Translation

(itstool) path: sect1/para
Since FreeBSD is a multiuser system, it needs some way to distinguish between different users. This is accomplished by requiring every user to log into the system before gaining access to the programs on the system. Every user has a unique name <quote>username</quote> and a personal <quote>password</quote>.
319/3080
Context English Turkish (tr_TR) State
The default FreeBSD file system layout. Varsayılan FreeBSD dosya sistemi düzeni.
The FreeBSD disk organization. FreeBSD disk organizasyonu.
How to mount and unmount file systems. Dosya sistemleri nasıl takılır ve çıkarılır.
What processes, daemons, and signals are. Süreçler, hayalet programlar ve sinyaller nelerdir.
What a shell is, and how to change the default login environment. Kabuk nedir ve varsayılan giriş ortamı nasıl değiştirilir.
How to use basic text editors. Temel metin editörlerini kullanma.
What devices and device nodes are. Aygıtlar ve aygıt düğümleri nelerdir.
How to read manual pages for more information. Daha fazla bilgi için manuel sayfalar nasıl okunur.
Virtual Consoles and Terminals Sanal Konsollar ve Bağlantılar
<primary>virtual consoles</primary> <primary>sanal konsollar</primary>
<primary>terminals</primary> <primary>bağlantılar</primary>
<primary>console</primary> <primary>konsol</primary>
Unless FreeBSD has been configured to automatically start a graphical environment during startup, the system will boot into a command line login prompt, as seen in this example: FreeBSD, başlatma sırasında bir grafik ortamını otomatik olarak başlatacak şekilde yapılandırılmadığı sürece, sistem bu örnekte görüldüğü gibi bir komut satırı oturum açma istemine önyüklenir:
FreeBSD/amd64 (pc3.example.org) (ttyv0)

login:
FreeBSD/amd64 (pc3.example.org) (ttyv0)

