The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation

(itstool) path: row/entry
English
<citerefentry><refentrytitle>rmuser</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>
Context English Turkish (tr_TR) State
Always double and triple-check any commands issued as the superuser, since an extra space or missing character can mean irreparable data loss. Ekstra boşluk veya eksik karakter onarılamaz veri kaybı anlamına gelebileceğinden, yetkili kullanıcı olarak verilen komutları her zaman iki kez ve üç kez kontrol edin.
There are several ways to gain superuser privilege. While one can log in as <systemitem class="username">root</systemitem>, this is highly discouraged. Yetkili kullanıcı ayrıcalığı kazanmanın birkaç yolu vardır. <systemitem class="username">kök</systemitem> olarak giriş yapılabilir, ancak bu kesinlikle önerilmez.
Instead, use <citerefentry><refentrytitle>su</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> to become the superuser. If <literal>-</literal> is specified when running this command, the user will also inherit the root user's environment. The user running this command must be in the <systemitem class="groupname">wheel</systemitem> group or else the command will fail. The user must also know the password for the <systemitem class="username">root</systemitem> user account. Bunun yerine, yetkili kullanıcı olmak için <citerefentry><refentrytitle>su</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> kullanın. Bu komutu çalıştırırken <literal></literal> belirtilirse, kullanıcı kök kullanıcının ortamını da devralır. Bu komutu çalıştıran kullanıcının <systemitem class="groupname">wheel</systemitem> grubunda olması gerekir, aksi takdirde komut başarısız olur. Kullanıcı ayrıca <systemitem class="username">kök</systemitem> kullanıcı hesabının parolasını da bilmelidir.
In this example, the user only becomes superuser in order to run <command>make install</command> as this step requires superuser privilege. Once the command completes, the user types <command>exit</command> to leave the superuser account and return to the privilege of their user account. Bu örnekte kullanıcı, yetkili kullanıcı ayrıcalığı gerektirdiğinden yalnızca <command>make install</command> komutunu çalıştırmak için süper kullanıcı olur. Komut tamamlandığında, kullanıcı yetkili kullanıcı hesabından ayrılmak ve kullanıcı hesabının ayrıcalığına dönmek için <command>çıkış</command> yazar.
Install a Program As the Superuser Yetkili kullanıcı Olarak Program Yükleme
<prompt>%</prompt> <userinput>configure</userinput>
<prompt>%</prompt> <userinput>make</userinput>
<prompt>%</prompt> <userinput>su -</userinput>
Password:
<prompt>#</prompt> <userinput>make install</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>exit</userinput>
<prompt>%</prompt>
<prompt>%</prompt> <userinput>configure</userinput>
<prompt>%</prompt> <userinput>make</userinput>
<prompt>%</prompt> <userinput>su -</userinput>
Şifre:
<prompt>#</prompt> <userinput>make install</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>exit</userinput>
<prompt>%</prompt>
The built-in <citerefentry><refentrytitle>su</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> framework works well for single systems or small networks with just one system administrator. An alternative is to install the <package>security/sudo</package> package or port. This software provides activity logging and allows the administrator to configure which users can run which commands as the superuser. Yerleşik <citerefentry><refentrytitle>su</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry>çerçevesi, tek bir sistem yöneticisi olan tek sistemler veya küçük ağlar için iyi çalışır. Alternatif olarak, <package>güvenlik/sudo</package> paketini veya bağlantı noktasını yüklemektir. Bu yazılım etkinlik günlüğü sağlar ve yöneticinin hangi kullanıcıların yetkili kullanıcı olarak hangi komutları çalıştırabileceğini yapılandırmasını sağlar.
Managing Accounts Hesapları Yönetmek
<primary>accounts</primary> <secondary>modifying</secondary> <primary>hesaplar</primary><secondary>değiştirmek</secondary>
FreeBSD provides a variety of different commands to manage user accounts. The most common commands are summarized in <xref linkend="users-modifying-utilities"/>, followed by some examples of their usage. See the manual page for each utility for more details and usage examples. FreeBSD, kullanıcı hesaplarını yönetmek için çeşitli farklı komutlar sağlar. En yaygın komutlar <xref linkend="users-modifying-utilities"/> 'de, kullanımlarına ilişkin bazı örneklerde özetlenmiştir. Daha fazla ayrıntı ve kullanım örnekleri için her yardımcı programın kılavuz sayfasına bakın.
Utilities for Managing User Accounts Kullanıcı Hesaplarını Yönetmek için Yardımcı yazılım
Command Komut
Summary Özet
<citerefentry><refentrytitle>adduser</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> <citerefentry><refentrytitle>adduser</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>
