncellemelerini kaydeden dosya sistemlerinde çalışmaz. Yazılım güncellemeleri kaydını tespit etme ve devre dışı bırakma hakkında bilgi için<citerefentry><refentrytitle>tunefs</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> bakınız.
Metadata Issues Üstveri sorunları
Many disk systems store metadata at the end of each disk. Old metadata should be erased before reusing the disk for a mirror. Most problems are caused by two particular types of leftover metadata: <acronym>GPT</acronym> partition tables and old metadata from a previous mirror. Birçok disk sistemi meta verileri her diskin sonunda depolar. Bir ayna için diski yeniden kullanmadan önce eski üstveri silinmelidir. Çoğu sorun, iki farklı tipte üstveri artığı nedeniyle ortaya çıkar: <acronym>GPT</acronym> bölme tabloları ve önceki aynadan kalan eski
üstveri.
<acronym>GPT</acronym> metadata can be erased with <citerefentry><refentrytitle>gpart</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>. This example erases both primary and backup <acronym>GPT</acronym> partition tables from disk <filename>ada8</filename>: <acronym>GPT</acronym> üstveri <citerefentry><refentrytitle>gpart</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> ile silinebilir. Bu örnek hem ana hemde yedekleme <acronym>GPT</acronym> bölüm tablolarını diskten <filename>ada8</filename> siler:
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart destroy -F ada8</userinput> <prompt>#</prompt> <userinput>gpart destroy -F ada8</userinput>
A disk can be removed from an active mirror and the metadata erased in one step using <citerefentry><refentrytitle>gmirror</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>. Here, the example disk <filename>ada8</filename> is removed from the active mirror <filename>gm4</filename>: Bir disk etkin aynalamadan çıkarılabilir ve meta veriler<citerefentry><refentrytitle>gmirror</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> kullanılarak tek adımda silinebilir. Burada örnek disk<filename>ada8</filename> <filename>gm4</filename> aktif aynasından çıkarılmıştır:
<prompt>#</prompt> <userinput>gmirror remove gm4 ada8</userinput> <prompt>#</prompt> <userinput>gmirror remove gm4 ada8</userinput>
If the mirror is not running, but old mirror metadata is still on the disk, use <command>gmirror clear</command> to remove it: Aynalamasa çalışmıyorsa ancak eski aynalama üstverisi hala diskteyse kaldırmak için <command>gmirror clear</command> kullanın.
<prompt>#</prompt> <userinput>gmirror clear ada8</userinput> <prompt>#</prompt> <userinput>gmirror clear ada8</userinput>
<citerefentry><refentrytitle>gmirror</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> stores one block of metadata at the end of the disk. Because <acronym>GPT</acronym> partition schemes also store metadata at the end of the disk, mirroring entire <acronym>GPT</acronym> disks with <citerefentry><refentrytitle>gmirror</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> is not recommended. <acronym>MBR</acronym> partitioning is used here because it only stores a partition table at the start of the disk and does not conflict with the mirror metadata. <citerefentry><refentrytitle>gmirror</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> diskin sonunda bir üstveri saklar. Çünkü <acronym>GPT</acronym> bölüm taslakları ayrıca diskin sonunda üstveri saklar, tüm<acronym>GPT</acronym> disklerin <citerefentry><refentrytitle>gmirror</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> ile aynalanması önerilmez.<acronym>MBR</acronym> bölümleme burada kullanılır, çünkü bölüm diskini yalnızca diskin başında saklar ve aynalama üstverisiyle çakışmaz.
Creating a Mirror with Two New Disks İki yeni disk ile aynalama oluşturma
In this example, FreeBSD has already been installed on a single disk, <filename>ada0</filename>. Two new disks, <filename>ada1</filename> and <filename>ada2</filename>, have been connected to the system. A new mirror will be created on these two disks and used to replace the old single disk. Bu örnekte FreeBSD zaten tek diske yüklüdür.<filename>ada0</filename>. İki yeni disk<filename>ada1</filename> ve <filename>ada2</filename> sisteme bağlanmıştır. Bu iki diskte yeni bir aynalama oluşturulacak ve eski tek diskin yerini alacak şekilde kullanılacak.
The <filename>geom_mirror.ko</filename> kernel module must either be built into the kernel or loaded at boot- or run-time. Manually load the kernel module now: <filename>geom_mirror.ko</filename> kernel modülü kernel yerleştirilmeli veya boot veya çalışma zamanında yüklenmelidir. Çekirdek modülünü şimdi manuel olarakyükleyin:
<prompt>#</prompt> <userinput>gmirror load</userinput> <prompt>#</prompt> <userinput>gmirror load</userinput>
Create the mirror with the two new drives: İki yeni sürücü ile aynalama oluşturma:
<prompt>#</prompt> <userinput>gmirror label -v gm0 /dev/ada1 /dev/ada2</userinput> <prompt>#</prompt> <userinput>gmirror label -v gm0 /dev/ada1 /dev/ada2</userinput>
<filename>gm0</filename> is a user-chosen device name assigned to the new mirror. After the mirror has been started, this device name appears in <filename>/dev/mirror/</filename>. <filename>gm0</filename> yeni aynalamaya verilen ve kullanıcı tarafından seçilen cihaz ismidir. Aynalama başladıktan sonra cihaz ismi <filename>/dev/mirror/</filename>' de belirir.
<acronym>MBR</acronym> and <application>bsdlabel</application> partition tables can now be created on the mirror with <citerefentry><refentrytitle>gpart</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>. This example uses a traditional file system layout, with partitions for <filename>/</filename>, swap, <filename>/var</filename>, <filename>/tmp</filename>, and <filename>/usr</filename>. A single <filename>/</filename> and a swap partition will also work. <acronym>MBR</acronym> ve<application>bsdlabel</application> bölüm tabloları şu anda <citerefentry><refentrytitle>gpart</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> ile aynada oluşturulabilir. Bu örnek <filename></filename>,swap,<filename>/var</filename>,<filename>/tmp</filename>, ve<filename>/usr</filename> bölümleri için geleneksel bir sistem dizilimi kullanır. Tek <filename>/</filename>ve swap bölümleri de ayrıca çalışacaktır.
Partitions on the mirror do not have to be the same size as those on the existing disk, but they must be large enough to hold all the data already present on <filename>ada0</filename>. Aynadaki bölümlerin mevcut diskteki bölümlerle aynı boyutta olması gerekmez, ancak <filename>ada0</filename> 'da mevcut olan tüm verileri tutacak kadar büyük olmalıdırlar.
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart create -s MBR mirror/gm0</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart add -t freebsd -a 4k mirror/gm0</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart show mirror/gm0</userinput>
=&gt; 63 156301423 mirror/gm0 MBR (74G)
63 63 - free - (31k)
126 156301299 1 freebsd (74G)
156301425 61 - free - (30k)
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart create -s MBR mirror/gm0</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart add -t freebsd -a 4k mirror/gm0</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart show mirror/gm0</userinput>
=&gt; 63 156301423 mirror/gm0 MBR (74G)
63 63 - free - (31k)
126 156301299 1 freebsd (74G)
156301425 61 - free - (30k)
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart create -s BSD mirror/gm0s1</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart add -t freebsd-ufs -a 4k -s 2g mirror/gm0s1</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart add -t freebsd-swap -a 4k -s 4g mirror/gm0s1</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart add -t freebsd-ufs -a 4k -s 2g mirror/gm0s1</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart add -t freebsd-ufs -a 4k -s 1g mirror/gm0s1</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart add -t freebsd-ufs -a 4k mirror/gm0s1</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart show mirror/gm0s1</userinput>
=&gt; 0 156301299 mirror/gm0s1 BSD (74G)
0 2 - free - (1.0k)
2 4194304 1 freebsd-ufs (2.0G)
4194306 8388608 2 freebsd-swap (4.0G)
12582914 4194304 4 freebsd-ufs (2.0G)
16777218 2097152 5 freebsd-ufs (1.0G)
18874370 137426928 6 freebsd-ufs (65G)
156301298 1 - free - (512B)
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart create -s BSD mirror/gm0s1</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart add -t freebsd-ufs -a 4k -s 2g mirror/gm0s1</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart add -t freebsd-swap -a 4k -s 4g mirror/gm0s1</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart add -t freebsd-ufs -a 4k -s 2g mirror/gm0s1</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart add -t freebsd-ufs -a 4k -s 1g mirror/gm0s1</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart add -t freebsd-ufs -a 4k mirror/gm0s1</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart show mirror/gm0s1</userinput>
=&gt; 0 156301299 mirror/gm0s1 BSD (74G)
0 2 - free - (1.0k)
2 4194304 1 freebsd-ufs (2.0G)
4194306 8388608 2 freebsd-swap (4.0G)
12582914 4194304 4 freebsd-ufs (2.0G)
16777218 2097152 5 freebsd-ufs (1.0G)
18874370 137426928 6 freebsd-ufs (65G)
156301298 1 - free - (512B)