giriş:
The first line contains some information about the system. The <literal>amd64</literal> indicates that the system in this example is running a 64-bit version of FreeBSD. The hostname is <systemitem>pc3.example.org</systemitem>, and <filename>ttyv0</filename> indicates that this is the <quote>system console</quote>. The second line is the login prompt. İlk satır sistem hakkında bazı bilgiler içerir. Bu örnekteki sistemin <literal>amd64</literal>FreeBSD'nin 64 bit sürümünü çalıştırdığını belirtir. Ana makine adı<systemitem>pc.3.example.org</systemitem>ve<filename>ttyv0</filename>sistem konsolu <quote>olduğunu belirtir</quote>. İkinci satır giriş sistemidir.
Since FreeBSD is a multiuser system, it needs some way to distinguish between different users. This is accomplished by requiring every user to log into the system before gaining access to the programs on the system. Every user has a unique name <quote>username</quote> and a personal <quote>password</quote>. FreeBSD çok kullanıcılı bir sistem olduğundan, farklı kullanıcıları ayırt etmek için bir yol gerekir. Bu, her kullanıcının sistemdeki programlara erişmeden önce sistemde oturum açmasını zorunlu kılarak gerçekleştirilir. Her kullanıcının <quote>benzersiz <quote>kullanıcı adı </quote> ve kişisel şifresi vardır</quote>.
To log into the system console, type the username that was configured during system installation, as described in <xref linkend="bsdinstall-addusers"/>, and press <keycap>Enter</keycap>. Then enter the password associated with the username and press <keycap>Enter</keycap>. The password is <emphasis>not echoed</emphasis> for security reasons. Sistem konsolunda oturum açmak için sistem kurulumu sırasında tanımlandığı <xref linkend="bsdinstall-addusers"/>gibi yapılandırılmış olan kullanıcı adını <keycap>yazın</keycap>. Ardından kullanıcı adıyla ilişkili şifreyi girin ve </keycap>girişe basın<keycap>. Şifre <emphasis> güvenlik nedenleriyle tekrar</emphasis> edilmemiştir.
Once the correct password is input, the message of the day (<acronym>MOTD</acronym>) will be displayed followed by a command prompt. Depending upon the shell that was selected when the user was created, this prompt will be a <literal>#</literal>, <literal>$</literal>, or <literal>%</literal> character. The prompt indicates that the user is now logged into the FreeBSD system console and ready to try the available commands. Doğru şifre girildikten sonra, günün mesajı (<acronym>MOTD</acronym>) ve ardından bir komut istemi görüntülenecektir. Kullanıcı oluşturulurken seçilen kabuğa bağlı olarak, bu bilgi istemi bir <literal>#</literal>,<literal>$</literal>, ya da <literal>%</literal>karakter olacaktır. Komut istemi, kullanıcının artık FreeBSD sistem konsolunda oturum açtığını ve kullanılabilir komutları denemeye hazır olduğunu gösterir.
Virtual Consoles Sanal Konsollar
While the system console can be used to interact with the system, a user working from the command line at the keyboard of a FreeBSD system will typically instead log into a virtual console. This is because system messages are configured by default to display on the system console. These messages will appear over the command or file that the user is working on, making it difficult to concentrate on the work at hand. Sistem konsolu sistemle etkileşim kurmak için kullanılabilirken, FreeBSD sisteminin klavyesindeki komut satırından çalışan bir kullanıcı genellikle sanal bir konsola oturum açacaktır. Bunun nedeni, sistem mesajlarının varsayılan olarak sistem konsolunda görüntülenecek şekilde yapılandırılmış olmasıdır. Bu mesajlar kullanıcının üzerinde çalıştığı komut veya dosya üzerinde görünerek eldeki işe konsantre olmayı zorlaştıracaktır.
By default, FreeBSD is configured to provide several virtual consoles for inputting commands. Each virtual console has its own login prompt and shell and it is easy to switch between virtual consoles. This essentially provides the command line equivalent of having several windows open at the same time in a graphical environment. Varsayılan olarak, FreeBSD komutları girmek için birkaç sanal konsol sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır. Her sanal konsolun kendi oturum açma istemi ve kabuğu vardır ve sanal konsollar arasında geçiş yapmak kolaydır. Bu aslında bir grafik ortamında aynı anda birden fazla pencerenin açık olduğu komut satırı eşdeğerini sağlar.
The key combinations <keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>F1</keycap></keycombo> through <keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>F8</keycap></keycombo> have been reserved by FreeBSD for switching between virtual consoles. Use <keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>F1</keycap></keycombo> to switch to the system console (<filename>ttyv0</filename>), <keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>F2</keycap></keycombo> to access the first virtual console (<filename>ttyv1</filename>), <keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>F3</keycap></keycombo> to access the second virtual console (<filename>ttyv2</filename>), and so on. When using <application>Xorg</application> as a graphical console, the combination becomes <keycombo> <keycap>Ctrl</keycap><keycap>Alt</keycap><keycap>F1</keycap> </keycombo> to return to a text-based virtual console. Alt</keycap><keycap>F1 ile Alt</keycap><keycap> F8</keycap></keycombo> arasındaki tuş kombinasyonları<keycombo><keycap>, FreeBSD tarafından sanal konsollar arasında geçiş yapmak için ayrılmıştır. Sistem <keycombo>konsoluna geçmek için <keycap>Alt</keycap><keycap> F1'i</keycap></keycombo>, ikinci sanal konsola (<filename>ttyv0</filename>),<keycombo>erişmek için ilk sanal konsola <keycap>Alt</keycap><keycap> F3'e</keycap></keycombo> erişmek için<filename></filename> Alt F2'yi kullanın. Grafik konsolu olarak kullanıldığında<application>Xorg</application>, Alt</keycap><keycap>F1</keycap></keycombo> kombinasyon metin tabanlı bir sanal konsola dönmeye <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>başlar.