The recommended command-line application for adding new users. Yeni kullanıcılar eklemek için önerilen komut satırı uygulaması.
<citerefentry><refentrytitle>rmuser</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> <citerefentry><refentrytitle>rmuser</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>
The recommended command-line application for removing users. Kullanıcıları kaldırmak için önerilen komut satırı uygulaması.
<citerefentry><refentrytitle>chpass</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> <citerefentry><refentrytitle>chpass</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry>
A flexible tool for changing user database information. Kullanıcı veritabanı bilgilerini değiştirmek için esnek bir araç.
<citerefentry><refentrytitle>passwd</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> <citerefentry><refentrytitle>passwd</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry>
The command-line tool to change user passwords. Kullanıcı parolalarını değiştirmek için komut satırı aracı.
<citerefentry><refentrytitle>pw</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> <citerefentry><refentrytitle>pw</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>
A powerful and flexible tool for modifying all aspects of user accounts. Kullanıcı hesaplarının tüm yönlerini değiştirmek için güçlü ve esnek bir araç.
<command>adduser</command> <command>adduser</command>
<primary>accounts</primary> <secondary>adding</secondary> <primary>accounts</primary> <secondary>adding</secondary>
<primary><command>adduser</command></primary> <primary><command>adduser</command></primary>
<primary><filename>/usr/share/skel</filename></primary> <primary><filename>/usr/share/skel</filename></primary>
<primary>skeleton directory</primary> <primary>skeleton directory</primary>
The recommended program for adding new users is <citerefentry><refentrytitle>adduser</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>. When a new user is added, this program automatically updates <filename>/etc/passwd</filename> and <filename>/etc/group</filename>. It also creates a home directory for the new user, copies in the default configuration files from <filename>/usr/share/skel</filename>, and can optionally mail the new user a welcome message. This utility must be run as the superuser. Yeni kullanıcı eklemek için önerilen program <citerefentry><refentrytitle>adduser</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>. Yeni kullanıcı eklendiğinde bu program otomatik olarak <filename>/etc/passwd</filename> ve <filename>/etc/group</filename> dosyalarını günceller. Ayrıca, yeni kullanıcı için bir giriş dizini oluşturur, <filename>/usr/share/skel</filename> adresinden varsayılan yapılandırma dosyalarına kopyalar ve isteğe bağlı olarak yeni kullanıcıya bir hoş geldiniz iletisi gönderebilir. Bu yardımcı program yetkili kullanıcı olarak çalıştırılmalıdır.
The <citerefentry><refentrytitle>adduser</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> utility is interactive and walks through the steps for creating a new user account. As seen in <xref linkend="users-modifying-adduser"/>, either input the required information or press <keycap>Return</keycap> to accept the default value shown in square brackets. In this example, the user has been invited into the <systemitem class="groupname">wheel</systemitem> group, allowing them to become the superuser with <citerefentry><refentrytitle>su</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry>. When finished, the utility will prompt to either create another user or to exit. <citerefentry><refentrytitle>adduser</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> yardımcı programı etkileşimlidir ve yeni bir kullanıcı hesabı oluşturma adımlarını izler. <xref linkend="users-modifying-adduser"/> altında görüldüğü gibi, gerekli bilgileri girin veya köşeli parantez içinde gösterilen varsayılan değeri kabul etmek için <keycap>Return</keycap> tuşuna basın. Bu örnekte, kullanıcı <systemitem class="groupname">wheel</systemitem> grubuna davet edildi ve <citerefentry><refentrytitle>su</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> ile süper kullanıcı olmalarına izin verdi. Tamamlandığında, yardımcı program başka bir kullanıcı oluşturmayı veya çıkmayı ister.
Adding a User on FreeBSD FreeBSD'ye Kullanıcı Eklemek

Loading…

<citerefentry><refentrytitle>rmuser</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>
<citerefentry><refentrytitle>rmuser</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>
8 months ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Previous translation was "<citerefentry><refentrytitle>rmuser</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>".

Fix string

Reset

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Turkish (tr_TR)
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
(itstool) path: row/entry
Source string location
book.translate.xml:6396
String age
9 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
books/tr_TR/handbook.po, string 956