Loading…

A disk can be removed from an active mirror and the metadata erased in one step using <citerefentry><refentrytitle>gmirror</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>. Here, the example disk <filename>ada8</filename> is removed from the active mirror <filename>gm4</filename>:
Bir disk etkin aynalamadan çıkarılabilir ve meta veriler<citerefentry><refentrytitle>gmirror</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> kullanılarak tek adımda silinebilir. Burada örnek disk<filename>ada8</filename> <filename>gm4</filename> aktif aynasından çıkarılmıştır.:
8 months ago
A disk can be removed from an active mirror and the metadata erased in one step using <citerefentry><refentrytitle>gmirror</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>. Here, the example disk <filename>ada8</filename> is removed from the active mirror <filename>gm4</filename>:
Bir disk etkin aynalamadan çıkarılabilir ve meta veriler<citerefentry><refentrytitle>gmirror</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> kullanılarak tek adımda silinebilir. Burada örnek disk<filename>ada8</filename> <filename>gm4</filename> aktif aynasından çıkarılmıştır.
8 months ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Previous translation was "Bir disk etkin aynalamadan çıkarılabilir ve meta veriler<citerefentry><refentrytitle>gmirror</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> kullanılarak tek adımda silinebilir. Burada örnek disk<filename>ada8</filename> <filename>gm4</filename> aktif aynasından çıkarılmıştır:".

Fix string

Reset

Glossary

English Turkish (tr_TR)
filename dosya adı FreeBSD Doc
metadata meta veri FreeBSD Doc

Source information

Source string comment
(itstool) path: sect2/para
Source string location
book.translate.xml:37966
String age
9 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
books/tr_TR/handbook.po, string 6326