When switching from one console to the next, FreeBSD manages the screen output. The result is an illusion of having multiple virtual screens and keyboards that can be used to type commands for FreeBSD to run. The programs that are launched in one virtual console do not stop running when the user switches to a different virtual console. Bir konsoldan diğerine geçerken, FreeBSD ekran çıktısını yönetir. Sonuç, FreeBSD'nin çalışması için komut yazmak için kullanılabilecek birden fazla sanal ekran ve klavyeye sahip olmanın yanılsamasıdır. Bir sanal konsolda başlatılan programlar, kullanıcı farklı bir sanal konsola geçtiğinde çalışmayı durdurmaz.
Refer to <citerefentry><refentrytitle>kbdcontrol</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry>, <citerefentry><refentrytitle>vidcontrol</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry>, <citerefentry><refentrytitle>atkbd</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry>, <citerefentry><refentrytitle>syscons</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry>, and <citerefentry><refentrytitle>vt</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry> for a more technical description of the FreeBSD console and its keyboard drivers. FreeBSD konsolunun ve klavye kullanıcılarının daha teknik bir tanımlama için <citerefentry><refentrytitle>kbdcontrol</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry>, <citerefentry><refentrytitle>vidcontrol</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry>, <citerefentry><refentrytitle>atkbd</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry>, <citerefentry><refentrytitle>syscons</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry>, and <citerefentry><refentrytitle>vt</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry> tercih edilir.
In FreeBSD, the number of available virtual consoles is configured in this section of <filename>/etc/ttys</filename>: FreeBSD'de, kullanılabilir sanal konsolların sayısı bu bölümde yapılandırılmıştır <filename>/etc/ttys</filename>:
# name getty type status comments
#
ttyv0 "/usr/libexec/getty Pc" xterm on secure
# Virtual terminals
ttyv1 "/usr/libexec/getty Pc" xterm on secure
ttyv2 "/usr/libexec/getty Pc" xterm on secure
ttyv3 "/usr/libexec/getty Pc" xterm on secure
ttyv4 "/usr/libexec/getty Pc" xterm on secure
ttyv5 "/usr/libexec/getty Pc" xterm on secure
ttyv6 "/usr/libexec/getty Pc" xterm on secure
ttyv7 "/usr/libexec/getty Pc" xterm on secure
ttyv8 "/usr/X11R6/bin/xdm -nodaemon" xterm off secure
# name getty durum çeşidi yorumları
#
ttyv0 "/usr/libexec/getty Pc" xterm güvenlik açık
# Virtual terminals
ttyv1 "/usr/libexec/getty Pc" xterm güvenlik açık
ttyv2 "/usr/libexec/getty Pc" xterm güvenlik açık
ttyv3 "/usr/libexec/getty Pc" xterm güvenlik açık
ttyv4 "/usr/libexec/getty Pc" xterm güvenlik açık
ttyv5 "/usr/libexec/getty Pc" xterm güvenlik açık
ttyv6 "/usr/libexec/getty Pc" xterm güvenlik açık
ttyv7 "/usr/libexec/getty Pc" xterm güvenlik açık
ttyv8 "/usr/X11R6/bin/xdm -nodaemon" xterm güvenlik kapalı
To disable a virtual console, put a comment symbol (<literal>#</literal>) at the beginning of the line representing that virtual console. For example, to reduce the number of available virtual consoles from eight to four, put a <literal>#</literal> in front of the last four lines representing virtual consoles <filename>ttyv5</filename> through <filename>ttyv8</filename>. <emphasis>Do not</emphasis> comment out the line for the system console <filename>ttyv0</filename>. Note that the last virtual console (<filename>ttyv8</filename>) is used to access the graphical environment if <application>Xorg</application> has been installed and configured as described in <xref linkend="x11"/>. Sanal bir konsolu devre dışı bırakmak için, sanal konsolu temsil eden satırın başına bir yorum sembolü <literal>#</literal>koyun. Örneğin, kullanılabilir sanal konsol sayısını sekizden dörde indirmek için, sanal konsolları temsil<filename>ttyv5</filename> eden son dört satırın önüne koyun <filename>ttyv8</filename>.<emphasis>Sistem konsolu</emphasis> satırına yorum yapmayın<filename>ttyv0</filename>. Son sanal konsolun <xref linkend="x11"/> de açıklandığı gibi kurulmuş (<filename>ttyv8</filename>)ve yapılandırılmışsa grafik ortamına erişmek için <application>Xorg</application> kullanıldığını unutmayın.
For a detailed description of every column in this file and the available options for the virtual consoles, refer to <citerefentry><refentrytitle>ttys</refentrytitle><manvolnum>5</manvolnum></citerefentry>. Bu dosyadaki her sütunun ayrıntılı açıklaması ve sanal konsollar için kullanılabilir seçenekler için <citerefentry><refentrytitle>ttys</refentrytitle><manvolnum>5</manvolnum></citerefentry>.
Single User Mode Tek Kullanıcı Modu
The FreeBSD boot menu provides an option labelled as <quote>Boot Single User</quote>. If this option is selected, the system will boot into a special mode known as <quote>single user mode</quote>. This mode is typically used to repair a system that will not boot or to reset the <systemitem class="username">root</systemitem> password when it is not known. While in single user mode, networking and other virtual consoles are not available. However, full <systemitem class="username">root</systemitem> access to the system is available, and by default, the <systemitem class="username">root</systemitem> password is not needed. For these reasons, physical access to the keyboard is needed to boot into this mode and determining who has physical access to the keyboard is something to consider when securing a FreeBSD system. FreeBSD önyükleme menüsü </quote> Tek Kullanıcı Önyükleme <quote> olarak etiketlenmiş bir seçenek sunar. Bu seçenek belirlenirse, sistem <quote> tek kullanıcı modu </quote> olarak bilinen özel bir moda önyükleme yapar. Bu mod genellikle, önyükleme yapmayacak bir sistemi onarmak veya bilinmediğinde <systemitem class="username">kök</systemitem> parolasını sıfırlamak için kullanılır. Tek kullanıcı modundayken, ağ iletişimi ve diğer sanal konsollar kullanılamaz. Ancak, sisteme tam <systemitem class="username">kök</systemitem> erişimi mevcuttur ve varsayılan olarak <systemitem class="username">kök</systemitem>şifresi gerekmez. Bu nedenlerden dolayı, bu moda önyükleme yapmak için klavyeye fiziksel erişim gerekir ve klavyeye fiziksel erişimi olanların belirlenmesi, FreeBSD sistemini güvence altına alırken dikkate alınması gereken bir şeydir.
The settings which control single user mode are found in this section of <filename>/etc/ttys</filename>: Tek kullanıcı modunu kontrol eden ayarlar <filename>/etc/ttys</filename> 'nin bu bölümünde bulunur:

