Translation Information

Project website docs.freebsd.org/en
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Only chosen users can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license BSD 2-Clause "Simplified" License
Filemask documentation/content/*/books/handbook/bsdinstall/_index.po
Translation file Download documentation/content/tr_TR/books/handbook/bsdinstall/_index.po
Troubleshooting
sorun giderme
5 days ago
New contributor 5 days ago
The size of the [.filename]#/var# partition reflects the intended machine's usage. This partition is used to hold mailboxes, log files, and printer spools. Mailboxes and log files can grow to unexpected sizes depending on the number of users and how long log files are kept. On average, most users rarely need more than about a gigabyte of free disk space in [.filename]#/var#.
<filename>/var</filename> bölümünün boyutu, amaçlanan makinenin kullanımını yansımaktadır. Bu bölüm posta kutularını, günlük dosyalarını ve yazıcı makaralarını tutmak için kullanılır. Posta kutuları ve günlük dosyaları, kullanıcı sayısına ve günlük dosyalarının ne kadar süreyle saklanacağına bağlı olarak beklenmedik boyutlara çıkabilir. Ortalama olarak çoğu kullanıcını, nadiren <filename>/var</filename> içinde bir gigabayt boş disk alanından daha fazlasına ihtiyaç duyar.
5 days ago
New contributor 5 days ago
The menu shown in <<bsdinstall-netinstall-notify>> only appears when installing from a [.filename]#-bootonly.iso# or [.filename]#-mini-memstick.img# as this installation media does not hold copies of the installation files. Since the installation files must be retrieved over a network connection, this menu indicates that the network interface must be configured first. If this menu is shown in any step of the process remember to follow the instructions in <<bsdinstall-config-network-dev>>.
Bu yükleme medyası yükleme dosyalarının kopyalarını tutmaz bundan ötürü <xref linkend="bsdinstall-netinstall-notify"/> 'da gösterilen menü sadece <filename>-bootonly.iso</filename> ya da <filename>-mini-memstick.img</filename> dosyasından yüklenirken görünür. Yükleme dosyalarının bir ağ bağlantısı üzerinden alınması gerektiğinden, bu menü önce ağ arabiriminin yapılandırılması gerektiğini belirtir. Eğer bu menü, işlemin herhangi bir adımında gösteriliyorsa, <xref linkend="bsdinstall-config-network-dev"/> 'deki talimatları takip etmeyi unutmayın.
5 days ago
New contributor 5 days ago
`src` - The complete FreeBSD source code for both the kernel and the userland. Although not required for the majority of applications, it may be required to build device drivers, kernel modules, or some applications from the Ports Collection. It is also used for developing FreeBSD itself. The full source tree requires 1 GB of disk space and recompiling the entire FreeBSD system requires an additional 5 GB of space.
<literal>src</literal> - Hem çekirdek hem de kullanıcı alanı için eksiksiz FreeBSD kaynak kodu. Uygulamaların çoğu için gerekli olmasa da, aygıt sürücüleri, çekirdek modülleri oluşturmak için ya da Ports Collection'dan bazı uygulamalar için gerekebilir. Ayrıca FreeBSD'nin kendisini geliştirmek için de kullanılır. Tam kaynak ağaç 1 GB disk alanı gerektirir ve tüm FreeBSD sistemini yeniden derlemek ek 5 GB alan gerektirir.
5 days ago
New contributor 5 days ago
`lib32-dbg` - Compatibility libraries for running 32-bit applications on a 64-bit version of FreeBSD with debug symbols activated.
<literal>lib32-dbg</literal> - 32 bit uygulamaları FreeBSD'nin hata ayıklama sembolleri etkinleştirilmiş 64 bit sürümünde çalıştırmak için uyumluluk kitaplıkları.
5 days ago
New contributor 5 days ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 460 9,248 62,086
Translated 8% 38 358 2,235
Needs editing 4% 21 684 4,317
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change April 13, 2021, 2:46 p.m.
Last author Anonymous

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity