User avatar

burakhazer

@burakhazer Joined on March 9, 2020

178 translations

Project Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
FreeBSD Doc (Archived) This translation is locked. 55% 94,907 1,781,722 47,305 28 31

Nothing to list here.

Nothing to list here.

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity
<primary>Boot Loader</primary>
<primary>Önyükleme Yükleyicisi</primary>
7 months ago
<primary>Boot Manager</primary>
<primary>Önyükleme Yöneticisi</primary>
7 months ago
<primary>Master Boot Record (<acronym>MBR</acronym>)</primary>
<primary>Özel Önyükleme Kesimi(<acronym>MBR</acronym>)</primary>
7 months ago
FreeBSD provides for booting from both the older <acronym>MBR</acronym> standard, and the newer GUID Partition Table (<acronym>GPT</acronym>). <acronym>GPT</acronym> partitioning is often found on computers with the Unified Extensible Firmware Interface (<acronym>UEFI</acronym>). However, FreeBSD can boot from <acronym>GPT</acronym> partitions even on machines with only a legacy <acronym>BIOS</acronym> with <citerefentry><refentrytitle>gptboot</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>. Work is under way to provide direct <acronym>UEFI</acronym> booting.
FreeBSD, hem eski <acronym>MBR</acronym> standardından hem de yeni GUID Bölüm tablosundan (<acronym>GPT<acronym>) önyükleme yapılmasını sağlar. <acronym>GPT</acronym> bölümleme genellikle Birleşik Genişletilebilir Ürün Yazılımı Arayüzü (<acronym>UEFI</acronym>) olan bilgisayarlarda bulunur. Bununla birlikte, FreeBSD, <citerefentry><refentrytitle>gptboot</refentrytitle><manvolnum>(8)</manvolnum></citerefentry> ile yalnızca eski bir BIOS'a sahip makinelerin <acronym>GPT</acronym> bölümlerinden önyükleme yapabilir. Doğrudan <acronym>UEFI</acronym> önyüklemesi sağlamak için çalışmalar devam eder.
7 months ago
On x86 hardware, the Basic Input/Output System (<acronym>BIOS</acronym>) is responsible for loading the operating system. The <acronym>BIOS</acronym> looks on the hard disk for the Master Boot Record (<acronym>MBR</acronym>), which must be located in a specific place on the disk. The <acronym>BIOS</acronym> has enough knowledge to load and run the <acronym>MBR</acronym>, and assumes that the <acronym>MBR</acronym> can then carry out the rest of the tasks involved in loading the operating system, possibly with the help of the <acronym>BIOS</acronym>.
X86 donanımında, işletim sisteminin yüklenmesinden temel Giriş/Çıkış sistemi olarak (<acronym>BIOS</acronym>) sorumludur. <acronym>BIOS</acronym>, diskte belirli bir yerde bulunması gereken ana önyükleme kaydı (<acronym>MBR</acronym>) için sabit diskte görünür. <acronym>BIOS</acronym>, <acronym>MBR</acronym>'yi yüklemek ve çalıştırmak için yeterli bilgiye sahiptir ve <acronym>MBR</acronym>'nin daha sonra işletim sisteminin yüklenmesiyle ilgili görevlerin geri kalanını muhtemelen <acronym>BIOS</acronym>'un yardımıyla gerçekleştirebileceğini varsayar.
7 months ago
<primary>Basic Input/Output System</primary><see><acronym>BIOS</acronym></see>
<primary>Basic Input/OutputGirdi/Çıktı Syistemi</primary><see><acronym>BIOS</acronym></see>
7 months ago
<primary>Basic Input/Output System</primary><see><acronym>BIOS</acronym></see>
<primary>Basic Input/Output System</primary><see><acronym>BIOS</acronym></see>
7 months ago
<primary><acronym>BIOS</acronym></primary>
<primary><acronym>BIOS</acronym></primary>
7 months ago
This problem parallels one in the book <citetitle>The Adventures of Baron Munchausen</citetitle>. A character had fallen part way down a manhole, and pulled himself out by grabbing his bootstraps and lifting. In the early days of computing, the term <firstterm>bootstrap</firstterm> was applied to the mechanism used to load the operating system. It has since become shortened to <quote>booting</quote>.
Bu sorun kitapta <citetitle>Baron Munchausen'in Maceraları</citetitle> ile paralellik gösteriyor. Karakter bir bacadan aşağı düşmüştü, ve çizme atkısını kullanarak kendini bacadan çıkarmayı başarmıştı. Bilgisayarın ilk günlerinde, işletim sistemini yüklemek için kullanılan mekanizmaya <firstterm>bootstrap</firstterm> yani özyükleme terimi kullanıldı. O zamandan beri <quote>“özyükleme”</quote> olarak kısaltıldı.
7 months ago
Turning on a computer and starting the operating system poses an interesting dilemma. By definition, the computer does not know how to do anything until the operating system is started. This includes running programs from the disk. If the computer can not run a program from the disk without the operating system, and the operating system programs are on the disk, how is the operating system started?
Bir bilgisayarı açmak ve işletim sistemini başlatmak ilginç bir ikilem oluşturuyor. Tanım olarak, bilgisayar işletim sistemi başlatılıncaya kadar nasıl bir şey yapacağını bilmiyor. Bu, diskten çalışan programları içerir. Bilgisayar işletim sistemi olmadan diskten bir program çalışmazsa ve işletim sistemi programları diskte ise, işletim sistemi nasıl başlatılır?
7 months ago
Browse all changes for user