Loading…

Since FreeBSD is a multiuser system, it needs some way to distinguish between different users. This is accomplished by requiring every user to log into the system before gaining access to the programs on the system. Every user has a unique name <quote>username</quote> and a personal <quote>password</quote>.
FreeBSD çok kullanıcılı bir sistem olduğundan, farklı kullanıcıları ayırt etmek için bir yol gerekir. Bu, her kullanıcının sistemdeki programlara erişmeden önce sistemde oturum açmasını zorunlu kılarak gerçekleştirilir. Her kullanıcının <quote>benzersiz <quote>kullanıcı adı </quote> ve kişisel <quote>şifresi vardır</quote>.
5 months ago
Since FreeBSD is a multiuser system, it needs some way to distinguish between different users. This is accomplished by requiring every user to log into the system before gaining access to the programs on the system. Every user has a unique name <quote>username</quote> and a personal <quote>password</quote>.
FreeBSD çok kullanıcılı bir sistem olduğundan, farklı kullanıcıları ayırt etmek için bir yol gerekir. Bu, her kullanıcının sistemdeki programlara erişmeden önce sistemde oturum açmasını zorunlu kılarak gerçekleştirilir. Her kullanıcının <quote>benzersiz <quote>kullanıcı adı </quote> ve kişisel <quote>şifresi vardır.
5 months ago
Since FreeBSD is a multiuser system, it needs some way to distinguish between different users. This is accomplished by requiring every user to log into the system before gaining access to the programs on the system. Every user has a unique name <quote>username</quote> and a personal <quote>password</quote>.
FreeBSD çok kullanıcılı bir sistem olduğundan, farklı kullanıcıları ayırt etmek için bir yol gerekir. Bu, her kullanıcının sistemdeki programlara erişmeden önce sistemde oturum açmasını zorunlu kılarak gerçekleştirilir. Her kullanıcının benzersiz <quote>kullanıcı adı </quote> ve kişisel <quote>şifresi vardır.
5 months ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Last translation was "FreeBSD çok kullanıcılı bir sistem olduğundan, farklı kullanıcıları ayırt etmek için bir yol gerekir. Bu, her kullanıcının sistemdeki programlara erişmeden önce sistemde oturum açmasını zorunlu kılarak gerçekleştirilir. Her kullanıcının <quote>benzersiz <quote>kullanıcı adı </quote> ve kişisel şifresi vardır</quote>.".

Fix string

Reset

Double space

Translation contains double space

Fix string

Reset

Glossary

English Turkish (tr_TR)
access erişim,erişmek FreeBSD Doc
administrative access yönetici erişimi FreeBSD Doc
base system temel sistem FreeBSD Doc
Discretionary Access Control (DAC) İsteğe Bağlı Erişim Kontrolü FreeBSD Doc
Extended (Ext) File System Genişletilmiş Dosya Sistemi FreeBSD Doc
file system dosya sistemi FreeBSD Doc
FreeBSD branch FreeBSD şubesi FreeBSD Doc
host system ana bilgisayar sistemi FreeBSD Doc
log file sistem günlük dosyası FreeBSD Doc
mandatory access control zorunlu erişim denetimi FreeBSD Doc
name server ad sunucusu FreeBSD Doc
native file system yerel dosya sistemi FreeBSD Doc
network file system ağ dosya sistemi FreeBSD Doc
operating system işletim sistemi FreeBSD Doc
path name yol adı FreeBSD Doc
privileged access ayrıcalıklı erişim FreeBSD Doc
program program,izlence,programlamak FreeBSD Doc
root user kök kullanıcı FreeBSD Doc
secret password gizli şifre FreeBSD Doc
shared password paylaşılan şifre FreeBSD Doc
supported file system desteklenen dosya sistemi FreeBSD Doc
system administration Sistem Yönetimi FreeBSD Doc
system call sistem çağrısı FreeBSD Doc
system collapsing sistem çökmesi FreeBSD Doc
user kullanıcı FreeBSD Doc

Source information

Source string comment
(itstool) path: sect1/para
Source string location
book.translate.xml:5832
String age
6 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
books/tr_TR/handbook.po, string 864