User avatar

yunusesav

@yunusesav Joined on April 2, 2020

281 translations

Project Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
FreeBSD Doc 54% 85,791 1,682,138 39,844 21 19

Nothing to list here.

Nothing to list here.

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity
As shown, the <function>read()</function> system call used the most time in nanoseconds while the <function>getpid()</function> system call used the least amount of time.
Görüldüğü üzere nanosaniye olarak en çok süreyi <function>read()</function> sistem araması, en az süreyi ise <function>getpid()</function> sistem araması kullandı.
4 months ago
<prompt>#</prompt> <userinput>./procsystime -n csh</userinput>
Tracing... Hit Ctrl-C to end...
^C

Elapsed Times for processes csh,

SYSCALL TIME (ns)
getpid 6131
sigreturn 8121
close 19127
fcntl 19959
dup 26955
setpgid 28070
stat 31899
setitimer 40938
wait4 62717
sigaction 67372
sigprocmask 119091
gettimeofday 183710
write 263242
execve 492547
ioctl 770073
vfork 3258923
sigsuspend 6985124
read 3988049784
<prompt>#</prompt> <userinput>./procsystime -n csh</userinput>
Tracing... Hit Ctrl-C to end...
^C

Elapsed Times for processes csh,

SYSCALL TIME (ns)
getpid 6131
sigreturn 8121
close 19127
fcntl 19959
dup 26955
setpgid 28070
stat 31899
setitimer 40938
wait4 62717
sigaction 67372
sigprocmask 119091
gettimeofday 183710
write 263242
execve 492547
ioctl 770073
vfork 3258923
sigsuspend 6985124
read 3988049784
4 months ago
The <filename>procsystime</filename> script captures and prints the system call time usage for a given process <acronym>ID</acronym> (<acronym>PID</acronym>) or process name. In the following example, a new instance of <filename>/bin/csh</filename> was spawned. Then, <filename>procsystime</filename> was executed and remained waiting while a few commands were typed on the other incarnation of <command>csh</command>. These are the results of this test:
<filename>procsystime</filename> kod dizisi, belirli bir süreç <acronym>ID</acronym> 'si (<acronym>PID</acronym>) veya süreç adı için sistem arama süresi kullanımını yakalar ve yazdırır. Aşağıdaki örnekte yeni bir <filename>/bin/csh</filename> örneği ortaya çıkmıştır. Ardından farklı bir <command>csh</command> 'ye birkaç komut yazılmışken <filename>procsystime</filename> çalıştırılmış ve bekler hale gelmiştir. Bu testin sonuçları şu şekildedir:
4 months ago
<prompt>#</prompt> <userinput>./hotkernel -m</userinput>
Sampling... Hit Ctrl-C to end.
^C
MODULE COUNT PCNT
0xc107882e 1 0.0%
0xc10e6aa4 1 0.0%
0xc1076983 1 0.0%
0xc109708a 1 0.0%
0xc1075a5d 1 0.0%
0xc1077325 1 0.0%
0xc108a245 1 0.0%
0xc107730d 1 0.0%
0xc1097063 2 0.0%
0xc108a253 73 0.0%
kernel 874 0.4%
0xc10981a5 213781 99.6%
<prompt>#</prompt> <userinput>./hotkernel -m</userinput>
Sampling... Hit Ctrl-C to end.
^C
MODULE COUNT PCNT
0xc107882e 1 0.0%
0xc10e6aa4 1 0.0%
0xc1076983 1 0.0%
0xc109708a 1 0.0%
0xc1075a5d 1 0.0%
0xc1077325 1 0.0%
0xc108a245 1 0.0%
0xc107730d 1 0.0%
0xc1097063 2 0.0%
0xc108a253 73 0.0%
kernel 874 0.4%
0xc10981a5 213781 99.6%
4 months ago
This script will also work with kernel modules. To use this feature, run the script with <option>-m</option>:
Bu kod dizisi çekirdek modülleriyle de çalışır. Bu özelliği kullanmak için kod dizisini <option>-m</option> ile birlikte çalıştırın:
4 months ago
kernel`_thread_lock_flags 2 0.0%
0xc1097063 2 0.0%
kernel`sched_userret 2 0.0%
kernel`kern_select 2 0.0%
kernel`generic_copyin 3 0.0%
kernel`_mtx_assert 3 0.0%
kernel`vm_fault 3 0.0%
kernel`sopoll_generic 3 0.0%
kernel`fixup_filename 4 0.0%
kernel`_isitmyx 4 0.0%
kernel`find_instance 4 0.0%
kernel`_mtx_unlock_flags 5 0.0%
kernel`syscall 5 0.0%
kernel`DELAY 5 0.0%
0xc108a253 6 0.0%
kernel`witness_lock 7 0.0%
kernel`read_aux_data_no_wait 7 0.0%
kernel`Xint0x80_syscall 7 0.0%
kernel`witness_checkorder 7 0.0%
kernel`sse2_pagezero 8 0.0%
kernel`strncmp 9 0.0%
kernel`spinlock_exit 10 0.0%
kernel`_mtx_lock_flags 11 0.0%
kernel`witness_unlock 15 0.0%
kernel`sched_idletd 137 0.3%
0xc10981a5 42139 99.3%
kernel`_thread_lock_flags 2 0.0%
0xc1097063 2 0.0%
kernel`sched_userret 2 0.0%
kernel`kern_select 2 0.0%
kernel`generic_copyin 3 0.0%
kernel`_mtx_assert 3 0.0%
kernel`vm_fault 3 0.0%
kernel`sopoll_generic 3 0.0%
kernel`fixup_filename 4 0.0%
kernel`_isitmyx 4 0.0%
kernel`find_instance 4 0.0%
kernel`_mtx_unlock_flags 5 0.0%
kernel`syscall 5 0.0%
kernel`DELAY 5 0.0%
0xc108a253 6 0.0%
kernel`witness_lock 7 0.0%
kernel`read_aux_data_no_wait 7 0.0%
kernel`Xint0x80_syscall 7 0.0%
kernel`witness_checkorder 7 0.0%
kernel`sse2_pagezero 8 0.0%
kernel`strncmp 9 0.0%
kernel`spinlock_exit 10 0.0%
kernel`_mtx_lock_flags 11 0.0%
kernel`witness_unlock 15 0.0%
kernel`sched_idletd 137 0.3%
0xc10981a5 42139 99.3%
4 months ago
As instructed, use the <keycombo action="simul"><keycap>Ctrl</keycap><keycap>C</keycap> </keycombo> key combination to stop the process. Upon termination, the script will display a list of kernel functions and timing information, sorting the output in increasing order of time:
Örnekte de yazıldığı gibi süreci durdurmak için <keycombo action="simul"><keycap>Ctrl</keycap><keycap>C</keycap> </keycombo> tuş kombinasyonunu kullanın. Sonlandırıldıktan sonra kod dizisi, çıktıyı süre gittikçe artacak şekilde sıralayarak bir çekirdek fonksiyonları ve süre bilgisi listesi görüntüleyecektir:
4 months ago
<prompt>#</prompt> <userinput>cd /usr/local/share/dtrace-toolkit</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>./hotkernel</userinput>
Sampling... Hit Ctrl-C to end.
<prompt>#</prompt> <userinput>cd /usr/local/share/fonts/TrueTypedtrace-toolkit</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>mkfontscale./hotkernel</userinput>
Sampling... Hit Ctrl-C to end.
4 months ago
The <filename>hotkernel</filename> script is designed to identify which function is using the most kernel time. It will produce output similar to the following:
<filename>hotkernel</filename> kod dizisi hangi fonksiyonun en fazla çekirdek süresi kullandığını tespit etmek amacıyla yazılmıştır. Oluşturduğu çıktı şuna benzer olacaktır:
4 months ago
The examples in this section provide an overview of how to use two of the fully supported scripts from the DTrace Toolkit: the <filename>hotkernel</filename> and <filename>procsystime</filename> scripts.
Bu bölümdeki örnekler DTrace Toolkit'ten iki tam destekli kod dizisi olan <filename>hotkernel</filename> ve <filename>procsystime</filename> 'ın nasıl kullanılacağı hakkında genel bilgi sağlar.
4 months ago
Browse all changes for user