User avatar

kocoglufurkan

@kocoglufurkan Joined on April 5, 2020

371 translations

Project Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
FreeBSD Doc 54% 85,791 1,682,138 39,844 21 19

Nothing to list here.

Project Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
FreeBSD Doc 54% 85,791 1,682,138 39,844 21 19

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity
Security Event Auditing
Güvenlik Olayı Denetimi
4 months ago
This may also happen if a policy restricts access to <filename>master.passwd</filename>. This is usually caused by an administrator altering the file under a label which conflicts with the general policy being used by the system. In these cases, the user information would be read by the system and access would be blocked as the file has inherited the new label. Disable the policy using <citerefentry><refentrytitle>sysctl</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> and everything should return to normal.
Bu, ilke <filename>master.passwd</filename> dosyasına erişimi kısıtladığında da gerçekleşebilir. Bu genellikle, sistem tarafından kullanılan genel ilkeyle çakışan bir etiketin altındaki dosyayı değiştiren bir yöneticiden kaynaklanır. Bu gibi durumlarda, kullanıcı bilgileri sistem tarafından okunur ve dosya yeni etiketi devraldığından erişim engellenir.
<citerefentry><refentrytitle>sysctl</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>) kullanarak ilkeyi devre dışı bırakın ve bu sayede her şey normale dönmelidir.
4 months ago
This can happen if a labeling policy has been disabled by <citerefentry><refentrytitle>sysctl</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> or the policy module was unloaded. If the policy is disabled, the login capabilities database needs to be reconfigured. Double check <filename>/etc/login.conf</filename> to ensure that all <option>label</option> options have been removed and rebuild the database with <command>cap_mkdb</command>.
Bu, bir etiketleme ilkesi <citerefentry><refentrytitle>sysctl</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> tarafından devre dışı bırakılmış olabilir veya ilke modülü kaldırılmış olabilir. İlke devre dışı bırakılırsa, oturum açma yetkileri veritabanı üzerinden yeniden yapılandırılması gerekir. Tüm <option>etiket</option> seçeneklerinin kaldırıldığından emin olmak için <filename>/etc/login.conf</filename> öğesini iki kez kontrol edin ve veritabanını <command>cap_mkdb</command> ile yeniden oluşturun.
4 months ago
When this occurs, <command>whoami</command> returns <literal>0</literal> and <command>su</command> returns <errorname>who are you?</errorname>.
Bu hata gerçekleştiğinde, <command>whoami</command> <literal>0</literal> a döndürür ve <command>su</command> <errorname>kimsiniz?</errorname> sorusunu sorar.
4 months ago
The system no longer recognizes <systemitem class="username">root</systemitem>:
Sistem artık <systemitem class="username">root</systemitem>'u tanımıyor hatası:
4 months ago
This error can appear when a user attempts to switch from the <systemitem class="username">root</systemitem> user to another user in the system. This message usually occurs when the user has a higher label setting than that of the user they are attempting to become. For instance, if <systemitem class="username">joe</systemitem> has a default label of <option>biba/low</option> and <systemitem class="username">root</systemitem> has a label of <option>biba/high</option>, <systemitem class="username">root</systemitem> cannot view <systemitem class="username">joe</systemitem>'s home directory. This will happen whether or not <systemitem class="username">root</systemitem> has used <command>su</command> to become <systemitem class="username">joe</systemitem> as the Biba integrity model will not permit <systemitem class="username">root</systemitem> to view objects set at a lower integrity level.
Bu hata, bir kullanıcı <systemitem class="username">root</systemitem> kullanıcıdan sistemdeki başka bir kullanıcıya geçiş yapmaya çalıştığında ortaya çıkabilir. Bu ileti genellikle, kullanıcı, olmaya çalıştığınız kullanıcının daha yüksek bir etiket ayarı olduğunda oluşur. Örneğin, <systemitem class="username">joe</systemitem>'nun varsayılan <option>biba/low</option> etiketi varsa ve <systemitem class="username">root</systemitem>'un <option>biba/high</option> etiketi varsa, <systemitem class="username">root</systemitem> <systemitem class="username">joe</systemitem>'nun ev dizinini görüntüleyemez. Bu, <systemitem class="username">root</systemitem>'un <systemitem class="username">joe</systemitem> olmak için <command>su</command> kullanıp kullanmadığına bakılmaksızın gerçekleşir, çünkü Biba bütünlük modeli <systemitem class="username">root</systemitem>'un daha düşük bir bütünlük düzeyinde ayarlanmış nesneleri görüntülemesine izin vermez.
4 months ago
This error can appear when a user attempts to switch from the <systemitem class="username">root</systemitem> user to another user in the system. This message usually occurs when the user has a higher label setting than that of the user they are attempting to become. For instance, if <systemitem class="username">joe</systemitem> has a default label of <option>biba/low</option> and <systemitem class="username">root</systemitem> has a label of <option>biba/high</option>, <systemitem class="username">root</systemitem> cannot view <systemitem class="username">joe</systemitem>'s home directory. This will happen whether or not <systemitem class="username">root</systemitem> has used <command>su</command> to become <systemitem class="username">joe</systemitem> as the Biba integrity model will not permit <systemitem class="username">root</systemitem> to view objects set at a lower integrity level.
Bu hata, bir kullanıcı <systemitem class="username">root</systemitem> kullanıcıdan sistemdeki başka bir kullanıcıya geçiş yapmaya çalıştığında ortaya çıkabilir. Bu ileti genellikle, kullanıcı, olmaya çalıştığınız kullanıcının daha yüksek bir etiket ayarı olduğunda oluşur. Örneğin, <systemitem class="username">joe</systemitem>'nun varsayılan <option>biba/low</option> etiketi varsa ve <systemitem class="username">root</systemitem>'un <option>biba/high</option> etiketi varsa, <systemitem class="username">root</systemitem> <systemitem class="username">joe</systemitem>'nun ev dizinini görüntüleyemez. Bu, <systemitem class="username">root</systemitem>'un <systemitem class="username">joe</systemitem> olmak için <command>su</command> kullanıp kullanmadığına bakılmaksızın gerçekleşir, çünkü Biba bütünlük modeli <systemitem class="username">root</systemitem>'un daha düşük bir bütünlük düzeyinde ayarlanmış nesneleri görüntülemesine izin vermez.
4 months ago
The <errorname>_secure_path: unable to stat .login_conf</errorname> error appears:
<errorname>_secure_path: unable to stat .login_conf</errorname> hatası alıyor iseniz:
4 months ago
If neither of these resolve the problem, send the error message and a description of the environment to the <link xlink:href="http://lists.FreeBSD.org/mailman/listinfo/freebsd-questions">FreeBSD general questions mailing list</link>.
Bunların hiçbiri sorunu çözmezse, hata mesajını ve ortamın açıklamasını <link xlink:href="http://lists.FreeBSD.org/mailman/listinfo/freebsd-questions">FreeBSD genel sorular merkezine iletin</link>.
4 months ago
Double-check that the label policies are set correctly for the user, <application>Xorg</application>, and the <filename>/dev</filename> entries.
Kullanıcı, <application>Xorg</application>, ve <filename>/dev</filename> girişleri için etiket ilkelerinin doğru ayarlandığını iki kez kontrol edin.
4 months ago
Browse all changes for user